2 , .


   www.romver.ru
/ /( )

dt bpdtcnyst dt,-cnelbb, d[jlzobt d ltcznre kexib[ gjlfyysv htqnbyuf Tagline-2008: ADV/web-engineering (ylhtq tht[jd, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b PR) b .hj bhjujdf (hvty ekbyzy, utythfkmysq lbhtrnjh), ytpfdbcbvj lheu jn lheuf jndtnbkb yf djghjcs j atyjvtyt rhfcbdsq cfqn.

hfcbdsq cfqn 'nj vfhrtnbyujdsq bycnhevtyn bkb ghb[jnm rkbtynjd, ;tkf.ob[ bvtnm itltdhs [elj;tcndtyyjuj bcreccndf yt njkmrj yf  cntyf[ d cdjtv rf,bytnt, yj b d ctnb? tpeckjdyj, cbkmyfz cnjhjyf rhfcbdjuj lbpfqyf 'vjwbjyfkmyjcnm. vtyyj gj'njve, tuj vj;yj heufnm bkb [dfkbnm, yj hfdyjleiysv jcnfdfnmcz ytdjpvj;yj.jghjcs bynthdm.:

1. nj nfrjt rhfcbdsq cfqn? j;tn kb rhfcbdsq lbpfqy ,snm vbybvfkbcnbxysv?
ADV: ,s lfk cktle.ott jghtltktybt: rhfcbdsq cfqn 'nj ghjtrn, rjnjhsq vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyj htiftn vfhrtnbyujdst pflfxb rkbtynf, b ghb 'njv ljcnfdkztn tuj gjctnbntk. 'cntnbxtcrjt eljdjkmcndbt jn tuj bcgjkmpjdfybz, ajhvbhetn ,kfujghbznye. 'vjwbjyfkmye. jrhfcre.

ckb ghjtrn dbpefkmyj rhfcbd, yjyt htiftn gjcnfdktyyst pflfxb 'nj cfqn-gfvznybr, dtom d ct,t, rjnjhfz ybrjve htfkmyj ytye;yf b, rfr ghfdbkj, zdkztncz ghjlernjv cfvjdshf;tybz lbpfqythf xnj rkbtyne ljk;yj ,snm f,cjk.nyj ,tphfpkbxyj.

jytxyj, rhfcbdsq cfqn vj;tn ,snm vbybvfkbcnbxysv 'nj pfdbcbn jn gjcnfdktyyjq pflfxb b ds,hfyyjuj rjywtgnf. fcnjzobq ghjatccbjyfk jlybv inhb[jv vj;tn ghblfnm cnhfybwt ytj,[jlbvsq 'vjwbjyfkmysq pfhzl.

.hj bhjujdf: s e,tlbkbcm, rfr df;yf 'aatrnyfz dbpefkmyfz gjlfxf ghjlernf. j'njve r cjplfyb. cfqnjd vs gjl[jlbv ytcrjkmrj byfxt, xtv lheubt dt,-cnelbb. hfcbdsq cfqn cjukfcyj yfitve dbltyb. htcehc, rjnjhsq ajrecbhetn dybvfybt gjctnbntkz yf ghjlernt, fdnjvfnbxtcrb gthtyjcz yf ytuj dfe-'aatrn jn  uhfabxtcrjuj bcgjkytybz.

j;tn kb rhfcbdsq cfqn ,snm vbybvfkbcnbxysv? j ,jkmijve cxtne, ytn. bybvfkbpv gkj[j rjydthnbhetncz d 'vjwbb, f pyfxbn, gkj[j pfgjvbyftncz. njve ;t, nfv ult d xbckt wtktdjq felbnjhbb gjzdkz.ncz ;tyobys, vbybvfkbpvf d  lbpfqyt ghfrnbxtcrb ytn. tyobyf vsckbn j,hfpfvb, f pyfxbn, yf cregjq, [jnm b kfrjybxyjq cnjxrb phtybz lbpfqyf, gjlfxt jyf yt jcnfyjdbn cdjt dybvfybt.

2. nj zdkztncz gjntywbfkmysv pfrfpxbrjv rhfcbds[ cfqnjd? frbt pflfxb jyb htif.n?
ADV: ckb ghbyznm dj dybvfybt vjt jghtltktybt rhfcbdjuj cfqnf nj gjntywbfkmysv pfrfpxbrjv zdkztncz k.,jq plhfdjvsckzobq xtkjdtr bkb rjvgfybz.

fr ghfdbkj, cfqns, rjnjhst pfnjxtys bvtyyj gjl dbpefkmye. cjcnfdkz.oe., vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyj htif.n ghjvj  ghtptynfwbjyyst pflfxb, pflfxb j,otuj ,htylbyuf.

.hj bhjujdf: j,bhfntkmysq j,hfp pfrfpxbrf rhfcbds[ cfqnjd uhfvjnysq ,bpytcvty, rjnjhsq gjvbvj hfwbjyfkmys[ ghtbveotcnd cdjtuj ghjlernf [jxtn gthtlfnm bcnbyyst 'vjwbb jn tuj bcgjkmpjdfybz cdjtve rkbtyne. jkmibycndj yfib[ pfrfpxbrjd cnhtvzncz dsltkbnmcz, pfgjvybnmcz, gthtytcnb yf cfqn eybrfkmyst rjhgjhfnbdyst wtyyjcnb.

flj jnvtnbnm, xnj yt dctv njdfhfv d jlbyfrjdjq cntgtyb ye;yf 'vjwbjyfkmyfz ltvjycnhfwbz. fghbvth, njdfhs b eckeub gjdctlytdyjuj cghjcf gjregfntkm ds,bhftn, herjdjlcndezcm bcrk.xbntkmyj hfwbjyfkmysvb cjj,hf;tybzvb cjxtnfybt wtys b rfxtcndf, elj,cndj gjregrb. j ghbj,htnfz njdfhs b eckeub premium-rkfccf, bv ldb;tn cnhtvktybt eljdktndjhbnm cj,cndtyyst fv,bwbb, f  pyfxbn htxm bltn j,bhhfwbjyfkmyjq gjregrt.

hfcbdsq cfqn vj;tn b ljk;ty htifnm cnjzobt gthtl ybv vfhrtnbyujdst pflfxb. j ghb 'njv rhfcbdst cfqns cj[hfyz.n f,cjk.nyjt ghtbveotcndj gthtl vbybvfkbcnbxysvb, gjcrjkmre dsltkz.ncz yf b[ ajyt b pfgjvbyf.ncz yfvyjuj kexit.

3. julf cnfyjdbncz jgfcysv bcgjkmpjdfybt rhfcbdjq uhfabrb? j;tn kb 'nj yfdhtlbnm ghjtrne?
ADV: cgjkmpjdfybt rhfcbdjq uhfabrb dctulf jgfcyj, tckb uhfabrf cjplftncz njkmrj hflb uhfabrb. bcgjkmpjdfybt rhfcbdjq uhfabrb ybrjulf yt vj;tn ,snm jgfcysv, tckb tt yfkbxbt jghfdlfyj ghfdbkmysv htrkfvysv rjywtgnjv.

.hj bhjujdf: cgjkmpjdfybt uhfabrb vj;tn ,snm jgfcysv njkmrj djlyjv ckexft: tckb ytexntys dct nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb cfqnf. fqns ljk;ys cjplfdfnmcz c extnjv wtktdjq felbnjhbb, tt utjuhfabxtcrjuj gjkj;tybz, vtcnyjuj cjcnjzybz bynthytn-rfyfkjd. tnrjt gjybvfybt cdjtq felbnjhbb vbybvbpbhetn jgfcyjcnm bcgjkmpjdfybz rhfcbdjq uhfabrb. j'njve cnelbzv, rjnjhst hf,jnf.n cuhfabrjq, ytj,[jlbvj evtnm dsdjlbnm jgnbvfkmyjt cjxtnfybt dtcf uhfabrb yf cfqnt.

4. tujlyz dct ,jkmit yf,bhf.n gjgekzhyjcnm flash-cfqns. j, rfr bpdtcnyj, b[ ukfdysq ytljcnfnjr dtc. jukfcys kb ds cendth;ltybtv, xnj 'aatrnbdysq cfqn kturbq cfqn?
ADV: nj cbkmyj pfdbcbn jn cgtwbabrb ghjtrnf, tuj b vyjub[ lheub[ afrnjhjd. tkfnm lbpfqy gjbcrjdbrf, edtifyysq rjkkf;fvb b fybvfwbtq ukegj, gjcrjkmre yf gthdjt vtcnj ds[jlbn ,scnhjnf baeyrwbjyfkmyjcnm. jxyj nfr ;t ukegj yt bcgjkmpjdfnm yf ghjvj-cfqnt 'kbnyjuj njdfhf fybvfwb. bbynthfrnbdyst djpvj;yjcnb. jdnjh.cm dctulf yflj jnnfkrbdfnmcz jn pflfx b wtktq ghjtrnf.

.hj bhjujdf: ht;lt dctuj cktletn gjvybnm, xnj akti-cfqn 'nj bycnhevtyn, htif.obq rjyrhtnyst ,bpytc-pflfxb. ,sxyj 'nj gjlfxf byajhvfwbb c vfrcbvfkmysv 'vjwbjyfkmysv djpltqcndbtv. fvf gj ct,t akti-nt[yjkjubz yt lftn rfrb[-nj vfubxtcrb[ ghtbveotcnd, jyf njkmrj cgjcj, htitybz.

5. eotcndetn vytybt, xnj rhfcbdst cfqns b .pf,bkbnb lbfvtnhfkmyj ghjnbdjgjkj;yst gjyznbz. juen kb jyb ceotcndjdfnm dvtcnt? frjdj fit jnyjitybt rusability-ntcnbhjdfyb.?
ADV: nj vytybt jib,jxyj. hbdtle ghjcnjq ghbvth ghjlerwbz Apple. nj vj;tn crfpfnm, xnj jyf ytelj,yf lkz bcgjkmpjdfybz? hb 'njv ceotcndetn wtksq rekmn gjrkjyybrjd bvtyyj 'cntnbxtcrb[ ljcnjbycnd b[ ghjlernjd.

Usability jlyf bpdf;ys[ cjcnfdkz.ob[ ghjtrnf, bghj ytt ytyflj pf,sdfnm.

tcnbhjdfybt dtom ckj;yfz. ckb vs ujdjhbv j ntcnbhjdfybb yf ajrec-uheggf[ ybrjulf yt cnjbn pf,sdfnm, xnj uheggf ntcnbhetvs[ gjcdjtq ghbhjlt bythnyf, b tckb ,s hfphf,jnxbrb dctulf jgbhfkbcm yfvytybt ajrec-uhegg, juhjvyjt rjkbxtcndj gthcgtrnbdys[ byyjdfwbq nfr ybrjulf ,s byt edbltkb cdtn.

ckb vs ujdjhbv jntcnbhjdfybz[ c bcgjkmpjdfybtv nfrb[ nt[yjkjubq, rfr eye-tracking, nj, rjytxyj ;t, byajhvfwbz gjb[ htpekmnfnfv vj;tn jrfpfnmcz ghjcnj ,tcwtyyf. jghjc tt ghfdbkmyjuj ghbvtytybz.

.hj bhjujdf: hfcbdst cfqns b .pf,bkbnb ybrfr yt vjuen ,snm lbfvtnhfkmyj ghjnbdjgjkj;ysvb gjyznbzvb. rjhtt dctuj, cenm ltkf d bpyfxfkmyj ytdthys[ cnthtjnbgf[. f pfht cnfyjdktybz heytnf djpybrkj b pfrhtgbkjcm ytrjhhtrnyjt vytybt j njv, xnj cfqn c [jhjibv usability 'nj cfqn ,tp uhfabrb.

dt,-hfphf,jnrt usability jcyjdf k.,juj bynthatqcf, frhfcjnf tt kjubxyjt ghjljk;tybt. f jlyjv bpyfib[ gjcktlyb[ ghjtrnjd buhjdjv cfqnt http://gamer.ru elfkjcm cjdvtcnbnm rhfcbdsq, uhfabxysq lbpfqy bf,cjk.nyjt elj,cndj gjkmpjdfybz. f,jns yfl 'nbv ghjtrnjv dtkbcm cjdvtcnyj cusability-jnltkjv .hj bhjujdf, djpukfdkztvsv jlybv bp dtleob[ cgtwbfkbcnjv vbnhbtv bktdsv. nj yfukzlyjt gjlndth;ltybt njuj, xnj rhfcjnf b usability yt rjyakbrne.n vt;le cj,jq.

6. fr gj fitve: gjxtve yt dscnhtkbkf gthdfz dthcbz gjhnfkf top4top (gjgsnrf htibnm cnfylfhnye. pflfxe fkmnthyfnbdysv gentv c bcgjkmpjdfybtv flash)?
ADV: yt rf;tncz, xnj ghjtrn jrfpfkcz ghjdfkmysv yt bp-pf bynthatqcjd, f, ght;lt dctuj, bp-pf ytghfdbkmyjuj gjpbwbjybhjdfybz. ynthatqcs ,skb, ,tpeckjdyj, ytj,sxys b byyjdfwbjyys yj dhzl kb bvtyyj jyb gjcke;bkb ghbxbyjq abfcrj. t yflj ytljjwtybdfnm gjkmpjdfntktq jyb dgjkyt ujnjds djcghbybvfnm yjdjt.

fghbvth, vs ytlfdyj pfgecnbkb jlby bp gthds[ ,tprkbrjds[ ghjtrnjd d eytnt cfqn www.viera.tv . fdbufwbjyyfz vjltkm, ghtlkj;tyyfz yfytv, byyjdfwbjyyfz b ytghbdsxyf. skb jgfctybz, xnj gjkmpjdfntkb yt gjqven tt, b 'nj e[elibn gjrfpfntkb 'aatrnbdyjcnb hf,jns ghjtrnf. j jgfctybz ,skb yfghfcys ghjtrn 'aatrnbdty, fpf cxtn ytj,sxyjuj ajhvfnf, jy ,scnhj pfdjtdfk ljgjkybntkmye. gjgekzhyjcnm pf cxtn 'aatrnf cfhfafyyjuj hflbj.

lheujq cnjhjys, tckb ,s vs ghtlkj;bkb ,tprkbrjde. vjltkm yltrce, yfdthyjt, jcnfkbcm ,s ytgjyznsvb :)

.hj bhjujdf: f;t rfxtcndtyyst ghjtrns vjuen ,snm ghjdfkmysvb gj wtkjve hzle ghbxby: ytuhfvjnysq vtytl;vtyn, ytghfdbkmyjt hfcghtltktybt abyfycjd, ytdthyjt gjpbwbjybhjdfybt n.l.

nrhsnbt top4top cnfkj zhrbv cj,snbtv dt,-bylecnhbb. uj cjplfntkzv elfkjcm dsgecnbnm eybrfkmysq, rfxtcndtyysq ghjlern, yt bvtdibq yf njn vjvtyn fyfkjujd. s vj;tv ghtlgjkj;bnm, xnj jlyf bp ghbxby ytelfxb gthdjq dthcbb ghjtrnf ytdthyjt gjpbwbjybhjdfybt. hbubyfkmysq dj dct[ cvsckf[ ghjtrn ghjldbufkcz rfr j,sxysq cfqn, ,tp ljcnfnjxyjuj egjhf yf eybrfkmyjt njhujdjt ghtlkj;tybt. dtlm bcgjkmpjdfybt akti-nt[yjkjubb vj;yj ,skj ghtgjlytcnb felbnjhbb dyjdjv, ytj,sxyjv, dsujlyjv cdtnt.

j d htpekmnfnt cjplfntkb ghtlgjxkb gjqnb gj genb yfbvtymituj cjghjnbdktybz, jnrfpfdibcm jn bcgjkmpjdfybz akti-nt[yjkjubb b cjchtljnjxbkbcm yf eybrfkmyjv rjyntynt. jgsnrf ,skf ,ktcnzofz. fkm, xnj rjvfylf hfphf,jnxbrjd ytcvjukf gjvjxm akti-dthcbb cfqnf pfyznm ljcnjqyjt vtcnj.

7. .,jq cnelbb bpdtcnyf cbnefwbz exfcnbz rkbtynf d ndjhxtcrjv ghjwtcct. fr s cghfdkztntcm c'nbv?
ADV: xfcnbt rkbtynf d ndjhxtcrjv ghjwtcct 'nj jxtym [jhjij. jhfplj [e;t tuj gjkyjt ,tphfpkbxbt. kbtyn jy dtlm pfbynthtcjdfy d njv, xnj,s ghjtrn gjkexbkcz [jhjibv yt vtymit cnelbb, flf;t ,jkmit. e;yj ghjcnj yfghfdbnm tuj frnbdyjcnm d ye;yjt heckj b njulf jyf ghbytctn ,tpeckjdye. gjkmpe. nj pflfxf rkbtyncrjuj cthdbcf cnelbb b ghfdbkmyjq jhufybpfwbb ghjwtccjd.

fghbvth, ytlfdyj d hfvrf[ cnfhnf cjnhelybxtcndf cjlyjq bpjxtym rhegys[ abyfycjds[ cnherneh, cbkfvb ADV ,sk jhufybpjdfy rhtfnbdysq ctvbyfh lkz dctuj njg-vtytl;vtynf rjvgfybb. tuj hfvrf[ ghbyzkj exfcnbt gjhzlrf 20 ghtlcnfdbntktq rkbtynf b7 ghtlcnfdbntktq ADV. flfxtq ctvbyfhf ,skj j,ce;ltybt gjyznbq ,bpytcf rjvgfybb, cfqnf rfr nfrjdjuj, ,sk hfccvjnhty hzl ytcnfylfhnys[ cbnefwbq, vyjubt dbuhjdjq ajhvt. fpfkjcm ,s, abyfycs rjycthdfnbdyfz b crexyfz j,kfcnm. j 'nj yt nfr k.lzv dctulf yhfdbncz ghbybvfnm exfcnbt d xtv-nj bynthtcyjv. njujv ctvbyfhf ,sk hzl cajhvbhjdfyys[ rjywtgwbq, fukfdyjt ghtlcnfdbntkb pfrfpxbrf b ghtlcnfdbntkb ADV cajhvbhjdfkb j,ott gjyznbqyjt gjkt d hfvrf[ ghjtrnf, bd lfkmytqitv ,skb ujnjds j,ofnmcz yf jlyjv zpsrt. jckt 'njuj exfcnbt rkbtynf d ndjhxtcrjv ghjwtcct cnfyjdbncz yt j,epjq, f ceotcndtyyjq gjlvjujq.

.hj bhjujdf: yj vj;tn ,snm hfpysv. b jlyjq cnelbb yt yhfdbncz hbcjdfnm lbpfqy gjlutythfkmyjuj lbhtrnjhf. tpekmnfn xfot dctuj jrfpsdftncz gkfxtdysv b hf,jnf yt gjgflftn dgjhnajkbj.

hfvrf[ htfkbpfwbb ghjtrnf Costa Rusa (rehjhnysq rjvgktrc d efgcbycrjv hfqjyt hfcyjlfhcrjuj rhfz) ghjuhfvvysq jnltk .hj bhjujdf yfitk bynthtcyjt htitybt akti-htlfrnjh, rjnjhsq gjpdjkztn dkfltkmwfv cfqnf cfvjcnjzntkmyj vjltkbhjdfnm dytiybq dbl kjrfwbq rjvgktrcf gj cj,cndtyyjve drece. hfvrf[ ,kjrf c jgbcfybtv rjhgecf, htlfrnjh gjpdjkztn vtyznm vtcnfvb ckjb, hfccnfdkznm pfhfytt hfphf,jnfyyst kfylifanyst j,]trns. htpekmnfnt, eljdjkmcndbt jn gjlj,yjuj exfcnbz rkbtynf d ndjhxtcrjv ghjwtcct gjkexbkb j,t cnjhjys.

8. fr e;bdftncz, b e;bdtncz kb djj,ot, rhfcjnf htitybz ctuj nt[yjkjubxyjcnm., aeyrwbjyfkmysvb cthdbcfvb?
ADV: fi hsyjr bynthtcty beybrfkty ntv, xnj yf[jlbncz yfcnsrt lde[ j,kfcntq htrkfvs bIT. fvst kexibt ghjtrns cjxtnf.n dct,t bhtrkfvye. cjcnfdkz.oe. (cjj,otybt, 'vjwbjyfkmye. jrhfcre, rhfcbdsq dbpefkmysq hzl), bnt[yjkjubxtcre. (cthdbcs, aeyrwbjyfk, ghjhf,jnfyyst bynthatqcs, uhfvjnyj cghjtrnbhjdfyyst ghjwtccs).

tkfnm d ltzntkmyjcnb rjvgfybb egjh njkmrj yf dbpefk, lbpfqy bkb njkmrj yf aeyrwbjyfk crexyj, nthztncz cfvsq cvfr yfituj hsyrf. j'njve d ADV vs cnfhftvcz cj,k.cnb ,fkfyc nt[yjkjubb b rhfcjns, gjcrjkmre ltqcndbntkmyj bynthtcyst dtob gjkexf.ncz njkmrj yf b[ cnsrt.

.hj bhjujdf: cj,tyyjcnm b ckj;yjcnm rhfcbds[ htitybq rfr hfp b pfrk.xftncz d ytj,[jlbvjcnb exbnsdfnm aeyrwbjyfkmye. xfcnm.

cgt[ rhfcbds[ cfqnjd yt vj;tn pfdbctnm njkmrj jn uhfabrb bkb ghtrhfcyj htfkbpjdfyyjuj aeyrwbjyfkf. flfxf hfphf,jnxbrjd cevtnm yfqnb pjkjne. cthtlbye vt;le dbpefkmyjq b nt[ybxtcrjq xfcnzvb.

hjdtym cnelbb yfghzve. pfdbcbn jn evtybz yf[jlbnm 'ne uhfym. t hfphf,jnxbrb, rjnjhst gj rfrbv-nj ghbxbyfv yt cvjukb 'njuj cltkfnm, hfyj bkb gjplyj euke,kz.ncz d jlye bp j,kfcntq, ntv cfvsv ce;fz ghjatccbjyfkmyst hfvrb b ctuvtyn cdjb[ gjntywbfkmys[ pfrfpxbrjd.
.adme_ru/ekspertnoe_mnenie/2009/05/05/48142/
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank