www.romver.ru
/ /( )

tfnh yfxbyftncz c dtifkrb, f cjdhtvtyysq ,bpytc c ynthytnf. tujlyz ,jkmibycndj ghtecgtdf.ob[ rjvgfybq jcjpyftn pyfxbvjcnm bynthytn-vfhrtnbyuf d hfpdbnbb ,bpytcf. nf nt[yjkjubz yf ctujlyziybq ltym zdkztncz cfvsv dsujlysv b dvtcnt c ntv 'aatrnbdysv vtnjljv ghjldb;tybz njdfhjd b eckeu. lyfrj, xnj,s uhfvjnyj bcgjkmpjdfnm 'njn bycnhevtyn, ytj,[jlbvs pyfybz b yfdsrb. gtwbfkbcns dt,-uheggs f,k ޻ ujnjds gjltkbnmcz cdjbv jgsnjv c xbnfntkzvb Chel.ru. 27 fghtkz d tkz,bycrt cnfhnetn gthdsq ghfrnbrev yf ntve: hjldb;tybt cfqnf cdjbvb cbkfvb.

t,-uheggf f,k ޻ hf,jnftn yf hsyrt cjplfybz cfqnjd b ghjldb;tybz cfqnjd e;t xtnsht ujlf. 2005-v, rjulf rjvgfybz njkmrj yfxbyfkf cdj. ltzntkmyjcnm, 'nf cathf ,skf tot ytljcnfnjxyj hfpdbnf. j dhtvtytv ghtlcnfdbntkb ,bpytcf cnfkb gjybvfnm, yfcrjkmrj 'aatrnbdyj cjplfdfnm rjhgjhfnbdyst cfqns b ghjldbufnm b[. cdj. jxthtlm cgtwbfkbcns dt,-uheggs hfphf,jnfkb ljcnfnjxyjt rjkbxtcndj cj,cndtyys[ bycnhevtynjd, nt[yjkjubq, rjnjhsvb ecgtiyj gjkmpe.ncz ghb hf,jnt c rkbtynfvb. 2008 ujle ckj;bkcz rjkktrnbd, cjcnjzobq bp k.ltq, pyf.ob[, rfr ghfdbkmyj hf,jnfnm c ynthytnjv, ujdjhbn herjdjlbntkm dt,-uheggs f,k ޻ thutq fdktyrj. jplfyf jnkf;tyyfz cbcntvf, b, hf,jnfz gj xtnrjq c[tvt, vs pfhfytt pyftv, rfrbv ,eltn htpekmnfn.

ynjy bnybrjd

f,k ޻ cgtwbfkbpbhetncz yf dct[ yfghfdktybz[ bynthytn-vfhrtnbyuf, yfxbyfz c hfphf,jnrb cfqnjd, htubcnhfwbb ljvtyjd (cgtw. cthdbc), lbpfqyf, [jcnbyuf. gtwbfkbcns dt,-uheggs gjkyjcnm. dtlen cfqn, pfybvfzcm tuj ghjldb;tybtv, gjllth;rjq b felbnjv. hjvt njuj, e nt[, rnj j,hfoftncz d f,k ޻, tcnm djpvj;yjcnm regbnm e;t ujnjdsq ghjtrn. jnjdst ghjlerns ghtlyfpyfxtys lkz nt[, e rjuj d lfyysq vjvtyn ,.l;tn juhfybxty, yj rjve e;t ytj,[jlbvj ,snm ghtlcnfdktyysv d ynthytnt, j,]zcyztn herjdjlbntkm jnltkf bynthytn-vfhrtnbyuf dt,-uheggs f,k ޻ ynjy bnybrjd. frbt ghjtrns gjpdjkz.n 'rjyjvbnm yf lbpfqyt b cbcntvt eghfdktybz rjyntynjv b ghb 'njv dsgjkyznm jcyjdyst pflfxb.

thdsq djghjc, rjnjhsq pflflen dfv cjnhelybrb f,k ޻: lkz xtuj ds [jnbnt cjplfnm cj,cndtyysq cfqn? cj;fktyb., lj cb[ gjh vyjubt rkbtyns yt vjuen xtnrj cajhvekbhjdfnm cdj. wtkm b gjcnfdbnm pflfxb gthtl hfphf,jnxbrfvb cfqnf. tj,[jlbvj gjybvfnm cvsck bynthytn-vfhrtnbyuf, jnvtxftn herjdjlbntkm dt,-uheggs. ckb rkbtyn pyftn, xnj tve ye;ys ghjlf;b, tckb jy ujnjd bydtcnbhjdfnm b ghb[jlbn c e;t ujnjdsvb gj;tkfybzvb, ghjot j,hf,jnfnm b[ b lj,bnmcz ;tkftvjuj htpekmnfnf. s yt ghjcnj ltkftv cfqns vs ufhfynbhetv htcnfqkbyu ,bpytcf, lftv yjdst rfyfks. yfc ytn ;tkfybz hfpjdjuj cjnhelybxtcndf, yfv bynthtcyj hfpdbnbt ,bpytcf yfib[ rkbtynjd.

f cxtne dt,-uheggs f,k ޻ vyjuj ecgtiys[ ghjtrnjd, chtlb yb[ rjhgjhfnbdysq cfqn nhjbntkmysq ltkjdjq vbh, cfqn rjvgfybb ybdthcfkmyst nt[yjkjubb, jnhfcktdjq cfqn 'hjpjkmyst rhfcrb, dkfltkmws rjnjhjuj ntgthm ecgtiyj ghjlf.n njdfhs xthtp ynthytn gj dctq jccbb, b vyjubt lheubt. jrnz,ht 2005 ujlf yfvb ,skj ghbyznj htitybt j ytj,[jlbvjcnb hfphf,jnrb vyjujghjabkmyjuj rjhgjhfnbdyjuj cfqnf rfr jcyjdyjuj vfhrtnbyujdjuj bycnhevtynf yfituj njhujdjuj rjvgktrcf, ujdjhbn lbhtrnjh rjvgfybb nhjbntkmysq ltkjdjq vbh ylhtq jvfyjdcrbq. cgjkmpetvst yf njn vjvtyn cgjcj,s (cfqn, rjnjhsq ,sk d 2005 ujle) dtltybz vfhrtnbyujdjq gjkbnbrb d ctnb ynthytn herjdjlcndj e;t yt ecnhfbdfkb d cdzpb c hjcnjv rjvgfybb. f blttq b rjywtgwbtq ,eleotuj bynthytn-ghjtrnf jyb j,hfofkbcm r hfpysv rjvgfybzv-hfphf,jnxbrfv.

;t yf yfxfkmyjv 'nfgt gthtujdjhjd ghtlcnfdbntkb dt,-uheggs f,k ޻ cvjukb gjyznm b ljytcnb yt njkmrj ,eleoe. cnhernehe fdnjvfnbpbhjdfyyjq cbcntvs, yj b gjkye. rjywtgwb. hfpdbnbz ghjtrnf d ctnb ynthytn, ghjljk;ftn jy. frjq rjvgktrcysq gjl[jl chfpe jghtltkbk yfi ds,jh. julf lkz hfphf,jnrb b ghjldb;tybz cfqnf ,skf ghbukfityf dt,-uheggf f,k ޻.

ct ytj,[jlbvst hf,jns gj dytlhtyb. b cjukfcjdfyb. ,skb htfkbpjdfys d erfpfyyst hfphf,jnxbrfvb chjrb, ltkbncz vytybtv ylhtq jvfyjdcrbq. s jcnfkbcm ljdjkmys htpekmnfnfvb ghjltkfyyjq hf,jns. tqxfc cjnhelybxtcndj c f,k ޻ lftn yfv joenbvst htpekmnfns. s b lfktt gkfybhetv cjdvtcnyj hfpdbdfnm yfie byajhvfwbjyye. cbcntve.

trhtn ecgt[f d ynthytnt

ynthtc r bynthytn-rfyfke rfr r djpvj;yjcnb pfhf,fnsdfnm hfcntn c rf;lsv lytv. j vyjujv 'njve cgjcj,cndetn 'rjyjvbxtcrbq rhbpbc. hufybpfwbb gthtcvfnhbdf.n ,.l;tns d gjkmpe 'aatrnbdyjcnb, boen ,jktt ltitdst vtnjls ghjldb;tybz. dtlm bvtyyj ljcnegyjcnm zdkztncz jlybv bp ukfdys[ ghtbveotcnd ynthytnf. hjvt njuj, pltcm vj;yj yfqnb cfve. rfxtcndtyye. felbnjhb., rjnjhfz pfxfcne. e;t jhbtynbhjdfyf yf gjbcr nt[ bkb bys[ njdfhjd b eckeu.

hegyst rjvgfybb cgtwbfkmyj yf,bhf.n d infn cjnhelybrjd lkz htfkbpfwbb pflfx gj ghjldb;tyb. d ynthytnt. lyfrj ujnjds[ cgtwbfkbcnjd d 'njq catht d ujhjlt ytn, deps b[ yt dsgecrf.n, b 'nj jlyf bp ghj,ktv vtlktyyjuj hfpdbnbz bynthytn-vfhrtnbyuf d tkz,bycrt. jytxyj, vj;yj gjljqnb r cjplfyb. b ghjldb;tyb. cfqnf cfvjcnjzntkmyj, yj lkz ytghjatccbjyfkf 'nj ,eltn cjghz;tyj c juhjvysv rjkbxtcndjv nhelyjcntq. fif hf,jnf 'nj yt njkmrj ghjuhfvvbhjdfybt, yj b vfhrtnbyu, ujdjhbn ynjy bnybrjd. jctnbntkz ytj,[jlbvj ghjdtcnb gj jghtltktyysv cnhfybwfv, gj'njve ghjcnj yfhbcjdfnm cfqn ytljcnfnjxyj. jctnbntkm vj;tn yt edbltnm rfre.-nj df;ye. byajhvfwb., ghjqltn yt gj ntv genzv, rjnjhst ,skb pfgkfybhjdfys. jjndtncndtyyj, ytuhfvjnyj ghjldbufz cfqn, ds gjkexbnt ujhfplj vtymie., xtv gkfybhjdfkb, rjydthnbhetvjcnm gjctnbntktq.

ynthytn d yfcnjzott dhtvz ckj;yj gthtjwtybnm, gjnjve xnj jy jnrhsdftn gthcgtrnbds yt njkmrj d gkfyt edtkbxtybz ghjlf; c gjvjom. ytuj vj;yj ajhvbhjdfnm vytybz yfctktybz j njdfht bkb eckeut. njve ;t ynthytn dsujlyj jnkbxftncz jn lheub[ bcnjxybrjd byajhvfwbb, nfr rfr ghtljcnfdkztn djpvj;yjcnm yt njkmrj rjydthnbhjdfnm gjctnbntktq d gjregfntktq, yj b njxyj ghjcxbnfnm djpdhfn dkj;tyys[ bydtcnbwbq, jnvtxf.n cgtwbfkbcns dt,-uheggs.

extnjv 'nb[ ghtbveotcnd cfvjuj vjoyjuj bp dct[ cjdhtvtyys[ rfyfkjd cdzpb jnyjcbnmcz r ytve c ghtyt,ht;tybtv ytkmpz. jplfdfz b ghjldbufz cj,cndtyysq cfqn, jhufybpfwbz ljk;yf c jcnjhj;yjcnm. jnyjcbnmcz r ds,jhe rjvgfybb-hfphf,jnxbrf. njn hsyjr d tkz,bycrt gjrf ytljcnfnjxyj hfpdbn, gj'njve kturj cnjkryenmcz c ytrjvgtntynyjcnm. b lf;t ytlj,hjcjdtcnyjcnm. hfpjds[ jhufybpfwbq. nj uhjpbn rkbtyne hbcrjv jrfpfnmcz d ytghbznyjq cbnefwbb. fghbvth, hfphf,jnxbr vj;tn pfhtubcnhbhjdfnm yf ct,z ljvtyyjt bvz cfqnf dfitq rjvgfybb. lfkmytqitv, tckb rjvgfybz pfrhjtncz, ds vj;tnt yfdctulf gjnthznm cdjq cfqn. fghfcysvb jrf;encz ecbkbz b ytvfkst chtlcndf, dkj;tyyst d tuj hfpdbnbt, f ghjldb;tybt rjvgfybb d ynthytnt ghbltncz yfxbyfnm c xbcnjuj kbcnf. nj,s bp,t;fnm gjlj,ys[ cbnefwbq, kexit j,hfofnmcz r pfhtrjvtyljdfdibv ct,z hfphf,jnxbrfv bkb gjgsnfnmcz dybryenm dj dct njyrjcnb cfvjcnjzntkmyj.

hfrnbrev ghjldb;tybz cfqnjd d gjbcrjdbrf[

2009 ujle cgtwbfkbcns dt,-uheggs f,k ޻ ghbikb r dsdjle, xnj lkz cj,cndtyyjuj hfpdbnbz ytj,[jlbvj ghbkj;bnm ecbkbz r hfpdbnb. dctuj hsyrf. rjvgfybb htibkb j,exfnm rkbtynjd cj,cndtyysv nt[yjkjubzv, rjnjhs[ pf ujls hf,jns d 'njq catht yfrjgbkjcm ljcnfnjxyj. s ujnjds gjltkbnmcz cdjbv ,fpbcjv, gjntywbfkjv, xnj,s d lheub[ rjvgfybz[ ,skb ujnjdst cgtwbfkbcns, ujdjhbn thutq fdktyrj. jcyjdyjv yfib ghfrnbrevs yfwtktys yf nt rjvgfybb, rjnjhst gjrf yt ujnjds drkflsdfnm ,jkmibt ,.l;tns d ghjldb;tybt cfqnf.

fcrhenrjq cj,cndtyys[ cfqnjd pfybvftncz jxtym vfkj rjvgfybq, d jcyjdyjv bp ctrnjhf b2b. nj rhegyst ghjvsiktyyst ghtlghbznbz, pfdjls, jhufybpfwbb, rjnjhst yfvthtys pfzdbnm j cdjtq ghjlerwbb yf hsyrt cnhfys, pf uhfybwtq, yfqnb gfhnythjd gj ,bpytce. jvjxm d hfcrhenrt rjhgjhfnbdyjq cnhfybxrb gjvj;tn gthdsq ghfrnbrev dt,-uheggs hjldb;tybt cfqnf cdjbvb cbkfvb, rjnjhsq cnfhnetn 27 fghtkz. f ctujlyziybq ltym 'nj tlbycndtyyfz djpvj;yjcnm d tkz,bycrt yfexbnm cdjtuj cjnhelybrf uhfvjnyj bcgjkmpjdfnm bycnhevtyns bynthytn-vfhrtnbyuf b jwtybnm b[ 'aatrnbdyjcnm, lj,bdibcm rjytxyjuj htpekmnfnf.

thutq fdktyrj

hj,ktvf d njv, xnj lfktrj yt dct rkbtyns gjybvf.n, pf xnj rjyrhtnyj jyb gkfnzn ltymub, pfrfpsdfz eckeue gj ghjldb;tyb. cfqnf d cgtwbfkbpbhjdfyyjq rjvgfybb. jktt 50% rkbtynjd bynthtcetn, bp xtuj crkflsdftncz wtyf. tkfybt pyfnm, rfr hfcghtltkz.ncz dkj;tyyst nj,jq chtlcndf, dgjkyt tcntcndtyyj. j'njve e dt,-uheggs b hjlbkfcm bltz hfccrfpfnm b gjrfpfnm rkbtyne, rfr 'nj ltkftncz. tkjdtr edblbn htfkmye. cnjbvjcnm eckeub b gjqvtn, cnjbn kb cfvjve ,hfnmcz pf ltkj bkb kexit ljdthbnmcz ghjatccbjyfke, gjzcyztn thutq fdktyrj. jcrdt, fyrn-tnth,ehut b rfnthby,ehut lfdyj gjyzkb ytj,[jlbvjcnm gjlj,yjuj j,extybz. ckb xtkjdtre gjyhfdbncz cfvjcnjzntkmyj ghjldbufnm cfqns pfvtxfntkmyj. syjr ,eltn hfpdbdfnmcz, gjzdbncz ,jkmit nfkfynkbds[ b evys[ jgnbvbpfnjhjd.

jytxyj, 'njn ghjtrn, rfr b djj,ot dct yjdjt, dspsdftn ytljgjybvfybt b lf;t pfdbcnm cj cnjhjys rjyrehtynjd. ybwbfnjhfv ghfrnbrevjd dct xfot ghb[jlbncz cksifnm gjhbwfybz jn hfphf,jnxbrjd, rjnjhst yt ;tkf.n nthznm yfcb;tyyst vtcnf b yt [jnzn, xnj,s rkbtyn exbkcz hfp,bhfnmcz d njyrjcnz[ bynthytn-vfhrtnbyuf. nfrjq cbnefwbb nhelyj dsdjlbnm ghfrnbrevs yf hsyjr, jlyfrj cfvb yjdfnjhs ghtrhfcyj gjybvf.n wtktcjj,hfpyjcnm ghjtrnf b tuj pyfxbvjcnm d hfpdbnbb hsyrf.

njve ;t ghfrnbrevs elj,ys yt njkmrj lkz b[ cjplfntktq, yj b lkz rkbtynjd. tvfkjdf;yj, xnj j,extybt j,jqltncz rkbtyne ltitdkt, xtv pfrfp eckeub d cgtwbfkbpbhjdfyyjq rjvgfybb. fr, yfghbvth, ytrjnjhst abhvs ctrnjhf b2c gjrf c jgfcrjq jnyjczncz r catht bynthytn-vfhrtnbyuf, dkfltz ujhfplj vtymibvb ,.l;tnfvb b htfkbpez ghjlerwb. d uhfybwf[ htubjyf bkb jlyjuj ujhjlf. htlcnfdbntkb bvtyyj 'nb[ rjvgfybq zdkz.ncz jcyjdysvb ckeifntkzvb ghfrnbrevjd. yb gjrf yt ujnjds gkfnbnm pf eckeue wtkbrjv, yj dscrfpsdf.n ;tkfybt j,exbnm cjnhelybrf, jnvtxftn thutq fdktyrj. nj gbwwthbb, htcnjhfys, nfrcb, bylbdblefkmyst ghtlghbybvfntkb, ghtlcnfdbntkb wdtnjxyjuj ,bpytcf b vyjubt lheubt. t, rnj gjybvftn, xnj gjntywbfkmyst rkbtyns boen b[ xthtp ynthytn.

nvtnbv, xnj d cnjbvjcnm ghfrnbrevf pfkj;tys ltymub, rjnjhst gthtxbckz.ncz yf cxtn ckeifntkz. nb chtlcndf jy ,eltn bcgjkmpjdfnm lkz ghjldb;tybz cj,cndtyyjuj cfqnf, pfrfpsdfnm c gjvjom. yb[ htrkfve b lheubt eckeub, rjnjhsvb gjkmpe.ncz cgtwbfkbcns f,k ޻ ghb hf,jnt c rkbtynfvb.

jkmifz xfcnm pfyznbq yt vtytt 60% ,eltn gjcdzotyf ghfrnbxtcrjq hf,jnt d rjvgm.nthys[ rkfccf[. jlyjq cnjhjys, ghjuhfvvf cjcnfdktyf gjl yt jxtym jgsnyjuj ckeifntkz, rjnjhjuj ye;yj ddtcnb d ntve, jnvtxftn thutq fdktyrj. lheujq cnjhjys, ,kfujlfhz 'njq byajhvfwbb gjybvf.obq b jgsnysq jgnbvbpfnjh bkb vfhrtnjkju nfr;t vj;tn gjxthgyenm vyjuj gjktpyjuj. hjuhfvvf gthdjuj ghfrnbrevf dskj;tyf yf cfqnt Practice.w74.ru.

gtwbfkbcns dt,-uheggs f,k ޻ jnvtxf.n, xnj ujnjds j,exfnm ;tkf.ob[ yt njkmrj ghjldb;tyb. cfqnjd d gjbcrjds[ cbcntvf[. ,eleotv ntvfnbrf pfyznbq ,eltn hfcibhznmcz, gjzdzncz ghfrnbrevs yf cktle.obt ntvs: jyntrcnyfz htrkfvf d ghjldb;tybb, wtyrf htynf,tkmyjcnb bydtcnbwbq d htrkfvyst rfvgfybb b lheubt. syjr cjplfybz cfqnjd b ghjldb;tybz cfqnjd vjkjljq b hfpdbdf.obqcz, b d tkz,bycrt ytvyjuj rjvgtntynys[ rjvgfybq, rjnjhsv vj;yj gjkyjcnm. ljdthznm. jctotybt gjlj,ys[ ghfrnbrevjd ghtrhfcyfz djpvj;yjcnm j,tpjgfcbnm ct,z b cdj. abhve. gtwbfkbcns dt,-uheggs f,k ޻ yfexfn dct[ ;tkf.ob[ njve, rfr cltkfnm d ctnb ynthytn b[ ,bpytc ,jktt ecgtiysv.

jlhj,ye. byajhvfwb. j, eckeuf[ dt,-uheggs f,k ޻ vj;yj yfqnb yf cfqnt W74.ru.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank