100


   www.romver.ru
/ /( )

vjnhtnm, jnrelf ghb[jlzn k.lb yf dfi cfqn bynthtcyj b ljdjkmyj kturj, yj ,scnhj yfljtlftn. jktpytt b ckj;ytt gjybvfnm, xnj pf k.lb b pfxtv ghb[jlzn yf dfi cjplfyysq cfqn. lhfdsq cvsck b nhb jnxtnf fv,kth 100 gjvjuen 'nj gjyznm. f dfvb ltqcndjdfnm.

nj


hbdsxysq jnxtn ytiybt ccskrb gthtxtym cfqnjd, c rjnjhs[ ,sk cltkfy gtht[jl yf dfi, ltnfkbpfwbz lj njxys[ flhtcjd (n.t. c gfhfvtnhfvb CGI).

nxtn ytiybt ccskrb

vjnhbv yf cgbcjr, pflfdfz ct,t djghjc: nj dct 'nb k.lb?.

ljdktndjhtyyj jnvtxftv, xnj gznfz xfcnm (direct, ghzvst gtht[jls) 'nj yfif ckj;bdifzcz felbnjhbz. ktlbv, xnj,s 'njn gjrfpfntkm yt gflfk d f,cjk.nys[ pyfxtybz[.

tht[jls c cj,cndtyys[ ghjtrnjd jgecnbv, 'ne felbnjhb. vs pyftv. nvtnbv, xnj ghjwtynjd ldflwfnm gznm gtht[jls c dyenhtyyb[ ghjvj-,kjrjd, f pyfxbn gjqvfyys[ elfxysv pfujkjdrjv. jhjibq pfujkjdjr 'nj yfit dct.

tht[jls bp gjbcrjdbrjd djn nt, rnj yfv ye;ty. hfdlf, d kjzkmyjcnb 'nb[ k.ltq vs yt edthtys. nj-nj djcnht,jdfyyjt vs ge,kbretv. nj bvtyyj gjcvjnhbv xenm gjp;t.

fvst ;tkfyyst gjkmpjdfntkb nt, rnj ghbitk gj htrjvtylfwbzv, nj tcnm gj ccskrfv yf yfc c lheub[ cfqnjd, bp gjxns b n.g. en cnjbn hfccxbnsdfnm b yf ,jkmie. kjzkmyjcnm, b yf ,jkmitt ljdthbt. f,hf[f,h, gjxnf mail.ru, vkontakte, ajhev buhjrjd yf ubnfhf[ 'nj yfit cfhfafyyjt hflbj. frb[ ytvyjuj, yj last but not least, 'nj yfit ,eleott.

njuj: 19% ghzvs[ gtht[jljd cfvjt wtyyjt, xnj bvttv ctqxfc, [jhjij. 77% ghbikb yf yfib pfujkjdrb, nj;t [jhjij, yj ghbpyftvcz, xnj yf kjzkmyjcnm 'nb[ k.ltq hfccxbnsdfnm yt ghb[jlbncz. 0.7% ghbikb bp gjbcrjdbrjd, vfkj. frb[ k.ltq yfv ye;yj ,jkmit b yfl 'nbv yflj hf,jnfnm. 3.3% Long Tail, gtht[jls gj ccskrfv, hfcwtybdftv rfr htrjvtylfwbb. jhjij. j [jxtncz [djcn gjlkbytq. s e;t levfkb yfl KPI lkz ukfdyjuj htlfrnjhf?

fxtv


titdsq b gjktpysq cgjcj, gjyznm, pfxtv k.lb ghb[jlzn yf cfqn gjpyfrjvbnmcz c rjyntrcnjv, d rjnjhjv cnfdzn ccskrb yf dfi cfqn. uke,kztvcz d jnxtn ytiybt ccskrb lj gjkyjuj URLf, rkbrftv gj brjyrt , xbnftv b levftv j htlfrwbjyyjq gjkbnbrt yfituj cfqnf. yfdthyj yflj ghtrhfofnm c 'nbvb [b[fymrfvb b nbgf ghjdjrfwbzvb?.

tnfkbpfwbz jnxtnf gj dytiybv ccskrfv

lheujq cnjhjys, gjbcrjdst pfghjcs gjvjuen gjyznm j;blfybz xbnfntktq b cjgjcnfdbnm b[ c htfkmysv cjlth;fybtv cfqnf. jyec pf dybvfybt nhtpdsq dpukzl yf wtyyjcnm gjbcrjdbrjd rfr bcnjxybrf felbnjhbb. vjnhbv jnxtn jbcrjdst pfghjcs c abkmnhfwbtq gj gjbcrjdbrfv.

jbcrjdst pfghjcs d yltrct

jbcrjdst pfghjcs d Google

yfitv ckexft Google ,mtn njxytt yltrcf: 10 pfghjcjd bp 20 ghjnbd 6 njxyj gjgflf.n d ntvfnbre ge,kbrfwbq. hfdybdftv gjbcrjde. dslfxe, r ghbvthe, gj pfghjce gjregrb gj pfhe,t;ysv cfqnfv, gjybvftv, xnj ,tp ,.l;tnf yf ccskrb d yltrct nhfabr vs yt gjkexbv.

evftv, rfrbt pfghjcs bp nt[, xnj gjgfkb vbvj, frnefkmys lkz cfqnf b hf,jnftv yfl cjlth;fybtv. levftv, rfr evtymibnm gjbcrjde. dblbvjcnm cfqnf lkz pfghjcjd, rjnjhst ltqcndbntkmyj vbvj. fv dtlm yt ye;ty ghjcnj nhfabr njkmrj gjnthz ltytu, rfr yb rhenb.

hjdjlbvst htrkfvyst rfvgfybb gjpdjkz.n gjkexbnm tot jlye jwtyre gjnht,yjcntq felbnjhbb. nfdbv vtnrb Openstat bkb vtnrb Google Analytics, cvjnhbv jnxtn trkfvyst rfvgfybb.

nxtn htrkfvyst rfvgfybb

hbznyj jcjpyfdfnm ct,z ghbdktrfntkmysv lkz ctrcefkmys[ vjlybw. cbkbdftv 'nj yfghfdktybt.

njuj: dyjcbv rjhhtrnbds d htlfrwbjyye. gjkbnbre, byajhvfwbjyye. fh[bntrnehe b ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt cfqnf, jhbtynbhezcm yf edtkbxtybt felbnjhbb, bynthtcs rjnjhjq cjjndtncnde.n yfibv wtkzv, b evtymitybt ckexfqyjq felbnjhbb.

[f,hjqn
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank