, .


   www.romver.ru
/ /( )


j cjj,otyb. byajhvfwbjyyjuj futyncndf Delfi, jrjkj 500 dkfltkmwtd kfndbqcrb[ bynthytn-cfqnjd gjkexbkb jn vtcnyjq jhufybpfwbb gj pfobnt fdnjhcrb[ ghfd AKKA / LAA ghtleght;ltybz j njv, xnj hfpvtotyyst yf b[ cfqnf[ vfnthbfks yfheif.n fdnjhcrjt ghfdj. f 'nj AKKA / LAA ghtlkfuftn pfgkfnbnm cjjndtncnde.obt jnxbcktybz.
p j,otq xthtls "yftpljd", ckexbdib[cz bp-pf rjgbhfqnf, 'njn ckexfq jnkbxftncz ntv, xnj gkfnbnm j[hfybntkb fdnjhcrb[ ghfd ghtlkfuf.n pf gjkmpjdfybt aeyrwbtq dcnhfbdfybz dbltjrkbgjd dbltj[jcnbyuf YouTube.com. eyrwbz 'nf gjpdjkztn gjrfpsdfnm pfuhe;tyyst yf cfqn dbltjahfuvtyns, dscnfdbd d ytt ytj,[jlbvsq HTML-rjl.
fv afqk ghb 'njv hfcgjkj;ty yf cthdthf[ YouTube, yj, gj vytyb. ghtlcnfdbntktq AKKA / LAA, lf;t nfrjt hfpvtotybt dbltj yfheiftn fdnjhcrbt ghfdf yf ytuj. jnz ghjcne. ccskre yf cnhfybwe, ult hfcgjkj;ty dbltjrkbg, cnfdbnm jyb gjrf ljpdjkz.n.
rcnfnb, b[ ghtntypbb ajhvfkmyj jcyjdfys yf pfrjyt: bcgjkmpjdfybtv ghjbpdtltybz, j[hfyztvjuj fdnjhcrbv ghfdjv, cxbnftncz k.,jt hfpvtotybt d ynthytnt (d jntxtcndtyyjv fdnjhcrjv ghfdt nfrbt ltqcndbz yjczn yfpdfybt "ljdtltybz lj dctj,otuj cdtltybz"). hb 'njv pfrjy yt ltkftn ybrfrb[ bcrk.xtybq lkz ckexftd, gjlj,ys[ dcnhfbdfyb. dbltj c dbltjcthdbcjd, rjulf afqk c ghjbpdtltybtv yf[jlbncz yt yf njv ;t cfvjv cfqnt, xnj b cnhfybwf, yf rjnjhjq gjrfpsdftncz dbltj.
rjvvtynfhbb lkz Delfi j njv ;t cfvjv ujdjhbn ghtlcnfdbntkmybwf AKKA / LAA uytct fhit: " kfndbqcrb[ pfrjyf[ njxyj yt jujdfhbdf.ncz cbnefwbb, xnj vj;yj b xtuj ytkmpz ltkfnm c fdnjhcrbvb hf,jnfvb d ynthytnt. rfpfyj nj, xnj jlybv bp dbljd bcgjkmpjdfybz fdnjhcrb[ hf,jn zdkztncz ge,kbrfwbz d ynthytnt," 'njuj, gj tt vytyb., dgjkyt ljcnfnjxyj lkz njuj, xnj,s ghbpyfnm ltqcndbz ,kjuuthjd, "dcnhfbdf.ob[" dbltj d cdjb cnhfybws, yfheitybtv fdnjhcrb[ ghfd. kjuuths, tcntcndtyyj, yt cjukfcys.
frfz nhfrnjdrf hfpvtotybz ghjbpdtltybz d ynthytnt lfktrj yt tlbycndtyysq ckexfq, rjulf j,sxyjt gjdtltybt k.ltq yt cjjndtncndetn nht,jdfybzv pfrjyf, rjnjhsq, r njve ;t, xfcnj ,sdftn bcnjkrjdfy juhfybxbntkmyj. fr, yfheitybtv fdnjhcrb[ ghfd ajhvfkmyj zdkztncz djj,ot k.,jt hfpvtotybt xe;jq rfhnbyrb yf cdjtq cnhfybwt, lf;t c erfpfybtv fdnjhcndf. j cjdhtvtyysq ytnbrtn yt cxbnftn nfrjt gjdtltybt ytghfdbkmysv, b "hfp,jhrb" vt;le bynthytnxbrfvb yfxbyf.ncz j,sxyj njkmrj njulf, rjulf fdnjhf yt erfpsdf.n bkb bcgjkmpe.n gjpfbvcndjdfyyjt ghjbpdtltybt lkz bpdktxtybz ghb,skb.
# # # #
lyfrj cfvst atthbxtcrbt ckexfb yfxbyf.ncz njulf, rjulf yf cwtye ds[jlzn ghjatccbjyfks. fghbvth, gfhe ktn yfpfl pderjpfgbcsdf.ofz rjvgfybz Gala Records gjikf djqyjq yf bplfntkmcndj "", hfpjckfd gj ryb;ysv vfufpbyfv edtljvktybt j njv, xnj rybuf gbcfntkz thutz byftdf "e[less: jdtcnm j ytyfcnjzotv xtkjdtrt" zdkztncz "rjynhfafrnyjq". hbxbyjq 'njuj cnfkj bcgjkmpjdfybt d rybut ntrcnjd gtcty, ghfdf yf rjnjhst ghbyflkt;fn Gala Records. hbxtv bcgjkmpjdfkbcm jyb nfv d rfxtcndt 'gbuhfajd. jhvfkmyj, lf?
jndtn bplfntkmcndj "" gjlfkj d cel bcr j pfobnt cdjtq ltkjdjq htgenfwbb, b ghfdbkmyj, yf vjq dpukzl, cltkfkj. htpekmnfnf[ hfccvjnhtybz bcrf vyt, ghfdlf, ybxtuj yt bpdtcnyj; tckb xnj z ,jkt. pf "".
j lfdfqnt gjghj,etv gjcvjnhtnm, rfr "'gbuhfa" cjjnyjcbncz c ntrcnjv pfrjyf ghb eckjdbb, xnj pfrjy yfvb njkretncz ,erdfkmyj. "gbuhfa" 'nj, tckb dthbnm ckjdfhzv, bphtxtybt bkb wbnfnf, ghtlitcnde.ott ghjbpdtltyb. bkb tuj xfcnb, b dshf;f.ott tuj jcyjdye. blt.. hb ghjcvjnht cnfntq hf;lfycrjuj rjltrcf, jgbcsdf.ob[ "cdj,jlyjt bcgjkmpjdfybt" ghjbpdtltybq, kturj vj;yj j,yfhe;bnm, xnj ,kb;t dctuj 'gbuhfa r cnfnmt 1274, jgbcsdf.otq wbnbhjdfybt.
djn nen yfc ;ltn pfcflf: wbnbhjdfnm ljpdjktyj njkmrj "d yfexys[, gjktvbxtcrb[, rhbnbxtcrb[ bkb byajhvfwbjyys[ wtkz[". p dctuj dsitgthtxbcktyyjuj 'gbuhfa vj;yj "gjldtcnb" hfpdt xnj gjl dctj,]tvk.obt "byajhvfwbjyyst wtkb" (bvb ;t vj;yj jghfdlfnm b wbnbhjdfybt dbltjhjkbrjd, c rjnjhjuj vs yfxfkb 'ne rjkjyre).
tn, z gjybvf., xnj nhflbwbz bcgjkmpjdfnm 'gbuhfas ujhfplj lhtdytt cfvjuj fdnjhcrjuj ghfdf. j gjrf;bnt vyt xnj-yb,elm ghj 'ne "nhflbwb." d xtndthnjq xfcnb . hfdbkmyj, ytne nfv ybxtuj. tckb rfrjq-yb,elm cel dplevftn dlheu dszcybnm, f gjxtve 'nj fdnjh bcgjkmpetn xfcnm xe;juj ghjbpdtltybz lkz njuj, xnj,s "dshfpbnm blt.", rjnjhfz b nfr e;t dshf;tyf d jcyjdyjv ghjbpdtltybb nhelyj ,eltn xnj-nj djphfpbnm, jgbhfzcm yf ntrcn pfrjyf.
# # # #
jcnfdbntkb cnfnmb 1274, gj-vjtve, djj,ot [elj;tcndtyyst ghjbpdtltybz d hfcxtn yt ,hfkb. p dct[ "rekmnehys[ wtktq", pfzdktyys[ d pfujkjdrt cnfnmb, d cfvjv tt ntrcnt egjvzyens hfpdt xnj gfhjlbb b rfhbrfnehs. julf rfr tcnm tot, r ghbvthe, nfrjq kbnthfnehysq ghbtv, rfr "fkk.pbz", jghtltktyyfz d bnthfnehyjq 'ywbrkjgtlbb rfr "hbnjhbxtcrfz abuehf, pfrk.xf.ofzcz d ccskrt yf bcnjhbxtcrjt cj,snbt bkb kbn-jt ghjbpdtltybt, r-hst ghtlgjkfuf.ncz j,otbpdtcnysvb. frjds yfgh. dshf;tybz: bhhjdf gj,tlf, tvmzyjdf e[f b n. g. yjulf . ghtlcnfdkztn wtke. dslth;re bp ghjbpdtltybz."
njg, cnjg: xnj pyfxbn "ghtlgjkfuftncz j,otbpdtcnysv"? nj xnj ;t, fdnjhf b bcnjxybr wbnfns yt ye;yj erfpsdfnm?! f pf 'nj d yfib cehjdst dhtvtyf vj;yj b yf "rjvgtycfwb." yfhdfnmcz, vbybvfkmysq hfpvth rjnjhjq, vt;le ghjxbv, ltcznm nsczx he,ktq...
djn tot tcnm nfrjt ;tcnjrjt yfheitybt rjgbhfqnf rfr "gfhfahfp": "d kbnthfneht gthtcrfp cdjbvb ckjdfvb kbnthfnehyjuj ghjbpdtltybz, f nfr;t cjrhfoyyjt bpkj;tybt (flfgnfwbz) ,jkmib[ [elj;tcndtyys[ ghjbpdtltybq, yfghbvth bplfybz lkz ltntq "jy b[jnf" . thdfyntcf, "j,bypjyf hepj" . taj b lh. . yfpsdfkjcm nfr;t gthtkj;tybt ghjpfbxtcrjuj ntrcnf d cnb[b."
ehjdsv zpsrjv hf;lfycrjuj rjltrcf 'nj ,eltn yfpsdfnmcz "yfheitybtv ghfdf yf gththf,jnre ghjbpdtltybz" tckb yt cghjcbnm ljpdjktybz e fdnjhf. fr-nj.
evftnt, ybrnj yt cnfytn bp-pf nfrb[ dtotq "yftp;fnm" b celbnmcz? e, dj-gthds[, rfr vbybvev jlby ghbvth c Gala Records e yfc e;t tcnm. djn dfv rfr vbybvev dnjhjq ghbvth: ldf ltkf, hfccvjnhtyys[ fh,bnhf;ysv celjv jdjcb,bhcrjq j,kfcnb. crb ,skb pfzdktys "b,bhcrbv vtlbfwtynhjv", rjvgfybtq, cgtwbfkbpbhe.otqcz yf pfobnt fdnjhcrb[ ghfd r j,kfcnyjq ,b,kbjntrt b ,b,kbjntrt b,bhcrjuj jnltktybz .
htlcnfdbntkm "vtlbfwtynhf" ghbitk d j,t ,b,kbjntrb, b dpzk d xbnfkmyjv pfkt 'rptvgkzh ufptns "huevtyns b afrns", d rjnjhjv ,skf jge,kbrjdfyf ytpfrjyyj gththf,jnfyyfz ajnjuhfabz, ghfdf yf rjnjhe. ghbyflkt;fkb "wtynhe". fntv jy gjghjcbk cltkfnm rjgbb cnhfybws c "rjynhfafrnyjq" ajnjuhfabtq. pfntv j,dbybk ,b,kbjntrfhtq d yfheitybb fdnjhcrb[ ghfd, rjyrhtnyj d ytpfrjyyjv djcghjbpdtltybb, hfcghjcnhfytybb b gththf,jnrt ghjbpdtltybz. nfr;t d ytpfrjyyjv "ge,kbxyjv gjrfpt": gj vytyb. bcnwf, ghjcnjt gjvtotybt 'rptvgkzhf ufptns d gjvtotybt c djpvj;yjcnm. ljcnegf ytjuhfybxtyyjuj rjkbxtcndf k.ltq 'nj rfr hfp "ge,kbxysq gjrfp" b tcnm. cntcndtyyj, gthcjyfk ,b,kbjntrb yb cyjv yb le[jv yt dtlfk j njv, xnj "yfheiftn rjgbhfqn".
ghjxtv, d celt jy yt ghtecgtk: d j,jb[ ckexfz[ d bcrt ,skj jnrfpfyj.
# # # #
webplanet.ru/knowhow/law/protasov/2009/03/23/copycult.html
fyflcrbq gbcfntkm jhb jrnjhje d jlyjq bp gjcktlyb[ cdjb[ cnfntq, gthtdtltyys[ yf heccrbq, "jxtve z ,jh.cm c rjgbhfqnjv" gbitn j njv, xnj fdnjhcrjt ghfdj, jcyjdfyyjt yf fghbjhyjv pfghtnt dct[ ltqcndbq c ghjbpdtltybtv ,tp hfphtitybz ghfdjj,kflfntkz, ghjnbdjhtxbn cfvjq ceoyjcnb xtkjdtxtcrjq rekmnehs, jcyjdfyyjq bvtyyj yf nfrb[ ltqcndbz[: bynthghtnfwbz[, gthtcrfpf[, flfgnfwbz[, b nfr lfktt. fpevttncz, ceotcndetn "cdj,jlyjt bcgjkmpjdfybt", yj rfr hfp pf xtkjdtxtcrbvb gjnht,yjcnzvb jyj b yt gjcgtdftn.
ntxtcndtyyjt pfrjyjlfntkmcndj jny.lm yt bcrk.xtybt bp 'njuj ghfdbkf. jktt njuj: rfr hfp "rekmnehyst wtkb" bcgjkmpjdfybz ghjbpdtltybz d ytv jnhf;tys vtytt dctuj...
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank