PHP.


   www.romver.ru
/ /( )

nfnmz jgbcsdftn vtnjlbre ckj;yjuj ajhvfnbhjdfybz bpj,hf;tybq yf PHP gjl ye;ysq ajhvfn ytpfdbcbvj jn b[ yfxfkmys[ hfpvthjd b jhbtynfwbb, yj dctulf dslfn bpj,hf;tybz cnhjuj jghtltkyyjuj hfpvthf. crhbgnt bcgjkmpe.ncz aeyrwbb j,hf,jnrb bpj,hf;tybq ,b,kbjntrb GD. rhbgn ,eltn gjktpty lkz yjdjcnys[ cfqnjd b ajnjufkthtq.

enm ghj,ktvs

f,jnfz yfl yjdjcnysv cfqnjv, z cnjkryekcz c ghj,ktvjq [hfytybz rfhnbyjr r cnfnmzv d lde[ ajhvfnf[ vtkrbq (90 yf 90 lkz pfujkjdjxys[ ,kjrjd) b rhegysq (218 yf crjkmrj tcnm). jdjcnb [hfybkbcm d ,fpt b lj,fdkzkbcm jxtym ghjcnj. rfhnbyrfvb ds[jlbkj ckj;ytt. c[jlyst bpj,hf;tybz c wbahjdjq ajnjrfvths (bkb wbahjdjuj vfrtnf ,evf;yjq ufptns) pfuhe;fkbcm d PhotoShop b j,hf,fnsdfkbcm lbpfqythjv gjl ye;ysq ajhvfn. ;t cfv afrn hexyjq hf,jns c uhfabrjq pfcnfdbk pflevfnmcz j, fdnjvfnbpfwbb. hjvt njuj, ghb[jlbkjcm kjrfkmyj cj[hfyznm ldt rfhnbyrb, f gjnjv pfrfxbdfnm b[ xthtp ajhve gj jnltkmyjcnb, lf xnj, to b yt gthtgenfnm, ult rfrfz! jpybrftn bp,snjxyjcnm, f hfpvth pfybvftvjuj vtcnf cnfyjdbkcz dc ,jkmit b ,jkmit.

thdst bltb

cfvjuj yfxfkf hf,jns yfl ghjtrnjv z pyfk, xnj ceotcndetn nfrfz dtom, rfr ImageMagick lkz Perl. fgecnbnm 'njn xelj-vjlekm vyt nfr b yt elfkjcm. jnjv z gthtik yf PHP, b gjyzk, xnj Perl yt cjdctv ghbcgjcj,kty lkz nfrb[ dtotq. f PHP nj;t vj;yj ajhvbhjdfnm rfhnbyrb c gjvjom. vjlekz GD. y [jnm b gjghjot ,eltn, yj aeyrwbb vfcinf,bhjdfybz d yv tcnm, xnj b nht,jdfkjcm.

jcnfyjdrf pflfxb yfgbcfnm crhbgn, gjkexf.obq genm bc[jlyjuj bpj,hf;tybz b dsdjlbk ,s lfyyst image/jpeg rfhnbyre ye;yjuj ajhvfnf (cv. jgbcfybt ghjnjrjkf HTTP).

rhbgn vfcinf,bhjdfybz resize.php

[jlyst gfhfvtnhs:

 • $f bvz afqkf d dblt path/file.jpg. j;yj ,skj ghblevfnm ,jktt pfoboyysq cgjcj, flhtcfwbb, yj cenm fkujhbnvf yt vtyztncz. fghbvth, ghtlfdfnm njkmrj yjvth cnfnmb bp ,fps, f crhbgn cfv ,s jghtltkbk vtcnjyf[j;ltybt rfhnbyrb;
 • $q rfxtcndj c;fnbz JPEG;
 • $type ajhvfn rfhnbyrb (d cvsckt kbytqyst hfpvths) ult d pfdbcbvjcnb jn pyfxtybz $type ghjbpdjlzncz cktle.obt ltqcndbz:
  • $type = 0 bp bc[jlyjq rfhnbyrb dshtpftncz rdflhfnyfz cthtlbyrf b ghbdjlbncz r ajhvfne 90x90 gbrctktq;
  • $type = 1 bc[jlyfz rfhnbyrf vfcinf,bhetncz ghjgjhwbjyfkmyj b ghbdjlbncz r ibhbyt 218 gbrctktq (jgwbjyfkmyj yfyjcbncz yflgbcm);
  • $type = 2 bc[jlyfz rfhnbyrf dsdjlbncz ,tp bpvtytybq.

jcvjnhbv yfxfkj crhbgnf:

resize.php

<?php 

// f - bvz afqkf
// type - cgjcj, vfcinf,bhjdfybz
// q - rfxtcndj c;fnbz
// src - bc[jlyjt bpj,hf;tybt
// dest - htpekmnbhe.ott bpj,hf;tybt
// w - ibhybf bpj,hf;tybz
// ratio - rj'aabwbtyn ghjgjhwbjyfkmyjcnb
// str - ntrcnjdfz cnhjrf

// nbg ghtj,hfpjdfybz, tckb yt erfpfys hfpvths
if ($type == 0) $w = 70; // rdflhfnyfz 70x70
if ($type == 1) $w = 90; // rdflhfnyfz 90x90
if ($type == 2) $w = 218; // ghjgjhwbjyfkmyfz ibhbyjq 218


// rfxtcndj jpeg gj evjkxfyb.
if (!isset($q)) $q = 100;

ltcm rfr j,sxyj ghjdthz.ncz d[jlyst gfhfvtnhs. s, rjytxyj, vj;tnt pflfnm ,jktt ;cnrbt eckjdbz ghjdthrb. vjnhbv lfkmit.

// cjplfv bc[jlyjt bpj,hf;tybt yf jcyjdt 
// bc[jlyjuj afqkf b jgthtltkztv tuj hfpvths
$src = imagecreatefromjpeg($f);
$w_src = imagesx($src);
$h_src = imagesy($src);

header("Content-type: image/jpeg");

'njq xfcnb ghjuhfvvs vs pfuhe;ftv bc[jlyjt bpj,hf;tybt d gthtvtyye. $src. eyrwbb imagesx b imagesy jghtltkz.n hfpvths bc[jlyjq rfhnbyrb b pfgbcsdf.n b[ d cjjndtncnde.obt gthtvtyyst. yb yfv gjyflj,zncz lkz dsxbcktybz rj'aabwbtynf ghjgjhwbjyfkmyjcnb. ltcm ;t c gjvjom. aeyrwbb header gthtlfv pfujkjdjr Content-type: image/jpeg d ,hfepth gjkmpjdfntkz. jckt 'njuj jy j;blftn, xnj cktle.obq gjnjr lfyys[ ,eltn jpeg-afqkjv.

ktle.ott eckjdbt jndtxftn pf hfpvth dsdjlbvjq rfhnbyrb b ytgjchtlcndtyyj pf dsdjl. jpvj;yj, xnj bc[jlyfz rfhnbyrf e;t ye;yjuj hfpvthf. ckb 'nj yt nfr, j,hf,jnftv t. kz 'njuj gjcnfdbv cktle.ott eckjdbt:

// tckb hfpvth bc[jlyjuj bpj,hf;tybz 
// jnkbxftncz jn nht,etvjuj hfpvthf
if ($w_src != $w)
{

ktle.ofz xfcnm ghjuhfvvs ,eltn gjlujyznm rfhnbyre gjl ibhbye 218 gbrctktq (ghjgjhwbjyfkmyjt evtymitybt) lkz ckexfz $type=1.

// jgthfwbb lkz gjkextybz ghzvjeujkmyjuj afqkf 
if ($type==2)
{
// dsxbcktybt ghjgjhwbq
$ratio = $w_src/$w;
$w_dest = round($w_src/$ratio);
$h_dest = round($h_src/$ratio);

// cjplfv gecne. rfhnbyre
// df;yj bvtyyj truecolor!, byfxt ,eltv bvtnm 8-,bnysq htpekmnfn
$dest = imagecreatetruecolor($w_dest,$h_dest);
$str = "foxweb.net.ru";
imagecopyresized($dest, $src, 0, 0, 0, 0, $w_dest, $h_dest, $w_src, $h_src);

yfxfkt dsxbckztv rj'aabwbtyn $ratio, xnj,s chfpe dsxbckbnm hfpvths htpekmnbhe.otq rfhnbyrb $w_dest b $h_dest. jnjv cjplfv yjde. rfhnbyre $dest c nfrbv ;t hfpvthfvb, 'nj pfujnjdrf lkz vfcinf,bhjdfyyjq rfhnbyrb. fvfz ckj;yfz xfcnm fkujhbnvf aeyrwbz imagecopyresized. ytq z erfpfk htpekmnbhe.oe. b bc[jlye. rfhnbyre, rjjhlbyfns ktdjuj dth[ytuj eukf lkz j,jb[ rfhnbyjr (0, 0, 0, 0) b rjjhlbyfns ghfdjuj yb;ytuj eukf lkz j,jb[ rfhnbyjr ($w_dest, $h_dest, $w_src, $h_src). jn jabwbfkmyfz cghfdrf yf 'ne aeyrwb.:

imagecopyresized - rjgbhetn b bpvtyztn hfpvths xfcnb bpj,hf;tybz

int imagecopyresized ( resource dst_im, resource src_im, int dstX, int dstY, int srcX, int srcY, int dstW, int dstH, int srcW, int srcH)

imagecopyresized() rjgbhetn ghzvjeujkmye. xfcnm jlyjuj bpj,hf;tybz d lheujt bpj,hf;tybt. Dst_im - htpekmnbhe.ott bpj,hf;tybt, src_im - bc[jlyjt bpj,hf;tybt. ckb bc[jlyst b rjjhlbyfns hfcgjkj;tybz b ibhbys b dscjn jnkbxf.ncz, ,eltn dsgjkytyj hfcnz;tybt bkb c;fnbt ahfuvtynf bpj,hf;tybz. fxfkj rjjhlbyfn - dth[ybq ktdsq eujk. nf aeyrwbz vj;tn ,snm bcgjkmpjdfyf, xnj,s rjgbhjdfnm j,kfcnb d ghtltkf[ njuj ;t bpj,hf;tybz (tckb dst_im b src_im cjdgflf.n), yj tckb j,kfcnb gthtrhsdf.n htpekmnfns ,snm ytghtlcrfpetvsv.

vtcnj yt vj;yj bcgjkmpjdfnm imagecopyresampled() - htctvgkbhjdfybt cj cukf;bdfybtv. fhnbyrf gjkexbncz ,jktt rfxtcndtyyjq. jlhj,ytt j gfhfvtnhf[ aeyrwbb vj;yj epyfnm d ljrevtynfwbb yf cfqnt http://php.net/imagecopyresized/ .

ktle.ofz xfcnm rjlf cjdthityyj ytj,zpfntkmyf. yf gtxfnftn ghjbpdjkmye. yflgbcm yf ujnjdjq rfhnbyrt. hbxv, rjynhfcnysv wdtnjv: yf nvyjv ajyt yflgbcm ,eltn ,tkfz, yf cdtnkjv xhyfz. yfxfkf jghtltkbv rjjhlbyfns dsdjlf ntrcnf (d yfitv ghbvtht 'nj dybpe cghfdf) b nhb wdtnf $white, $black b $gray c gjvjom. aeyrwbb imagecolorallocate. nj,s jghtltkbnm, rfrbv wdtnjv gtxfnfnm yflgbcm, chfdybv wdtn njxrb (aeyrwbz imagecolorat), ult ,eltn yflgbcm, cj chtlybv wdtnjv $gray. ckb wdtn njxrb jrf;tncz cdtnktt cthjuj, nj yflgbcm ,eltn xhyjuj wdtnf ($color = $black). ckb wdtn njxrb jrf;tncz ntvytt cthjuj, nj yflgbcm ,eltn ,tkjuj wdtnf ($color = $white). frjytw jghtltkztv cnhjre $str b yfyjcbv t aeyrwbtq imagestring, erfpfd hfpvth ihbanf, rjjhlbyfns, cnhjre b wdtn. jvybnt, xnj 'nf aeyrwbz dsdjlbn njkmrj kfnbycrbt cbvdjks jlybv ihbanjv. jnz ybrnj yt pfghtoftn dfv gjkmpjdfnmcz TrueType ihbanfvb, ,kfuj nfrbt aeyrwbb tcnm.

 // jghtltkztv rjjhlbyfns dsdjlf ntrcnf 
$size = 2; // hfpvth ihbanf
$x_text = $w_dest-imagefontwidth($size)*strlen($str)-3;
$y_text = $h_dest-imagefontheight($size)-3;

// jghtltkztv rfrbv wdtnjv yf rfrjv ajyt dsdjlbnm ntrcn
$white = imagecolorallocate($dest, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($dest, 0, 0, 0);
$gray = imagecolorallocate($dest, 127, 127, 127);
if (imagecolorat($dest,$x_text,$y_text)>$gray) $color = $black;
if (imagecolorat($dest,$x_text,$y_text)<$gray) $color = $white;

// dsdjlbv ntrcn
imagestring($dest, $size, $x_text-1, $y_text-1, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text+1, $y_text+1, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text+1, $y_text-1, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text-1, $y_text+1, $str,$white-$color);

imagestring($dest, $size, $x_text-1, $y_text, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text+1, $y_text, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text, $y_text-1, $str,$white-$color);
imagestring($dest, $size, $x_text, $y_text+1, $str,$white-$color);

imagestring($dest, $size, $x_text, $y_text, $str,$color);
}

tcrjkmrj ckj;ytt dsukzlbn xfcnm rjlf lkz gjkextybz rdflhfnyjuj ahfuvtynf.

 // jgthfwbb lkz gjkextybz rdflhfnyjuj afqkf 
if (($type==0)||($type==1))
{
// cjplfv gecne. rdflhfnye. rfhnbyre
// df;yj bvtyyj truecolor!, byfxt ,eltv bvtnm 8-,bnysq htpekmnfn
$dest = imagecreatetruecolor($w,$w);

// dshtpftv rdflhfnye. cthtlbyre gj x, tckb ajnj ujhbpjynfkmyjt
if ($w_src>$h_src)
imagecopyresized($dest, $src, 0, 0,
round((max($w_src,$h_src)-min($w_src,$h_src))/2),
0, $w, $w, min($w_src,$h_src), min($w_src,$h_src));

// dshtpftv rdflhfnye. dth[eire gj y,
// tckb ajnj dthnbrfkmyjt ([jnz vj;yj nj;t cthtlbyre)
if ($w_src<$h_src)
imagecopyresized($dest, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $w,
min($w_src,$h_src), min($w_src,$h_src));

// rdflhfnyfz rfhnbyrf vfcinf,bhetncz ,tp dshtpjr
if ($w_src==$h_src)
imagecopyresized($dest, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $w, $w_src, $w_src);
}

// dsdjl rfhnbyrb b jxbcnrf gfvznb
imagejpeg($dest,'',$q);
imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
}

s yt jghtltkztv rj'aabwbtyn vfcinf,bhjdfybz, gjcrjkmre rfhnbyrf ,eltn rdflhfnyjq pfhfytt bpdtcnyjuj hfpvthf. j hfpvthe rfhnbyrf vj;tn ,snm nh[ nbgjd ujhbpjynfkmyfz, dthnbrfkmyfz b rdflhfnyfz. gthds[ lde[ ckexfz[ yfv ghblncz dshtpfnm b vfcinf,bhjdfnm rdflhfnye. j,kfcnm bp ghzvjeujkmyjq rfhnbyrb. nhtnmtv ghjcnj vfcinf,bhjdfnm.

tvyjuj gjzcy. rjycnherwb.: round((max($w_src, $h_src) min($w_src, $h_src)) / 2). nj dshf;tybt dsxbckztn rjjhlbyfne x bkb y dth[ytuj ktdjuj eukf rdflhfnyjuj ,kjrf (,tp hfpybws lkz ujhbpjynfkmyjq bkb dthnbrfkmyjq rfhnbyrb). nj dblyj yf hbceyrf[.

jhbpjynfkmyjt bpj,hf;tybt
thnbrfkmyjt bpj,hf;tybt

,sxyj d ujhbpjynfkmys[ rfhnbyrf[ (kbwf, gtqpf;b, j,]trns) yfb,jktt byajhvfnbdyf wtynhfkmyfz xfcnm, f d dthnbrfkmys[ (xfot dctuj 'nj cnjzobt k.lb) - yfb,jktt df;yf dth[yzz xfcnm. nj,s bpvtybnm dshtpftvsq ahfuvtyn dthnbrfkmyjq rfhnbyrt, cnhjre:

imagecopyresized($dest, $src, 0, 0, 0, 0, $w,
$w, min($w_src,$h_src), min($w_src,$h_src));

vj;yj pfvtybnm yf

imagecopyresized($dest, $src, 0, 0, 0,
round((max($w_src,$h_src)-min($w_src,$h_src))/2),
$w, $w, min($w_src,$h_src), min($w_src,$h_src));

julf d dthnbrfkmyjq rfhnbyrt ,eltn ,hfnmcz yt dth[yzz xfcnm, f chtlyzz ('nj pfdbcbn jn hfcgjkj;tybz j,]trnjd yf ajnjuhfabb). jxyj nfr ;t vj;yj ,hfnm yb;y.. xfcnm bkb ghfde./ktde. xfcnm ujhbpjynfkmyjq rfhnbyrb gj'rcgthbvtynbheqnt c rjjhlbyfnfvb. cj,tyyj 'njn vtnjl ghbujlbncz, tckb ye;yj cjplfnm rdflhfnyst ghtdm.irb (thumbnails) d jlyjq nf,kbwt.

rjywt dsdjlbv rfhnbyre imagejpeg() b jxboftv gfvznm imagedestroy().

tvjycnhfwbz vfcinf,bhjdfybz

nj,s dfv yt ghb[jlbkjcm kb[jhfljxyj vtyznm d[jlyst gthtvtyyst d ghjwtcct jnkflrb yf kjrfkmyjv cthdtht, ghtlkfuf. ltvj-cnhfybxre, rjnjhfz pfuhe;ftn xtnsht rfhnbyrb hfpys[ ajhvfnjd. tcnjdst bc[jlyst rfhnbyrb ljk;ys [hfybnmcz d ntreotq lbhtrnjhbb gjl bvtyfvb image1.jpg b image2.jpg. ltcm ;t ljk;ty yf[jlbnmcz afqk resize.php, rjnjhsq yf dsdjlt dslfn jpeg-bpj,hf;tybt.

resize.htm

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<h3 align="center">tvjycnhfwbjyysq ghbvth vfcinf,bhjdfybz rfhnbyjr</h3>
<table align="center">
<tr align="center" valign="top">
<td>90*90<br><img src="resize1.php?f=av.jpg&t=1&w=90&s=0" border=0></td>
<td>90*90<br><img src="resize.php?f=news114.jpg&type=1" border=0></td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td>218*x<br><img src="resize.php?f=av.jpg&type=2" border=0></td>
<td>218*x<br><img src="resize.php?f=news114.jpg&type=2" border=0></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

hjcvjnhjdobr rfhnbyjr

njn crhbgn ljcnfnjxyj ghjcn, jy dctuj kbim ajhvbhetn cnhfybwe, ccskrb, jceotcndkztn dc. yfdbufwb. gj rfnfkjue rfhnbyjr. cz hf,jnf gj pfuheprt rfhnbyjr ghjbpdjlbncz xthtp resize.php. uj vj;yj dpznm pf jcyjde ghjcnjuj dt,-fkm,jvf.

preview.php

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<?php

// xbnftv cgbcjr jpg-afqkjd d vfccbd list
$list = array();
if ($dir = opendir('.')) // ecgtiyjt jnrhsnbt ntreotq lbhtrnjhbb
{
// gtht,bhftv bvtyz afqkjd, gjkextyyst readdir
while (false !== ($file = readdir($dir)))
{
// jn,bhftv njkmrj .jpg, jnctrftv ccskrb '.' b '..'
if ($file != "." && $file != ".." && preg_match("/.jpg/i", $file))
{
$list[] = $file; // gbitv bvz afqkf d vfccbd
$i++; // cxnxbr afqkjd, ye;ty lkz jghtltktybz uhfybw vfccbdf
}
}
closedir($dir); // pfrhsdftv lbhtrnjhb.
}

// gthtvtyyst gj evjkxfyb., gjkextyyst xthtp GET
if ($f == '') $f = $list[0]; // tckb afqk yt erfpfy, ,thv gthdsq bp cgbcrf
if ($num == '') $num = 0; // yjvth pfghjityyjuj afqkf
if ($type == '') $type = 1; // nbg gj evjkxfyb. "chtlybq"

// pfujkjdjxtr - bvz afqkf
echo "<p>$list[$num]</p>n";

// jghtltkztv ccskre c rfhnbyrb fyfkbpbhez type
// okrfz gj rfhnbyrt afqk ,eltn gthtpfuhe;fnmcz c yjdsv type
if ($type == 0) $link = "href="?type=1&num=$num" title="gjrfpfnm 90"";
if ($type == 1) $link = "href="?type=2&num=$num" title="gjrfpfnm 218"";
if ($type == 2) $link = "href="?type=full&num=$num" title="gjrfpfnm dtcm"";
if ($type == "full") $link = "href="?type=0&num=$num" title="gjrfpfnm 70"";
echo "<a $link><img src="resize.php?f=$list[$num]&type=$type" border=0></a>";

// jghtltkztv, rhfqybt kb 'ktvtyns cgbcrf
$num1 = $num-1;
if ($num1<0) $num1 = $i-1; // tckb num dsitk pf 0, gthtdjlbv tuj yf 0
$num2 = $num+1;
if ($num2>$i-1) $num2 = 0; // tckb num dsitk pf i, gthtdjlbv tuj yf i-1

// ccskrb yfdbufwbb
echo "<br><a href="?type=$type&num=$num1">ghtl</a>
<a href="?type=$type&num=$num2">cktl</a>";

?>
</body>
</html>

evf., xnj crhbgn ljcnfnjxyj [jhjij rjvvtynbhjdfy, gjnjve j,]zcy. kbim cenm. yfxfkt ghjbc[jlbn pfuheprf bvy jpg-afqkjd d ntreotv rfnfkjut d vfccbd $list. jnjv pfuhe;ftv rfhnbyre c ye;ysvb gfhfvtnhfvb bp crhbgnf resize.php, ghbxv yf rfhnbyrt dbcbn ccskrf yf t edtkbxtyye. rjgb. (bpvtyztncz gfhfvtnh $type). rjywt ajhvbhetv ccskrb yf cktle.oe. b ghtlsleoe. rfhnbyre. jn b dc. rfxtcndt ntcnbhjdfybz yfrblfqnt d rfnfkju crhbgnf ldf ltcznrf ajnjuhfabq b ds gjkexbnt ghjcntymre. cvjnhtkre. fdbufwb., rjytxyj, vj;yj eckj;ybnm, yj njulf crhbgn e;t ,eltn ckj;ytymrbv.

jxtve yt hf,jnftn GD?

jnkf;bdf. crhbgns d Windows, gj'njve j,]zcy. htitybt ghj,ktvs bvtyyj lkz 'njq . rjhtt dctuj, ghbxbyf ythf,jnjcgjcj,yjcnb crhbgnf d jncencndbb vjlekz php_gd.dll (bkb ,jktt yjdsq php_gd2.dll). nrhjqnt lbhtrnjhb. c bynthghtnfnjhjv PHP, cjplfqnt lbhtrnjhb. extensions, tckb t ytn. fqlbnt dsiterfpfyysq vjlekm jy tcnm d gjkys[ lbcnhb,enbdf[ PHP. hjgbibnt d php. ini (kt;bn d c: windows) cnhjxre extension = php_gd2.dll (f pfjlyj b extension_dir = "c:phpextensions", tckb nfrjq ytn). enb vjuen ,snm lheubvb. jckt 'njuj dc ljk;yj pfhf,jnfnm. t cvtibdfqnt vjlekb php_gd.dll b php_gd2.dll bynthghtnfnjh ,eltn heufnmcz yf le,kbhjdfybt aeyrwbq d ,b,kbjntrf[.

frk.xtybt

jn nfrbt bynthtcyst dtob vj;yj cltkfnm ghb gjvjob gfhs uhfabxtcrb[ aeyrwbq pfnj rfrfz 'rjyjvbz yf bpujnjdktybb b [hfytybb le,kbhe.ob[ rfhnbyjr. t PhotoShop rjytxyj, yj lkz vfccjdjuj ghbvtytybz 'nj cfvjt nj. fhnbyjr yf cfqnt jxtym vyjuj, rfxtcndtyyj b[ dsdjlbnm ytj,zpfntkmyj, ukfdyjt xnj,s ,scnhj b ghjcnj. rhbgn gjkexbkcz yt jxtym eybdthcfkmysq, yj c vjtq pflfxtq jy cghfdkztncz ghtrhfcyj. ktletn jnvtnbnm njyre. hfpybwe vt;le aeyrwbzvb imagecopyresized b imagecopyresampled. thdfz ghjcnj bpvtyztn hfpvth rfhnbyrb ,tp cukf;bdfybz, jyf hf,jnftn ,scnhj, yj htpekmnfn ,jkmibt bcrf;tybz. njhfz aeyrwbz htctvgkbhjdfybt, bpvtytybt hfpvthjd cj cukf;bdfybtv. f,jnftn jyf yfvyjuj vtlktyytt, yj rfhnbyrf gjkexftncz xbcnjq, rfr d ghjatccbjyfkmys[ uhfabxtcrb[ gfrtnf[. htctvgkbhjdfybb vj;yj gjxbnfnm pltcm. s,bhfnm cgjcj, cktletn bc[jlz bp dfib[ gjnht,yjcntq ,scnhtt bkb rfxtcndtyytt. jpvj;yj, ds htfkbpetnt lheubt bltb: pflfdfnm ghjbpdjkmysq hfpvth x b y, yfkbxbt bkb jncencndbt yflgbcb, ajhvfn ds[jlyjuj afqkf, hbcjdfybt hfvjxrb, djlzys[ pyfrjd, gjlgbcb yf rfhnbyrt ihbanfvb TrueType, dsdjl rfhnbyrb-pfukeirb d ckexft jib,rb.

ckb rnj pfvtnbk rfrbt-nj ukegst bkb cvtiyst vtcnf d ghjuhfvvf[, ;le dfib[ rjvvtynfhbtd.

tvjycnhfwb. ajnjufkthtb yf jcyjdt jgbcfyyjq vtnjlbrb vj;yj edbltnm yf http://foxweb.net.ru/photo/.

fqn, lkz rjnjhjuj 'nj dc bpyfxfkmyj hfphf,fnsdfkjcm 58region.ru/. hfdlf nfv bcgjkmpetncz eckj;yyysq dfhbfyn resize.php hf,jnftn c nhtvz nbgfvb afqkjd, dsdjlbn yflgbcm gj ;tkfyb. b dsdjlbn rfhnbyre-pfukeire d ckexft jncencndbz bc[jlyjuj afqkf.

hjdthbnm hf,jnjcgjcj,yjcnm crhbgnjd d jykfqyt b crfxfnm bc[jlybrb j,tb[ dthcbq vj;yj nen foxweb.net.ru/test/resize/.

ctulf ;le dfib[ rjvvtynfhbtd. lfxb!


3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank