""


   www.romver.ru
/ /( )

vtyz ltym hj;ltybz ctujlyz :-)

ghjiksq xtndthu dct heccrjzpsxyst bynthytns j,ktntkf e;fcyfz yjdjcnm: erhfltys kjubys b gfhjkb cnf cjhjrf nsczx gjkmpjdfntktq "jynfrnt". t gjnhelbdibcm ghjdthbnm afrns, j, 'njv cjj,obkf wtkfz rexf jykfqyjds[ bplfybq, yt ujdjhz e;t j cjnyz[ ybrjve yt bpdtcnys[ ,kjuuthjd.

cj;fktyb., d nfrjv dblt cjj,otybt jxtym b jxtym lfktrj jn bcnbys. fxfnm [jnz ,s c njuj, xnj abiths ujlfvb djhe.n kjubys-gfhjkb jn "jynfrnf", b yt njkmrj jn ytuj, b d cfvjv 'njv afrnt ytn ybxtuj elbdbntkmyjuj bkb ytj;blfyyjuj. bxtuj ytj,sxyjuj ytn b d njv, xnj pkjevsiktyybrb ghb gjvjob nhjzycrjq ghjuhfvvs gthtflhtcjdsdfkb gjkmpjdfntktq yf gjlkj;ysq cfqn b gsnfkbcm dsvfybnm e yb[ ltymub, ghtlkfufz jnghfdbnm SMS c ntrcnjv "Ya ne loh" yf rjhjnrbq yjvth 6008.

;fc, yj yt e;fc-e;fc

f cfvjv ;t ltkt ukfdyfz yjdjcnm cjcnjzkf d lheujv: yf ctq hfp [frths pfgbcfkb dct erhfltyyst kjubys-gfhjkb d ghjcnjq ntrcnjdsq afqk, ljcnegysq gj ghzvjq ccskrt k.,jve ;tkf.otve, f cfvf 'nf ccskrf gj rfrjq-nj ghbxbyt gjikf d yfhjl. j tcnm htxm bln j cthmpyjq entxrt gjkmpjdfntkmcrb[ lfyys[.

ghjxtv, yt yfcnjkmrj cthmpyjq, rfr j, 'njv dtplt rhbxfn.

145 nsczx nfrjdj ,skj j,ott xbckj gfh kjuby-gfhjkm gj cjcnjzyb. yf dtxth 30 b.kz. f dsxtnjv gecns[ b jnrhjdtyyj ytrjhhtrnys[ dshf;tybq jcnftncz dctuj 125 nsczx. ,ott ;t xbckj gjkmpjdfntktq c eybrfkmysvb kjubyfvb, xmb lfyyst ,skb pf,jnkbdj cj[hfytys b hfcifhtys, cjcnfdbkj xenm ,jktt 40 nsczx (nj tcnm gjhzlrf 0,1% jn xbckf gjkmpjdfntktq cthdbcf).

hb 'njv flvbybcnhfwbz "jynfrnt" ljcnfnjxyj jgthfnbdyj c,hjcbkf pfcdtxtyyst gfhjkb b dsckfkf rf;ljve gjcnhflfditve dhtvtyysq gfhjkm, nfr xnj yfievtdifz entxrf dhzl kb rjve-nj cbkmyj yfdhtlbkf.

dznfz ghjcnjnf

fv ;t 'nf entxrf, yfghjnbd, jxtym lf;t gjvjukf. s lfdyj [jntkb cj,cndtyysvb ukfpfvb gjcvjnhtnm, rfr dsukzlzn nbgbxyst gfhjkb nbgbxys[ gjkmpjdfntktq nbgbxyjq cjwbfkmyjq ctnb. nj ;, yfit k.,jgsncndj ,skj dgjkyt eljdktndjhtyj. rf;tv chfpe, vs b yt gjljphtdfkb, xnj evcndtyyst cgjcj,yjcnb cnjkm ceotcndtyyjuj xbckf k.ltq gtht;bdf.n vhfxysq gthbjl eufcfybz.

thdsv ghbpyfrjv 'njuj cfvjuj eufcfybz vj;yj cxbnfnm lbrjt xbckj gjgsnjr pfkjubybnmcz yf gjlkj;yjv cfqnt. fpfkjcm ,s, yf rf;ljv euke ghtleght;lf.n: tckb "jynfrnt" ghjcbn e nt,z ltytu pf d[jl 'nj yt "jynfrnt", 'nj "flyjrkfccybrb". lyfrj wtkst njkgs k.ltq, edbltd ghtlkj;tybt j, jnghfdrt SMS, djpdhfofkbcm b gsnfkbcm ddtcnb kjuby b gfhjkm pfyjdj.

chtlytv rf;lsq gjcnhflfdibq drjynfrnh gsnfkcz pfkjubybnmcz yf cfqnt 3 hfpf. lyfrj yt j,jkmofqntcm: ,tcghjcdtnyj yfbdys[ uhf;lfy yf cfvjv ltkt relf ,jkmit, xtv ds levftnt. fr, ,jktt 10 hfp gsnfkbcm dkjvbnmcz yf gjlltkmysq cfqn gjxnb 1300 xtkjdtr. jlby jcj,j jlfhyysq njdfhbo yfcnjkmrj cbkmyj cnhflfk ,tp cdjb[ jlyjrehcybw, jlyjrkfccybw b gjhyjcgfvf, xnj ddk kjuby b gfhjkm f; 55 hfp rhzle b, ds yt gjdthbnt, f,cjk.nyj ,tphtpekmnfnyj!

njhsv b ukfdysv ghbpyfrjv eufcfybz dsitjpyfxtyys[ cgjcj,yjcntq vj;yj cxbnfnm rjkbxtcndj ytyfl;ys[ gfhjktq. 1344 xtkjdtrf (bkb 3,36 ghjwtynf jn 40 nsczx eybrfkmys[ gjkmpjdfntktq) pfobof.n cdjb gthcjyfkmyst lfyyst yt njkmrj ghjcnsvb, yj b hfcghjcnhfyyysvb gfhjkzvb (r hfcghjcnhfyyysv vs jnytckb nt, xnj dcnhtxf.ncz ,jktt 10 hfp).

jn ldflwfnrf yfb,jktt gjgekzhys[ bp yb[:

fhjkm jk-dj hjwtyn
123456 134 0,34%
123456789 85 0,21%
qwerty 85 0,21%
111111 51 0,13%
1234567890 41 0,10%
7777777 39 0,10%
123321 34 0,09%
666666 33 0,08%
1234567 31 0,08%
123123 29 0,07%
12345678 26 0,07%
qwertyuiop 26 0,07%
qazwsxedc 25 0,06%
000000 23 0,06%
k.,jdm 23 0,06%
555555 22 0,06%
zxcvbnm 22 0,06%
654321 19 0,05%
gfhjkm 19 0,05%
1q2w3e4r 18 0,05%


hbvtxfybt 1: ckb dlheu rnj yt ljuflfkcz, "gfhjkm" 'nj ckjdj "gfhjkm", yf,hfyyjt d kfnbycrjq hfcrkflrt rkfdbfnehs. yjubt cxbnf.n nfrjq ghbv jxtym [bnhsv.

hbvtxfybt 2: lbntkmyfz flvbybcnhfwbz htcehcf c ytrjnjhs[ gjh pfghtnbkf bpvtyznm gfhjkb yf xbcnj wbahjdst, jlyfrj cjplfdfnm yjdst frrfeyns c nfrbvb gfhjkzvb gj-ght;ytve ljgecrftncz.

tcrjkmrj ckjd j ukfdyjq ,jktpyb bynthytnjpfdbcbvs[ - rjgbgtqcnbyut. fgjvybv, xnj d hfccvfnhbdftvjq yfvb cjwbfkmyjq ctnb d rfxtcndt kjubyjd bcgjkmpe.ncz 'ktrnhjyyst flhtcf. fr djn, e 343 gjkmpjdfntktq (0,86%) gfhjkm bltynbxty kjubye yf gjxnjdjv cthdbct (n.t. xfcnb gjxnjdjuj flhtcf lj "cj,frb"), f to e 67 xtkjdtr (0,17%) gfhjkm gjkyjcnm. cjjndtncndetn kjubye (n.t. dctve flhtce, drk.xfz "cj,fre" b nj, xnj pf ytq cktletn).

nj ,sk njn evysq ve;br, rjnjhsq crfpfk, xnj cdznfz ghjcnjnf [e;t djhjdcndf?

lt e ytuj ryjgrf?

, jlyjv bp gjgekzhys[ gfhjktq, yt djitlib[ d -20, [jntkjcm ,s crfpfnm jcj,j.

f cnhfybwt yfcnhjtr, d hfpltkt cvtys gjkmpjdfntkmcrjuj gfhjkz, flvbybcnhfwbz hfpvtcnbkf cktle.oe. yt[bnhe. bycnherwb.:

,tlbntcm, xnj yt drk.xtyf ryjgrf CAPS-Lock
fhjkm ljk;ty ,snm yt vtytt 6 cbvdjkjd d lkbye
o kexit bcgjkmpjdfnm b ,erds, b wbahs
'kNOpKA' b 'knopka' hfpyst gfhjkb

fr b cktljdfkj j;blfnm, 16 xtkjdtr bp 40 nsczx (0,04%) ds,hfkb d rfxtcndt gfhjkz ckjdj, ghbdtlyyjt d gjcktlytq cnhjxrt. p yb[ 12 bcgjkmpjdfkb dfhbfyn "knopka", 2 "ryjgrf" b 1 "KNOPKA". o jlyf ghjldbyenfz ltdeirf pfdtkf ct,t gfhjkm "ryjgrf", nj tcnm "ryjgrf" d kfnbycrjq hfcrkflrt.

fpfkjcm ,s, 0,04% ybxnj;yfz wbahf. lyfrj d vfcinf,f[ dctuj cthdbcf 'nj e;t yt 16, f 15600 frrfeynjd. 'njn rk.x pf,jnkbdj dkj;bkf d herb pkjevsiktyybrfv cfvf flvbybcnhfwbz!

jpdjyb vyt, gjpdjyb!

tvm c kbiybv nsczx gfhjktq d hfccvfnhbdftvjq ,fpt 'nj gjkyjcnm. wbahjdst gjcktljdfntkmyjcnb (cxbnf.obtcz ytctrm.hysvb), bp rjnjhs[ ybrfr yt vtymit nsczxb (nj tcnm ,jktt 2,5%) d njq bkb byjq cntgtyb yfgjvbyf.n yjvthf ntktajyjd. njbn jnvtnbnm, xnj vs j,hfofkb dybvfybt njkmrj yf ctvbpyfxyst b ltcznbpyfxyst yjvthf, nfr xnj 'nf wbahf vj;tn ,snm cbkmyj pfyb;tyf. j,fdmnt r ybv 237 11-pyfxys[ gfhjktq, yfxbyf.ob[cz yf "80" (pljhjdtymr ,ekb, ifyjdyi erhfycmr lhep!) b tot ltcznjr ntktajyjgfhjktq, yfxbyf.ob[cz c "+". ckb extcnm, xnj drjynfrnhs c ,jkmijq j[jnjq ge,kbre.n yf kbxys[ cnhfybwf[ yjvthf ntktajyjd, lf b ntktajyyst ,fps regbnm yt nfr e; b ckj;yj, cxbnfnm nfrbt gfhjkb yfl;ysvb ybrfr ytkmpz.

tgkj[j? dtlm 'nj vs gjrf to yt crfpfkb yb ckjdf j k.,db.

.,jdm jnrhjtn dct pfcjds

".,jdm" d njv bkb byjv dblt ghbcencndetn d 332 gfhjkz[ (0,83%). .lf djikb nfr;t ckjdf "k.,k.", "k.,bvsq", "k.,bvfz" b b[ cjxtnfybz c bvtytv cj,cndtyysv. ckb wbahf d 0,83% dfc yt dgtxfnkztn, ghbgk.ceqnt c.lf yt gjllf.ottcz exne rjkbxtcndj gfhjktq c bvtyfvb (d xfcnyjcnb, ybrytqvfvb, afvbkbzvb b bybwbfkfvb) k.,bvjq ltdeirb, k.,bvjuj .yjib, f nfr;t k.,bvjuj ct,z.

htlb gfhjktq c bvtyfvb dcnhtxf.ncz nfrbt rhbgnjcnjqrbt rfr "k.,k.ctht;e", "fvbkbzvz" b lf;t "gectymrf" (ghb 'ktrnhjyyjv flhtct, yfxbyf.otvcz c "pusya"). fgjvybv, xnj bvz k.,bvjq bkb k.,bvjuj, yt ujdjhz e;t j, bvtyb cfvjuj xtkjdtrf, vj;yj ,tp nhelf dpznm bp fyrtnys[ lfyys[ ytgjchtlcndtyyj yf cfqnt.

cj;fktym., ltym hj;ltymz...

o jlby nbg vfccjdj bcgjkmpetvs[ yt,tpjgfcys[ gfhjktq 'nj lfns. tqcndbntkmyj, yfvyjuj nhelytt pf,snm gfhjkm, tckb jy cjdgflftn c xmtq-yb,elm lfnjq hj;ltybz. bccktletvjq ,fpt vs yfcxbnfkb gj rhfqytq vtht 1200 gfhjktq (3 ghjwtynf jn j,otuj xbckf) d ajhvfnf[ nbgf b .

yajhvfwbz ;t j lfnt hj;ltybz gjkmpjdfntkz bkb tuj ,kb;fqituj jrhe;tybz pfxfcne. jnrhsnf lkz jpyfrjvktybz. jktt njuj, cthdbc pf ytcrjkmrj lytq ghtleght;lftn lheptq gjkmpjdfntkz j uhzleotv dpkjvt ghb,kb;tybb ghfplybrf. ckb lfnf hj;ltybz ,eltn dc-nfrb crhsnf, t vj;yj gjgsnfnmcz yfqnb d nt[ ;t ntktajyys[ ,fpf[.

ghfdtlkbdjcnb hflb pfvtnbv, xnj c lfnjq bkb ujljv hj;ltybz dgjkyt vj;yj cjplfdfnm b ljdjkmyj cbkmyst gfhjkb. jcnfnjxyj lj,fdbnm ytcrjkmrj ,erd lj, gjckt bkb vt;le wbahfvb. j yfibv jwtyrfv, gjhzlrf 0,5 ghjwtynf gjkmpjdfntktq nfr b gjcnegftn, [jnz ytrjnjhst bp yb[ gjhnzn dc ltkj, ljgbcsdfz dvtcnj ckexfqys[ ,erd cdj bvz.

jlcxbnfkb ghjcktpbkbcm

njuj bvttv:

fcghjcnhfyyyst gfhjkb 1344 3,36%
htlgjkfuftvst yjvthf ntktajyjd ~1300 ~3,25%
".,jdm" (pf dsxtnjv djitlituj d g.1) 309 0,77%
jdgfltybt c 'ktrnhjyysv flhtcjv
(lj "cj,frb" bkb gjkyjcnm.)
410 1,02%
fns hj;ltybz (njkmrj XX dtr) ~1200 ~3%


frbv j,hfpjv, d j,otq ckj;yjcnb vs bvttv lj 11,4 ghjwtynf gfhjktq, dpkjvfnm rjnjhst cvj;tn k.,jq ;tkf.obq, ghb eckjdbb xnj jy pyftn 'ktrnhjyysq flhtc gjkmpjdfntkz, bvttn ljcneg r tuj fyrtnysv lfyysv b ujnjd gjnhfnbnm gznm vbyen cdjtuj lhfujwtyyjuj dhtvtyb.

j,fdmnt r 'njve gfhjkb, cjdgflf.obt c bvtyfvb cj,cndtyysvb (gjlcxbnsdfnm rjnjhst yfv ,skj ktym, yj htxm bln ghjwtynf[ j ltcznb, yt vtymit) b wbahjdst gfhjkb, jgthfnbdyj dpkfvsdftvst 'ktvtynfhysv ,henajhcjv (b[ ljkz, pf dsxtnjv yjvthjd ntktajyjd b lfn, cjcnfdkztn ult-nj 11 ghjwtynjd) b ds gjkexbnt elhexf.oe. rfhnbye.

bnefwbz eceue,kztncz ntv, xnj ghfdbkf cthdbcf nht,e.n jn gjkmpjdfntkz dsrkflsdfnm j ct,t dc. gjlyjujnye.. fkbxbt nfrjq vfccs kbxys[ cdtltybq d jnrhsnjv ljcnegt ghjcnj ghfplybr lkz gjntywbfkmyjuj dpkjvobrf.

bcrktqvth

tpeckjdyj, d ghjwtcct gjlcxnf yfvb ,sk cltkfy wtksq hzl ljgeotybq. f b bccktletve. ,fpe ybrfr ytkmpz yfpdfnm f,cjk.nyj ljcnjdthyjq. fghbvth, xfcnm gjkmpjdfntktq zdyj yt vjukf dcgjvybnm cdjb[ gfhjktq b ghjcnj gsnfkfcm b[ gjlj,hfnm. ytvyjujxbcktyyst cjj,hfpbntkmyst .pths, yflj jnlfnm bv ljk;yjt, b djdct djcgjkmpjdfkbcm ajhvjq kjubyf-gfhjkz, xnj,s gjckfnm abithjd d gtitt 'hjnbxtcrjt gentitcndbt.

fve ds,jhre, ytcvjnhz yf t dtcmvf ghbkbxysq j,]v, nj;t ytkmpz cxbnfnm gjkyjcnm. htghtptynfnbdyjq, gjcrjkmre htxm bln kbim j gjkmpjdfntkz[, rjnjhst, dj-gthds[, evelhbkbcm gjlwtgbnm pfhfpe, f dj-dnjhs[, ljuflfkbcm jnlfnm cdjb gfhjkb d xe;bt herb nj tcnm j k.lz[, pfdtljvj yfbdys[ d djghjcf[ ,tpjgfcyjcnb.

tv yt vtytt, ghjcvjnhtd lheubt fyfkjubxyst bccktljdfybz, ghjdtlyyst d cfvs[ hfpys[ xfcnz[ cdtnf (tckb eujlyj Google dfv d gjvjom), hbcryv ghtlgjkj;bnm, xnj d cdjb[ dsdjlf[ vs crjhtt ghtevtymibkb vfcinf,s nhfutlbb, yt;tkb ghtedtkbxbkb.

nj ltkfnm b rnj dbyjdfn?

yfxfkf "t,gkfytnf" [jntkf ghbkj;bnm r 'njq cnfnmt gfhe vfyefkjd d le[t "cgfctybt enjgf.ob[ ltkj her cfvb[ enjgf.ob[". gjnjv vs pfukzyekb "jynfrn" b j,yfhe;bkb, xnj bycnherwbq gj ,tpjgfcyjcnb nfv ghel ghelb. hfdlf, ,tp gjkkbnhs b[ yt chfpe b yfqlim: cyfxfkf yflj nshryenm yf "t[gjllth;re" d cfvjv ybpe cnhfybws, gjnjv rkbryenm gj ccskrt yf uhegge "jynfrnt | tpjgfcyjcnm", rjnjhe. ye;yj jnscrfnm d cfql,fht, f pfntv d cjj,otybz[ uheggs yflj gjgsnfnmcz dswtgbnm ye;ye. byajhvfwb.. fghbvth, j njv, rfr cjplfnm ctrm.hysq gfhjkm bkb rfr yt cnfnm ;thndjq abithjd.

j,otv, flvbybcnhfwbz, c jlyjq cnjhjys, gjlujnjdbkf dct bycnherwbb. c lheujq cnjhjys, lf;t j,zpfkf gjkmpjdfntktq (rhjvt ienjr, bvtyyj j,zpfkf b bvtyyj gjkmpjdfntktq) "ghbybvfnm yflkt;fobt vths lkz j,tcgtxtybz cj[hfyyjcnb... bvtyb gjkmpjdfntkz (flhtcf 'ktrnhjyyjq gjxns) b gfhjkz". lyfrj kexit ,s jyf j,zpfkf b[ gjkmpjdfnmcz yfl;ysvb gfhjkzvb ghb gjvjob yt[bnhs[ nt[ybxtcrb[ chtlcnd, crf;tv, ghjdthzz cjplfdftvst gfhjkb yf rhbgnjcnjqrjcnm, yf (yt)cjjndtncndbt b[ kjubye, afvbkbb, bvtyb ;tys b lheubv gjkmpjdfntkmcrbv lfyysv...

j;yj crjkmrj eujlyj yfpsdfnm gjkmpjdfntktq vfkjuhfvjnysvb bkb juhfybxtyysvb, yj dtlm b cjplfntkb cthdbcf ljk;ys gjybvfnm, xnj jyb d jndtnt pf nt[, rjuj ghbhexbkb.

jxtve ;t njulf ghb cjplfybb b cvtyt gfhjkz ytn ghzvjq (b yfgbcfyyjq djn nfrbv djn rtuktv) ccskrb yf gjlhj,ye. bycnherwb. gj ,tpjgfcyjcnb? gjxtve 'nf bycnherwbz djj,ot dblyf njkmrj pfkjubytyysv gjkmpjdfntkzv? jkexftncz: cyfxfkf ghblevfq gfhjkm b pfhtubcnhbheqcz, f e; gjnjv nt,t hfccrf;en, rfrjq gfhjkm yflj ,skj ghblevfnm. f b nj, tckb ljuflftimcz pfktpnm d lt,hb "t[gjllth;rb".

tpeckjdyj, "jynfrnt" lfktrj yt tlbycndtyysq htcehc eytnf, yt gjpf,jnbdibqcz j nfrb[ 'ktvtynfhys[ vthf[. j 'nj jlby bp cfvs[ gjctoftvs[ htcehcjd, b lkz rb,thvjityybrjd 'nb 39 vbkkbjyjd gjkmpjdfntktq rfr cjhnbh lkz ve[. hb 'njv gjlfdkz.ott ,jkmibycndj bp 'nb[ vbkkbjyjd k.lb, rjnjhst yt pyf.n, c rfrjq cnjhjys e cbcntvyjuj ,kjrf hfp]v gbnfybz. yb b cbcntvysq ,kjr-nj jnsoen yt c gthdjq gjgsnrb, f ds b[ dsgecnbkb c ujkjq pflybwtq d rbifobq dbhecfvb b xthdzvb ynthytn!

j dtlm b 'nj to yt dc. jnz gjckt gznb ytelfxys[ gjgsnjr d[jlf yf cfqn gjkmpjdfntk. b gjrfpsdftncz rfrfz-ybrfrfz rfgxf, juhfybxtybq yf xbckj gjgsnjr ddjlf gfhjkz, gj[j;t, gjghjcne yt ecnfyjdktyj: vs c,bkbcm cj cxnf gjckt 35-q bkb 40-q gjgsnrb. 'njuj dgjkyt ljcnfnjxyj, xnj,s gtht,hfnm dct hfcghjcnhfyyyst dfhbfyns, gk.c bvtyf, ntktajys b lfns. f b jn rfgxb-nj, rfr dszcybkjcm, vfkj njkre: jyf gjghjcne yt frnbdbpbhetncz, tckb gjl,jh gfhjkz xthtljdfnm c lde[ vfiby c hfpysvb IP-flhtcfvb.

q-,jue, ltncrbq cfl, nhecs yf kzvrf[! nfrjq gjkbnbrjq ,tpjgfcyjcnb cthdbcf ,tcgjrjbnmcz gj gjdjle abibyuf b dczrb[ vtkrb[ entxtr e;t b yt yflj.

gbcjr gjgekzhys[ gfhjktq, cgfvthcrfz ,fpf 'ktrnhjyys[ flhtcjd b yt,jkmijq ,jnytn, dpznsq d fhtyle yf xhyjv hsyrt djn b dc, xnj ye;yj, xnj,s nb[j b yt ghbdktrfz jcj,juj dybvfybz d chfdybntkmyj rjhjnrbt chjrb ghjcnsv gtht,jhjv dpkjvfnm frrfeyns 3,36% gjkmpjdfntktq 'njuj cthdbcf. kujhbnv vj;yj ckturf eckj;ybnm, lj,fdbd ghjdthre yf gfhjkm, gjkyjcnm. bkb xfcnbxyj cjdgflf.obq c kjubyjv b djn dfv to ghjwtyn c rjgtqrfvb. f;t tckb d cgfv-,fpt ,eltn njkmrj gjkjdbyf flhtcjd, rjnjhst bcgjkmpe.ncz d rfxtcndt kjubyjd "jynfrnt", d rjytxyjv bnjut jrf;encz dpkjvfyysvb ,jktt 800 nsczx frrfeynjd.

s yt cbkmyj elbdbvcz, tckb jrf;tncz, xnj ytxnj gjlj,yjt rnj-nj e;t ltkfk.

vtcnj gjcncrhbgnevf bkb "jhjxt, rkb[jcjdcrbq!"

hb gjlcxnt cnfnbcnbrb vs yt hfccvfnhbdfkb gfhjkb rjhjxt itcnb cbvdjkjd, gjcrjkmre d yfcnjzott dhtvz yf cthdbct, ckfdf ehjde, bvttncz nfrjt juhfybxtybt. lyfrj ;t jlby cgjcj, pfdtcnb "jynfrnt" rjhjnrbq gfhjkm vs dc-nfrb j,yfhe;bkb.

f, ghb cjplfybb frrfeynf 'njn yjvth yt ghjqln, b d gjkt gfhjkz ghblncz d,bnm yt vtytt itcnb cbvdjkjd. j pfnj gjnjv vj;yj pfqnb d hfpltk yfcnhjtr b pflfnm d rfxtcndt yjdjuj gfhjkz k.,e. gjcktljdfntkmyjcnm bp lde[ b ,jktt cbvdjkjd, rjnjhfz drk.xftn rfr vbybvev jlby pyfr !, $ bkb &. hbxbyf cjcnjbn d njv, xnj gthtxbcktyyst pyfrb "jynfrnt" ghtdhfoftn d gznbcbvdjkmyst gjcktljdfntkmyjcnb "!", "$" b "&".

jjndtncndtyyj, ytkmpz pflfnm gfhjkm, rjnjhsq cjcnjzk ,s ,jktt xtv bp itcnb pyfrjd !, $ bkb &, gjcrjkmre d htpekmnfnt tuj lkbyf rfr ,s ,eltn ,jktt 32 cbvdjkjd, xnj yt ljgecrftncz.

'nbv cdzpfy to jlby pf,fdysq uk.r "jynfrnt". hb cjplfybb yjdjuj frrfeynf egjvzyenst xelj-cbvdjks ybrelf yt gthtrjlbhe.ncz b cj[hfyz.ncz rfr tcnm. j'njve vj;yj pflfnm b ,jktt lkbyysq gfhjkm, yfghbvth, "!!!!!!!!". djn gjvtyznm nfrjq gfhjkm xthtp cjjndtncnde.oe. ajhve e;t yt gjkexbncz, gjcrjkmre cnfhsq gfhjkm ghb ddjlt ,eltn gthtrjlbhjdfy, j,htpfy b ghbpyfy ytghfdbkmysv.

ujhm htqy, kflbckfd b[ttd c cfqnf dt,gkfytnf
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank