PR-,


   www.romver.ru
/ / PR-( )

htlkfuftv fv rhfnrbq 'rcrehc d bcnjhb. PR. ynthytn jnkbxyfz chtlf lkz PR-ltzntkmyjcnb. fpdbnbt cj,cndtyyjuj cjplfyyjuj cfqnf, dtltybt rjhgjhfnbdyjuj ,kjuf, frnbdyjcnm d cjwbfkmys[ ctnz[ ghtljcnfdkz.n ibhjrbt djpvj;yjcnb lkz ajhvbhjdfybz bvbl;f rjvgfybb bkb ,htylf. ghjwtcct cjplfybz cfqnf cgtwbfkbcns cjnhelybxf.n c vfhrtnjkjufvb b PR-cgtwbfkbcnfvb rjvgfybq, dvtcnt ajhvekbhe.n wtkb b pflfxb ,eleotuj cfqnf, bpexf.n tuj felbnjhb., jghtltkz.n jgnbvfkmye. cnhfntub. bynthytn-htrkfvs.

tcvjnhz yf nj, xnj nthvby "cdzpb c j,otcndtyyjcnm." gjzdbkcz ytlfdyj, PR-ltzntkmyjcnm ghfrnbretncz cnjkmrj ;t ktn, crjkmrj ceotcndetn xtkjdtxtcrjt j,otcndj. bcnjhbb vj;yj yfqnb vyj;tcndj ghbvthjd PR-frnbdyjcnb.

ynbxysq gbfh

356 ujle lj y. '. d lhtdytuhtxtcrjv ujhjlt atc cjcnjzkfcm PR-frwbz, ,kfujlfhz rjnjhjq ybrjve yt bpdtcnysq ujhj;fyby ghjckfdbkcz yf dtcm vbh b tuj bvz cnfkj yfhbwfntkmysv. thjcnhfn c;tu jlyj bp ctvb xeltc cdtnf [hfv hntvbls atccrjq c wtkm. ghjckfdbnmcz. thjcnhfnjdf ckfdf nfr vs ctujlyz yfpsdftv bpdtcnyjcnm, lj,sne. ghtcnegysv b gjpjhysv cgjcj,jv.

ckb tcnm ujcelfhcndj pyfxbn, tcnm b gjkbnbxtcrbq gbfh. 63 u. lj y. '. hbvcrbq jhfnjh bwthjy c gjvjom. cdjtuj rhfcyjhtxbz cvju e,thtxm bv jn pfujdjhf fnbkbys. yfvtybnfz htxm bwthjyf ghjnbd fnbkbys yfxbyfkfcm ckjdfvb: "jrjkt, crf;b vyt, fnbkbyf, ,eltim ns pkjegjnht,kznm yfibv nthgtybtv?"

f dscnegktybz ghjnbd fhrf ynjybz jhfnjh gjgkfnbkcz ;bpym.. ekmdbz, ;tyf fhrf ynjybz, dsyekf bp cdjb[ djkjc igbkmre b ghjnryekf zpsr e,bnjuj bwthjyf, jnjvcnbd jhfnjhe pf j,kbxbntkmyst htxb.

hjpjhkbdfz vflfv kbrj


j dhtvz jrregfwbb tqvcf d 1813 u. heccrbt jabwths yfdtlsdfkbcm d dbyyst gjuht,f jhujdjuj ljvf "ljdf kbrj". jpzqrf eujofkf djbyjd b gjpdjkzkf bv ecnhfbdfnm uhfylbjpyst gjgjqrb.
julf tt cghfibdfkb, yt ,jbncz kb jyf hfpjhtybz, vflfv ytdjpvenbvj jndtxfkf: "ecnm gm.n. hfcgkfxbdfnmcz ,eltn dcz jccbz".

nj ,skf elfxyfz PR-frwbz. thyedibcm ljvjq, heccrbt jabwths ghjljk;fkb pfrfpsdfnm ifvgfycrjt, yfgjvbyfditt bv drec gj,tls. fr ifvgfycrjt "ljdf kbrj" cnfkj jlybv bp cfvs[ gjgekzhys[ buhbcns[ dby d jccbb.

kfdyjt cjplfnm bynhbue

ynthtcysq PR-[jl ghbvtybkb ,hfnmz kbcttds ghb jnrhsnbb vfufpbyf d jcrdt. trjycnherwbz jcj,yzrf yf dthcrjq ekbwt gjl vfufpby ,skf yfvthtyyj jrhe;tyf pfdtcjq nfbycndtyyjcnb. lfybt j,ytckb uke[bv pf,jhjv b dscnfdbkb j[hfye. f,jxbv, nhelbdibvcz yf cnhjqrt, ljgkfxbdfkb pf vjkxfybt.

"fikbcm cvtkmxfrb, rjnjhst, ytcvjnhz yf j[hfye b cnf. juhjvys[ cntgys[ jdxfhjr dj ldjht, dc-nfrb e[bnhzkbcm ghjybryenm dyenhm, xnj,s gjnjv hfccrfpsdfnm xeltcf.

ylbqcrfz gfujlf djpldbuftncz.
fdhbnfycrbq pfvjr.
psxtcrbq [hfv f[ecf.

jcktlytt jrfpfkjcm ,kb;t dctuj r bcnbyt", gbcfk .bkzhjdcrbq d pyfvtybnjq rybut "jcrdf b vjcrdbxb". jh;tcndtyyjt jnrhsnbt "fufpbyf kbcttdf b gjuht,f heccrb[ b byjcnhfyys[ dby" cjcnjzkjcm ktnjv 1901 u. jytxyj, j, 'njv cj,snbb ujdjhbkf dcz jcrdf! jrheu vfufpbyf cj,hfkfcm juhjvyfz njkgf ptdfr, ;tkf.ob[ gjcvjnhtnm yf nfbycndtyyjt plfybt.

vthbrf: rkfccbrf cjdhtvtyyjuj PR


hbyznj cxbnfnm, xnj nthvby "public relations" gjzdbkcz d jtlbytyys[ nfnf[ d 1807 ujle: njulf ghtpbltyn jvfc ;taathcjy d xthyjdbrt cdjtuj "tlmvjuj j,hfotybz r rjyuhtcce" pfvtybk dshf;tybt "cjcnjzybt vsckb" yf "j,otcndtyyst jnyjitybz".

hjdyj xthtp 100 ktn ukfdf ntktrjvveybrfwbjyyjq rjhgjhfwbb AT&T tjljh m.njy 'qk yfxfk ujljdjq jnxtn hfpltkjv "Public relations". 'qk cxbnfk [jhjibv gbfhjv ghtljcnfdktybt xtcnys[ lfyys[: "ckb vs yt ,eltv ujdjhbnm ghfdle j ct,t, 'nj cltkftn rnj-nj lheujq".

PR ctujlyz

yjubt hjccbqcrbt rjvgfybb 'rjyjvzn yf PR: gthdsvb gjl cjrhfotybt blen cgtwbfkbcns gj htrkfvt b cdzpzv c j,otcndtyyjcnm.. djn d cnhfyf[ fgflyjq dhjgs vfhrtnbyu b PR - ukfdyst gjvjoybrb yf genb ds[jlf bp ckj;ys[ 'rjyjvbxtcrb[ eckjdbq.

gfkb ghjlf;b? ,]zdbv j, 'njv cfvb b hfccrf;tv gjxtve. ecnm kexit gjnht,bntkm epyftn dct bp gthds[ ecn, xtv gjkexbn bcrf;tyyst afrns bp lheub[ bcnjxybrjd. jvgfybz jcnfytncz jnrhsnjq b cj[hfybn ljdthbt gjnht,bntkz.

lfkjcm cghfdbnmcz c ghj,ktvjq? fccrf;tv j, bcnjhbb ecgt[f. t ,sdftn ytelfx, tcnm njkmrj jgsn, rjnjhsq gjvjuftn ghb,kbpbnmcz r wtkb.

ecnm ecgtiysq jgsn d htitybb hfpkbxys[ ,bpytc-pflfx gjvj;tn bcgjkmpjdfnm ctujlyziybt 'rjyjvbxtcrbt eckjdbz rfr djpvj;yjcnm lkz ljcnb;tybz yjds[ dscjn. tkftv dctv "gbfhobrfv" ufhvjybb b ghjwdtnfybz!


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank