SEO? .


   www.romver.ru
/ / SEO?( )

,extybt njyrfz dtom. fxfcne. yfv rf;tncz, xnj vs evttv dct, f ghfrnbrf gjrfpsdftn, xnj exbnmcz yflj dctulf. jbcrjdfz jgnbvbpfwbz yt zdkztncz pfrhsnjq cathjq ltzntkmyjcnb. j 'njq ntvt yfgbcfyf yt jlyf rybuf, ceotcndetn vyj;tcndj ajhevjd b ,kjujd.
j djn bynthtcyst ntvs gfkzncz c ytj[jnjq. f b gjkysq rjvgktrc ghfrnbxtcrb[ ltqcndbq gj ghjldb;tyb. cfqnjd d ctnb dcnhtxftncz yt yf rf;ljv ifue. dtlm crjkmrj ghjatccbjyfkjd, yfrfgkbdf.ob[ cdjb pyfybz j SEO ujlfvb, vjuen gjltkbnmcz cdjbv jgsnjv. ltkzncz, j[jnyj dscnegfz d rfxtcndt ljrkflxbrjd yf hfpkbxys[ ctvbyfhf[, rehcf[ b rjyathtywbz[.
hb 'njv felbnjhbz gjnht,ktybz cnjhjyytuj jgsnf b yfdsrjd d j,kfcnb gjbcrjdjuj ghjldb;tybz dtcmvf lbaathtywbhjdfyf gj ehjdy. pyfybq. nt, e rjuj d gthdsq hfp, b nt, rnj yt jlye cj,fre c]tk, jgnbvbpbhez b ghjldbufz cfqns d bynthytnt, ye;lf.ncz d ljcnegyjq byajhvfwbb. nkbxbz hfpdt kbim d njv, xnj cgtwbfkbcnfv d j,kfcnb SEO ytj,[jlbvs, cdjtuj hjlf, vfcnth-rkfccs c ghjatccbjyfkfvb, f ptktysv ctjiytufv ,fpjdfz, cnhernehbhjdfyyfz byajhvfwbz.
yfcnjzott dhtvz ghjdjlzncz vyjujxbcktyyst ctvbyfhs b j,exf.obt rehcs gj SEO. j gjkysq rjvgktrc j,hfpjdfntkmys[ eckeu c ghbdktxtybtv 'rcgthnjd b ghjatccbjyfkjd d j,kfcnb gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, c jnhf,jnfyyjq j,hfpjdfntkmyjq ghjuhfvvjq ujnjds ghtlcnfdbnm lfktrj yt jhufybpfnjhs ctvbyfhjd b rehcjd.
htlkj;tybt d SEO-j,extybb ,jkmijt, yj htfkmyjuj j,extybz jxtym vfkj, kb,j jyj yt cjjndtncndetn njve, xnj j,tof.n. t vjue crfpfnm, xnj bpexbk dct ghtlkj;tybz, yj jrjkj 90% njxyj. tfkmyj bynthtcyjuj yt ,jktt 10%. dzpfy bynthtc c ntv, xnj 'nj jxtym gthcgtrnbdyjt yfghfdktybt, b, tckb ujdjhzn d SEO ltytu ytn 'nj ,htl, jyb nfv tcnm b jxtym ,jkmibt, n.r. SEO e;t gththfcnftn d bynthytn-vfhrtnbyu, f yt ,fyfkmyjt ghjgbcsdfybt ntujd, rjvvtynbhetn hjcn j,hfpjdfntkmys[ vthjghbznbq gj SEO fcbkbq rfxtd, utythfkmysq lbhtrnjh ytntcctyikc, fdnjh j,hfpjdfntkmyjuj ghjtrnf All in Top.
fxbyfz hfpujdjh j ghjabkmyjv SEO-j,hfpjdfybb, cnjbn jnvtnbnm, xnj ytrjnjhst vthjghbznbq d 'njq j,kfcnb yjczn ghbrkflyjq [fhfrnth, ytrjnjhst vfhrtnbyujdsq b j,otjnhfcktdjq. hbtynbhezcm gj cj,cndtyyjve ,fuf;e pyfybq b wtkzv gjkextybz ljgjkybntkmyjuj j,hfpjdfybz, df;yj ghfdbkmyj gjlj,hfnm lkz ct,z njn bkb byjq j,exf.obq rehc. fccvjnhbv hzl dtleob[ buhjrjd yf hsyrt SEO-j,hfpjdfybz, ghtljcnfdkz.obt hfpkbxyst ajhvfns j,hfpjdfntkmys[ eckeu.
"ivfyjd b fhnyths"
jdjhz j njv, ctvbyfhf[ gj SEO, ytkmpz yt yfxfnm c kblthf yf hsyrt gjbcrjdjuj ghjldb;tybz rjvgfybb ivfyjd b fhnyths. jn e;t ytcrjkmrj ktn gjlhzl htuekzhyj lkz vtytl;thjd bynthytn-ghjtrnjd, dt,vfcnthjd, vfhrtnjkjujd ghjdjlbncz lde[lytdysq ctvbyfh hjldb;tybt cfqnjd d ynthytnt ntjhbz b ghfrnbrf. tleobt cgtwbfkbcns rjvgfybb cjdvtcnyj c ghbukfityysvb vfcnthfvb d j,kfcnb SEO b bynthytn-htrkfvs (jycnfynby tjyjdbx, vtytl;th gj hf,jnt c rk.xtdsvb gfhnythfvb Sape.ru; thutq gbdfr, lbhtrnjh htrkfvyjuj futyncndf Prior.Ru; vbnhbq fnby, herjdjlbntkm UsabilityLab, b lh.) hfccrfpsdf.n j gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb, ghbtvf[ b bycnhevtynf[ gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, jib,rf[, ljgecrftvs[ dt,vfcnthfvb, rjyntrcnyjq htrkfvt b 'aatrnbdyjq htrkfvyjq rfvgfybb d bynthytnt.
njbvjcnm exfcnbz: 19 000 he,ktq.


NetPromoter
,hfpjdfntkmyst vthjghbznbz d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf ghjdjlbn rjvgfybz NetPromoter. f 4 ujlf hf,jns c j,hfpjdfntkmysvb ghjuhfvvfvb ,skj jhufybpjdfyj vyj;tcndj jlyjlytdys[ ctvbyfhjd. rfxtcndt ljrkflxbrjd ghbukfif.ncz dtleobt cgtwbfkbcns b uehe d j,kfcnb SEO, nfrbt rfr b[fbk fqwby, utythfkmysq lbhtrnjh htrkfvyjuj futyncndf bhfkf,; thutq .lrtdbx, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf bynthytn-vfhrtnbyuf uheggs trfhn; ynjy jgjd, lbhtrnjh vfhrtnbyujdjq rjvgfybb tlrfz vfhrf; vbnhbq fnby, utythfkmysq lbhtrnjh USABILITYLAB; thutq jirby, herjdjlbntkm rjvgfybb SmartSeo; brjkfq dljrbvjd, utythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb UnMedia b lheubt. tvbyfhs gjcdzotys frnefkmysv ghj,ktvfv, d SEO-bylecnhbb, nfrbv, rfr cvtyf fkujhbnvjd yltrcf, ccskjxyjt hfy;bhjdfybt b n.l.

njbvjcnm exfcnbz: 5 000 he,ktq.


xt,ysq wtynh fibhbyf
yfxfkf 2007 ujlf ghtgjlfdfntkmcrjq ltzntkmyjcnm. d j,kfcnb gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb yfxfk pfybvfnmcz ghjckfdktyysq d SEO-chtlt jycnfynby fibhby. fr pfzdbk jycnfynby d jlyjv bp cdjb[ bynthdm., bltz wtynhfkbpjdfyyjuj vfccjdjuj j,extybz jcyjdfv gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb hjlbkfcm gjckt yfgksdf ;tkf.ob[ gjkexbnm rjycekmnfwb. e jgsnyjuj jgnbvbpfnjhf. tvfnbrf ctvbyfhjd dfhmbhetncz jn gjregrb ccskjr lj cfyrwbq b abkmnhjd yltrcf b Google. j ytlfdyb[ gjh jycnfynby ghtgjlfdfk ehjrb vfcnthcndf cjdvtcnyj c dfyjv fysubysv, tytfvbyjv jbcttdsv, ktrcfylhjv jylfhtdsv, thuttv jirbysv b lh., yj d yfcnjzott dhtvz jy jcnfdbk ghtgjlfdfntkmcre. ltzntkmyjcnm. n ghtgjlfdfybz z cnfk jn[jlbnm ktnjv 2008-uj vyt cnfkj yt bynthtcyj 50-q hfp hfccrfpsdfnm jlyj b nj ;t b jndtxfnm yf jlyb b nt ;t djghjcs. fr bydtcnjh, z dsitk bp 'njuj ,bpytcf njkmrj ctqxfc, gjnjve xnj yf[j;e tuj ytljcnfnjxyj dsujlysv, rjvvtynbhetn jycnfynby fibhby.
njbvjcnm exfcnbz rjkt,ktncz jn 2 400 lj 4 200 he,ktq.


All in Top
njbn jnvtnbnm ctvbyfhs, ghjdjlzobtcz d yjdjv ajhvfnt jykfqy. ykfqy-ctvbyfhs d gjcktlytt dhtvz cnfyjdzncz dct ,jktt gjgekzhys ,kfujlfhz cdjtq ljcnegyjcnb, ytpfdbcbvj jn utjuhfabxtcrjuj vtcnjgjkj;tybz j,exf.ob[cz. jhjij pfhtrjvtyljdfkb ct,z jykfqy-dscnegktybz fcbkbz rfxtdf, utythfkmyjuj lbhtrnjhf ytntcctyikc. ,exf.obt jykfqy-ctvbyfhs gj SEO fcbkbq j,]tlbybk d hfvrf[ cj,cndtyyjuj ghjtrnf All in Top. tvbyfhs ghjdjlzncz htuekzhyj d chtlytv hfp d 2 ytltkb. f ghjitlib[ ctvbyfhf[ j,ce;lfkbcm djghjcs dyenhtyyb[ b dytiyb[ afrnjhjd jgnbvbpfwbb, SEO-dthcnrf, cfntkkbnjcnhjtybt, ,tcgkfnyst bcnjxybrb ccskjr. ,kb;fqitt dhtvz ntvfnbrf ljrkfljd ctvbyfhjd ,eltn gjcdzotyf hzle fcgtrnjd dyenhtyytuj hfy;bhjdfybz d yltrct b ytgjbcrjdsv vtnjlfv ghjldb;tybz. hfvrf[ ghjtrnf ghjdjlzncz b ,tcgkfnyst ntvfnbxtcrbt rheukst cnjks c exfcnbtv yfb,jktt zhrb[ ghtlcnfdbntktq SEO-chtls.
njbvjcnm exfcnbz: 100 wmz.


SEO-study.ru
jdvtcnyst jykfqy-ctvbyfhs gj bynthytn-vfhrtnbyue jhufybpe.ncz ghjtrnjv SEO-study.ru b bynthytn-bplfybtv seonews.ru. rfxtcndt ljrkflxbrjd ghbukfifkbcm SEO-cgtwbfkbcns (fdtk dfyjd, yfxfkmybr jnltkf ghjldb;tybz BDBD; ktu f[yj, ukfdysq bynthytn-vfhrtnjkju ynthf,c b lh.), ghtlcnfdbntkb ,bh; ccskjr (jycnfynby tjyjdbx, vtytl;th gj hf,jnt c rk.xtdsvb gfhnythfvb Sape.ru), cthdbcjd rjyntrcnyjq htrkfvs (brnjhbz kbtdf, ukfdysq fyfkbnbr rjvgfybb Begun.ru) b gjbcrjds[ cbcntv (nfybckfd blztd, fyfkbnbr Google Adwords, cthnbabwbhjdfyysq cgtwbfkbcn gj Google Analytics, rjvgfybz Google-jccbz).
kfnf pf exfcnbt yt dpbvftncz. kz ghjckeibdfybz ctvbyfhf d pfgbcb jhufybpfnjhfv cktletn jnxbckbnm 5 ljkkfhjd.


ehcs gj SEO
jvbvj ctvbyfhjd ghjdjlzncz SEO-rehcs, ajhvfn j,extybz rjnjhs[, rfr ghfdbkj, hfcnzubdftncz yf ytcrjkmrj lytq. j ghb 'njv j,exf.obqcz gjkyjcnm. gjuhe;ftncz d vbh gjbcrjdjuj ghjldb;tybz. njbvjcnm nfrb[ vthjghbznbq dsit cnjbvjcnb ctvbyfhjd.
f cxtne e NetPromoterf 9 ghjdtltyys[ j,exf.ob[ rehcjd, gjcdzotyys[ djghjcfv gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, b yf 'njv rjvgfybz jcnfyfdkbdfnmcz yt cj,bhftncz. rfxtcndt ljrkflxbrjd yf j,exf.ob[ rehcf[ ghbybvfkb exfcnbt SEO-cgtwbfkbcns (yfghbvth, fcbkbq rfxtd, utythfkmysq lbhtrnjh ytntcctyikc, c jycnfynbyjv fibhbysv, utythfkmysv lbhtrnjhjv ldfyc ,sk ghjdtlty cjdvtcnysq rehc), ghtlcnfdbntkb ,bh; ccskjr (thutq sgkfrjd, herjdjlbntkm cthdbcf MainLink; jycnfynby tjyjdbx, vtytl;th gj hf,jnt c rk.xtdsvb gfhnythfvb Sape.ru) b gjbcrjds[ cbcntv (tljh bhby, lbhtrnjh gj bccktljdfybzv rjvgfybb Mail.ru). jve, rfr ghfdbkmyj jgnbvbpbhjdfnm cnhfybws cfqnf, gbcfnm 'aatrnbdysq rjyntyn, ds,bhfnm bcnjxybrb ccskjr b vyjubt df;yst b ytj,[jlbvst fcgtrns gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, ckeifntkzv ghtljcnfdkztncz djpvj;yjcnm j,exbnmcz dctuj pf 5-6 lytq.
njbvjcnm exfcnbz: 13 000 he,ktq.
hfvrf[ j,hfpjdfntkmyjq ghjuhfvvs jycnfynbyf fibhbyf gjvbvj ctvbyfhjd ghj[jlzn b rehcs gj gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb. gsnysq cjcnfd ghtgjlfdfntktq ltkbncz pyfybzvb j ghbywbgf[ hf,jns gjbcrjds[ cbcntv, gjlujnjdrt cfqnf r gjbcrjdjve ghjldb;tyb. jgnbvbpfwbb, afrnjhf[ hfy;bhjdfybz, dblf[ cgfvf b pyfrjvbn c dtleobvb buhjrfvb hsyrf SEO.
njbvjcnm exfcnbz: 12 400 he,ktq.
SEO-study.ru c 2006 ujlf ghjdjlbn lbcnfywbjyyjt j,extybt SEO, rjnjhjt cjcnjbn bp hzlf yfghfdktybq: ,fpjdsq rehc SEO, rehc gjdsitybz rdfkbabrfwbb, rehc ghjldb;tybz fyukjzpsxys[ cfqnjd. tkf.obq gjcnbxm fps SEO vj;tn ds,hfnm k.,jt yfghfdktybt gj cdjtve ecvjnhtyb.. fpjdsq rehc SEO ddtltn d 'rcrehc j gjbcrjds[ cbcntvf[ b gjbcrjdjv ghjldb;tybb cfqnjd.
njbvjcnm nfrjuj j,extybz dfhmbhetncz jn njuj, ujnjds kb ds j,exfnmcz cfvjcnjzntkmyj (jn 3000 he,ktq) bkb ;t dfv ytj,[jlbvf gjvjom b rjycekmnfwbz gthcjyfkmyjuj SEO-cgtwbfkbcnf (jn 17 000 he,ktq). hjvt njuj, ;tkf.ob[ gjdfhbnmcz d cegt ,eh;eytnf d hfvrf[ jnltkmyjq ghjuhfvvs vjuen j,exbnm ghjldb;tyb. fyukjzpsxys[ cfqnjd.


SEO-rjyathtywbb
lybv bp df;ys[ fcgtrnjd ghjcdtotybz d j,kfcnb SEO, d ljgjkytybt r ntjhbzv b ghfrnbxtcrbv htrjvtylfwbzv, zdkztncz cdjtuj hjlf jrekmnehbdfybt d 'njq chtlt. ghbvthe, ybrfrbt ehjrb fyukbqcrjuj zpsrf yt pfvtyzn jgsn, gjkextyysq yf cnf;bhjdrt d fyukjzpsxys[ cnhfyf[. pextybt jcyjd gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb gj cgtwbfkbpbhjdfyysv ajhevfv b ,kjufv, gjctotybt ctvbyfhjd b j,exf.ob[ rehcjd, xntybt ghjatccbjyfkmyjq kbnthfnehs lf.n gthdbxyst yfdsrb pyfybz. jkexbnm kbxyst pyfrjvcndf cj pyfvtybnjcnzvb SEO-vbhf, gjj,ofnmcz d rekefhf[, yfckflbnmcz ghtktcnzvb j,otybz c ct,t gjlj,ysvb d ytajhvfkmyjq j,cnfyjdrt d hfvrf[ j,jpyfxtyys[ ajhvfkmyjcntq gjpdjkz.n rjyathtywbb.
rjkmrj SEO-rjyathtywbq gjdjlzncz d eytnt? j;fkeq, tlbycndtyyjq lj gjhs lj dhtvtyb jcnfdfkfcm pyfvtybnfz t;tujlyfz ivfyjdcrfz rjyathtywbz jbcrjdfz jgnbvbpfwbz b ghjldb;tybt cfqnjd d ynthytnt, rjnjhfz d 2008 ujle ghjdjlbkfcm ctlmvjq hfp. hflbwbjyysv dhtvtytv ghjdtltybz rjyathtywbb cnfkf jctym. jghjcs bynthytn-,bpytcf, drk.xf.obt gjbcrjdjt ghjldb;tybt, rjyntrcnye. htrkfve b hfpdbnbt gjbcrjds[ vfiby, j,]tlbyz.n d jlyjv vtcnt d jlyj dhtvz cjnyb cgtwbfkbcnjd, b pfybvf.ob[cz ytgjchtlcndtyyj SEO, b pfrfpsdf.ob[ SEO-eckeub.
rfxtcndt ljrkflxbrjd dscnegf.n bcnbyyst ghjatccbjyfks cdjtuj ltkf, yt jlby ujl gjnhfnbdibt cdjb ecbkbz yt njkmrj yf ghjldb;tybt, yj b yf hfpdbnbt SEO, nfr;t nt, rnj cnjbn gj ne cnjhjye ,fhhbrfl ghtlcnfdbntkb gjbcrjds[ cbcntv. tlm xnj nfrjt SEO d j,otv cvsckt 'njuj ckjdf? nj ghjldb;tybt cfqnjd d gjbcrjds[ cbcntvf[, b hfccvfnhbdfnm SEO jnltkmyj jn gjbcrjdbrjd ghjcnj yt bvttn cvsckf. njv, rfr hf,jnf.n gjbcrjdst cbcntvs, rfrbv j,hfpjv ghjbc[jlbn dpfbvjltqcndbt c gjkmpjdfntkzvb xthtp pfghjcs, ntyltywbb hfpdbnbz b cgjcj,s ,jhm,s cj cgfvjv, ytjlyjrhfnyj ghbukfifkbcm ljrkflsdfnm ghtlcnfdbntkb bpdtcnytqib[ gjbcrjds[ cbcntv eytnf: yltrcf, Google, Rambler, Mail.Ru.
tgjchtlcndtyyj gjltkbnmcz cdjbvb yfhf,jnrfvb, yf,k.ltybzvb b jgsnjv d j,kfcnb SEO t;tujlyj ghbukfif.ncz b ghtlcnfdbntkb rhegys[ rjvgfybq, pfybvf.ob[cz bynthytn-vfhrtnbyujv e;t yt jlby ujl: BDBD, trfhn, bgkfy, AdLabs, bhfkf,, rjytxyj ;t, cfvb jhufybpfnjhs rjvgfybz ivfyjd b fhnyths. zl rjvgfybq vj;yj ghjljk;fnm b lfkmit, nfr rfr pf 7-ybq jgsn ghjdtltybz rjyathtywbb c ljrkflfvb dscnegfk yt jlby ltcznjr ghjatccbjyfkmys[ SEO-cgtwbfkbcnjd.
hfvrf[ rjyathtywbb nhflbwbjyysv cnfkj ghjdtltybt ,tcgkfnyjq jnhfcktdjq dscnfdrb ynthytn-vfhrtnbyu, d rjnjhjq ghbybvf.n exfcnbt gjbcrjdst cbcntvs, bynthytn-vfhrtnbyujdst rjvgfybb, cbcntvs rjyntrcnyjq htrkfvs, ,hjrths ccskjr, lbpfqy-cnelbb b vyjubt lheubt exfcnybrb hsyrf bynthytn-,bpytcf.
scjrbq ehjdtym nfrjuj vfcinf,yjuj vthjghbznbz, yf rjnjhjt c]tp;f.ncz cgtwbfkbcns cj dct[ eujkrjd cnhfys, ghtlgjkfuftn jnyjcbntkmyj dscjrbt dpyjcs pf exfcnbt jrjkj 20 000 he,ktq. j, rfr gjrfpfkf ghfrnbrf, pyfxbvjcnm 'njuj cj,snbz cnjkm dtkbrf, f pfnhfns jregftvs, xnj yb pfrfpxbrb SEO-eckeu, yb cfvb ghtlcnfdbntkb vtkrjuj b rhegyjuj ,bpytcf, f nfr;t ahbkfycths-jlbyjxrb yt cregzncz yf jctyy.. rjyathtywb..
lyfrj jlyf ghjabkmyfz rjyathtywbz c ghbdktxtybtv cnjkm pyfxbvs[ SEO-gthcjy yt cgjcj,yf eljdktndjhbnm byajhvfwbjyysq ujkjl gjcnjzyyj hfcneotuj hsyrf. [jnz ghjdjlzncz rjyathtywbq, gjcdzotyyst bynthytn-htrkfvt b bynthytn-,bpytce, djghjcfv gjbcrjdjuj ghjldb;tybz d hfvrf[ 'nb[ rjyathtywbq eltkztncz chfdybntkmyj ytvyjuj dhtvtyb. vtyyj gj'njve NetPromoter cjdvtcnyj c searchengines.ru jhufybpjdsdftn 16-17 vfhnf 2009 ujlf cdj. lde[lytdye. SEO-rjyathtywb. ghbrkflyjuj [fhfrnthf hfrnbrf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz cfqnjd. NetPromoter 09. vtz pf gktxfvb ,jufnsq jgsn d ghjdtltybb cgtwbfkbpbhjdfyys[ ctvbyfhjd b rehcjd gj SEO, f nfr;t cjdvtcnye. rjyathtywb. c ghb hfdbntkmcndt , NetPromoter cnfdbn jcyjdyjq cdjtq pflfxtq cjplfnm gjktpye. b ghjabkmye. rjyathtywb. d gthde. jxthtlm lkz ghfrnbre.ob[ SEO-cgtwbfkbcnjd.
hjuhfvvf rjyathtywbb gjcnhjtyf nfr, xnj,s ckeifntkb ,skb d rehct frnefkmys[ ntyltywbq hsyrf SEO b cvjukb gjkexbnm hf,jnf.obt cgjcj,s gjbcrjdjuj ghjldb;tybz. cdzpb c 'nbv, jhufybpfnjhs ghbdktrkb d rfxtcndt ljrkflxbrjd e;t pfhtrjvtyljdfdib[ ct,z 'rcgthnjd d lfyyjq j,kfcnb b kblthjd hsyrf: thutq .lrtdbx (trfhn), dutybq hjabvtyrj (BDBD), yfh f,ftd (bgkfy), jycnfynby tjyjdbx (Sape), b[fbk fqwby (bhfkf,), dutybq fhmrjd (NetPromoter), fcbkbq rfxtd (All in Top), brjkfq dljrbvjd (SeoPult). njbn kb gjdnjhznm, xnj 'nb ghjab gjlndthlbkb pyfxbvjcnm cdjtuj bvtyb yt njkmrj yf gjghbot gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, yj b d rfxtcndt djcnht,jdfyys[ ljrkflxbrjd d SEO-ghjcdtotybb? hjvt njuj, d rfxtcndt ljrkflxbrf ghbukfity ghtlcnfdbntkm gjbcrjdjq cbcntvs yltrc ktrcfylh fljdcrbq, herjdjlzobq jnltkjv dt,-gjbcrf.
cyjdyjt dybvfybt ,eltn cajrecbhjdfyj yf ghbrkflys[ frnefkmys[ djghjcf[ ctujlyziytuj lyz. jrkfls gjcnhjtys nfrbv j,hfpjv, xnj e ckeifntktq tcnm djpvj;yjcnm pflfdfnm djghjcs ytgjchtlcndtyyj dj dhtvz ljrkflf, f yt gjckt njuj, rfr jy gjkyjcnm. ghjxbnfy. s ujdjhbv j ghfrnbxtcrjq rjyathtywbb, d rjnjhjq ,eltv rekmnbdbhjdfnm j,vty vytybzvb, lbcreccbb, djpvj;yjcnm jghtltktybz cjdhtvtyys[ ntyltywbq b dshf,jnrb cnhfntubq. 'njv, yf vjq dpukzl, b cjcnjbn le[ b cvsck rjyathtywbb, b tt jcyjdyjt jnkbxbt jn lheub[ gj ajhvfne SEO-vthjghbznbq rjvvtynbhetn thutq fbhjd, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh NetPromoter.
f rjyathtywbb ,eltn ghtptynjdfyj bccktljdfybt SEO-hsyrf eytnf d 2008 ujle. hjvt njuj, ckeifntkzv ,elen ghtlcnfdktys ljrkfls j dyenhtyyb[ afrnjhjd, dkbz.ob[ yf byltrcfwb. b hfy;bhjdfybt; jcj,tyyjcnz[ zpsrf pfghjcjd d yltrct; ccskrf[ b yfhfobdfyb. ccskjxyjq vfccs; fdnjvfnbpfwbb SEO; rjydthcbb nhfabrf. fvj dhtvz yf ljrkfls dsikj bp cnfylfhnyjuj kbvbnf d 30-40 vbyen. f j,otybt ljrkflxbrf c ge,kbrjq dsltktyj wtks[ gjknjhf xfcf, pf 'nj dhtvz ljrkflxbr yt njkmrj ecgttn ghtlcnfdbnm cdjq jgsn, yj b ckeifntkb cvjuen d eljdjkmcndbt gjvexfnm cgtwbfkbcnjd cdjbvb yfceoysvb djghjcfvb. hjvt njuj, d hfvrf[ rjyathtywbb ,eltn jhufybpjdfyf dscnfdrf, ghtlyfpyfxtyyfz lkz vtytl;thjd b cgtwbfkbcnjd, pfybvf.ob[cz djghjcfvb gjbcrjdjuj ghjldb;tybz cfqnjd d bynthytnt.
j,otv, ghbrkflyjq ajhvfn rjyathtywbb j,toftn ,snm vfrcbvfkmyj gjpyfdfntkmysv d ghfrnbxtcrjq ltzntkmyjcnb cgtwbfkbcnjd dct[ ehjdytq, pfybvf.ob[cz ghjldb;tybtv cfqnjd. pyfybz b jgsn jregzn pfnhfns yf exfcnbt d rjyathtywbb (22 500 25 000 he,ktq).
 
vfnhbfk jljk;bk yf dt,gkfytnt
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank