"-2" -


   www.romver.ru
/ / -2( )

tv vj;tn jnkbxfnmcz "htubjyfkmysq" gjbcr jn "ukj,fkmyjuj"? j ckjdfv hfphf,jnxbrjd, jcyjdfyysv yf vyjujktnyb[ yf,k.ltybz[ pf cnfnbcnbrjq gjbcrjds[ pfghjcjd,

gjkmpjdfntkb xfcnj cghfibdf.n yltrc j k.lz[ b rjvgfybz[ bp b[ htubjyf, kjrfkmys[ cj,snbz[ b vtcnf[, cfqnf[ b eckeuf[.

vtyz ytn cnfnbcnbrb d njv j,]tvt, rjnjhsq ljcnegty hfphf,jnxbrfv, yj, nfr rfr ;bde d fpfyb, zdkz.cm nbgbxysv htubjyfkmysv gjkmpjdfntktv, b gjnht,yjcnm d htubjyfkmyjv gjbcrt yt gthdsq ujl bcgsnsdf. yf cj,cndtyyjv jgsnt. j'njve ntpbc j k.lz[, rjvgfybz[, cj,snbz[, vtcnf[, cfqnf[ b eckeuf[ ghbdsxyj gthtdj;e d vtcnyst htfkbb.

 • .lb - htpbltyn htcge,kbrb fnfhcnfy bynbvth fhbgjdbx fqvbtd. tujlyz 'nj cfvsq bpdtcnysq xtkjdtr bp yfituj htubjyf.
 • jvgfybb - "ltkmdtqc-hegg". fpfyb ckjdj "'ltkmdtqc" lkz ,jkmibycndf yfctktybz jpyfxftn ctnm ghjljdjkmcndtyys[ vfufpbyjd, f yt fkmgbqcrbq wdtnjr.
 • j,snbz - , rf;lsq ltym byajhvfwbz j yb[ nhfyckbhetncz gj vtcnyjve ntktrfyfke "abh".
 • tcnf - "crjdjhjlrf", crfvtqrf gthtl ukfdysv plfybtv fpfycrjuj eybdthcbntnf.
 • fqns - jabwbfkmysq cfqn fpfycrjuj eybdthcbntnf.
 • ckeub - ljcnfdrf gbwws.

ntrcnt yltrcf gjxtve-nj ghjgeotyf tot jlyf jxtdblyfz b jxtym gjgekzhyfz gjpbwbz htubjyfkmyjuj gjbcrf - njdfhs. ckb ghjdbywbfk bp ljvf cghfibdftn eckeue "ljcnfdrf gbwws", crjhtt dctuj, tuj bynthtcetn djpvj;yjcnm pfrfpfnm tt pltcm b ctqxfc, f yt rjulf-nj d cnjkbwt. j fyfkjubb ghtlgjkj;bv, xnj pfghjcs "gkfcnbrjdst jryf", "rjylbwbjyths", ";r ntktdbpjhs", "fdnjvj,bkb" b n.g. xfcnm htubjyfkmyjq felbnjhbb pflftn bvtyyj c wtkm. yfqnb vtcnyjuj ghjlfdwf.

njuj, rfpfycrbt pfghjcs: ghtpbltyn, 'ltkmdtqc, , crjdjhjlrf, eybdthcbntn, ljcnfdrf gbwws, toyota. j nfrjq c[tvt rf;lsq xbnfntkm kturj vj;tn cjcnfdbnm cgbcjr pfghjcjd lkz ghjdthrb gjbcrf c extnjv cj,cndtyyjuj ujhjlf. fghbvth, lkz fyrn-tnth,ehuf: ue,thyfnjh, vjcrjdcrbq ('nj eybdthvfu d fyrn-tnth,ehut), , pjjkjubxtcrbq veptq, eybdthcbntn, ljcnfdrf gbwws, toyota. j dnjhjve cgbcre e;t ctujlyz vj;yj chfdybdfnm htpekmnfns, ghtlkfuftvst lkz jcrds b lkz fyrn-tnth,ehuf. yltrc cjplfk lkz 'njuj cgtwbfkmye. jxtym elj,ye. cnhfybwe - hfdytybt htpekmnfnjd gjbcrf gj htubjyfv. fdfqnt gjcvjnhbv.

 • e,thyfnjh - d vjcrjdcrjq dthcbb ccskrf yf jabwbfkmye. cnhfybwe j fktynbyt fndbtyrj yf 4 gjpbwbb, d gbnthcrjq yf gthdjq.
 • ybdthvfu "jcrjdcrbq" - vfufpby c nfrbv yfpdfybtv tcnm b d jcrdt, b d fyrn-tnth,ehut. cskrf yf gbnthcrbq eybdthvfu d htubjyfkmyjv gjbcrt dsit yf jlye gjpbwb., dnjhfz, f yt nhtnmz.
 • - gtnth,ehucrfz dslfxf pyfxbntkmyj kexit vjcrjdcrjq, ccskrf yf j,yjdkztvsq ytcrjkmrj hfp d ltym hfpltk "fptns ," ghjcnj itltdh.
 • jjkjubxtcrbq veptq - htpekmnfns jlbyfrjds, d j,jb[ ckexfz[ pjjveptq yf[jlbncz yf gthdjq gjpbwbb, gbnthcrbq - yf nhtnmtq.
 • ybdthcbntn - d jcrdt cfqn yf dnjhjq gjpbwbb, d fyrn-tnth,ehut cfqn , yf gthdjq.
 • jcnfdrf gbwws - d jcrdt 10 bp 10 ccskjr ghtlkfuf.n ljcnfdre gbwws gj jcrdt; d fyrn-tnth,ehut 2, 4, 6, 8 b 9 ccskrb dtlen yf cfqns c ghtlkj;tybzvb ljcnfdbnm gbwwe d bntht, 1, 3, 5, 7 b 10 - ljcnfdrf gj jcrdt.
 • Toyota - 2, 8, 10 ccskrb htubjyfkmyjq dslfxb - yf cfqns gtnth,ehucrb[ lbkthjd, d vjcrjdcrjq dslfxt ccskjr yf gtnth,eh;wtd ytn (gjxtve-nj tcnm yf erhfbycrbq b trfnthby,ehucrbq cfqns).
 • kfcnbrjdst jryf - d jcrdt 10 bp 10 ccskrb yf vjcrjdcrbt rjvgfybb; d fyrn-tnth,ehut 1-3, 6-8 - yf vtcnyst.

frbt dsdjls vj;yj cltkfnm bp 'njuj yt,jkmijuj ghbvthf.

 • j-gthds[, bltz extcnm afrnjh ujhjlf (htubjyf), bp rjnjhjuj cltkfy pfghjc, vj;yj crfpfnm, htdjk.wbjyyfz. yltrc - gthdfz gjbcrjdfz cbcntvf, rjnjhfz tt htfkbpjdfkf d eytnt.
 • j-dnjhs[, celz gj gthdsv jgsnfv, htfkbpjdfkf ecgtiyj. jxnb gj dctv hfccvjnhtyysv gjpbwbzv cfyrn-gtnth,ehucrbt htpekmnfns gjbcrf dsukzlzn kexit, xtv dslfxf d ujhjlf[, ult htubjyfkmysq afrnjh tot yt drk.xty d ajhveke hfy;bhjdfybz. fghbvth, e vtyz d fpfyb ctqxfc jh10 dslfxb gj pfghjce "ljcnfdrf gbwws" - 'nj ccskrb yf rjvgfybb, ghtlkfuf.obt gbwwe d jcrdt.
 • -nhtnmb[, htubjyfkmysq afrnjh yt gjdkbzk yf rfxtcndj j,hf,jnrb yfdbufwbjyys[ pfghjcjd, bvt.ob[ rjvvthxtcrjt pyfxtybt. fghjc toyota, d gthde. jxthtlm, yfdbufwbjyysq, d dslfxt gj ytve j,zpfntkmyj ljk;ty yf[jlbnmcz jabwbfkmysq cfqn rjvgfybb. kbim gjnjv djpvj;ty extn nhfypfrwbjyys[ bynthtcjd. f gthdjq gjpbwbb, rfr d jcrdt, nfr b d fyrn-tnth,ehut, dslftncz ccskrf yf jabwbfkmysq cfqn "Toyota d jccbb" - toyota.ru. flj levfnm, nj ;t cfvjt ,eltn b lkz lheub[ ujhjljd.

cnm tot xtndthnsq dsdjl, rjnjhsq cnjbn hfccvjnhtnm jnltkmyj. xtn htubjyfkmyjq dslfxb c ,jkmijq dthjznyjcnm. vj;tn ghbdtcnb r dphsdyjve hjcne SEO d htubjyf[ b rfr cktlcndbt r hjcne gjbcrjdjuj cgfvf d eytnt.

hbxbys djn d xtv. j cb[ gjh frnbdyjt hfcghjcnhfytybt SEO d htubjyf[ juhfybxbdfkjcm gj 'rjyjvbxtcrbv cjj,hf;tybzv. dslfxt gj yfb,jktt gjgekzhysv jlyj-, ldeckjdysv pfghjcfv gjrfpsdfkbcm ccskrb yf vjcrjdcrbt rjvgfybb, rjyrehbhjdfnm c ybvb htubjyfkfv ,skj gjghjcne yt gj rfhvfye. htlcnfdmnt ct,t lbfkju SEO-ctqkf c lbhtrnjhjv, yfghbvth, rfpfycrjq rjvgfybb gj ghjlf;t gkfcnbrjds[ jrjy. tjiybr gsnftncz j,]zcybnm, xnj, [jnz pfghjc "gkfcnbrjdst jryf" pflf.n vyjuj rfpfywtd, lf;t yt cnjbn gsnfnmcz gj 'njve pfghjce dsdjlbnm cfqn d jh10 yltrcf, gjnjve xnj ghbltncz rjyrehbhjdfnm c vjcrjdcrbvb rjvgfybzvb, e rjnjhs[ cjdctv byst j,jhjns. nfrb[ eckjdbz[ vj;yj ghjlfnm kbim ybprjxfcnjnyst htubjyfkmyst pfghjcs - "gkfcnbrjdst jryf rfpfym" b n.g. j 'nj ckj;ytt, yt nfr dsujlyj, b pfrfpxbr yt gjkexftn ",h'yljdjuj 'aatrnf"; yt ctrhtn, xnj lkz vyjub[ ghjlfdwjd gjpbwbz d Top3 yltrcf gj yfpdfyb. cdjtuj njdfhf xtv-nj gj[j;f yf fdnjyjvth dblf 111, 222, 333... f djghjc, gjxtve d fpfyb gjrfpsdf.ncz ybrjve yt ye;yst vjcrjdcrbt ccskrb, ghb[jlbkjcm jndtxfnm d cnbkt "yltrc yt evttn [jhjij ajhvbhjdfnm dslfxe c extnjv htubjyf, jyf e yb[ gj dctq cnhfyt vjcrjdcrfz".

djn ckexbkjcm - yltrc cbkmyj gjevytk, b d ,kb;fqitq gthcgtrnbdt lbhtrnjh rf;ljq ghjdbywbfkmyjq rjvgfybb, xnj ,s jyf yb ghjlfdfkf, gj pfghjcfv, cjdgflf.obv c yfbvtyjdfybzvb cdjtq ghjlerwbb, d cdjtv ;t ujhjlt, edblbn ccskrb yf jnkbxyj pyfrjvs[ tve vtcnys[ rjyrehtynjd. jckt 'njuj ghjlfnm tve "jgnbvbpfwb." b "ghjldb;tybt d yltrct c nfhutnbhjdfybtv yf ujhjl N" ,eltn kturj b ghbznyj. fr dblbv yf ghbvtht dslfxb lkz fyrn-tnth,ehuf, ljcneg r gjpbwbzv gj yfb,jktt ghbdktrfntkmysv pfghjcfv e;t tcnm e hzlf vtcnys[ rjvgfybq, [jnz 'ne eckeue jyb yt pfrfpsdfkb. jyrehtyns - pfrf;en.

j tcnm, gjzdbkfcm djpvj;yjcnm ,ehyjuj hfpdbnbz htubjyfkmyjuj SEO. hegyst SEO-rjvgfybb yfxyen jnrhsdfnm abkbfks d htubjyf[, e vtkrb[ rjvgfybq, vtcnys[ htrkfvys[ futyncnd bkb ghjcnj bybwbfnbdys[ k.ltq yf vtcnf[ gjzdbkcz [jhjibq ifyc - jyb yf[jlzncz hzljv c gjntywbfkmysvb rkbtynfvb, gj'njve vjuen gjgsnfnmcz ,scnhj pfdjtdfnm gjpbwbb yf ytnhjyenjv tot htubjyfkmyjv hsyrt. lybv ckjdjv, yjdsq fkujhbnv vuyjdtyyj edtkbxbdftn d ytcrjkmrj hfp gjntywbfkmyjt rjkbxtcndj pfrfpxbrjd SEO-eckeu. ckb hfymit yf njgjdst gjpbwbb gj "gkfcnbrjdsv jryfv" cthmtpyj ghtntyljdfkb 2-3 ltcznrf rjvgfybq, ntgthm, c extnjv htubjyfkmyjuj afrnjhf nfre. wtkm gjcnfdzn ct,t 2-3 cjnyb ghjlfdwjd.

evf., yt cnjbn gjlhj,yj j,]zcyznm, gjxtve ,ehysq hjcn SEO-hsyrf j,zpfntkmyj cnfytn cjghjdj;lfnmcz yt vtytt ,ehysv hjcnjv gjbcrjdjuj cgfvf d tnb, xbnfntkb hfccskrb 'nj ghtlcnfdkz.n jxtym [jhjij. tnjls ljcnb;tybz wtkb - bpdtcnys. jplfybt le,kbhe.ob[ cfqnjd lkz gjdsitybz dthjznyjcnb gjgflfybz d njg, vfccjdfz cregrf ccskjr, cjplfybt cj,cndtyys[ ctntq kbyrjgjllth;rb, j,kbyrjdsdfybt htubjyfkmys[ cfqnjd b n.g. - jcrdf dct 'nj e;t "ghj[jlbkf", htubjyfv dct 'nj tot ghtlcnjbn.

j;yj nfr;t ghtlgjkj;bnm, rfrjds ,elen lfkmytqibt [jls d 'njq gfhnbb: yltrc, cnjkryedibcm c htprbv hjcnjv rjkbxtcndf gkfnys[ ccskjr, gjgsnftncz cdtcnb r yek. b[ pyfxbvjcnm lkz hfy;bhjdfybz, n.t. ,kjxyst ,bh;tdst ccskrb ltqcndbntkmyj gthtcnfyen hf,jnfnm. jckt xtuj frwtyn d ccskrjnjhujdkt cvtcnbncz d rjyntrcnyst ccskrb. bynthytn ,scnhj yfxytn ghtdhfofnmcz d xnj-nj c dble jxtym cnhfyyjt. fghbvth, cnb[jndjhtybt fhbys dtnftdjq "jn jgznm jryj" dgjkyt vj;tn j,hfcnb nfrbvb djn "tcntcndtyysvb" ccskrfvb gj ntrcne.

jn jgznm jryj (ccskrf yf cfqn gj ghjlf;t gkfcnbrjds[ jrjy),
lt jgznm yt cgzn (cyjndjhyst ghtgfhfns).
j;tn - gm.n dbyj (dbyysq vfufpby),
j;tn - nfr cblzn (rhtckf lkz herjdjlbntktq).
kb ghjcnj - her (rjcvtnbrf gj e[jle pf herfvb)
t hfpybven ldjt (cke;,f pyfrjvcnd).
rf;ljv ljvt, lheu (gjlfhrb lkz ve;xby),
cnm jryj nfrjt... (ljcnfdrf tls yf ljv)

n.g. hzl kb yltrc 'njuj jxtym [jxtn. j nfr, r cj;fktyb., ,eltn. frfz djn ytjlyjpyfxyfz gjkexftncz pf,jnf j gjkmpjdfntkz[...

* * *

ot jlyf yjdjcnm. 29 fghtkz Google nt[yjkjub. WikiSearch (brbgjbcr) pfgecnbk b d eytnt, yf fgflt 'nj ,skj cltkfyj d yjz,ht ghjikjuj ujlf. frnbxtcrb, 'nj gjgsnrf ghzvjuj extnf 'rcgthnyjuj vytybz d hfy;bhjdfybb htpekmnfnjd gjbcrf. .,jq fdnjhbpjdfyysq gjkmpjdfntkm Google gj k.,jve pfghjce ntgthm vj;tn: f) lj,fdkznm d dslfxe ccskre yf k.,jq URL, ,) gjdsifnm b gjyb;fnm gjpbwb. k.,juj htpekmnfnf gjbcrf, d) ,fybnm k.,jq URL d dslfxt. cgtwbabrt hfpdbnbz 'njq nt[yjkjubb z egjvbyfk d 6-v dsgecrt hfccskrb, crjhtt dctuj, Google gjgsnftncz exbnsdfnm vytybt 'rcgthnjd dntvye.. tv yt vtytt, dgthdst d ,jkmijv gjbcrjdbrt gjzdbkcz afrnjh hfy;bhjdfybz, rjnjhsq pfdbcbn yt jn bpvthztvs[ nt[ybxtcrb[ gfhfvtnhjd dt,-cnhfybw, f jn ukfdyjuj afrnjhf, rjnjhsq bpvthtyb. yt gjllftncz, jn b[ cenb.

j;yj kb c gjvjom. 'cgthnyjuj afrnjhf jhufybpjdfnm htubjyfkmysq gjbcr ,tp ytufnbdys[ gjcktlcndbq, j rjnjhs[ crfpfyj dsit? , 'njv vs gjujdjhbv d cktle.otv dsgecrt.


3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank