. .


   www.romver.ru
/ /( )

'njv gjcnt hfccrfpsdftncz j, ytrjnjhs[ jcj,tyyjcnz[ djcghbznbz xtkjdtrf ghjbc[jlzob[ to yf ehjdyt ctnxfnrb ukfpf (lj fyfkbpf rfhnbyrb d vjpue). jke;bhysv dsltktys vjvtyns ytgjchtlcndtyyj cdzpfyyst c ntvjq gjcnjd. ckb ytgjyznys rfrbt-nj nthvbys cvjnhbnt gthde. xfcnm.


cj,tyyjcnb djcghbznbz wdtnfcyjdysvb gfhfvtnhfvb wdtnf zdkz.ncz wdtnjdjq njy, zhrjcnm b yfcsotyyjcnm, cjjndtncnde.obt rjvgktrce abpbxtcrb[ gfhfvtnhjd jnhf;yyjuj cdtnf: lkbys djkys, byntycbdyjcnb b cgtrnhfkmyjq xbcnjnt.

hrjcnm. tv dsit byntycbdyjcnm, ntv ,jktt zhrbv rf;tncz wdtn. lyfrj ghb jlyjq b njq ;t byntycbdyjcnb ytrjnjhst wdtnf rf;encz ,jktt zhrbvb (r ghbvthe, ;knsq ghjnbd cbytuj). nj cdzpfyj c hfcghtltktybtv rjkbxtcndf rjk,jxtr hfpyjuj nbgf b dblfvb wdtnf bvb djcghbybvftvs[ (r ghbvthe, ;knsq djcghbybvftncz chfpe ldevz dblfvb rjk,jxtr, jn njuj jy pyfxbntkmyj ,jktt byntycbdty, xtv cbybq).

gtrnhfkmyj xbcnsq vjyj[hjvfnbxtcrbq cdtn zdkztncz vfrcbvfkmyj yfcsotyysv, jlyfrj, tckb lj,fdbnm r vjyj[hjvfnbxtcrjve cdtne cdtn c lheujq lkbyjq djkys bkb ,tkjuj nj, wdtn ,eltn djcghbybvfnmcz rfr vtytt xbcnsq, c lheujq cnjhjys ,jktt zhrbq.

bfuhfvvf nh[vthyjuj wdtnjdjuj dthtntyf bkk.cnhbhetn cdzpm vt;le wdtnjdsv njyjv, zhrjcnm. b yfcsotyyjcnm. (bkk.cnhfwbz bp rybub fhdb baavfyf oeotybz b djcghbznbt):cm dthtntyf ghtlcnfdkztn dct jnntyrb cthjuj, djcghbybvftvjt joeotybt yfcsotyyjcnb gjrfpfyj lbcrjv b edtkbxbdftncz jn tuj wtynhf r rhfzv.

bfuhfvvf yfukzlyj gjrfpsdftn, xnj yfcsotyyjcnm vfrcbvfkmyf njkmrj yf chtlyb[ ehjdyz[ zhrjcnb, ghb edtkbxtybb bkb evtymitybb zhrjcnb joeotybt yfcsotyyjcnb gflftn.

dtnjdjq rheu m.njyf cjjndtncndetn wtynhfkmyjve lbcre dthtntyf yf ehjdyt vfrcbvfkmyjq yfcsotyyjcnb wdtnf. dtnf hfcgjkj;tys gj wdtnjdjve rheue nfr, xnj,s gjlxthryenm ytrjnjhst pfrjyjvthyjcnb d djcghbznbb wdtnjd.

f;lsq wdtn bvttn cdjq rjvgkbvtynfhysq wdtn, pfybvf.obq d wdtnjdjv rheut lbfvtnhfkmyj ghjnbdjgjkj;ye. gjpbwb.. vtcm rjvgkbvtynfhys[ wdtnjd, dpzns[ d jghtltkyyjv cjjnyjitybb, j,hfpetn ,tksq bkb cthsq wdtn. fhs rjvgkbvtynfhys[ wdtnjd zdkz.ncz wdtnfvb-fynjujybcnfvb, gjcrjkmre jyb fyyekbhe.n dkbzybt lheu lheuf yf phbntkmye. cbcntve.

hbvths rjvgkbvtynfhys[ wdtnjd: cbybq b ;knsq, rhfcysq b cbyt-ptkysq, ptkysq b gehgehysq, ghbxv gehgehysq kt;bn dyt wdtnjdjuj rheuf, gjcrjkmre yt bvttn cdjtq wdtnjdjq djkys, f zdkztncz joeotybtv, djpybrf.obv ghb cvtitybb cgtrnhfkmyj-xbcns[ wdtnjd.dtnf, dspsdf.obt jlbyfrjdst joeotybz, yj bvt.obt hfpye. abpbxtcre. ghbhjle yfpsdf.ncz vtnfvthfvb. hbvth vtnfvthjd cgtrnhfkmysq ptkysq, gjkextyysq ghb hfpkj;tybb ,tkjuj cdtnf xthtp ghbpve b ptkysq, gjkextyysq cvtitybtv ;knjq b cbytq rhfcrb. dtnf ,sdf.n fllbnbdyst b ce,cnhfrnbdyst. jhjij j njv, rfr cjcnfdkz.ncz wdtnf yfgbcfyj nen, b, gjcrjkmre wdtnjdfz vjltkm yt cjdctv d[jlbn d hfvrb hfpujdjhf j djcghbznbb rfhnbyrb, nj j wdtnt ljcnfnjxyj dsitcrfpfyyjuj. nj gjkyjcnm. j,]zcyztn djcghbznbt uheggs gbrctktq yf vjybnjht xtkjdtxtcrbv ukfpjv.

cj,tyyjcnb hf,jns ctnxfnrbhtpekmnfnt vyj;tcndf ghjdtlyys[ 'rcgthbvtynjd ,sk cltkfy dsdjl, xnj bpvtytybt wdtnf b jcdtoyyjcnb xtkjdtr djcghbybvftn bcrk.xbntkmyj yf uhfybwf[. ghbvthe, bkk.pbz f[f:f;tncz, xnj uhfyb ghzvjeujkmybrjd gjlxhryens. fkj njuj, rf;tncz, xnj ktdst uhfybws ghzvjeujkmybrjd cdtnktt ghfds[, [jnz yf cfvjv ltkt jyb hfdyjvthyj jrhfitys. jkjcs vf[f gjrfpsdf.n, xnj to yf ehjdyt ctnxfnrb rjynhfcnyst uhfybws gjlxhrbdf.ncz b djcghbybvf.ncz ,jktt cbkmyj. kb djn bkk.pbz cdtnkjnyjuj rjynhfcnf:yenhtyybt rdflhfns bltynbxys gj zhrjcnb, yj djcghbybvf.ncz gj hfpyjve bp-pf ajyf. j ;t jnyjcbncz b r djcghbznb. wdtnf:dtn rf;tncz ,jktt zhrbv d jrhe;tybb rjvgkbvtynfhyjuj ajyf.

frbv j,hfpjv, to lj fyfkbpf dbpefkmyjq byajhvfwbb b hfcgjpyfdfybz j,hfpjd, dgtxfnktybt j dytiytv vbht jn ukfpf d vjpu gthtlfncz e;t d dblt yf,jhf hfpkbxys[ rjynehjd, wdtnjdjq b zhrjcnyjq byajhvfwbb j hfpkbxys[ htubjyf[.

hfybws b b[ hfpkbxtybthfybwf djcghbybvftncz ctnxfnrjq, rfr bpvtytybt rfrjuj-nj gfhfvtnhf (zhrjcnb, njyf, lkbys bkb yfghfdktybz). kz joeotybz uhfybws ctnxfnrt ytj,[jlbvj, xnj,s hfpybwf d byntycbdyjcnb ghtdscbkf rfrjt-nj gjhjujdjt pyfxtybt.

[jlt jgsnjd ,skj dszcytyj, xnj lkz djcghbznbz cbuyfkjd cghfdtlkbdf pfdbcbvjcnm, yjczofz yfpdfybt pfrjy t,thf: nj,s ldf cbuyfkf vj;yj ,skj jnkbxbnm lheu jn lheuf hfpybwf vt;le ybvb ljk;yf ,snm ghjgjhwbjyfkmyf b[ f,cjk.nyjq dtkbxbyt

, ult I byntycbdyjcnm djcghbznbz

[jlt nt[ ;t jgsnjd ,skj dszcytyj, xnj rj'aabwbtyn k d 'njq ajhvekt hfdty ghbvthyj 1/60. nj 'nj vj;tn jpyfxfnm r ghbvtybntkmyj r rjvgm.nthyjve wdtne? hflfwbb zhrjcnb d RGB vjltkb wdtnf cjjndtncnde.n 256 pyfxtybzv jn 0 lj 255. frbv j,hfpjv, tckb hfpvtcnbnm ,jktt cdtnksq rdflhfn yf xhyjv ajyt (0 zhrjcnb d RGB vjltkb) b ukfp cvju edthtyyj pfabrcbhjdfnm uhfybwe 'njuj rdflhfnf, zhrjcnm rdflhfnf ljk;yf ,snm yt vtytt 5.

xnj ;t c uhflbtynfvb? fr djcghbybvftncz gkfdyjcnm yfhfcnfybz zhrjcnb? kz djcghbznbz gkfdyjcnb df;yf lheufz pfdbcbvjcnm, yjczofz yfpdfybt pfrjy t[ythf:

, ult S 'nj hfpybwf vt;le bpvtytybtv joeotybz, f I htfkmyjt bpvtytybt cbuyfkf (r ghbvthe, jcdtoyyjcnb).

jjndtncndtyyj, xnj,s yfhfcnfybt cbuyfkf joeofkjcm gkfdysv I ljk;yf vtyznmcz gj 'rcgjytynt. j'aabwbtyn k d lfyyjv ehfdytybb zdkztncz ntv ;t rj'aabwbtynjv, xnj b d pfrjyt t,thf.

ktle.ofz pfdbcbvjcnm, bvt.ofz yfpdfybt cntgtyyjq pfrjy nbdtycf, ujdjhbn, yfcrjkmrj cbkmyj djcghbybvftncz bpvtytybt cbuyfkf. ghbvthe, yfcrjkmrj cbkmyj djcghbybvftncz hfpybwf zhrjcntq bkb lkbyyjcnm kbybb:d 'njv ehfdytybb rj'aabwbtyn k e;t yt bvttn jnyjitybz r rjycnfynt t,thf b pfdbcbn jn ds,jhf vtnhbxtcrjq irfks, f rj'aabwbtyn b zdkztncz dsxbckztvjq rjycnfynjq, pfdbczotq jn dblf djpltqcndbz.

kz zhrjcnb d ntvyjnt b 'rcgthbvtynfkmyj dsxbckty rfr 0,33, lkz djcghbznbz lkbys 1,0. frbv j,hfpjv, d ckexft djcghbznbz lkbys pfdbcbvjcnm ghbybvftn dbl:n.t. cbkf djcghbznbz lkbys ghzvj ghjgjhwbjyfkmyj lkbyt b kbybz d 2 cfynbvtnhf rf;tncz d ldf hfpf ,jkmit kbybb d 1 cv.

c [f,hf
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank