URL ?


   www.romver.ru
/ / URL( )

'ylb brfhl, User Centric bwt-ghtpbltyn User Centric 'ylb brfhl (Randy Pickard) ghbpsdftn htrkfvjlfntktq, hf,jnf.ob[ crjyntrcnyjq htrkfvjq, ytpf,sdfnm lfdfnm dcdjb[ j,]zdktybz[ ghzvst ccskrb yf cfqn (URL). vtyyj yfURL, gjlfyysv bccktljdfybq User Centric, j,hfoftn dybvfybt gjkmpjdfntkm, rjulf dblbn yf cdjtv 'rhfyt cnhfybwe chtpekmnfnfvb dslfxb gjbcrjdjuj pfghjcf. cktljdfntkmyj bvtyyj j,]zdktybz cURL bvt.n yfb,jktt dscjrbt gjrfpfntkb CTR (click-thru rates) njtcnm gjybv gjkmpjdfntkm rkbrftn yfb,jktt xfcnj. slth;rb bpcnfnmb brfhlf ge,kbretn SEOmozBlog.

rcgthns User Centric ghjdtkb bccktljdfybt njuj, crjkmrj dhtvtyb byfxnj cvjnhbn gjkmpjdfntkm tnb dvjvtyn, rjulf gjbcrjdbr dslftn tve htpekmnfns tuj gjbcrjdjuj pfghjcf dGoogle. bccktljdfybb ghbybvfkb exfcnbt jrjkj nhblwfnb exfcnybrjd, rf;lsq bprjnjhs[ cltkfk ldflwfnm pfghjcjd ghb gjvjob Google.com.

fr jrfpfkjcm, bvtyyj ccskrb-URLsdyfb,jkmitq cntgtyb ghbnzubdfkb dpukzl gjkmpjdfntkz, tckb jy dbltk rjyntrcnyjt j,]zdktybt yf cnhfybwt, b bvtyyj yf yb[ jy cvjnhtk yfb,jktt ljkuj cv. nf,kbwe yb;t.

htvz, rjnjhjt gjkmpjdfntkm cvjnhtk yf jnltkmyst 'ktvtyns rjyntrcnys[ j,]zdktybq d htpekmnfnf[ jhufybxtcrjuj gjbcrf (ctreyl)

ktvtyns j,]zdktybz ,]zdktybt 1 ,]zdktybt 2 ,]zdktybt 3 htlytt dhtvz
fujkjdjr 0,65 0,71 0,73 0,70
trcnjdjt jgbcfybt 0,21 0,12 0,10 0,15
URL 0,65 0,57 0,38 0,53

ckexft, tckb htxm ikf jhtpekmnfnf[ jhufybxtcrjuj gjbcrf, gjkmpjdfntkm dchtlytv cvjnhtk yfURL 0,53ctreyls, dnjdhtvz rfr yfntrcnjdjt jgbcfybt cfqnf kbim 0,15ctreyl. lbycndtyyjt, xnj ghbdktrfkj ,jkmit dybvfybz dj,]zdktybb, xtv URL 'nj pfujkjdjr. fytuj gjkmpjdfntkm cvjnhtk dchtlytv 0,70ctreyl. ckexft, tckb j,]zdktybt hfpvtofkjcm yfcfvjv dth[e cnhfybws, dpukzl gjkmpjdfntkz yfURL pflth;bdfkcz tot ljkmit yf0,65ctreyls.

fnj dckexft gkfnys[ j,]zdktybq (j,sxyj jyb yf[jlzncz cghfdjq cnjhjys 'rhfyf), URL ghbdktrfk vtymit dybvfybz gjnht,bntkz (kbim 0,19ctreyls), xtv pfujkjdjr (0,27ctreyls) bntrcnjdjt jgbcfybt cfqnf (0,30ctreyls).

htvz, rjnjhjt gjkmpjdfntkm cvjnhtk yf jnltkmyst 'ktvtyns gkfnys[ rjyntrcnys[ j,]zdktybq d htpekmnfnf[ gjbcrf (ctreyl)

ktvtyns j,]zdktybz ,]zdktybt 1 ,]zdktybt 2 ,]zdktybt 3 htlytt dhtvz
fujkjdjr 0,34 0,28 0,19 0,27
trcnjdjt jgbcfybt 0,39 0,28 0,24 0,30
URL 0,22 0,20 0,16 0,19

nj rfcftncz j,otuj yfghfdktybz dpukzlf, njnhb dth[yb[ URLfdhtpekmnfnf[ gjbcrf cktdf ghbdktrfkb ujhfplj ,jkmit dybvfybz, xtv nhb j,]zdktybz cghfdjq cnjhjys cnhfybws. ckb yfURLsyfktdjq cnjhjyt cnhfybws gjkmpjdfntkm cvjnhtk dchtlytv 0,53ctreyls, njyfghfde. cnjhjye kbim 0,19ctreyls.

htvz, rjnjhjt gjkmpjdfntkm cvjnhtk yfj,]zdktybt, nfr;t cbkmyj pfdbctkj jngjkj;tybz j,]zdktybz yfcnhfybwt. fcfvjt dth[ytt j,]zdktybt gjkmpjdfntkm cvjnhtk ljkmit (dyt pfdbcbvjcnb jnnjuj, yfghfdjq bkb yfktdjq cnjhjyt 'rhfyf jyj ,skj hfcgjkj;tyj), flfktt dhtvz ghjcvjnhf evtymifkjcm gjvtht ghjldb;tybz rybpe cnhfybws (cv. rfhnbyre yb;t).

"jhzxbt" pjys, yf rjnjhst yf 'rhfyt rjvgm.nthf cvjnhbn gjkmpjdfntkm ghb hf,jnt c htpekmnfnfvb gjbcrf, lfyyst User Centric

mediarevolution.ru/formats/effectiveness/1925.html

'ylb brfhl gjlxthrbdftn, xnj yfb,jkmitt dkbzybt yfhjcn CTR jrfpsdftn yfkbxbt dURL epyfdftvjuj ljvtyyjuj bvtyb. fpyfxbvjcnm 'njuj afrnjhf ghzvj erfpsdftn ytlfdytt bccktljdfybt iNest Realty. julf rjvgfybz bcgjkmpjdfkf dcdjtv rjyntrcnyjv j,]zdktybb URL RealEstate.com (yfpdfybt tt vfnthbycrjq rjvgfybb), CTR 'njuj j,]zdktybz ytvtlktyyj dshjc yf 20%. j hfpvtotybt ccskrb-URLfdj,]zdktybb hf,jnftn ytnjkmrj yf,htylbyu. gjvjom. nfrb[ ccskjr vj;yj htifnm blheubt pflfxb, yfghbvth lj,fdkznm r ccskrt jgbcfntkmyst ckjdf drjywt yfpdfybz ,htylf. fr ghfdbkj nfrfz ghjcnfz jgthfwbz nfr;t gjdsiftn CTR, pfcnfdkzz gjkmpjdfntkz rkbrfnm gj j,]zdktyb..

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank