www.romver.ru
/ /( )

j bnjufv 2008 ujlf gjxnb gjkjdbye cdjtq dshexrb (47 vky. ljkkfhjd) Rambler gjkexbk jn rjyntrcnyjq htrkfvs, n.t. 'ne ljk. [jklbyue cutythbhjdfk "tuey". frjds dfib j;blfybz yf 2009 ujl?

evf., lj[jls "tueyf" gj-ght;ytve ,elen j,tcgtxbdfnm gjkjdbye bkb ,jkmit gjkjdbys dshexrb Rambler. lyfrj ghtldfhbntkmye. wbahe z ,s lfdfnm yt [jntk tt jpdexbn Rambler d cdjtq felbhjdfyyjq jnxtnyjcnb.

f ajyt j,otuj gfltybz htrkfvyjuj hsyrf d 'njv ujle rfr joeoftn ct,z rjyntrcnyfz htrkfvf?

jyntrcnyfz htrkfvf, ,tpeckjdyj, yt cvj;tn ghjltvjycnhbhjdfnm nt ;t ntvgs hjcnf, xnj d ghtlsleobt ujls. tv yt vtytt, cktletn jnvtnbnm, xnj rjyntrcn jrfpfkcz yf gthbathbb rhbpbcf d njv cvsckt, xnj lheubt j,kfcnb (yfghbvth, ntktdbpbjyyfz bkb yfhe;yfz htrkfvf), bcgsnsdf.n gfltybt - gj lfyysv , yf ehjdyt 15-50%. f 'njv ajyt yfif jnhfckm cvjnhbncz ,jktt xtv cnf,bkmyj.

j tcnm vj;yj j;blfnm djpdhfnf ntvgjd hjcnf rjyntrcnyjq htrkfvs yf ght;ybq ehjdtym e;t d crjhjv dhtvtyb?

fi hsyjr gjcntgtyyj ghb[jlbn d ct,z gjckt zydfhz-atdhfkz 2009 ujlf, rjulf vyjubt ghtlghbybvfntkb afrnbxtcrb ghbjcnfyjdbkb frnbdyjcnm. tqxfc vs yf,k.lftv pfvtnysq hjcn rkbtyncrjq ,fps, rjnjhsq, yfghbvth, ghtdsiftn lbyfvbre 2008 ujlf. jyntrcnye. htrkfve jnrhsdf.n yjdst ctuvtyns htrkfvjlfntktq, b 'nj jpyfxftn, xnj lkz jnhfckb ltqcndbntkmyj yfcnegbkb "pjkjnst dhtvtyf" djpvj;yjcntq. bnefwbz ,kbprf r bltfkmyjq: ghb j,otv gfltybb hsyrf vs cj[hfyztv ght;ybt abyfycjdst j,]tvs b yf,k.lftv cthmtpyjt hfcibhtybt frnbdyjq rkbtyncrjq ,fps.

tujlyz rjyntrcn cjplftn ct,t aeylfvtyn yf ljkubt ujls dgthtl, gjnjve xnj bvtyyj ctqxfc vs dblbv cnhtvbntkmye. gjgekzhbpfwb. yfituj ghjlernf, jcj,tyyj yf ajyt lheub[ rfyfkjd.

e rfrb[ vtlbf, gj dfibv jwtyrfv, yf,k.lftncz yfb,jkmibq jnnjr htrkfvys[ ,.l;tnjd?

fb,jkmibq jnnjr yf,k.lftncz, rjytxyj, e vtlbf, rjnjhst cbkmyj pfdbctkb jn rhegys[ ,htyljd. jcnhflfkb, ght;lt dctuj, ,evf;yst bplfybz, vtlbqyfz htrkfvf, hflbj. 'njv gkfyt rjyntrcnyjq htrkfvt ghjot d ytq ytn uheggs "ytceob[" htrkfvjlfntktq, hsyjr ajhvbhetncz bp ltcznrjd nsczx rjvgfybq hfpyjuj ehjdyz, jy ujhfplj ,jktt lbdthcbabwbhjdfyysq jnyjcbntkmyj lheub[ rfyfkjd ghjldb;tybz. ytv lf;t jxtym vfcinf,yst bpvtytybz nbgf rhbpbcys[ zdktybq d ctuvtynf[ bkb nhflbwbjyyst ctpjyyst rjkt,fybz cghjcf rjvgtycbhe.ncz frnbdbpfwbtq lheub[ njdfhys[ uhegg.

nj djpdhfoftncz bp gthds[ eitlib[ d rhbpbc?

thyekbcm ghfrnbxtcrb dct htrkfvjlfntkb, ghjcnj jyb cnfkb htrkfvbhjdfnm lheubt ghjlerns. j;yj ghbdtcnb d ghbvth ,fyrb: hfymit ckjdj "bgjntrf" ,skj jlybv bp cfvs[ ljhjub[ pf ytuj vjukb gkfnbnm lj 1 000 he,ktq pf gtht[jl gj j,]zdktyb.. ctqxfc ,fyrb htrkfvbhe.n drkfls, cnhtvzcm cukflbnm nhelyjcnb c kbrdblyjcnm.. j ;t cfvjt b c fdnjghjvsiktyyjcnm.: tckb hfymit htrkfvbhjdfkb fdnjvj,bkb d rhtlbn, nj ctqxfc 'nj fdnjvj,bkb ,/e, d hfcchjxre.

"tuey" cjrhfofk infn rjvgfybb bkb rfrbt-nj ghjtrns dj dhtvz rhbpbcf?

"tuey" - vjyjghjlernjdfz rjvgfybz vs dctulf ,skb ljcnfnjxyj 'rjyjvbxysv, cajrecbhjdfyysv yf jcyjdyjq eckeut ,bpytcjv. jpvj;yj gj'njve, vs edthtyyj cj[hfyztv ytj,[jlbve. yjhve ghb,skb, b yt bcgsnsdftv yflj,yjcnb jcnfyfdkbdfnm rfrbt-nj dyenhtyybt dtyxehs.

f,jns vtymit yt cnfkj, gj'njve b cjrhfotybq jcyjdyjuj infnf z d rjvgfybb yt bybwbbhjdfk. lbycndtyyjt - ghbikjcm crjhhtrnbhjdfnm gkfys yfqvf gthcjyfkf, bc[jlz bp yjds[ hsyjxys[ htfkbq. tqxfc vs, rjytxyj, ghjljk;ftv htrhenbhjdfnm cjnhelybrjd, yj e;t yt d nfrb[ rjkbxtcndf[, rfr d ghjikjv ujle.

frjt rjkbxtcndj htrkfvjlfntktq hf,jnftn c "tueyjv" yf lfyysq vjvtyn?

ghtlsleotv ujle ,jkmit 40 nsczx htrkfvjlfntktq djcgjkmpjdfkbcm yfibvb eckeufvb. , r ghbvthe, d gthdjv rdfhnfkt 'njuj ujlf yfif frnbdyfz rkbtyncrfz ,fpf dshjckf yf 20% gj jnyjityb. r fyfkjubxyjve gthbjle vbyedituj, ,jktt xtv ecgtiyjuj ujlf.

fif htrkfvyfz ctnm gj bnjufv 2008 ujlf cjcnfdkzkf ,jktt xtv 260 nsczx vtlbfgkjofljr, ghb 'njv rf;lsq ltym r "tueye" gjlrk.xf.ncz tot cjnyb. t nfr lfdyj vs gjlgbcfkb cjukfitybz c nfrbvb rhegysvb cjwbfkmysvb ctnzvb, rfr "lyjrkfccybrb.he" b Livejournal, f nfr;t cnfkb hf,jnfnm c . tgthm d dbltjhjkbrb ntktrfyfkf "jccbz" d ynthytnt dcnhjtyf htrkfvf rkbtynjd "tueyf".

xnj c dfitq lbkthcrjq ctnm.? s[jlbnt d yjdst htubjys bkb, vj;tn ,snm, cnhfys?

cdjt dhtvz vs gthdsvb d jnhfckb yfxfkb hfpdbdfnm ytgjchtlcndtyyj lbkthcre. ctnm. tqxfc d ytt d[jlzn rfr yt,jkmibt htubjyfkmyst, nfr b rhegyst ctntdst futyncndf. bckj yfib[ futyncnd ghjljk;ftn hfcnb, ctqxfc jyj ghtdsiftn 1600. htlcnfdbntkb "tueyf" tcnm, yfghbvth, d , bnft, cnhfyf[ ;yjq vthbrb. fpevttncz, dct jyb j,cke;bdf.n htrkfvjlfntktq, pfbynthtcjdfyys[ d heccrjzpsxyjq felbnjhbb.

frjdf dfif ljkz yf hsyrt rjyntrcnyjq htrkfvs?

fitq jcyjdyjq rjvgtntywbtq dctulf zdkzkjcm eghfdktybt htrkfvyjq ctnm., n.t. juhjvysv rjkbxtcndjv cfqnjd-gfhnythjd. fif ctnm j[dfnsdftn dc. ytltkmye. felbnjhb. ynthytnf, n.t. k.,jq gjkmpjdfntkm, rjnjhsq [jnz ,s hfp d ntxtybt ytltkb gjzdbkcz d ynthytnt, edblty "tueyjv". ,kflfz nfrjq rjkjccfkmyjq ctnm. b jxtym crhjvysv gjbcrjv, yfv elftncz jcnfdfnmcz dnjhsv yf 'njv hsyrt (gthdsq "yltrc" - htl.).

fib jwtyrb cj,cndtyyjq ljkb hfpkbxys b rjkt,k.ncz jn 20 lj 30%. nj cdzpfyj c ntv, xnj jghtltktyyfz xfcnm jnhfckb zdkztncz ytghjphfxyjq. xfcnyjcnb Google, nhtnbq buhjr, yb hfpe yt ge,kbrjdfk cdjb abyfycjdst gjrfpfntkb gj jccbb. j d nj ;t dhtvz d yfitv cjj,otcndt ceotcndetn ljcnfnjxyj xtnrjt ghtlcnfdktybt j tuj lj[jlf[ jn rjyntrcnf, b jyb pfrkflsdf.ncz d j,oe. jwtyre, rjnjhe. t;tujlyj xthtp ghjabkmye. fccjwbfwb. cjdvtcnyj jpdexbdf.n jcyjdyst kblths, "tuey" b "yltrc".

fr ds levftnt, ye;yj kb j;blfnm bpvtytybz ljktq d ,kb;fqitv ,eleotv?

f dct ujls, d ntxtybt rjnjhs[ dtltncz j,]zdktybt j,]tvjd jnhfckb, hfcrkfl cbk ceotcndtyyj yt bpvtybkcz, b, z levf., jcj,s[ gthtvty yt cnjbn j;blfnm b d j,jphbvjv ,eleotv. kz 'njuj ytn ghtlgjcskjr. tujlyziybt exfcnybrb j,kflf.n juhjvysv abyfycjdsv, byntkktrnefkmysv b nt[yjkjubxtcrbv gjntywbfkjv, j,tcgtxbdf.obvb bv djpvj;yjcnm elth;bdfnm ljkb d cjjndtncndbb c ghtbveotcndfvb bkb ckf,jcnzvb.

s vj;tnt hfcrhsnm dfie ljk. d rjvgfybb tuey?

zdkz.cm jlybv bp jcyjdfntktq "tueyf", jlyfrj ljkb b bynthtcs d rjvgfybb ybrjulf yt hfcrhsdfk.


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank