, . .


   www.romver.ru
/ /( )

jcdznbv-rf vs ytvyjuj dhtvtyb ,fyythfv b gjhfpvsikztv yf ntve: rfr cltkfnm ,fyyth ,jktt 'aatrnbdysv? jujdjhbv j ckjufyf[ b djpltqcndbb ,fyythf yf xbnfntkz.

fyyths bcgjkmpe.ncz yf cnhfybxrf[ d rfxtcndt htrkfvs lheub[ htcehcjd b, rfr ghfdbkj, b[ lbpfqy ybrfr yt cdzpfy c cjlth;bvsv cnhfybxrb b jnnjuj cvjnhbncz ytcrjkmrj jnxe;lyyj. hfdlf, tcnm jlyj bcrk.xtybt kjrfkmyst ,fyyths. 'njv ckexft vs vj;tv jajhvbnm b[, bcgjkmpez vjnbds lbpfqyf jcyjdyjuj cfqnf.

hb cjplfybb cfqnf ytj,[jlbvj exbnsdfnm yfkbxbt ,fyythjd b cjjndtncndtyyj dscnhfbdfnm lbpfqy.

f ghjcnjhf[ eytnf gjgekzhys ytcrjkmrj nbgjhfpvthjd ,fyythjd, cfvst hfcghjcnhfytyyst bp rjnjhs[ 'nj 468*60, 100*100 b 88*31 (j,sxyj yfpsdftvst ryjgrfvb). fyyths jcnfkmys[ hfpvthjd ghbvtyz.ncz ujhfplj ht;t b j,sxyj njkmrj lkz kjrfkmys[ ,fyythys[ ctntq (125*125, eirb yf Lenta.Ru b n.g.)

hjvt jnkbxbz d hfpvthf[, ,fyyths vjuen ,snm hfpyjuj nbgf:

 • uhfabxtcrbt
 • html-,fyyths
 • flash-,fyyths

df gjcktlyb[ nbgf ljcnfnjxyj ckj;yst b cgtwbabxtcrbt. s ,eltv hfp,bhfnmcz c rkfccbxtcrbv uhfabxtcrbv ,fyythjv hfpvthjv 468*60 gbrctktq.

hbvtytybt ,fyythjd d rfxtcndt htrkfvyjuj yjcbntkz d tnb yfrkflsdftn yf ytuj ytcrjkmrj juhfybxtybq. cyjdyjt bp rjnjhs[ 'nj dtc ,fyythf d rbkj,fqnf[. gjgekzhys[ ,fyythys[ ctnz[ vfrcbvfkmysq dtc kbvbnbhetncz wbahfvb jn 10 lj 15,. ghbybvf. pf ,fpjde. wbahe d 12,. ckb dtc ,fyythf ,jkmit, nj jy cxbnftncz nz;tksv b lkz htrkfvs ytghbujlty, n.r. dhtvz, nht,etvjt lkz pfuheprb, ghtdscbn chtlytt dhtvz ghjcvjnhf cnhfybxrb, ghjot ujdjhz, ,fyyth yt ecgttn pfuhepbnmcz.

kz evtymitybz dtcf ,fyythf tcnm ytcrjkmrj ghbvjd, yj j yb[ vs gjujdjhbv gjp;t. gjrf hfccvjnhbv ajhvfns uhfabxtcrb[ ,fyythjd. [ ldf b jyb yt jnkbxf.ncz jn ajhvfnjd uhfabrb yf jcyjdyjq cnhfybwt cjjndtncndtyyj 'nj yfif gfhjxrf GIF b JPEG. jhvfn GIF gjpdjkztn cjplfdfnm fybvbhjdfyyst ,fyyths, 'aatrnbdyjcnm rjnjhs[, gj chfdytyb. cj cnfnbxtcrbvb, dsit ghbvthyj d gjknjhf hfpf.

hb ds,jht ajhvfnf ,fyythf ye;yj ghblth;bdfnmcz nt[ ;t ghbywbgjd, xnj b ghb cjplfybb jcyjdyjq uhfabrb yf cnhfybwf[, tckb bpj,hf;tybt ajnjuhfabxtcrjt, nj ds,bhftv ajhvfn JPEG. j dct[ jcnfkmys[ ckexfz[ ,jktt gjl[jlzobv ,eltn GIF. ckb ,fyyth fybvbhjdfyysq, nj ds,jhf ytn njkmrj GIF.

tvyjuj jndktxvcz b gjujdjhbv j ,fyytht rfr j yjcbntkt htrkfvs. 'njq njxrb phtybz jy jxtym gj[j; yf htrkfvysq gkfrfn. yf nj, b yf lheujt gjctnbntkm lkz ghjcvjnhf nhfnbn yt ,jktt 35 ctreyl, b d njv, b d lheujv ckexft htrkfvf pfybvftn jnyjcbntkmyj ,jkmijt ghjcnhfycndj, b d njv, b d lheujv ckexft ye;yj dshf;fnm vsckb yfb,jktt xnrj b j,hfpyj.

cyjdysvb 'ktvtynfvb ,fyythf c njxrb phtybz htrkfvs zdkz.ncz ckjufy b dbpefkmysq j,hfp. hfphf,jnrt b njuj, b lheujuj cktletn gtht[jlbnm gjckt ezcytybz pflfx ,fyythf. tn ybxtuj [e;t, xtv ,fyyth, htrkfvbhe.obq yt nj, relf jy dtln. 'njv ckexft gjkmpjdfntkm, yf;fdibq yf ,fyyth, jrfpsdftncz j,vfyensv, b dvtcnj ghbdktxtybz gjctnbntkz vs gjkexftv j,hfnysq 'aatrn dhzl kb gjctnbntkm ghbln to hfp.

fyyths vj;yj gjlhfpltkbnm yf bvbl;tdst b j,sxyst. vbl;tdst jnkbxf.ncz jn j,sxys[ ntv, xnj bcgjkmpe.n d lbpfqyt 'ktvtyns jcyjdyjuj cfqnf, wdtnf b/bkb kjujnbg. jnkbxbt jn j,sxyjuj ,fyythf, bvbl;tdsq hf,jnftn yt njkmrj ghb yf;fnbb, yj b cfvj tuj ghbcencndbt hfcrhexbdftn vfhre, n.r. ,fyyth jlyjpyfxyj epyfdftv b kturj cjgjcnfdkztncz c rjyrhtnyjq abhvjq bkb cfqnjv.

.,jq [jhjibq ,fyyth 'nj ytrfz bltz, rjnjhfz ljk;yf pfbynthtcjdfnm gjctnbntkz b pf;txm d yv ;tkfybt c[jlbnm gj ccskrt. j ye;yj gjybvfnm, xnj k.,jq ,fyyth ghtlyfpyfxty lkz jghtltkyyjq felbnjhbb (rjnjhfz cjdgflftn c gjntywbfkmyjq felbnjhbtq htrkfvbhetvjuj cfqnf).

fxbyfnm cjplfybt ,fyythf ytj,[jlbvj c ajhvekbhjdrb njuj, xnj ;t htrkfvbhetn ,fyyth, b ghblevsdfybz [jhjituj ckjufyf. nj jxtym df;yj! kj[fz ahfpf bcgjhnbn cfvsq hfcghtrhfcysq j,hfp. hblevfd ckjufy, e;t vj;yj gjl,bhfnm bkk.cnhbhe.obq tuj dbpefk.

hb bpvthtybb 'aatrnbdyjcnb ,fyythjd gjkmpe.ncz nthvbyjv CTR bpvthztvjuj d ghjwtynf[ b dshf;f.otuj jnyjitybt xbckf gjrfpjd ,fyythf r xbcke yf;fnbq yf ytuj. nj yt tlbycndtyysq gjrfpfntkm, yj yfb,jktt bpdtcnysq. kz j,sxys[ ,fyythjd jy cjcnfdkztn jn 0.5% lj 1.5%. jkmibt pyfxtybz ghbceob j,sxyj njkmrj gjhyjbylecnhbb (nfv vj;tn lj[jlbnm b lj 15%).

ntgthm pfqvvcz rhtfnbdjv ,eltv ghblevsdfnm blt., ckjufy b gjl,bhfnm gjl[jlzobq j,hfp.

t[ybxtcrbt cjj,hf;tybz

hb cjplfybb ,fyythf ye;yj exbnsdfnm, xnj ghjcvfnhbdfnmcz jy ,eltn d xe;ljv jrhe;tybb, b vs ybxtuj yt ,eltv pyfnm j cnhfybxrt, yf rjnjhjq jy jrf;tncz, b yt cvj;tv ghtlecvjnhtnm wdtnjdjq ufvvs. j'njve yfv ytj,[jlbvj zdyj j,jpyfxbnm uhfybws ,fyythf gj tuj gthbvtnhe ye;yj j,zpfntkmyj jxthxbdfnm xhye. hfvre ibhbyjq d jlby gbrctkm. hjvt njuj, e ,fyythf yt ljk;yj ,snm ghjphfxyjuj ajyf j,zpfntkmyj cgkjiyjq (yj yt j,zpfntkmyj jlyjwdtnysq)

elj;tcndtyyst cjj,hf;tybz

fyyth ljk;ty ytcnb ytre. blt., byfxt jy ,eltn ytghbdktrfntkty, tve ,eltn ytxtv hfpdktxm, ghbdktxm, pfbynhbujdfnm gjntywbfkmyjuj gjctnbntkz. jhjibq ,fyyth vj;yj chfdybnm c ujkjdjkjvrjq jyf yt chfpe htiftncz, yj, yfqlz jndtn, gjctnbntkm gjkexftn gjkj;bntkmyst 'vjwbb b pfgjvbyftn.

nj nfrjt pfuflrf d lbpfqyt? s rjulf-yb,elm dbltkb nfrbt rfhnbys, dukzlsdfzcm d rjnjhst cyjdf b cyjdf ns jnrhsdftim lkz ct,z xnj-yb,elm yjdtymrjt? nj njn cfvsq ckexfq. bpfqyth rfr ,s ghblevsdftn pfuflre, f gjnjv tt ibahetn, phbntkm ;t gjcntgtyyj jnrhsdftn 'nb pfuflrb (d ,jkmibycndt ckexftd yf gjlcjpyfntkmyjv ehjdyt), f d rfxtcndt hfpuflrb xfot dctuj dscnegftn ckjufy. ckb vs bcgjkmpetv fybvbhjdfyysq GIF, nj djpvj;yjcntq ,jkmit, b vs vj;tv hfp,bnm pfuflre yf ytcrjkmrj rflhjd b ghbjnrhsdfnm t gjcntgtyyj

f jcyjde vs djpmvv ,fyyth c ghbvtytybtv dbpefkf (nfr yfpsdftncz ajnjuhfabxtcrbq bkb hbcjdfyysq j,hfp, rjnjhsq dscnegftn d rjvgjpbwbb rfr wtynhfkmysq 'ktvtyn). ,eltv cxbnfnm, xnj rf;lsq ,fyyth cjcnjbn bp cktle.ob[ xfcntq:

 1. kjufyf
 2. bpefkf, bkk.cnhbhe.otuj ckjufy (dcnegf.otuj d buhe cj ckjufyjv)
 3. dtnjdjq ufvvs (lkz bvbl;tds[ ,fyythjd wdtnf xfcnj cjdgflf.n c wdtnjv htrkfvbhetvjuj cfqnf)
 4. jgjkybntkmyjuj ntrcnf (flhtc cnhfybxrb, gjzcybntkmysq ntrcn)
 5. jgjkybntkmys[ 'ktvtynjd jajhvktybz, gjlxhrbdf.ob[ jcyjdye. vsckm b cnbkm ,fyythf. ckexft bvbl;tds[ ,fyythjd jxtym elj,yj cltkfnm jlby if,kjy b, gjlcnfdkzz hfpyst ckjufys b dbpefks, gjkexbnm wtke. cthb. ,fyythjd.

ltkfnm 'aatrnbdysq b rhfcbdsq ,fyyth yt nfr kturj b vj;tn pfghjcnj pfyznm ytcrjkmrj xfcjd. fgjvybnt jlyj ghfdbkj tckb cjplfyysq ,fyyth fv yt yhfdbncz, nj, dhzl kb jy gjyhfdbncz lheubv! ghjxtv, 'nj ghfdbkj jnyjcbncz djj,ot r k.,jq ndjhxtcrjq ltzntkmyjcnb. ;)

fdfqnt gjlsnj;bv yfib hfcce;ltybz b gthtxbckbv 'nfgs, rjnjhst ye;yj ghjqnb, xnj,s cjplfnm rfxtcndtyysq ,fyyth:

 1. kz yfxfkf ytj,[jlbvj dszcybnm, rfre. wtkm vs ghtcktletv, cjplfdfz lfyysq ,fyyth. lkz 'njuj pflflbv ct,t ytcrjkmrj djghjcjd j njv, xnj htrkfvbhetn 'njn ,fyyth b rjuj jy vj;tn gjntywbfkmyj pfbynthtcjdfnm. jcnfdbv ct,z yf vtcnj gjctnbntkz, rjnjhsq botn htrkfvbhetvsq yfvb cfqn, b cghjcbv ct,z, xnj ,s vs [jntkb edbltnm yf ,fyytht?
 2. rhbgn fdnjhbpfwbb vj;tn rfrbv-yb,elm j,hfpjv gthtlfnm bvz gjkmpjdfntkz lheubv crhbgnfv. fcghjcnhfytyj dj vyjub[ www-xfnf[ - lkz njuj, xnj,s jnkbxbnm, ult xmt cjj,otybt bltn, hzljv c ajhvjq nbgf text lkz ddjlf cjj,otybz, ghbcnhfbdftncz ajhvf nbgf hidden, ult erfpsdftncz bvz gjkmpjdfntkz. j;t ytyflt;yj, gjnjve xnj [frth vj;tn crfxfnm ljrevtyn c ajhvjq r ct,t yf lbcr b gjvtyznm pyfxtybt ajhvs hidden. trjnjhe. gjkmpe pltcm vj;tn ghbytcnb dsitegjvzyenfz ghjdthrf HTTP_REFERER - yj, rfr z e;t ujdjhbk, ybrfrb[ ufhfynbq jyf yt lftn.
 3. jkexbd jndtns yf ghtlsleobt djghjcs, ytj,[jlbvj cajhvekbhjdfnm blt. bkb cwtyfhbq ('nj e;t d ckexft c fybvbhjdfyysv ,fyythjv).
 4. frjytw, gjl[jlbv r ghblevsdfyb. ckjufyf, rjnjhsq yfb,jktt njxyj dshfpbn yfie blt. bkb cwtyfhbq (ghblevfnm ye;yj j,zpfntkmyj ytcrjkmrj dfhbfynjd vbybvev 1015). cnftvcz yf 'njv 'nfgt lj nt[ gjh, gjrf ghblevfyysq ckjufy yfv cfvbv yt gjyhfdbncz. :)
 5. hfabxtcrfz xfcnm djn ntgthm vj;yj pfgecrfnm PhotoShop b htfkbpjdsdfnm blt. d rfhnbyrt. jl,bhfnm bp rkbgfhnf bkb cfvjve hbcjdfnm gjl[jlzobq gjl ckjufy dbpefk.
 6. tkftv gthde. dthcb. ,fyythf, gjnjv to jlye, b to jlye, b to jlye, gjrf yt yfxyn jxtym cbkmyj yhfdbnmcz.
 7. rjyxfntkmyj jgnbvbpbhetv ,fyyth.

dnjh: b[fbk tkmybrjd

3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank