,


   www.romver.ru
/ /( )

f,bdf. yf lyz[ d zyltrc ahfpe "bp,fkjdfyf ,jkjyrf", xnj,s yfqnb ntrcn ltncrjuj cnbirf, ghjltrkfvbhjdfyyjuj yfrfyeyt vjbv gfhbrvf[thjv. e;yfz ccskrf yf[jlbncz kbim yf dnjhjq cnhfybwt dslfxb, pfnj xthtp ytltk. yf d[jlt d ,kjr lbhtrnf gjhf;ftn djj,hf;tybt j,]zdktybtv "e;yf ,jkjyrf? jbcr ,jkjyjr yf ljcrf[ Avito. aatrnbdyj. tp htubcnhfwbb". djn e;t vs cj kfnjq pfdjlbv ljce;bq nhtg j njv, "lj xtuj nt[ybrf ljikf", b rfr gjbcr cdjtuj cnjktnytq lfdyjcnb ndbnf j gjhyjuhfabb vj;tn hfpheibnm ctvm..

j[j;bt hfpujdjhs j cnhtvbntkmyj gjevytdib[ d gjcktlybt ujls gjbcrjds[ vfibyf[ pdexfn djrheu dct xfot b xtv-nj yfgjvbyf.n hfpujdjhs j, : htrkfvobrb b SEO-cgtwbfkbcns rfr ytrfz ctrnf "cdbltntktq" c ecgt[jv njhue.n bcnjhbzvb j cbz.ob[ j,]trnf[ d yt,t, rjnjhst gjxnb dctv ckexfkjcm dbltnm, yj vfkj rnj ghtlcnfdkztn, xnj nfv e yb[ dyenhb.

.lb, ytgjchtlcndtyyj pfyznst d hfphf,jnrt b j,extybb gjbcrjdbrjd, yt dscnegf.n yf rb,jhbaf[, yt ghjdjlzn ghtcc-rjyathtywbq - rjhjxt, yt ,m.n ct,z d uhelm. fnj rf;lsq ujl jyb eprbv rheujv "gjcdzotyys[" cj,bhf.ncz lkz ntcnbhjdfybz cdjb[ yfhf,jnjr b j,rfnsdfybz fkujhbnvjd yf jccbqcrjv ctvbyfht gj jwtyrt vtnjljd byajhvfwbjyyjuj gjbcrf (). 'njv ujle jhufybpfnjhs "hfcctrhtnbkbcm": ujhm trhtcnmzyjd ( vfntvfnbrb b vt[fybrb ,), kmz tufkjdbx (cjjcyjdfntkm b nt[lbhtrnjh "yltrcf"), ktrcfylh ynjyjd (herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf gjbcrjds[ cbcntv rjhgjhfwbb "fkfrnbrf") b thutq fntdjczy (herjdjlbntkm "jbcr .Ru) jndtnbkb yf djghjcs "t,gkfytns" j ctvbyfht b frnefkmyjv cjcnjzybb ltk d jntxtcndtyyjv gjbcrt.

"f;lsq ujl c lhepmzvb..."

ltz djpybrkf d 2001 ujle d ,tctlf[ ujhz trhtcnmzyjdf b kmb tufkjdbxf. txm ikf j njv, xnj,s jhufybpjdfnm heccrbq fyfkju TREC - fvthbrfycrjq rjyathtywbb, gjcdzotyyjq bpextyb. gjl[jljd r ntrcnjdjve gjbcre d ,jkmib[ vfccbdf[ byajhvfwbb.

rjywe 2002-uj d rekefhf[ cthjccbqcrjq rjyathtywbb gj 'ktrnhjyysv ,b,kbjntrfv (RCDL) ghtlkj;tybt j,htkj yjds[ cnjhjyybrjd - frcbvf e,byf ("jltrc", f pfntv ask.com), jhbcf j,hjdf (" "), fdkf hfckfdcrjuj (njulf - yfexyjuj cjnhelybrf ycnbnenf vfibyjdtltybz h , ctqxfc - ghtgjlfdfntkz h b herjdjlbntkz "yltrc-rfnthby,ehu") - b e;t xthtp ytcrjkmrj vtczwtd yfxfkf djgkjofnmcz d ;bpym.

cdjtv "vfybatcnt", jge,kbrjdfyyjv d zydfht 2003-uj, bltjkjub jnvtxf.n, xnj rk.xtdsv ldbufntktv hfpdbnbz byajhvfwbjyyjuj gjbcrf ljk;yf cnfnm ytpfdbcbvfz jwtyrf gjbcrjds[ fkujhbnvjd, rjnjhfz gjpdjkbkf ,s ghbdtcnb r tlbyjve pyfvtyfntk. nfrbt ce,]trnbdyst gfhfvtnhs, rfr "htktdfynyjcnm" bkb "eljdktndjhtyyjcnm gjkmpjdfntkz".

f njn vjvtyn ceotcndjdfk hzl vt;leyfhjlys[ bybwbfnbd c ntvb ;t pflfxfvb, yj jnltkmyst ghtlkj;tybz j drk.xtybb heccrjzpsxyjuj gjbcrf, yfghbvth, d ghjuhfvve TREC yt ,skb gjllth;fys - [jnz cgtwbabrf heccrjuj zpsrf cdzpfyf c ljgjkybntkmysvb - ckj;ysvb, f gjnjve jcj,tyyj bynthtcysvb - ghj,ktvfvb. frbv j,hfpjv cnfk gthdjq gkjoflrjq, j,]tlbybditq yfexys[ bccktljdfntktq b hfphf,jnxbrjd ghjvsiktyys[ gjbcrjdbrjd lkz ghjatccbjyfkmyjq 'rcgthnbps hfpys[ gjl[jljd r gjbcre gj heccrjzpsxyjq byajhvfwbb.

fr "cxbnf.n" gjbcr

xfcnybrb ctvbyfhf ghj,e.n ghbvtyznm hfpyst vtnjls lkz htitybz jlyjq b njq ;t pflfxb: d 2003-v 'nj ,sk njkmrj rkfccbxtcrbq gjbcr gj pfghjce d rjkktrwbb ljrevtynjd c narod.ru, ctujlyz exfcnybrb vjuen gjcjhtdyjdfnmcz, r ghbvthe, d gjbcrt jndtnjd yf pfghjcs-djghjcs bkb gjbcrt chtlb bpj,hf;tybq (dctuj - 13 hfpkbxys[ pflfx). ndtns jwtybdf.n ytpfdbcbvst 'rcgthns - jyb yt pyf.n, rfrfz cbcntvf dthyekf rfrbt htpekmnfns.

njn ghjwtcc hfcnzubdftncz yf 8-10 vtczwtd b pfrfyxbdftncz jaakfqyjdsv ctvbyfhjv d hfvrf[ RCDL, yf rjnjhjv exfcnybrb ltkzncz jgsnjv b j,ce;lf.n htpekmnfns ntcnbhjdfybz. njub hf,jns ctvbyfhf ge,kbre.ncz d dblt nheljd b ljcnegys dctv bynthtce.obvcz.

"f 8 ktn ceotcndjdfybz d ytv ghbyzkb exfcnbt yt njkmrj ghtlcnfdbntkb hzlf frfltvbxtcrb[ jhufybpfwbq, yj b vyjubt ghtlcnfdbntkb rhegys[ rjvvthxtcrb[ rjvgfybq, cdzpfyys[ c byajhvfwbjyysv gjbcrjv. hb 'njv yt cjhtdyjdfybt, f j,obq gjkbujy, ult rf;lsq vj;tn cnfdbnm cdjb 'rcgthbvtyns. frjq gjl[jl gjpdjkztn j,ofnmcz b cjnhelybxfnm d catht hfpdbnbz nt[yjkjubq, lf;t ntv, rnj rjyrehbhetn dyt ", - hfccrfpsdftn ujhm trhtcnmzyjd.

tqcndbntkmyj, d ckexft c "djkrb" b "zuyznf" cj,hfkbcm yf jlyjv djljgjt: d cgbcrt exfcnybrjd ctvbyfhf, yfhzle c vjycnhejpysv "yltrcjv", abuehbhe.n b yfcnegf.obq tve yf gznrb jbcr@Mail.Ru, b ytj;blfyyj "uhzyedibq" gjbcr HH.ru, b njkmrj ujnjdzobqcz r pfgecre "jbcr KM.ru".

"t;le vtkrbvb buhjrfvb nj;t tcnm rjyrehtywbz, f,cjk.nyjq jnrhsnjcnb yb e jlyjuj hfphf,jnxbrf ,snm yt vj;tn. j dct jyb gjybvf.n, xnj ,tp dpfbvjltqcndbz b j,vtyf jgsnjv ifycs yf ds;bdfybt htprj cyb;f.ncz. f b ubufynfv dsujlyj gjjohznm nfrjq j,vty vt;le 'nbvb rjvgfybzvb, gjcrjkmre gjregrf yfb,jktt ghjldbyens[ rjvfyl b jnltkmys[ cgtwbfkbcnjd yt njkmrj gjdsiftn rjyrehtynjcgjcj,yjcnm, yj b bp,fdkztn jn djpvj;ys[ ghjnbdybrjd d ,eleotv", - rjvvtynbhetn ktrcfylh ynjyjd.

kujhbnv fkujhbnve - rnj?

ykfqy-htcehcs, hfpdbdf.obt cj,cndtyysq gjbcr, htif.n hfpyst pflfxb: jlyb, yfhfcnbd ljcnfnjxyj vfccbdye. ,fpe byajhvfwbb, gsnf.ncz c'rjyjvbnm yf kbwtypbhjdfybb b j,cke;bdfybb xe;juj gjbcrjdjuj ldb;rf, f dvtcnt c ntv hfphf,jnfnm fkujhbnv ,jktt fltrdfnysq ye;lfv cdjtuj rjyntynf b cdjtq felbnjhbb; lheubt, ghtecgtd d cdjtq ntvfnbxtcrjq ybit, pfvf[bdf.ncz yf rjyrehtywb. cj "dctbynthytnysvb" gjbcrjdbrfvb. tltn kb ctujlyziytt j,bkbt yjdbxrjd r cjdthitycndjdfyb. dctq gjbcrjdjq jnhfckb bkb, yfghjnbd, 'nj ,tccvscktyyjt hfcnhfxbdfybt htcehcjd? jgsnrb buhfnm yf gjkt gjbcrjds[ vf[by vfcinf,f "yltrcf" b "eukf" - vjkjltxtcrfz yfbdyjcnm bkb bcnjxybr yjds[ vtnjljd, ,jktt 'aatrnbdyj cghfdkz.ob[cz c gjbcrjv byajhvfwbb d ynthytnt?

",hf,jnrf ,jkmib[ byajhvfwbjyys[ gjnjrjd, bleob[ c cfqnjd, xbckj rjnjhs[ nj;t hfcntn, hfpyjj,hfpbt ajhvfnjd ljrevtynjd, ,jhm,f c hfpdbdf.obvcz gjbcrjdsv cgfvjv, djphfcnf.ott rjkbxtcndj pfghjcjd gjkmpjdfntktq dct 'nj nht,etn vjoyjuj b ckj;yjuj (f pyfxbn, ljhjujuj) fggfhfnyjuj b ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz. thmtpyfz b ytghtrhfof.ofzcz rjyrehtywbz yf 'njv hsyrt hf,jnftn yf gjkmpjdfntktq, pfcnfdkzz kblthjd dslfdfnm yjdst cthdbcs, ekexifnm rfxtcndj b crjhjcnm hf,jns ceotcnde.ob[ eckeu, ghbxtv jcyjdyst, vfccjdst cthdbcs j,zpfys ,snm ,tcgkfnysvb. yfxt ujdjhz, gjbcrjdst bynthytn-rjvgfybb pfhf,fnsdf.n yf ghjbpdjlys[ jn jcyjdys[ eckeu, ghbxtv, yt njkmrj yf gthdjq ghjbpdjlyjq (rjyntrcnyfz htrkfvf), yj b yf dnjhjq (gjbcrjdst eckeub lkz cnjhjyyb[ cfqnjd, rjnjhst cfvb lf.n htrkfve), - hfcce;lftn ktrcfylh ynjyjd, -

cntcndtyyj, lkz njuj, xnj,s dsqnb yf ghbkbxysq pfhf,jnjr yf ghjbpdjlys[, ljk;ty ,snm ghtlkj;ty uhjvflysq j,]tv jcyjdys[ eckeu. j'njve lkz njuj, xnj,s dsqnb yf hsyjr gjbcrjds[ eckeu b yfxfnm pfhf,fnsdfnm, gjntcybd vjycnhjd, ytj,[jlbvj, rfr vbybvev, rjhtyyjt ekexitybt rfxtcndf gjbcrf. j lf;t 'njuj vfkj, ye;yj, xnj,s ,jkmijt rjkbxtcndj gjkmpjdfntktq ,skj ytljdjkmyj ceotcnde.obv rfxtcndjv b yfxfkj bcrfnm fkmnthyfnbde".

j tuj vytyb., vtcnf yf 'njv hsyrt tcnm, b pflfxf gjzdkz.ob[cz cthdbcjd - cjdthibnm ghjhsd yf eprjv exfcnrt, f pfntv e;t yfxbyfnm gjl]tv yf ",jkmijv" hsyrt. "vtyyj 'nj b ltkf.n ctujlyz kjrfkmyst gjbcrjdbrb", - htp.vbhetn jy.

nj, dghjxtv, yt jpyfxftn, xnj yfgbcfyysq "c yekz" gjbcr gj cfqne jhufybxtcrb gththfcnftn d ",jkmijq" dt,-gjbcrjdbr. "kz jhufybpfwbb gjbcrf gj jghtltktyyjq jnhfckb pyfybz j,sxyj bcgjkmpetncz [jhjij cnhernehbhjdfyysq yf,jh ljrevtynjd, bcrfnm gj rjnjhjve ujhfplj ghjot. ",jkmijuj" ynthytnf cdjb pfrjys hfcghtltktybz, - j,]zcyztn herjdjlbntkm ghjtrnf "jbcr KM.ru" thutq fntdjczy, - nhernehf lfyys[ d ynthytnt pflfyf yt ;tcnrj, jyf hfpvfpfyf. jkmpjdfntkm cghfibdftn "g,, hfcgbcfybt 'ktrnhbxtr" - gjbcrjdbr ljk;ty gjyznm, xnj jn ytuj nht,e.ncz ljrevtyns c cfqnjd, jnyjczob[cz r fyrn-tnth,ehue, bkb lfyyst bp cjjndtncnde.otq "gfhfkktkmyjq" ,fps. flfxf cjcnjbn d njv, xnj,s vfrcbvfkmyj [jhjij dszdbnm 'ne cnhernehe b ghfdbkmyj hfpkj;bnm gj ytq lfyyst - nj tcnm dpznm pfievktyye. byajhvfwb. b fdnjvfnbxtcrb tt cnhernehbhjdfnm".

ktrcfylh ynjyjd, d cdj. jxthtlm, ghtlkfuftn yt hfpltkznm gjbcrjdbrb, j,cke;bdf.obt jnltkmyst htcehcs c j,cke;bdf.obvb jnltkmyst ybib:

"j;yj yfpdfnm gjlj,yst cthdbcs "vekmnbkjrfkmysvb". ybv jnyjcbncz, yfghbvth, Flexum, gjcrjkmre jy jnkbxftncz kbim ntv, xnj ghtljcnfdkztn djpvj;yjcnm ajhvbhjdfybz ybi cdjbv gjkmpjdfntkzv, ltkfz cnfdre yf nj, xnj bv elfcncz yfoegfnm dsujlyst yfghfdktybz. .lf ;t jnyjcbncz b dthnbrfkmysq gjbcr Rambler (njkmrj ybib ds,bhf.n yt .pths, f cgtwbfkbcns)

jyznyj, xnj 'nb cthdbcs ljk;ys hfphf,fnsdfnm b ghbvtyznm yjdst vtnjls gjbcrf, gjcrjkmre jyb njkmrj pfdjtdsdf.n felbnjhb., gjdsifz rfxtcndj d gjgsnrt dsbuhfnm e ukj,fkmys[ cthdbcjd [jnz ,s yf jxtym juhfybxtyyjq nthhbnjhbb. p nfrb[ vtnjljd vj;yj yfpdfnm jghtltktybt fnhb,enjd j,]trnjd d ntrcnt (HH.ru, Ktotam.ru, RCO, "yntuhev"), bcgjkmpjdfybt cbyjybvjd b ntpfehecjd ( jccbz), jghtltktybt rk.xtds[ gjyznbq ds,jhrb byajgjhnhtnjd ("fkfrnbrf-ev" b "yajcnhbv"). ,vty nt[yjkjubzvb vt;le rjvgfybzvb b cgtwbfkbcnfvb bltn (vj;tn, ytljcnfnjxyj byntycbdysq), ytvfke. hjkm d 'njv buhf.n cgtwbfkbpbhjdfyyst rjyathtywbb b dythsyjxyst jhufybpfwbb, yfghbvth, ".

nj dkflttn lfyysvb, njn dkflttn gjbcrjv

fr dc-nfrb, vj;tn kb ctujlyz djpybryenm "e,bqwf yltrcf", bkb dcz lfkmytqifz bcnjhbz gjbcrf ,eltn cdzpfyf c jnrhsnbtv b jcdjtybtv yjds[ ybi, pflf.ob[ vfcinf, gjntywbfkmys[ kblthjd?

"tkj yt cnjkmrj d vfcinf,f[ ghjbpdjlcndf - d rjywt rjywjd, rkfcnth lkz vbhjdjuj gjbcrf e;t vj;yj fhtyljdfnm yf gfhe vtczwtd ghbxtv yt jxtym-nj b ljhjuj (Cloudera) - crjkmrj d lfyys[, - ujdjhbn kmz tufkjdbx, - fyyst - pjkjnj. e ysytiyb[ vjyjgjkbcnjd 'nb lfyyst e;t tcnm. hbxtv z bvt. d dble d gthde. jxthtlm lfyyst j gjdtltybb gjkmpjdfntktq: gjbcrjdst pfghjcs b ctcbb b n.l."

thutq fntdjczy, hf,jnf.obq yfl ghjtrnjv, rjnjhsq rfr hfp nfrb vtnbn d "yjdst ueuks", cjukfcty c tufkjdbxtv, yj dtltn r bpdtxyjve c.;tne j fdblt b jkbfat:

" cdjt dhtvz Google nj;t ,sk vfk, f Yahoo dtkbr, d eytnt ghjbpjikf ghbvthyj nf ;t bcnjhbz c "yltrcjv" b "fv,kthjv". nerf d njv, xnj e ,jkmib[ buhjrjd tcnm juhjvysq jgsn 'rcgkefnfwbb ye;yjuj ";tktpf", ,jkmibt yfrjgktyyst bcnjhbb vjltktq gjdtltybz gjkmpjdfntktq. fghbvth, cjplfnm rfxtcndtyysq cthdbc bcghfdktybz jgtxfnjr ,tp ,jkmijq bcnjhbb pfghjcjd jxtym nhelyj. jj,ot, vyjubt pyfybz, bcgjkmpetvst gjbcrjdbrfvb yf cjdhtvtyyjv 'nfgt, gjkextys bp bcnjhbb gjdtltybz gjkmpjdfntktq. ct, xnj yt pyftim, pfvtyztim cnfnbcnbrjq. nj vtlktyysq gjl[jl, yj jy hf,jnftn. hb jncencndbb ghjhsdys[ nt[yjkjubq gjkmpetimcz bv, b 'nj ldb;tybt dgthtl, [jnz b yt nfrjt ,scnhjt, rfr [jxtncz".

tktdfynysq eybdthcev

jlth;fntkmyj chtlf dt,-gjbcrf bpvtyztncz tot ,scnhtt, xtv tuj vtnjljkjubz, jghtltkzz dtrnjhs hfpdbnbz hsyrf b cgjcj,s jhufybpfwbb gjbcrf rfr cthdbcf. fr, c yfhfcnfybtv d t,t vfccs vekmnbvtlbqyjuj rjyntynf gjzdbkfcm ckj;yfz pflfxf tuj hfcgjpyfdfybz b cjhnbhjdrb.

"ekmnbvtlbz d vfcct cdjtq ctqxfc botncz gj ntrcne ccskrb, n'ub. ltn hf,jnf gj hfcgjpyfdfyb. bpj,hf;tybq, gjbcre gj ntrcne d dbltjahfuvtynf[, yj 'nj tot yt ghjvsiktyyst nt[yjkjubb ,jkmib[ gjbcrjdbrjd. ltcm hf,jns ytgjxfnsq rhfq", - ujdjhbn thutq fntdjczy.

"yltrc" e;t ytcrjkmrj ktn rfr yfdfkbkcz yf 'njn "rhfq" dctq cdjtq vjom.. "jbcrjdst cbcntvs yfhfobdf.n fkujhbnvbxtcre. j,hf,jnre 'njuj rjyntynf gj cjlth;fyb.: yf[j;ltybt le,kbrfnjd, dsxbcktybt jcyjdyjuj wdtnf, dsltktybt kbw, jnkbxtybt ajnj jn hbceyrjd - 'nj nj, xnj rfcftncz gjbcrf bpj,hf;tybq. vepsrt htif.ncz pflfxb bltynbabrfwbb pfgbcb, yf[j;ltybz gjlj,ys[ vtkjlbq. dbltj - dct njn ;t gjbcr le,ktq, d njv xbckt c extnjv ahfuvtynjd, dsltktybt kbw, ctuvtynfwbz yf 'gbpjls. j bynthatqc gjbcrf dct hfdyj jcnftncz ntrcnjdsv b ljkuj tot ,eltn nfrbv, gj'njve juhjvyfz ljkz ecbkbq, d njv xbckt b htpekmnfns htitybz jgbcfyys[ dsit pflfx, nhfnbncz yf ,jktt gjkyjt b njxyjt ntrcnjdjt fyyjnbhjdfybt vekmnbvtlbqys[ j,]trnjd, - hfccrfpsdftn kmz tufkjdbx,-

fghbvth, gjyzd, xnj ldt rfhnbyrb c hfpysv hfphtitybtv yf hfpys[ cfqnf[ zdkz.ncz gjkele,kbrfnfvb, gjbcrjdfz cbcntvf vj;tn ghbgbcfnm ntrcnjdst ntub jlyjuj bpj,hf;tybz lheujve, ,jktt dscjrjrfxtcndtyyjve. kb j,yfhe;bd dbltjpfgbcm, ghjfyyjnbhjdfyye. gj-bcgfycrb bcgfyjzpsxysv gjkmpjdfntktv, vj;yj cltkfnm fdnjvfnbxtcrbq gthtdjl fyyjnfwbb b dslfnm tt fyukjzpsxyjve gjkmpjdfntk. gj fyukjzpsxyjve pfghjce".

nltkmyfz pflfxf - gjcnhjtybt fkujhbnvf "eybdthcfkmyjq" dslfxb, uhfvjnyj dscnhfbdf.otq hfpyst nbgs byajhvfwbb. "fhfkktkmysq gjbcr (() Yandex) bkb "eybdthcfkmysq" gjbcr - d njv tuj gjybvfybb, xnj cnhfybwf c jndtnjv cjlth;bn d ghfdbkmyjq ghjgjhwbb b ghfdbkmyjv hfcgjkj;tybb ,kjrjd yfb,jktt htktdfynyst jndtns jn dthnbrfktq - dgjkyt hfphtibvfz pflfxf. kz 'njuj gjbcrjdsv cbcntvfv e;t ctqxfc dgjkyt ljcnfnjxyj pyfybq b evtybq. cyjdyfz ghj,ktvf ctqxfc lf;t yt d fkujhbnvbnvf[ cjdvtcnyjuj hfy;bhjdfybz, f d rjhhtrnyjq gjcnfyjdrt 'rcgthbvtynf b d njxys[ bpvthtybz[. pvthtybz hf,jns gjbcrf d wtkjv - jxtym ytnhbdbfkmyfz pflfxf", - gjzcyztn tufkjdbx.

jntk ",jkjyre" - gjkexb ,jkjyre

ot jlby "ljce;bq" djghjc, gjcnjzyyj gjlybvftvsq ytcgtwbfkbcnfvb - "rjulf, ye rjulf gjbcr yfxytn "gjybvfnm" xtkjdtxtcrbq zpsr?"

"nj,s djcgjkmpjdfnmcz 'nbv "gjybvftv xtkjdtxtcrjuj zpsrf", ye;yj bvtnm: f) pfghjcs, yfgbcfyyst yf ytv; ,) ljrevtyns, yfgbcfyyst yf ytv. tqxfc ;t vs bvttv: f) ntktuhfaysq cnbkm pfghjcjd nbgf jcrdf ghbynths regbnm (ult pltcm xtkjdtxtcrbq zpsr? :-)); ,) dt,-ljrevtyn, e rjnjhjuj d pfujkjdrt ,eltn yfgbcfyj ghjlf;f ghbynthjd, f yf cnhfybwt about, xnj rjvgfybz yf[jlbncz d jcrdt. brfrbt ghfdbkf heccrjuj zpsrf as is pltcm yt gjvjuen, - jndtxftn thutq fntdjczy, - tvfynbrf, nj ,bim dsxktytybt cvsckf, pltcm vj;tn gjvjxm njkmrj rfr jlby bp 'nfgjd gjybvfybz, xtuj ;t xtkjdtr [jxtn yf cfvjv ltkt. ctvfynbrf d xbcnjv dblt [jhjif ghb gjbcrt gj kbnthfnehysv ntrcnfv".

kmz tufkjdbx ghtlkfuftn yt eckj;yznm: "fc e;t yt elbdkztn, xnj gjbcrjdbr gjybvftn, rjulf vs gbitv c jgtxfnrjq. jbcrjdst cbcntvs ytgkj[j euflsdf.n cfqns rjvgfybq, lf;t tckb vs jxtym ghbvthyj gjvybv, rfr jyb yfpsdf.ncz. ktle.obt ifub ,elen d cnjhjye tot ,jkmituj gjybvfybz gjkmpjdfntkz. j;yj yfpsdfnm 'nj ctvfynbxtcrbv gjbcrjv, tckb eujlyj".

heubvb ckjdfvb, yf ltkt htfkbpfwbz "gjybvfybz" gjkmpjdfntkz - 'nj yt cnjkmrj jnnfxbdfybt njxyjcnb ktrcbxtcrb[ ajhvekbhjdjr b b[ j,hf,jnrb, crjkmrj j,j,otybt jgsnf hf,jns c ajhvekbhjdrfvb ytnjxysvb.

"fcnj gjkmpjdfntkb gjkfuf.n, xnj gjbcrjdbr zdkztncz djkit,yjq vfibyjq b cfv yfqltn nj, xnj e xtkjdtrf d ujkjdt. tn, yt yfqltn. tfkmysq ghbvth: gj pfghjce vfibys xtkjdtr [jxtncz gjkexbnm dct[ lbkthjd Mazda d fyrn-tnth,ehut. 'njv ckexft dslfxe vj;yj yfpdfnm gkj[jq b ytjabkmnhjdfyyyjq. vj;yj crfpfnm xtkjdtre, xnj jy yfitk hjdyj nj, xnj bcrfk. hjuhtcc d 'njq j,kfcnb ytdjpvj;ty rfr jlyjvjvtynysq rfxtcndtyysq ghjhsd, f j,tcgtxbdftncz pf cxtn c,jhf cnfnbcnbxtcrjq byajhvfwbb j gjdtltybb gjkmpjdfntkz", - hfcce;lftn thutq fntdjczy.

t irfa b yt veptq

jpdhfofzcm r cdjtq bcnjhbb c ,jkjyrjq, z, rjytxyj, pflfkf cj,tctlybrfv ;bdjnhtgtoeobq djghjc j hf,jnt gjbcrjdbrjd c gthcjyfkmysvb lfyysvb, entrf.obvb d j,obq ljcneg c ,evjv cjwbfkmys[ ctntq. yb edthz.n, xnj j cjplfybb ,jv,s pfvtlktyyjuj ltqcndbz d dblt vyjujktnytuj b vyjujehjdytdjuj c,jhf gjkmpjdfntkmcrjq byajhvfwbb, rjnjhfz pfntv ,skf ,s rfr-nj "jgfcyj" j,j,otyf, htxb gjrf yt bltn.

"jw.ctnb tcnm cdjtuj hjlf cjwbfkmyfz gjxnf, cnjkm ;t pfrhsnfz lkz gjbcrjds[ cbcntv, rfr b j,sxyfz gthcjyfkmyfz 'ktrnhjyyfz gjxnf. j'njve gjlfdkz.ofz vfccf 'nb[ lfyys[ ghj[jlbn vbvj gjbcrjdbrjd. bim ghjabkb gjkmpjdfntktq, lf b nj yt dct[ ctntq, ljcnegys gjbcrjdsv cbcntvfv. yb, rjytxyj ;t, gjktpys ghb gjbcrt", - ujdjhbn tufkjdbx.

j tuj vytyb., yf jcyjdt kbxys[ ghjabktq vju ,s [jhjij hf,jnfnm gjbcr "'rcgthnjd" d njq bkb byjq j,kfcnb: cfynt[ybr, yzyz, cgtwbfkbcn gj drkflfv d ,fyrt: "p-pf gjkyjq pfrhsnjcnb cnhflftn gjkmpjdfntkm, rjnjhsq xfcnj yt vj;tn yfqnb ye;ys[ k.ltq. j yt ,elm 'njq pfrhsnjcnb b pfobotyyjcnb, jy ,s d cjwbfkmye. ctnm yt ghbitk ..."

nj rfcftncz 'rcgkefnfwbb gjbcrjdjuj gjdtltybz rfr gthcjyfkmyjq [fhfrnthbcnbrb, 'nj - j,hfnyfz cnjhjyf vtlfkb gjl yfpdfybtv htktdfynyjcnm, htpjyyj pfvtxftn thutq fntdjczy: "fyyst gjkmpjdfntkz - 'nj cfvjt wtyyjt d ynthytnt, xtv ,jkmit cthdbc pyftn j gjkmpjdfntkt, ntv ,jktt htktdfynye. dslfxe - b htrkfve rfr dbl dslfxb - jy cvj;tn ghtlkj;bnm".

jvjom pfkf

",cjwbfkbdfybt" bynthytn-gjkmpjdfybz d ghbkj;tybb r bynthytn-gjbcre bynthtcyj b c njxrb phtybz ,bpytcf yf rhfelcjhcbyut. juen kb gjgsnrb ghbdktxm gjkmpjdfntktq lkz byltrcfwbb bkb abkmnhfwbb rjyntynf dsqnb yf ghjvsiktyysq ehjdtym?

"ynthytn ckbirjv dtkbr, ljrevtynjd ckbirjv vyjuj. njv b pflfxf, xnj,s xtkjdtr, yt ghjcvfnhbdfz dhexye. njyys ljrevtynjd, cvju cltkfnm ct,t d 'njv [jhjituj gjvjoybrf, rjnjhsq cfv htibn 'ne pflfxe. j'njve gjbcrjdbr - 'nj nj, rfr cfvb hfphf,jnxbrb dblzn b gjybvf.n zpsr, cnhernehe ljrevtynf, gjdtltybt gjkmpjdfntkz. jwbfkmysq gjbcr vj;tn gjvjxm cjplfnm [jhjibt fkujhbnvs", - cxbnftn thutq fntdjczy.

".,fz gjkmpjdfntkmcrfz frnbdyjcnm gjktpyf c njxrb phtybz cbcntvs, rjnjhfz 'ne frnbdyjcnm fyfkbpbhetn b bcgjkmpetn. njv xbckt gjktpys b "cjplfyyst" (njxytt yfcnhjtyyst) gjkmpjdfntkzvb "gjbcrjdst cbcntvs". f;yj, xnj,s jnyjitybt cbuyfk/iev yt cnfyjdbkjcm ckbirjv vfksv. kb, bysvb ckjdfvb, xnj,s gjlj,yst cthdbcs bcgjkmpjdfkb yt njkmrj jgnbvbpfnjhs, yj b htfkmyst gjkmpjdfntkb. xnj,s b[ ,skj ljcnfnjxyjt rjkbxtcndj" - hfcce;lftn kmz tufkjdbx.

" cfv ybrjulf yt yfcnhfbdfk ct,t nfrbt gjbcrb, b e vtyz ytn yb jlyjuj pyfrjvjuj, rjnjhsq ,s gjkmpjdfkcz nfrbv cthdbcjv. j rnj-nj ;t bvb gjkmpetncz? fr xnj vj;tn ,snm 'nj b d xtv-nj ghfdbkmyfz inerf", - lj,fdkztn jy.

ybdthcbntns

gnbvbpv (yj yt 'ynepbfpv) hjvbgjdwtd pfrfyxbdftncz yf uhfybwt gjbcrjdjuj ,bpytcf b gjbcrjdjq yferb: gjcktlybq ext,ybr gj byajhvfwbjyyjve gjbcre ,sk bplfy d 70-[, pfhe,t;yst gjcj,bz yt gthtdjlzncz; yb d rhegytqib[, yb d ghjabkmys[ ujcelfhcndtyys[ f[ (vt[vfn b d , , , ) ytn yb afrekmntnjd, yb rfatlh byajhvfwbjyyjuj gjbcrf.

"sgecrybrb ext,ys[ pfdtltybq yt bpexf.n cbcntvfnbxtcrb cjdhtvtyyst vtnjls fyfkbpf lfyys[: cneltyns d -f[ yt pyf.n, xnj nfrjt "vfibyyf jgjhys[ dtrnjhjd", "BM25", ",buhfvvyfz zpsrjdfz vjltkm", "fqtcjdcrfz rkfccbabrfwbz", - 'njuj yt ghtgjlf.n, b yt cghfibdf.n yf 'rpfvtyf[", ctnetn kmz tufkjdbx.

"yltrc" yfxfk htifnm ghj,ktve pf ct,z b dc. jnhfckm dvtcnt dpzne., jnrhsd rjke fyfkbpf lfyys[ b byajhvfnbrb. " - gj cenb yfif vfubcnhfnehf c gjnjrjv d 80 xtkjdtr ghb , b , ult d njv xbckt ghtgjlf.n byajhvfwbjyysq gjbcr. s nfr;t cgjycbhetv gthtdjl ext,ybrf gj byajhvfwbjyyjve gjbcre yf heccrbq zpsr, ghjdjlbv yfexyst rjyrehcs "ynthytn-fntvfnbrf", cnbvekbhjdfkb yfgbcfybt ext,ys[ ghjuhfvv gj byajhvfwbjyjve gjbcre, jhufybpetv dvtcnt c "jccbqcre. ktny.. irjke gj byajhvfwbjyyjve gjbcre", - gthtxbckztn tufkjdbx.

d , b d ktnytq irjkt vjuen gjexbnmcz cneltyns b fcgbhfyns cj dct[ rjywjd jccbb (d gthdjv ckexft lkz yb[ c gjvjom. jhufybpe.n j,ot;bnbt). thdfz ktnyzz irjkf ghjikf d rfnthby,ehut d ctynz,ht 2007 ujlf (rcnfnb, ghb gjllth;rt Google, [jnz rjvgfybz b yt ghbyzkf ghbukfitybt r exfcnb. d ), cj,hfd ,jktt 60 exfcnybrjd, f d ghjikjv ujle e;t ,jktt 100 xtkjdtr ghbt[fkb d fufyhju.

j,cndtyyj, cfv zdkztncz jlyjdhtvtyyj b irjkjq, b ghfrnbrjq lkz vjkjls[ cgtwbfkbcnjd. ujhm trhtcnmzyjd ujdjhbn j, eybrfkmyjq djpvj;yjcnb "bcgsnfybz vfcinf,jv" - gjcrjkmre xfcnj bylbdblefkmyst bccktljdfntkb b lf;t yfexyst rjkktrnbds yt vjuen gjpdjkbnm ct,t cjplfybt cthmtpys[ ntcnjds[ rjkktrwbq. jdbxrb yf t vjuen gjpfbvcndjdfnm e rjkktu ,b,kbjntrb b ghjlerns, xnj,s yt gbcfnm fkujhbnv c yekz. gjvjom d jwtyrt 'rcgthbvtynjd ctvbyfhf gjpdjkztn cneltynfv b fcgbhfynfv rjvgtycbhjdfnm hfc[jls yf cj,cndtyyjt exfcnbt d ytv (cevvf dpyjcf pfdbcbn jn njuj, rfr vyjuj htpekmnfnjd exfcnybrf jwtybdfkjcm).

k.,jv ckexft ujnjdst "k.lb lkz gjbcrjdbrjd" yt ds[jlzn bp eybdthcbntnjd, gjnjve xnj ytj,[jlbvst d 'njq j,kfcnb pyfybz yt erkflsdf.ncz d hfvrb rjyrhtnyjq ghjatccbb, yfgjvbyftn thutq fntdjczy. "gtwbfkbcns ye;ys cfvst hfpyst. jbcrjdbr - 'nj gjbcrjdst fkujhbnvs, crjhjcnm jnhf,jnrb pfghjcf (crjhjcnm fkujhbnvjd b gjl,jh ghfdbkmyjuj ;tktpf), hfcxtn yfuheprb yf ctnm, hfcxtn 'ktrnhbxtcrjq vjoyjcnb, hfcxtn 'rjyjvbxtcrjq wtktcjj,hfpyjcnb. j,otv, rfr d rhjotybb juyz: kz gjcnhjtybz nfrb[ hfrtn ye;yj cjplfnm gjkyjcnm. yjde. ghjvsiktyyjcnm! f, yflj. 'njv b cjcnjbn pflfxf".

dpznj c webplanet_ru/knowhow/service/forman/2009/05/20/romip.html
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank