1 , CMS .


   www.romver.ru
/ / 1( )

hfnrj j CMS djj,ot b CMS bnhbrc d xfcnyjcnb

CMS djj,ot

f pfht hfpdbnbz ynthytnf cfqns vjukb ltkfnm bp,hfyyst vfcnthf. [ nfr b yfpsdfkb web-masters. yb ltkfkb gj cfqne dct jn tuj cjplfybz lj yfgjkytybz rjyntynjv b gjllth;rjq d frnefkmyjv cjcnjzybb.
jyntyn (fyuk. content) k.,jt byajhvfwbjyyj pyfxbvjt (cjlth;fntkmyjt) yfgjkytybt dt,-cfqnf ntrcns, uhfabrf, vekmnbvtlbf b n. l.
fqns, cjplfyyst yf jcyjdt zpsrf bynthytnf HTML, yfpsdfkbcm cnfnbxtcrbvb.
nfnbxtcrbq cfqn 'nj cfqn, dct bpvtytybz d rjnjhjv dyjczncz d bc[jlysq rjl, nj tcnm lkz bpvtytybz (cjplfybz, elfktybz) rjyntynf ytj,[jlbvj htlfrnbhjdfnm cfvb rjls cfqnf b gthtpfuhe;fnm (lj,fdkznm, elfkznm) bpvtytyyst cnhfybws yf cthdtht ghjdfqlthf.
lyfrj dt,-vfcnthfv ,skj ytbynthtcyj dsgjkyznm ntreoe. hf,jne gj lj,fdktyb., bpvtytyb. b elfktyb. rjyntynf cnfnbxtcrb[ cfqnjd, f dkfltkmws cfqnjd yt ,skb yfcnjkmrj gjlujnjdktys, xnj,s ltkfnm 'nj cfvjcnjzntkmyj. ckb dt,-vfcnth, yfghbvth, edjkmyzkcz, gjllth;rf cfqnf cnfyjdbkfcm ujkjdyjq ,jkm. lkz dkfltkmwf. fghfibdfkjcm htitybt: cjplfnm nfrjt , xnj,s j,sxysq gjkmpjdfntkm vju htlfrnbhjdfnm cdjq cfqn ,tp gjvjob ghjatccbjyfkf. frjt ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt vj;yj ,skj cjplfnm yf jcyjdt lbyfvbxtcrb[ cfqnjd.
byfvbxtcrbq cfqn 'nj cfqn, d rjnjhjv djpvj;yj bpvtyznm cnhfybws yf ktne, nj tcnm ,tp ghfdrb rjlf b gthtpfuheprb cfqnf yf cthdtht ghjdfqlthf.
jyznbt lbyfvbxtcrjuj cfqnf yf ctujlyziybq ltym drk.xftn ibhjrbq cgtrnh ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz. nj b yf,jh rjhjnrb[ crhbgnjd, gjpdjkz.ob[ lj,fdkznm yjdjcnb bkb ghtcc-htkbps yf jlyjq cnhfybwt cfqnf, 'nj b gjkyjwtyyst cbcntvs gf,kbibyuf, gjllth;bdf.obt ghjwtccs Workflow, j,tcgtxbdf.obt hfpkbxyst c[tvs hfpuhfybxtybz ljcnegf, fdnjvfnbxtcrb cjplf.obt cdzpfyyst ljrevtyns, b n. g.
Workflow (ljrevtynjj,jhjn) 'nj egjhzljxtyyjt dj dhtvtyb vyj;tcndj hf,jxb[ pflfybq, gjkexftvs[ b j,hf,fnsdftvs[ cjnhelybrfvb rjvgfybb. ceotcndkztncz d gjcktljdfntkmyjcnz[ b hfvrf[ ghfdbk, rjnjhst j,jpyfxtys lkz jghtltktyyjuj ,bpytc-ghjwtccf d lfyyjq rjvgfybb.
lyfrj yfc bynthtcetn ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt, rjnjhjt ghtlcnfdkztn cj,jq rkfcc CMS-cbcntv. yjulf CMS yfpsdf.n ldbufntktv (bkb ldb;rjv) cfqnf (fyuk. site engine).
CMS (Content management system) 'nj cbcntvf eghfdktybz cjlth;fybtv cfqnf (rjvgm.nthyfz ghjuhfvvf, bcgjkmpetvfz lkz eghfdktybz rjyntynjv cfqnf). CMS gjpdjkz.n eghfdkznm ntrcnjdsv b uhfabxtcrbv yfgjkytybtv dt,-cfqnf, ghtlj cnfdkzz gjkmpjdfntk. elj,yst bycnhevtyns [hfytybz b ge,kbrfwbb byajhvfwbb ytpfdbcbvj jn ehjdyz tuj rdfkbabrfwbb.
cyjdyfz aeyrwbz k.,jq CMS cjcnjbn d fdnjvfnbpfwbb eghfdktybz cjlth;bvsv cfqnf lj,fdktybz, elfktybz b htlfrnbhjdfybz tuj cnhfybw. trjnjhst CMS nfr;t eghjof.n ghjwtcc cjplfybz cfqnf, gjpdjkz.n kturj hfcibhznm tuj aeyrwbjyfkmyjcnm, bpvtyznm lbpfqy b lj,fdkznm bynthfrnbdyst vjlekb (ktyns yjdjcntq, ajhevs, ajnjufkthtb b n. l.). bcntvs eghfdktybz rjyntynjv jnltkz.n cjlth;fybt jn dytiytuj dblf (ghtlcnfdktybz) byajhvfwbb. nj htfkbpetncz xthtp cbcntve if,kjyjd.

cj,tyyjcnm. CMS zdkztncz nj, xnj hf,jnf c ytq yt nht,etn ecnfyjdrb ljgjkybntkmyjuj yf rjvgm.nth, c rjnjhjuj dtltncz hf,jnf c cfqnjv. fvf ghjuhfvvf hfpvtotyf yf cthdtht ghjdfqlthf, f gjkmpjdfntk. ljcnfnjxyj bvtnm ghjcnjq dt,-,hfepth. fpevttncz, CMS ljk;yf gjllth;bdfnm bvt.obqcz e dfc ,hfepth. fr ghfdbkj, dct cbcntvs eghfdktybz rjyntynjv gjllth;bdf.n dct hfcghjcnhfytyyst ,hfepths Internet Explorer b FireFox.

heufz jnkbxbntkmyfz xthnf yfkbxbt e CMS dbpefkmyjuj WYSIWYG-htlfrnj-hf.
WYSIWYG (cjrhfotybt jn fyuk. What You See Is What You Get xnj dblbim, nj b gjkexbim, ghjbpyjcbncz rfr db-pb-dbu) cgjcj, htlfrnbhjdfybz, ghb rjnjhjv rjhhtrnbhetvsq vfnthbfk d ghjwtcct j,hf,jnrb dsukzlbn njxyj nfr ;t, rfr b rjytxysq htpekmnfn.
WYSIWYG-htlfrnjh cnfhf.ncz ltkfnm vfrcbvfkmyj ghb,kb;tyysv r ghbdsxyjve Microsoft Word. kfujlfhz 'njve j,sxyst gjkmpjdfntkb vjuen ,tp nhelf jcdjbnm hf,jne yf cjdhtvtyys[ CMS. gjcktlytt dhtvz cbcntvs eghfdktybz cjlth;bvsv cfqnf cyf,;f.ncz ytckj;ysvb uhfabxtcrbvb htlfrnjhfvb, rjnjhst vjuen dsgjkyznm ghjcntqibt jgthfwbb gj j,hf,jnrt bpj,hf;tybq ghb b[ pfuheprt yf cfqn.

f ctujlyziybq ltym cjplfyj vyj;tcndj hfpkbxys[ CMS. yb ltkzncz yf rjvvthxtcrbt b ytrjvvthxtcrbt. njbvjcnm rjvvthxtcrb[ vj;tn rjkt,fnmcz jn ytcrjkmrb[ cjnty he,ktq lj ytcrjkmrb[ ltcznrjd nsczx ljkkfhjd. njbvjcnm CMS jghtltkztncz cjcnfdjv cbcntvs b aeyrwbjyfkjv.

cyjdyfz xfcnm cjdhtvtyys[ cbcntv zdkztncz cj,cndtyysvb hfphf,jnrfvb dt,-cnelbq bkb xfcnys[ hfphf,jnxbrjd. nj gjyznyj: cjplfdfz cj,cndtyye. CMS, cnelbz ceotcndtyyj cjrhfoftn nheljpfnhfns yf cjplfybt cfqnjd b cyb;ftn b[ ct,tcnjbvjcnm. lyfrj nfrbt cbcntvs eghfdktybz rjyntynjv bvt.n ceotcndtyysq ytljcnfnjr: lkz gjllth;rb jyb nht,e.n rdfkbabwbhjdfyyjuj nt[ybxtcrjuj gthcjyfkf, pyf.otuj bvtyyj 'ne cbcntve, [jnz byjulf ,sdftn b yfj,jhjn. ct pfdbcbn jn njuj rfre. cbcntve eghfdktybz cfqnjv ds ghtj,htntnt. frbv j,hfpjv, gjkmpjdfntkm vj;tn jrfpsdftncz ghbdzpfyysv r rjyrhtnyjq dt,-cnelbb tckb CMS, lj gthtvtotybz yf yjdsq ldb;jr cfqnf. 1 bnhbrc bvtyyj nfrfz cbcntvf, d rjnjhjq gjkmpjdfntkm ,tp jghtltktyys[ nt[ybxtcrb[ pyfybq yt vj;tn ghjbpdjlbnm rfrbt kb,j ltqcndbz, [jnz yf gthdsq dpukzl b celz gj htrkfvt dct rf;tncz ljdjkmyj ghjcnj.

j bp,t;fybt gjlj,yjq pfdbcbvjcnb kexit bcgjkmpjdfnm CMS, rjnjhst ghjlf.ncz d rjhj,jxyjv dfhbfynt. frbt cbcntvs [jhjib yt njkmrj ntv, xnj hfccxbnfys yf k.,e. dt,-cnelb., yj b ntv, xnj e;t vyjujrhfnyj fghj,bhjdfys. jhj,jxyfz ajhvf hfcghjcnhfytybz zdkztncz cdjtj,hfpysv ufhfynjv rfxtcndf.

CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv

tkm. lfyyjq rybub zdkztncz yt htrkfvf CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv, f j,extybt hf,jnt d 'njq cbcntvt, jlyfrj cnjbn rhfnrj hfccrfpfnm j cbcntvt rfr nfrjdjq.

1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv eybdthcfkmyf. yf vj;tn ecgtiyj hf,jnfnm rfr yf cfqnf[-dbpbnrf[ (ybpibq rkfcc cjdhtvtyys[ cfqnjd), nfr b yf ghjbpdjlbntkmys[ gjhnfkf[ c ,jkmibv xbckjv gjctnbntktq. yf cgjcj,yf dslth;fnm yfuhepre lj 3040 nsczx gjctnbntktq d xfc.

fpysq ehjdtym gjnht,yjcntq gjkmpjdfntktq htfkbpetncz hfpkbxysvb htlfrwbzvb jn cfvjq ghjcnjq nfhn lj ckj;yjq bpytc. fyyfz rybuf cnhjbncz yf jcyjdt dthcbb nfylfhn rfr jgnbvfkmyjq lkz gjntywbfkmyjuj xbnfntkz. jktt gjlhj,yj j, 'njq dthcbb ,eltn hfccrfpfyj yb;t.

CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv 'nj vyjujgjkmpjdfntkmcrfz cbcntvf, j,tcgtxbdf.ofz djpvj;yjcnm jlyjdhtvtyyjq hf,jns ytcrjkmrb[ htlfrnjhjd b ,jkmijuj rjkbxtcndf fdnjhjd c hfpysvb ghfdfvb ljcnegf. Workflow (yfghbvth, j,tcgtxtybt hfphtibntkmyjq cbcntvs ge,kbrfwbb vfnthbfkjd b gjllth;rb dthcbq) 'nj j,kfcnm, d rjnjhjq yt,jkmibt cbcntvs j,sxyj ,tccbkmys.

bpfqy jxtym df;yfz cjcnfdkz.ofz rf;ljuj bynthytn-ghjtrnf. 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv gjpdjkztn htfkbpjdfnm k.,jq lbpfqy, ghbxtv gjllth;bdftncz djpvj;yjcnm pflfdfnm hfpkbxyst if,kjys lbpfqyf lkz hfpys[ cnhfybw bkb hfpltkjd.

yntuhfwbz lbpfqyf d cbcntve eghfdktybz cfqnjv jlyf bp cfvs[ nt[yjkjubxtcrb ckj;ys[ hf,jn ghb cjplfybb cfqnf. nf jgthfwbz nht,etn yfxfkmys[ pyfybq zpsrf PHP.
PHP 'nj crhbgnjdsq zpsr ghjuhfvvbhjdfybz, cjplfyysq lkz utythfwbb HTML-cnhfybw yf dt,-cthdtht b hf,jns c ,fpfvb lfyys[. yfcnjzott dhtvz gjllth;bdftncz gjlfdkz.obv ,jkmibycndjv [jcnbyu-ghjdfqlthjd.
ecnm dfc yt geuftn nht,jdfybt yfxfkmys[ pyfybq. fyyfz rybuf gjcnhjtyf nfrbv j,hfpjv, xnj dct ytj,[jlbvst pyfybz ds ,eltnt gjkexfnm gj vtht xntybz. lyfrj 'nj bplfybt yt ext,ybr gj PHP. yajhvfwbz gjlftncz d vbybvfkmyjv j,]tvt, ytj,[jlbvjv lkz byntuhfwbb lbpfqyf d if,kjys cfqnf b hf,jns cfvjuj cfqnf. nb[ pyfybq [dfnbn, xnj,s byntuhbhjdfnm ytckj;ysq lbpfqy d 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv, yj ,eltn ytljcnfnjxyj lkz ghjuhfvvbhjdfybz. kz pfyznbz gjcktlybv dfv ytj,[jlbvj yt njkmrj bpexbnm ljrevtynfwb. lkz hfphf,jnxbrjd gj CMS, yj b edthtyyj dkfltnm zpsrjv PHP.

yjujcfqnjdjcnm 'nj tot jlyf djpvj;yjcnm cbcntvs. yf jpyfxftn, xnj c gjvjom. jlyjq kbwtypbb CMS vj;yj gjllth;bdfnm ytcrjkmrj cfqnjd c eybrfkmysv URL lkz rf;ljuj.
URL (fyuk. Uniform Resource Locator) 'nj cnfylfhnbpbhjdfyysq cgjcj, pfgbcb flhtcf htcehcf d ynthytnt.
CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv ghbceof dscjrfz cntgtym ,tpjgfcyjcnb ghjtrnjd. f lfyysq vjvtyn yt bpdtcnyj yb jlyjuj ckexfz dpkjvf 'njq cbcntvs eghfdktybz cfqnjv rfr dt,-ghbkj;tybz.

.,jt ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt ye;lftncz d j,yjdktybb, f nfrjt rfr CMS, jcj,tyyj. ynthytnt gjcnjzyyj gjzdkz.ncz yjdst euhjps, b lkz cbcntvs nht,etncz j,yjdktybt, ytqnhfkbpe.ott djpybrie. euhjpe. CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv j,kflftn nfrjq cbcntvjq htuekzhys[ j,yjdktybq, jlby ujl rjnjhs[ d[jlbn d tt cnjbvjcnm.

ycnhevtyns hf,jns c rjyntynjv, ghtlecvjnhtyyst d cbcntvt, elj,ys, [jnz lkz jcdjtybz nht,etncz dhtvz. fr ds e,tlbntcm yb;t, 'nj j,extybt yt cnjkm ljkuj b nheljtvrj.

hb djpybryjdtybb djghjcjd gj cjplfyb. cfqnjd, eghfdktyb. rjyntynjv b djpvj;yjcnzv cbcntvs gjkmpjdfntkm dctulf vj;tn gjkexbnm bcxthgsdf.obq jndtn yf ajhevt rjvgfybb b e cke;,s gjllth;rb.

CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv gjl[jlbn yt dczrbq [jcnbyu.
jcnbyu (fyuk. hosting) 'nj eckeuf gj ghtljcnfdktyb. lbcrjdjuj ghjcnhfycndf lkz abpbxtcrjuj hfpvtotybz byajhvfwbb yf cthdtht, gjcnjzyyj yf[jlzotujcz d ynthytnt.
p-pf nht,jdfntkmyjcnb r htcehcfv [jcnbyuf dfv ye;yj ,snm dybvfntkmysvb r djpvj;yjcnzv ghjdfqlthf. gbcjr htrjvtyletvs[ ghjdfqlthjd tcnm yf cfqnt 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv, b jy gjcnjzyyj gjgjkyztncz. nj ;t dhtvz cbcntvf vekmnbgkfnajhvtyyf b vj;tn hf,jnfnm yf cthdthf[ c , gjllth;bdf.otq dt,cthdth Apache (IIS) c ,fpfvb lfyys[ MySQL, MSSQL b Oracle.

tlfrwbz nfylfhn

fxfkj hf,jns yfl k.,sv ghjtrnjv, d njv xbckt ghjtrnjv cfqnf, ytj,[jlbvj yfxbyfnm c yfgbcfybz nt[ybxtcrjuj pflfybz yf cfqn.
(nt[ybxtcrjt pflfybt) 'nj, rfr ghfdbkj, ntrcnjdsq ljrevtyn, d rjnjhjv jujdfhbdf.ncz dct nt[ybxtcrbt, jhufybpfwbjyyst, abyfycjdst b byst gfhfvtnhs b htcehcs, rjnjhst ljk;ys ,snm pfltqcndjdfys ghb htfkbpfwbb ghjtrnf.
vtyyj c 'njuj ljrevtynf ye;yj yfxbyfnm hf,jne yfl cfqnjv. t[ybxtcrjt pflfybt yf cfqn 'nj yt ghjcnj cjcnfdktybt ajhvfkmyjq ljrevtynfwbb. vtyyj ghb ajhvbhjdfybb nt[ybxtcrjuj pflfybz dfv cnfytn zcyj, xnj ljk;ty ghtlcnfdkznm cj,jq dfi cfqn gj lbpfqye b cjlth;fyb.. bpfqyth, rjulf ds gjghjcbnt tuj cjplfnm lbpfqy lkz dfituj cfqnf, j,zpfntkmyj cghjcbn, xnj b d rfrb[ wdtnf[ hbcjdfnm, rfrbt hfpltks b ryjgrb ,elen yf cfqnt b n. l. fnm jndtn yf gjlj,yst djghjcs dfv gjvj;tn nt[ybxtcrjt pflfybt.

uj cjcnfdktybt 'nj yt ntvf lfyyjq rybub, gj'njve j,hfnbntcm d dt,-cnelbb (xnj ytltitdj) bkb cltkfqnt nt[pflfybt cfvb. ,hfptw lfyyjuj ljrevtynf ghbdtlty d ghbkj;tybb 2. ,]tv rybub yt gjpdjkztn ghbdtcnb j,hfptw nt[ybxtcrjuj pflfybz lkz k.,juj dblf cfqnjd, gj'njve d ghbkj;tybb 2 cjlth;bncz jlby j,hfptw lkz njhujdjq rjvgfybb, jlyfrj flfgnbhjdfnm tuj r dfibv gjnht,yjcnzv ytckj;yj. nj,s ,skj tot ghjot, d ghbkj;tybb 1 yf[jlbncz j,hfptw ljrevtynf ,ott ghtlcnfdktybt j cfqnt. fyysq ljrevtyn pfrfpxbr cfqnf cjcnfdkztn lkz ct,z b dt,-cnelbb, gthtl ntv rfr ghbcnegbnm r cjplfyb. nt[ybxtcrjuj pflfybz.

txm j ghbikjcm pfdtcnb, xnj,s j,jpyfxbnm, xnj htlfrwbz nfylfhn j,tcgtxbdftn jcyjdyjq rjvgktrc pflfx lkz gjkmpjdfntktq, yt bvt.ob[ gjnht,yjcnb d htuekzhyjq rjvvthxtcrjq ltzntkmyjcnb xthtp ynthytn b yt ye;lf.ob[cz d gjcnjzyyjv rjynhjkt yfl gjkj;tybtv cfqnf d gjbcrjds[ vfibyf[ (gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb). nj jlyf bp cfvs[ djcnht,jdfyys[ htlfrwbq 1 -bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv.
jbcrjdfz jgnbvbpfwbz (fyuk. Search Engine Optimization, SEO) 'nj jgnbvbpfwbz HTML-rjlf, ntrcnf, cnhernehs b dytiyb[ afrnjhjd cfqnf c wtkm. gjlyznbz cfqnf d j,otv cgbcrt, jnj,hf;ftvjv gjbcrjdjq cbcntvjq gj pfghjce gjkmpjdfntkz. tv dsit cfqn d htqnbyut gjbcrjdjq vfibys, ntv dsit tuj gjctoftvjcnm.
gjcktlcndbb ds dctulf cvj;tnt gthtqnb yf lheubt, ,jktt aeyrwbjyfkmyst htlfrwbb c cj[hfytybtv yfrjgktyyjuj rjyntynf.

f vjvtyn yfgbcfybz lfyyjq rybub htlfrwbz cjlth;bn 11 vjlektq. lyfrj CMS 1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv 'nj gjcnjzyyj hfpdbdf.obqcz rjvgktrc, rjnjhsq ljgjkyztncz vjlekzvb gj vtht djpybryjdtybz gjnht,yjcntq. hjvt njuj, ytrjnjhst vjlekb vjuen cj dhtvtytv gthtqnb bp ,jktt ljhjub[ dthcbq d cnfylfhnye. htlfrwb..

jlhj,yjt jgbcfybt vjlektq dvtcnt c nt[ybrjq hf,jns c ybvb ,eltn ,eltn ghbdtltyj lfktt. jrf hfccvjnhbv b[ rhfnrj:
 • ukfdysq vjlekm zlhj dctq cbcntvs; j,tcgtxbdftn j,ott tt aeyrwbjybhjdfybt b dpfbvjltqcndbt dct[ vjlektq ghjlernf;
 • eghfdktybt cnhernehjq cfqnf ghtlyfpyfxty lkz eghfdktybz byajhvfwbjyysv yfgjkytybtv cfqnf, hfpltkfvb, vty. b ghfdfvb ljcnegf;
 • eghfdktybt byajhvfwbjyysvb ,kjrfvb cke;bn lkz eghfdktybz ,kjrfvb nbgjdjq byajhvfwbb (yjdjcnb, cnfnmb, ajnjufkthtb b n. l.);
 • dt,-ajhvs ghtlyfpyfxty lkz cjplfybz b ge,kbrfwbb yf cfqnt dt,-ajhv (fyrtn, pfzdjr, rjvvtynfhbtd b lh.), f nfr;t j,hf,jnrb, [hfytybz b cbcntvfnbpfwbb gjkextyyjq byajhvfwbb;
 • ajhevs ye;ty lkz cjplfybz b eghfdktybz ajhevfvb lkz jhufybpfwbb b gjllth;rb cjj,otcnd, j,ce;ltybz cnfntq b vfnthbfkjd, ajhvbhjdfybz gjcnjzyyjq felbnjhbb cfqnf b lheub[ wtktq;
 • gjlgbcrf b hfccskrb ghtlyfpyfxty lkz jhufybpfwbb gjlgbcrb b eghfdktybz cgbcrfvb hfccskrb;
 • jghjcs cke;bn lkz ghjdtltybz jykfqyjds[ jghjcjd, ujkjcjdfybq b fyrtnbhjdfybz gjctnbntktq cfqnf;
 • ,kjub ye;ty lkz cjplfybz b eghfdktybz ,kjufvb (ctntdsvb ;ehyfkfvb);
 • ajnjufkthtz 'nj bycnhevtyn lkz cjplfybz b eghfdktybz ajnjfkm,jvfvb yf cfqnt;
 • gjbcr jceotcndkztn byltrcbhjdfybt b gjbcr byajhvfwbb yf cfqnt;
 • vjlekm rjvghtccbb cke;bn lkz c;fnbz cnhfybw ghjtrnf ghb gthtlfxt lfyys[ vt;le cthdthjv b rkbtynjv lkz ecrjhtybz dsdjlf cjlth;fybz cfqnf gjkmpjdfntkzv.
3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank