DataLife Engine CMS DLE


   www.romver.ru
/ / CMS DLE( )

DataLife Engine v.7.5 (DLE) - 'nj vyjujgjkmpjdfntkmcrbq yjdjcnyjq ldb;jr, j,kflf.obq ,jkmibvb aeyrwbjyfkmysvb djpvj;yjcnzvb. db;jr ghtlyfpyfxty, d gthde. jxthtlm, lkz cjplfybz yjdjcnys[ ,kjujd b cfqnjd c ,jkmibv byajhvfwbjyysv rjyntrcnjv. lyfrj jy bvttn ,jkmijt rjkbxtcndj yfcnhjtr, xtv cj,cndtyyj b ytelj,ty lkz rjytxyjuj gjkmpjdfntkz, rjnjhst gjpdjkz.n bcgjkmpjdfnm tuj ghfrnbxtcrb lkz k.,s[ wtktq, tckb tuj ghfdbkmyj yfcnhjbnm. db;jr vj;tn ,snm byntuhbhjdfy ghfrnbxtcrb d k.,jq ceotcnde.obq lbpfqy, ljcnfnjxyj gjybvfnm HTMLrjl b pyfnm PHP, b yt bvttn ybrfrb[ juhfybxtybq gj cjplfyb. if,kjyjd lkz ytuj, tckb ds cvj;tnt gjkyjcnm. bpexbnm ljrevtynfwb.. ot jlyjq rk.xtdjq jcj,tyyjcnm. DataLife Engine (DLE) - zdkztncz ybprfz yfuheprf yf cbcntvyst htcehcs? hb vfkjv rjkbxtcndt nhfabrf. f;t ghb jxtym ,jkmijq felbnjhbb cfqnf yfuheprf yt cthdth ,eltn vbybvfkmyjq b ds yt ,eltnt bcgsnsdfnm rfrb[-kb,j ghj,ktv c jnj,hf;tybtv ntrcnjdjq byajhvfwbb, yj yt uhfabxtcrjq. db;jr jgnbvbpbhjdfy gjl gjbcrjdst cbcntvs, xnj ghbdtltn yf dfi cfqn ljgjkybntkmys[ rkbtynjd, tckb tuj ghfdbkmyj yfcnhjbnm. cgjkmpjdfybt ghjldbyenjq nt[yjkjubb AJAX gjpdjkbn dfv c'rjyjvbnm dfi nhfabr b nhfabr gjctnbntktq, f nfr;t cyb;ftn yfuhepre yf cthdth, yj d eoth, .pf,bkbnb.

 

 

yfxfkj j ytljcnfnrf[ f gjnjv j ghtktcnz[, d dble njuj, xnj gjkmpjdfntkm yt pflevsdftncz j gjcktlcndbz[ ds,jhf nfrjq CMS

cgjkmpetn lkz [hfytybz lfyys[ MySQL, jgnbvbpbhjdfnm rjnjhe. yt djpvj;yj

cgjkmpjdfybt nt[yjkjubb AJAX yt gjpdjkztn gjkmpjdfntk. dthyencz yf ghtlsleobq 'nfg hf,jns djcgjkmpjdfdibcm ryjgrjq ,hfepthf yfpfl.

jllth;rf hf,jnftn yj ytrjhhtrnyj

nfnbcnbrf cfqnf ghbcencndetn, yj rjulf ds pfgecrftnt crhbgbn yf dsgjkytybt, lkz gjcnhjtybt uhfabrjd b cdjlys[ nf,kbw, cthdth ghjcnj dcnftn.

f;ljq rfntujhbb vj;yj yfpyfxbnm jnltkmysq if,kjy, yj pfxtv 'nj yflj, djj,ot yt gjyznyj

fcnhjqrf lbpfqyf rhfqyt pfnhelybntkmyf

hb ds,jht lbpfqyf nz;tkj yfcnhjbnm bvtyyj nfr rfr ds [jnbnt xnj, jy jnhf;fkcz

tp pyfybq PHPb HTMLb CSSghfrnbxtcrb ytdjpvj;yj.

bpfqy kb,j ghb[jlbncz ds,bhfnm bp njuj xnj tcnm d ctnb, kb,j bcrfnm yf rfrb[ kb,j cfqnf[, kb,j pfrfpsdfnm pf ljcnfnjxyj [jhjibt ltymub

bpfqy gjckt cjplfybz ytj,[jlbvj ecnfyjdbnm, 'nj cnjbn jnltkmys[ ltytu.

fkblyjcnm HTMLljcnfnjxyj cbkmyj cnhflftn, d dble jncencndbz cgtwbfkbcnjd dscjrj ehjdyz d yfgbcfybb rjlf b dthcnrb.

thbjlbxtcrb ytj,[jlbvj cnfdbnm pfgkfnrb d dble ytcjdthitycndf cbcntvs

fyc dpkjvfnm ghb ;tkfybb cbcntve jxtym dtkbr. dble njuj xnj nfrb[ ghjtrnjd vyj;tcndj

pkjv jgbcfy yf vyjub[ cfqnf[

tht[jl yf yjde. dthcb. DLEuhjpbn gjnthtq lfyys[.

hb ;tkfybb bpvtybnm, xnj kb,j d lbpfqyt, d dthcnrt, bkb d cbcntvt dsdjlf, uhjpbn rfr dsktnjv bp gjbcrjdbrf, nfr b j,heitybtv dctq cbcntvs.

,obt jpvj;yjcnb

 

DataLife Engine j,kflftn cktle.obvb djpvj;yjcnzvb:

 

,obt djpvj;yjcnb:

cgjkmpetn lkz [hfytybz lfyys[ MySQL
cgjkmpjdfybt ghjldbyenjq nt[yjkjubb AJAX
sdjl yjdjcntq, cnfntq, lf b djj,ot dctuj xnj eujlyj
jllth;rf (xtkjdtrj-gjyznysq URL) gjpdjkztn bcgjkmpjdfnm ntve cnfnmb bkb k.,jq lheujq ntrcn d URL ,hfepthf, ,kfujlfhz 'njve byltrcfwbz cfqnf d gjbcrjds[ cbcntvf[ ,eltn ,jktt rfxtcndtyyjq (ytj,[jlbv modrewrite)

jpvj;yjcnm jnrk.xtybz

,ofz cnfnbcnbrf cfqnf

jllth;rf ljgjkybntkmys[ gjktq (djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm yt njkmrj rhfnre. b gjkye. yjdjcnm yf cfqnt, yj b bvttncz djpvj;yjcnm lkz cjplfybz k.,juj rjkbxtcndf ljgjkybntkmys[ gjktq hfpkbxys[ dbljd lkz ddjlf byajhvfwbb)

jpvj;yjcnm yfgbcfybz cnfntq, cjlth;fob[ ytcrjkmrj cnhfybw

kel rjynhjkm

dnjvfnbxtcrbq abkmnh ckjd d rjvvtynfhbz[

jllth;rf rfntujhbq

jpvj;yjcnm ecnfyjdrb k.,juj rjkbxtcndf dkj;tyys[ rfntujhbq

f;ljq rfntujhbb vj;yj yfpyfxbnm jnltkmysq if,kjy

dnjvfnbxtcrjt j,htpfybt lkbyys[ ckjd d rjvvtynfhbz[

tqnbyu yjdjcntq

fktylfhm

jbcr gj cnfnmzv drk.xfz ljgjkybntkmyst gjkz (gjlcdtnrf yfqltyyjuj ntrcnf)

,pjh ytghjxbnfyys[ yjdjcntq c vjvtynf gjcktlytuj gjctotybz cfqnf

jpvj;yjcnm ghjcvjnhf crjkmrj hfp ,skf ghjxbnfyf yjdjcnm

jpvj;yjcnm lj,fdktybz cnfntq d hfpltk "p,hfyyjt"

ncskrf gbctv gjkmpjdfntkzv xthtp ajhve yf cfqnt

sdjl cnhfybws bcgjkmpez c;fnbt gzip

jllth;rf gthcjyfkmys[ cjj,otybq vt;le gjkmpjdfntkzvb

jllth;rf ytcrjkmrb[ zpsrjd

sdjl gjgekzhys[ cnfntq d jnltkmyjv ,kjrt

jpvj;yjcnm cjplfybz cnfnbcnbxtcrbq cnhfybw ytgjchtlcndtyyj xthtp flvbygfytkm

jpvj;yjcnm ds,jhf vt;le eghjotyyjq htubcnhfwbtq b hfcibhtyyjq, ghb ds,jht hfcibhtyyjq htubcnhfwbb gjkmpjdfntkm ,eltn pfhtubcnhbhjdfy njkmrj gjckt frnbdfwbb frrfeynf. rnbdfwbz dscskftncz gj gjxnt.

jpvj;yjcnm pfuheprb b ghbrhtgktybz afqkjd r yjdjcnzv

cnhjtyyst chtlcndf pfobns jn ytcfyrwbjybhjdfyyjuj crfxbdfybz afqkjd (antileech)

RSS vgjhn yjdjcntq

RSS yajhvths

ekmnbzpsxyfz gjllth;rf yjdjcntq yf cfqnt

jllth;rf ,kfrf tujd

dnjvfnbxtcrfz gjllth;rf cvfhnajyjd

 

 

jpvj;yjcnb lkz gjctnbntktq cfqnf:

 

tubcnhfwbz yf cfqnt

j,fdktybt rjvvtynfhbtd

pvtytybt b elfktybt gjkmpjdfntkzvb cdjb[ cj,cndtyys[ rjvvtynfhbtd

jpvj;yjcnm lj,fdktybz yjdjcntq cj cnjhjys gjctnbntktq

jlthbhjdfybt yjdjcntq

nfnbcnbrf gj rjyrhtnyjve gjkmpjdfntk. (drk.xfz htqnbyu b ghjabkm)

sdjl hfpkbxyjq byajhvfwbb lkz pfhtubcnhbhjdfyys[ gjctnbntktq b ytn

jpvj;yjcnm pfuheprb ajnjuhfabb d ghjabkt gjkmpjdfntkz

jpvj;yjcnm djccnfyjdktybz pf,snjuj gfhjkz

jpvj;yjcnm htlfrnbhjdfybz yjdjcnb ytgjchtlcndtyyj yf cfqnt

vtyf crbyjd yf cfqnt gj cdjtve ecvjnhtyb.

tltybt pfrkfljr lkz yjdjcntq, b ,scnhsq ljcneg r ybv.

fccjdfz pfuheprf rfhnbyjr yf cthdth

hjcvjnh b lj,fdktybt dbltj yf cfqn

thcjyfkbpfwbz dsdjlf htrkfvs lkz jghtltktyys[ uhegg

jpvj;yjcnm pfuheprb ,jkmijuj rjkbxtcndf rfhnbyjr b afqkjd d jlby rkbr

 

jpvj;yjcnb flvbywtynhf:

 

j,fdktybt, htlfrnbhjdfybt b elfktybt yjdjcntq

jpvj;yjcnm bcgjkmpjdfybz lde[ htlfrnjhjd (BBCODES bkb WYSIWYG)

ynbdbhec ghjdthz.obq cjcnjzybt afqkjd yf ghtlvtn djpvj;yjuj dpkjvf

tlfrnbhjdfybt gjkmpjdfntktq

vttncz djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm cvfqks b HTML rjl

tjuhfybxtyyjt cjplfybt uhegg gjkmpjdfntktq c njyrjq yfcnhjqrjq hfpkbxys[ ghfd ljcnegf

jpvj;yjcnm dscnfdktybz ,fyf lkz gjctnbntktq

htlcndf lkz cjplfybz b htlfrnbhjdfybz if,kjyjd ytgjchtlcndtyyj d flvbywtynht

jpvj;yjcnm rjhhtrnbhjdrb dhtvtyb

jpvj;yjcnm bpvtytybz lfns ge,kbrfwbb

dnjvfnbxtcrfz ge,kbrfwbz cnfnmb ghb yfcnegktybb ecnfyjdktyyjuj dhtvtyb

jpvj;yjcnm jnrk.xtybz rfktylfhz b fh[bdjd (lkz 'rjyjvbb htcehcjd)

jpvj;yjcnm abrcfwbb yjdjcntq (,elen dctulf yfdth[e, ytpfdbcbvj jn lfns)

nrk.xtybt htubcnhfwbb gjctnbntktq

dnjvfnbxtcrfz dhtvtyyfz ghbjcnfyjdrf htubcnhfwbb ghb ljcnb;tybb vfrcbvfkmyjuj rjkbxtcndf pfhtubcnhbhjdfyys[ gjkmpjdfntktq

dnjvfnbxtcrjt evtymitybt pfuhe;tyys[ rfhnbyjr c cj[hfytybtv ghjgjhwbq lj erfpfyys[ hfpvthjd

dnjvfnbxtcrjt elfktybt gjkmpjdfntktq rjnjhst yt gjctofkb cfqn pflfyyjt dhtvz

fkj;tybt djlzys[ pyfrjd yf rfhnbyrb

jpvj;yjcnm pfuheprb rfhnbyjr lkz rf;ljq rjyrhtnyjq yjdjcnb (ghb elfktybb yjdjcnb, rfhnbyrb nj;t ,elen elfkznmcz)

lj,ysq vtytl;th pfuhe;tyys[ rfhnbyjr

gnbvbpfwb., htvjyn, cjplfybt htpthdyjq rjgbb b djccnfyjdktybt ,fps lfyys[ vj;yj jceotcndkznm ytgjchtlcndtyyj bp crhbgnf

jbcr gjkmpjdfntktq gj IP flhtcfv

lj,yjt eghfdktybt htrkfvysvb vfnthbfkfvb.

scnhsq gjbcr b pfvtyf d ,fpt lfyys[

e,kbrfwbz "ghfdbk" yf cfqnt

jplfbt rfhns cfqnf lkz Google

jplfybt abkmnhjd lkz fdnjgjlcnfyjdrb ckjd b pyfxtybq

 


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank