-


   www.romver.ru
/ / -( )

fpdbnbt cjdhtvtyyjq htrkfvs b ghjldb;tybt njdfhjd ctujlyz ytvsckbvj ,tp nfrjuj gjyznbz, rfr rjhgjhfnbdyfz bltynbabrfwbz, bkb abhvtyysq cnbkm. jl abhvtyysv cnbktv gjybvftncz cnbktdjt tlbycndj cjlth;fntkmys[ ajhv dct[ 'ktvtynjd ghjvsiktyyjq abhvs - jn chtls lj ghjlerwbb. bhvtyysq cnbkm ghtlcnfdkztn cj,jq cjdjregyjcnm uhfabxtcrb[, wdtnjds[, cnbkbcnbxtcrb[ b rjvgjpbwbjyys[ ghbtvjd b 'ktvtynjd, cgtwbfkmyj b rjvgktrcyj cghjtrnbhjdfyys[ lkz abhvs c wtkm. cjplfybz jghtltktyyjuj b pfgjvbyf.otujcz phbntkmyjuj j,hfpf dctuj, xnj cdzpfyj c ghtlghbznbtv, tuj ltzntkmyjcnm. b ghjlerwbtq. j htxm bltn yt njkmrj j, eybrfkmyjv uhfabxtcrjv jajhvktybb b lf;t yt j rhfnrjdhtvtyys[ htrkfvys[ rjvgfybz[. bhvtyysq cnbkm ljk;ty cgjcj,cndjdfnm cjplfyb. e gjnht,bntkz jghtltktyys[ cnthtjnbgjd, ,kfujlfhz rjnjhsv htrkfvf cnfyjdbncz ,jktt bp,bhfntkmyjq, lj[jlxbdjq, flhtcyjq, f htrkfvbhetvst eckeub bkb bpltkbz dsltkz.ncz bp vyj;tcndf gjlj,ys[ [3, c. 20]. j cdjtq cenb abhvtyysq cnbkm - 'nj cj,bhfntkmysq j,hfp rjvgfybb d j,otcndtyyjv djcghbznbb, bkb ;t cjdjregysq pyfr, gjpdjkz.obq jnkbxbnm jlye abhve jn lheujq [5, c. 30].

ynthtcyj jnvtnbnm, xnj jlby bp hjljyfxfkmybrjd abhvtyyjuj cnbkz bnth thyc hfccvfnhbdfk abhvtyysq cnbkm yt cnjkmrj d eprjv cvsckt dytiyb[ ghbpyfrjd abhvtyyjq bltynbabrfwbb, crjkmrj rfr cgtwbfkmye. rjywtgwb. abhvtyyjq gjkbnbrb, rfr yjdsq cnbkm vsiktybz dj dct[ fcgtrnf[ jhufybpfwbjyyjq ltzntkmyjcnb b, ght;lt dctuj, cnbkm gjdtltybz yf hsyrt [4].

jkbxtcndj 'ktvtynjd, d[jlzob[ d cbcntve abhvtyyjuj cnbkz, juhjvyj b vj;tn dfhmbhjdfnmcz d pfdbcbvjcnb jn dtkbxbys abhvs, tt cgtrnhf ltzntkmyjcnb, ,.l;tnf b gh. cyjdysvb ;t 'ktvtynfvb abhvtyyjuj cnbkz zdkz.ncz: kjujnbg bkb pyfr, ihban bkb hzl ihbanjds[ ufhybneh, wdtnjdfz ufvvf, rjvgjpbwbjyyst ghbywbgs gjcnhjtybz ltkjdjq ljrevtynfwbb, htrkfvyjq ghjlerwbb, jajhvktybz b vfhrbhjdrb njdfhf b gh. vtyyj 'nb 'ktvtyns d rjlbabwbhjdfyys[ ,h'yl,erfvb (brand book) b herjdjlcndfvb gj htrkfvyjve cnbk. (Advertising style guidelines) cjxtnfybz[ b cjplf.n epyfdftvsq gjnht,bntktv j,hfp abhvs. nb ,h'yl,erb gjcnjzyyj vtyz.ncz b ljgjkyz.ncz c extnjv lbyfvbrb hfpdbnbz abhv, cnbktdsvb ntyltywbzvb, cvtyjq kbybb gjdtltybz bkb abkjcjabb rjvgfybb; ckbzybzv b gjzdktybtv ce,,h'yljd.

fcghjcnhfytybt b nbhf;bhjdfybt j,hfpf abhvs ghjdjlbncz hfpkbxysvb rjvveybrfwbjyysvb rfyfkfvb. nj: gtxfnyfz ghjlerwbz, yfhe;yfz htrkfvf, ntkt- b hflbjhtrkfvf, vfhrbhjdfybt njdfhf b gh. tckb jcyjdysvb rjvveybrfwbjyysvb rfyfkfvb d 70 - 90 uu. dtrf ,skb gtxfnyfz htrkfvf b ntktdbltybt, nj gjzdktybt bynthytnf b tuj ghjuhtccbhe.ott hfpdbnbt d cthtlbyt - rjywt 90-[ uu. dtrf, f c ybv b ajhvbhjdfybt byajhvfwbjyyjuj j,otcndf, bcgjdtle.otuj nfrbt gjyznbzvb, rfr: rb,threkmnehf, rb,th-chtlf, dbhnefkmyjt ghjcnhfycndj b gh., d rjhyt bpvtybkj htrkfvyst ntyltywbb. aatrnbdyjcnm nhflbwbjyys[ gtxfnys[ b ntktdbpbjyys[ rfyfkjd htprj cybpbkfcm b, d gthde. jxthtlm, d chtlt vjkjljuj gjrjktybz gjnht,bntktq. jvgm.nthyst buhs b bynthytn dsntcybkb ntktdbltybt b gtxfnye. ghjlerwb. bp vjkjlt;yjq chtls, f htrkfvyst ntyltywbb fgtkkbhjdfybz r dct ,jktt vjkjljq djphfcnyjq rfntujhbb gjnht,bntktq pfcnfdkz.n htrkfvjlfntkz frnbdyj bcrfnm ds[jls yf 'nb rfyfks rjvveybrfwbb.

tyztncz yt njkmrj ghjwtynyjt cjjnyjitybt htrkfvyjuj ghbcencndbz abhv d bynthytnt, yj b cfvf ajhvf ghbcencndbz, f nfr;t tt frnbdyjcnm. ckb d cthtlbyt 90-[ yfkbxbt dt,-cfqnf lbrnjdfkjcm kbim vjljq yf bynthytn, b ghbcencndbt rjvgfybb d bynthytnt juhfybxbdfkjcm ghtptynfwbjyysv dt,-cfqnjv, pfxfcne. gjdnjhz.obv e;t ceotcnde.obt htrkfvyst ghjcgtrns b gtxfnyst vfnthbfks, nj ctqxfc yfkbxbt dt,-cfqnf cnfkj lkz rjvgfybq ;bpytyyjq ytj,[jlbvjcnm., f cfvb dt,-cfqns cnfyjdzncz dct ,jktt ckj;yjq rjvveybrfwbjyyjq cbcntvjq bynthytn-vfufpbyjd b byajhvfwbjyys[ gjhnfkjd. nj j,jcyjdfyj rfr edtkbxtybtv htrkfvyjuj ctuvtynf bynthytnf, nfr b djphjcitq jy-kfqy-frnbdyjcnm. gjnht,bntkz, dct ,jkmit jhbtynbhjdfyyjuj yf pfrfps b gjregrb njdfhjd b eckeu d bynthytnt. htpekmnfnt vtyztncz b gjl[jl r lbpfqye dt,-cfqnjd, b[ yfgjkytyb. b aeyrwbjyfkmysv djpvj;yjcnzv. nfyjdbncz df;ysv yt ghjcnj ghbcencndjdfnm d bynthytnt, f frnbdyj ghjldbufnm j,hfp abhvs, ghbcgjcf,kbdfzcm r gjcnjzyyj j,yjdkz.obvcz nt[yjkjubzv bynthytnf.

vtotybt frwtynf jn htrkfvyjuj ghbcencndbz (ghtptynfwbjyyst dt,-cfqns) r ghzvjq ghjlf;t njdfhf bkb eckeub (bynthytn-vfufpbys), f nfr;t byntuhfwbz rjhgjhfnbdys[ dt,-cfqnjd c gjbcrjdsvb cbcntvfvb b byajhvfwbjyysvb gjhnfkfvb cnfkb e;t yt ghjcnj ntyltywbtq yfxfkf XXI dtrf, yj vfhrtnbyujdjq gjkbnbrjq d eckjdbz[ gthtghjbpdjlcndf, ukj,fkbpfwbb b j,jcnhbditqcz ,jhm,s pf gjnht,bntkz. nb ntyltywbb yf[jlzn cdjt jnhf;tybt b d j,yjdktybb abhvtyys[ cnbktq rjvgfybq, d xfcnyjcnb, d hfphf,jnrt jy-kfqy j,hfpf abhv. txm bltn e;t yt ghjcnj j cnfnbxyjv ghbcencndbb rjvgfybb d bynthytnt, gjdnjhz.otv rjhgjhfnbdyst rjycnfyns abhvtyyjuj cnbkz b le,kbhe.otv ghbywbgs gtxfnyjq htrkfvs, f j, fuhtccbdyjq vfhrtnbyujdjq gjkbnbrt, cjxtnf.otq d ct,t rfr cfvst cjdhtvtyyst yjditcndf bynthytn-nt[yjkjubq, nfr b yjdst gjl[jls r htrkfvt b gjlfxt byajhvfwbb, jcyjdfyyst yf cgtwbfkmys[ bccktljdfybz[ gcb[jkjubb djcghbznbz gjnht,bntktv yjds[ vtlbf.

lyf bp cfvs[ hfcghjcnhfytyys[ ghj,ktv abhvtyyjuj cnbkz - gjcnjzyyfz gjdnjhztvjcnm cjxtnfybq abhvtyys[ rjycnfyn, bkb ;t n.y. "'aatrn ikzuthf" [5, c. 30]. nf jlyf bp ghbxby njuj, xnj ghjcnjt gjdnjhtybt gtxfnys[ vfnthbfkjd d bynthytnt yt vj;tn zdkznmcz pfkjujv ghbdktxtybz b elth;fybz dybvfybz gjnht,bntkz. hb cj,k.ltybb j,otq rjywtgwbb b abkjcjabb d cbcntvt rjhgjhfnbdyjq bltynbabrfwbb ytj,[jlbvj exbnsdfnm njn afrn, xnj gtxfnyjt bplfybt b bynthytn-htcehc gj-hfpyjve djcghbybvf.ncz gjnht,bntktv, xnj j,eckjdktyj rfr cfvbv yjcbntktv byajhvfwbb, nfr b cdzpfyysvb c ybv nt[ybxtcrbvb b nt[yjkjubxtcrbvb juhfybxtybzvb b chtlcndfvb jajhvktybz byajhvfwbb, f nfr;t bysvb djpvj;yjcnzvb, ghtljcnfdkztvsvb byajhvfwbjyyjq chtljq bynthytn. hbywbgbfkmyfz hfpybwf pfrk.xftncz d rjynhfcnt b cgtwbabrt abpbxtcrjq (,erktn, gkfrfn, ghjcgtrn) b dbhnefkmyjq ajhvs (dt,-cfqn) byajhvfwbjyyjq ghtptynfwbb [1, c. 156].

jjndtncndtyyj, yf gthdsq gkfy ds[jlbn cnhernehbhjdfybt b egjhzljxbdfybt byajhvfwbb dt,-cfqnf yf dyenhtyytv ehjdyt, n.t. byajhvfwbjyyfz fh[bntrnehf. lyfrj, crjkm yt df;yf hjkm cnhernehbhjdfybz b egjhzljxbdfybz byajhvfwbb lkz jhufybpfwbb dt,-cfqnf, ,tp dbpefkmyjuj dkbzybz ajhvs, wdtnf b rjynhfcnf dt,-cfqn cfv gj ct,t dhzl kb cnfytn cnbvekjv r bccktljdfyb. tuj cjlth;fybz gjkmpjdfntktv, tckb jyj ghtlcnfdktyj cgkjiysvb vfccbdfvb ntrcnf, cktljdfntkmyj, ,jktt ckj;yj lkz djcghbznbz yf vjybnjhf[ cj chfdybntkmyj ybprbv hfphtitybtv. nj yfrkflsdftn cdjq jngtxfnjr b yf cnbkm jajhvktybz dt,-cfqnf. bpefkmyjt tlbycndj dt,-cfqnf c e;t ceotcnde.otq cbcntvjq rjhgjhfnbdyjq bltynbabrfwbb, rfr gjdnjhtybtv jcyjdys[ abhvtyys[ rjycnfyn, nfr b gthtlfxtq le[f, abkjcjabb rjvgfybb ljcnbuftncz cnbktv ghtlcnfdktybz hfpkbxys[ bc[jlys[ 'ktvtynjd cnhfybws, hbnvbxtcrbv cjxtnfybtv dbpefkmyj yfcsotyys[ b hfpht;tyys[ cnhfybw, wdtnjdsvb rjynhfcnfvb b djdktxtybtv gjkmpjdfntkz d frnbdyjt dpfbvjltqcndbt c dt,-cfqnjv. njve cgjcj,cnde.n n.y. vjlekmyst ctnrb, ytj,[jlbvst yt njkmrj lkz ,evf;ys[ ge,kbrfwbq, yj b ghb hfphf,jnrt dt,-cfqnjd, ult ghjcnhfycndtyyfz cdzpm vt;le 'ktvtynfvb ghb j,yjdktybb byajhvfwbb yf 'rhfyt gjcnjzyyj vtyztncz d jndtn yf ltqcndbz gjkmpjdfntkz [2].

pfdbcbvjcnb jn abkjcjabb rjvgfybb, ctrnjhf ghtlkfuftvs[ eckeu bkb njdfhjd ghjwtcc djdktxtybz gjkmpjdfntkz dj dpfbvjltqcndbt c dt,-cfqnjv vj;tn ,snm rfr gjcntgtyysv, nfr b frnbdysv, bkb fuhtccbdysv. tnjls djdktxtybz: j,hfpjdfntkmyst, hfp]zcybntkmyst, bynhbue.obt, gj,e;lf.obt r bccktljdfyb. bkb ;t jcyjdfyyst yf bvgekmcbdyjcnb. jcktlybt vtnjls [fhfrnthys lkz cnbkz rjvgfybq, ghtlkfuf.ob[ cgjhnbdyst njdfhs b eckeub, r ghbvthe Adidas b Nike (hbc. 1, 2).

j,jb[ dt,-cfqnf[ bcgjkmpetncz nt[yjkjubz Flash. ktvtyns cnhfybw htfubhe.n yf ldb;tybt rehcjhf vsib yfl ybvb. fdbufwbz bynebnbdyj gjyznyf lkz gjkmpjdfntkz. cyjdyjq frwtyn cltkfy yf dbpefkmyjq xfcnb dt,-cfqnf. trcn jhufybxyj ljgjkyztn bkk.cnhfnbdysq vfnthbfk. fpltks, d rjnjhs[ ghtlcnfdktyf ghjlerwbz rjvgfybq, yt njkmrj cyf,;tys gjlhj,ysv jgbcfybtv, yj d yb[ nfr;t ghtlecvjnhtyf djpvj;yjcnm ghb ghjcvjnht bpj,hf;tybz ghjlerwbb edtkbxbnm ajnjuhfab., crjywtynhbhjdfd dybvfybt gjkmpjdfntkz yf nt[yjkjubxtcrb[ yjditcndf[ bkb ;t eybrfkmyjcnb rf;ljq rjyrhtnyjq dtob.

tcvjnhz yf jghtltktyyjt c[jlcndj d gjl[jlt ghtlcnfdktybz byajhvfwbb, rf;lsq bp dt,-cfqnjd kturj epyfdftv ,kfujlfhz gjcnjzyyjve ghbcencndb. yf dct[ cnhfybwf[ nfrb[ abhvtyys[ rjycnfyn, rfr kjujnbg rjvgfybb b abhvtyysq wdtn.

t,-cfqn Adidas www.adidas.com t,-cfqn Adidas www.adidas.com
bc. 1 t,-cfqn Adidas www.adidas.com
t,-cfqn Nike www.nike.com t,-cfqn Nike www.nike.com
bc. 2 t,-cfqn Nike www.nike.com

ckb cnbkm ghtlcnfdktybz d bynthytnt abhv Adidas b Nike vj;yj yfpdfnm nt[yjkjubxtcrb byyjdfwbjyysv b jcyjdfyysv yf 'vjwbjyfkmyjv djpltqcndbb lbyfvbxyjq cvtys uhfabrb b ajnjbpj,hf;tybq, nj cjdthityyj lheujq gjl[jl bcgjkmpetn d cdjtv dt,-cfqnt rjvgfybz Visa. nbkm ghtlcnfdktybz ntrcnjdjuj vfnthbfkf, vjlekmyfz ctnrf, hfpvtotybt kjujnbgf, ghjgjhwbjyfkmyjt cjjnyjitybt ghbcencndbz abhvtyys[ wdtnjd, bcgjkmpetvs[ yf dt,-cfqnt, bcgjkmpetvsq ihban Whitney, ajnjbpj,hf;tybz,- dct 'nj yf[jlbncz d ;tcnrb[ hfvrf[ ,h'yl,erf Visa (hbc. 3). lbpfqyt dt,-cfqnf bcgjkmpetncz n.y. White border style, rjnjhsq d jnkbxbt jn Full bleed style, nfr;t bcgjkmpetvjuj Visa, lftn ,jkmit djpvj;yjcnb lkz hf,jns c ,jkmibvb vfccbdfvb ntrcnf. fv cnbkm gjlfxb vfnthbfkf vj;yj yfpdfnm j,hfpjdfntkmysv b j,exf.obv, xnj [fhfrnthyj lkz ,jkmibycndf ,fyrjdcrb[ dt,-cfqnjd. t[yjkjubxtcrjt djgkjotybt - rjycthdfnbdysv, jcyjdfyysv yf nf,kbxyjq dthcnrt. xbnsdfz htrkfvye. gjkbnbre Visa, vj;yj cxbnfnm jghfdlfyysv njn afrn, xnj lbpfqy dt,-cfqnf yfcktletn lbpfqy gtxfnys[ htrkfvys[ vfnthbfkjd.

Visa www.visa.com Visa www.visa.com
bc 3. Visa www.visa.com

ot jlby ghbvth elfxyjq gthtlfxb jy-kfqy-j,hfpf ,h'ylf - dt,-cfqn njhujdjq vfhrb Lucky Strike (hbc 4, 5). hbubyfkmysq pyfrjdsq lbpfqy, fuhtccbdyfz htrkfvyfz gjkbnbrf, jcyjdfyyfz yf fccjwbfnbdyjv vsiktybb gjnht,bntkz, ghjdjrfwbjyyst b bynhbue.obt pfujkjdrb cjplf.n eybrfkmysq b kturj pfgjvbyf.obqcz j,hfp dt,-cfqnf. jlyjq cnjhjys, yfkbwj xtnrjt cktljdfybt ,h'yl,ere d ghbywbgf[ gjlfxb b jajhvktybz dt,-cfqnf. lheujq, - vj;yj edbltnm frnbdyjt bcgjkmpjdfybt djpvj;yjcntq vekmnbvtlbf, f bvtyyj: lbyfvbxyjt bpvtytybt wdtnf b hfpvthf geyrnjd yfdbufwbb, fybvfwbz pyfrjd gentv b[ edtkbxtybz ghb yfdtltybb rehcjhf, bcgjkmpjdfybt d cgk'i-pfcnfdrt dt,-cfqnf fybvbhjdfyys[ ajhv, cj,bhf.ob[cz d kjujnbg Lucky Strike, frnbdyjt bcgjkmpjdfybt pderf b gh. nbkm djdktxtybz gjnht,bntkz d bpextybt dt,-cfqnf vj;yj cxbnfnm gj,e;lf.obv r bccktljdfyb..

Lucky Strike www.luckyflavor.com.ar Lucky Strike www.luckyflavor.com.ar Lucky Strike www.luckyflavor.com.ar
bc. 4, 5. Lucky Strike www.luckyflavor.com.ar

fyyst ghbvths gjrfpsdf.n kbim nhb gjl[jlf bcgjkmpjdfybz abhvtyys[ rjycnfyn d gjlfxb jy-kfqy byajhvfwbb b jajhvktybb dt,-cfqnjd. bvtyyj: ghzvjt cktljdfybt dt,-cfqnf ghbywbgfv jajhvktybz gtxfnyjuj htrkfvyjuj vfnthbfkf (Visa); cjplfybt j,hfpf rjvgfybb, jcyjdfyyjt yf dbpefkmyjv ghtlcnfdktybb yfghfdktybz ltzntkmyjcnb c vbybvfkmysv bcgjkmpjdfybtv j,zpfntkmys[ abhvtyys[ rjycnfyn (Adidas, Nike); cbyntnbxtcrbq gjl[jl, ult bcgjkmpjdfybt abhvtyyjuj cnbkz jhufybxyj ljgjkytyj bynthfrnbdysvb djpvj;yjcnzvb vekmnbvtlbf (Lucky Strike).

frbv j,hfpjv, exbnsdfz djphjcitt lj jlyjuj vbkkbfhlf rjkbxtcndj bynthytn-gjkmpjdfntktq, cdzpfyyjt c 'nbv cvtotybt bynthtcf vjkjljuj gjnht,bntkz jn ntktdbltybz b gtxfnys[ bplfybq r bynthytne, lbyfvbxtcrb hfpdbdf.oe.cz bynthytn-rjvvthwb. b bynthytn-htrkfve, vj;yj jnvtnbnm djphjcie. frnbdyjcnm ghbcencndbz d bynthytnt rhegys[ rjvgfybq, f nfr;t ntyltywbb gj cjplfyb. b[ jy-kfqy-j,hfpf d hfvrf[ ceotcnde.ob[ abhvtyys[ cnbktq. hb 'njv d nhflbwbjyys[ ajhvf[ gtxfnyjq, ntkt b hflbjhtrkfvs j,zpfntkmyjq cnfkf jncskrf gjnht,bntkz r dt,-cfqnfv htrkfvbhetvs[ rjvgfybq.

hbvtxfntkmyj, xnj pfxfcne. 'vjwbjyfkmyjt djpltqcndbt dt,-cfqnf yf gjnht,bntkz jrfpsdftncz yfvyjuj ,jktt ltqcndtyysv, xtv nhflbwbjyyst ajhvs gtxfnyjq bkb ntktdbpbjyyjq htrkfvs. lyjq bp jcyjdys[ jcj,tyyjcntq djpltqcndbz dt,-cfqnf yf gjnht,bntkz zdkztncz tuj frnbdyjt djdktxtybt d ghjwtcc bccktljdfybz cjlth;fybz b, nfrbv j,hfpjv, cnbvekzwbz tuj r ytvtlktyyjve ghbyznb. htitybz: ,elm-nj gjregrf njdfhf, pfrfp eckeub bkb ;t djpvj;yjcnm gjkexbnm ljgjkybntkmye. byajhvfwb. gj bynthtce.otve djghjce.

dnjh: jhjlftd .., rfylblfn bcreccndjdtltybz
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank