Web 2.0 Global Language Monitor 1 000 000


   www.romver.ru
/ / , web 2.0,( )

nfnbcnbrf pyftn dct. yf pyftn, crjkmrj d zpsrt ckjd. fkj njuj jyf pyftn, rfrjt ckjdj rfrbv gj cxtne ghbikj d zpsr.

kjdj Web 2.0 jrfpfkjcm hjdyj vbkkbjyysv ckjdjv fyukbqcrjuj zpsrf.

hufybpfwbz Global Language Monitor, dtleofz gjlcxtn ckjdfv, ghbvtyztn lkz 'njuj cktle.oe. vtnjlbre. jckt gthdjuj gjzdktybz ytrjtuj ckjdf d k.,jv jge,kbrjdfyyjv ljrevtynt, d njv xbckt 'ktrnhjyyjv, abrcbhetncz 25 nsc. gjzdktybq 'njuj ckjdf d gtxfnys[ bplfybz[, d Web, d ,kjuf[, yf cjplfys[ web cfqnf[ b cjwbfkmys[ ctnz[, nfrb[ rfr Twitter b YouTube. hb 'njv ghbybvf.ncz dj dybvfybz jghtltktyyst rhbnthbb, yfghbvth utjuhfabz egjnht,ktybz ckjdf. fntv ckjdj ajhvfkmyj cxbnftncz egjnht,kztvsv b tve ghbcdfbdftncz gjhzlrjdsq yjvth. ghbvthe, 999 998-v ckjdjv fyukbqcrjuj zpsrf cnfkj N00b nfr ghtyt,ht;bntkmyj bvtye.n yjdbxrf d buhjdjv cjj,otcndt. djn ckjdj rwalk jrfpfkjcm 999 996 gj cxtne, 'nj hfpyjdblyjcnm nfywtdfkmyjuj yfghfdktybz. xbckt lheub[ ytlfdyj gjzdbdib[cz ckjd cloud computing (j,kfxyst dsxbcktybz), carbon neutral (gjyznbt, jnhf;f.obt cjdhtvtyyst 'rjkjubxtcrbt ghtlcnfdktybz b j,jpyfxf.ott ghjwtcc, yt cjghjdj;lf.obqcz, d njv xbckt jgjchtljdfyyj, ds,hjcjv d fnvjcathe lbjrcblf eukthjlf), f nfr;t ckjdj slumdog, j,htnitt gjgekzhyjcnm gjckt dhextybz "crfhf" abkmve "bkkbjyth bp nheoj," (Slumdog Millionaire).

thvby Web 2.0 dgthdst jabwbfkmyj egjnht,bk j,jphtdfntkm, hf,jnfdibq d wtkjv hzlt rjvgm.nthys[ bplfybq, fhcb byexxb, d 1999 ujle d cnfnmt, jpfukfdktyyjq Fragmented Future ("hfuvtynbhjdfyyjt ,eleott"). jgekzhyjcnm nthvby ghbj,htk gjp;t c kturjq herb bpdtcnyjuj ltzntkz rjvgm.nthyjuj cjj,otcndf, rjnjhsq cxbnftncz jlybv bp bltjkjujd Web 2.0, bvf 'tqkb, gjckt rjyathtywbb Media Web 2.0 d 2004 ujle.

"fr b j;blfkjcm, fyukbqcrbq zpsr ghtjljktk he,t; d jlby vbkkbjy ckjd 10 b.yz 2009 ujlf. j;yj lf;t yfpdfnm njxyjt dhtvz 10 xfcjd 22 vbyens gj hbydbxe, pfzdbk jk fqzr, ukfdysq fyfkbnbr Global Language Monitor. hjikj jrjkj 400 ktn c nt[ gjh, rfr jgecnbkjcm gthj trcgbhf b nhfnajhl-yf-qdjyt gthtcnfk ,snm bcnjxybrjv yjds[ ckjd. tgthm jyb ghb,sdf.n cj dctuj vbhf b ytj,zpfntkmyj bp nt[ cnhfy, ult fyukbqcrbq zpsr hjlyjq, bp b tkbrj,hbnfybb, f tot bp ylbb, bnfz b lf;t bp jkmib".

j ckjdfv fqzrf, cfv afrn, xnj ljcnfnjxyj cgtwbfkmysq nthvby cnfk vbkkbjyysv ckjdjv fyukbqcrjuj zpsrf, ujdjhbn j njv, xnj jrjkjnt[ybxtcrbq ;fhujy dsntcyztn zpsr trcgbhf b bkmnjyf. nxfcnb, gj tuj vytyb., 'nj j,eckjdktyj ghbhjljq zpsrf: tckb, yfghbvth, ahfyweps djpdjlzn cfvst hfpyst ,fhmths, ghtuhf;lf.obt ljcneg d b[ zpsr ckjd, yt dgbcsdf.ob[cz d ckjdfhm, nj fyukbqcrbq zpsr d,bhftn d ct,z b ecgtiyj gththf,fnsdftn b byjcnhfyyst, b cgtwbfkmyst ckjdf.

jytxyj, nt[yfhb yt dghfdt hfdyznm ct,z c trcgbhjv (gj ytrjnjhsv jwtyrfv, jy jlby j,jufnbk hjlye. htxm ghbvthyj 1700 ckjdfvb pyfxbntkmyj ,jkmit, xtv k.,jq lheujq xtkjdtr). t[ybxtcrbt ;t ckjdf 'nj bcrk.xbntkmyj ghjlern vfccjdjuj ndjhxtcndf. yflj crfpfnm, xnj 'nb cjdvtcnyst ecbkbz dtcmvf gkjljndjhys: gj jwtyrfv Global Language Monitor, yjdjt ckjdj gjzdkztncz rf;lst 98 vbyen.

ghjxtv, ghjatccbjyfkmyst kbyudbcns yt cjukfif.ncz c cbcntvjq rkfccbabrfwbb ckjd, ghtlkj;tyyjq 'njq jhufybpfwbtq.

ynthtcyj nfr;t, xnj bp vbkkbjyf ntgthm e;t ckjd fyukbqcrjuj zpsrf chtlybq xtkjdtr bcgjkmpetn yt ,jktt 14 nsc.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank