- ( )


   www.romver.ru
/ /( )

flb eljdktndjhtybz dct ,jktt djphfcnf.ob[ nht,jdfybq gjkmpjdfntktq ynthytnf gjbcrjdst cbcntvs rjycnfynyj yfhfobdf.n ,kbprbt nt[ybxtcrbt cbks . nj,s gjkmpjdfntkm gjbcrjdjq yfkf;tyyjcnb cvju ,tukj , ghjcnj b ,scnhj jnscrfnm ye;ye. cdtltybt , gjgekzhyst gjbcrjdst cbcntvs lth;fn cjnyb nsczx cthdthjd.

thdthf j,sxyj rkfccbabwbhe.n d cthdthyst wtynhs (lfnf wtynhs). gjgekzhys[ gjbcrjds[ cbcntv cthdthyst athvs hfcidshzys gj rheukjve vbhe.

 


fnf-cthtlrf (jn fyuk. data center) bkb cthdthyfz athvf - ghbujnjdktyyst gjvtotybz bkb plfybz lkz hfpvtotybz d yb[ cthdthyjuj b rjvveybrfwbjyyjuj j,jheljdfybz b gjlrk.xtybz r rfyfkfv ctnb ynthytn.

 

hbvtxfybt

fnf wtynh b cthdthyfz athvf, gj cenb, cbyjybvs.


jccbb pfdzpsdftncz ,ev gjcnhjqrb cthdthys[ athv (lfnf-cthtljr ).


cyjdyst ntvs cthdthys[ athv - djpdsityysq ehjdtym jcj,tyyjcnb j,cke;bdfybz pljhjdtyyjuj xbckf cthdthjd, ghtljcnfdktybt yflt;yjq cj[hfyyjcnb lfyys[, ghtlj[hfytybt jn ghjbpdjkmys[ dytiyb[ b dyenhtyyb[ jgfcyjcntq , djpvj;yjcnm [hjybxtcrjuj ljcnegf r ybv ghb k.,s[ ghbxbyf[ .


thdthyst athvs - lfyyjt yt ytckj;yj gjvtotybt, d rjnjhjv dsbcrbdftncz vyjuj rjvgm.nthjd.

cjdhtvtyys[ cthdthys[ athvf[ djlbncz :

 • cbcntvf ,tcgtht,jqyjuj gbnfybz;
 • yfkf;tyyjcnm fdnjvfnbxtcrjuj gj;fhjneitybz;
 • pfgfcyjt rjgbhjdfybt ghtljcnfdktyys[ ;
 • jnckt;bdfybt cnhtvktybq dytiyb[ b dyenhtyyb[ inehvjd ;
 • rjylbwbjybhjdfybt (gjvjom d dctktybz[ ytj,[jlbvjq ;fhf b cshjcnb );
 • jxbcnrf fnvjcaths ;
 • pfobnf jn dhtlyjuj 'ktrnhjvfuybnyjuj bpkextybz;
 • 'ktrnhjcnfnbxtcrfz pfobnf dctktybz ;
 • vj,bkmyst pfgfcyst 'ktrnhjcnfywbb;
 • hfpvt;tdfybt abpbxtcrjuj gjl[jlf d djldjhtybz ;
 • rheukjcenjxyjt lt;ehcndj cgtwbfkbcnjd hfpkbxyjuj ghjabkz b vyjujt dnjhjt .

 

f;yj

 • lyf bp pflfx cjplfybz pljhjds[ cthdthys[ athv pfrk.xftncz d ,jkmib[ nhfnf[ yf jcnsdfybt cthdthjd. xbnftncz, hjdyj c 2009 u. nhfns yf jcnsdfybt cthdthjd jljk;fn dnjhjt yfltk d ,.l;tnt ,jkmibycndf cthdthys[ athv.
 • pflfx c vjhjpjv d jccbb ytn. jccbqcrbq rkbvfn - bltfkmyjt pjye lkz cnhjqrb ,jkmib[ cthdthys[ athv, ghb vbybvfkmys[ nhfnf[ yf b[ j[kf;ltybt.
 • lheufz ghj,ktvf cnhjqrb ,jkmib[ cthdthys[ athv crjdfyf cj wtyf ghbj,htntybz gjlkeyyjq . tvkb d jccbb vyjuj-vfrcbvev .

 

bgs cthdthys[ athv (lfnf wtynhjd)

 

thdthyfz athvf

rjkbxtcndj cthdthjd

ult-yb,elm hfcgjkj;tys

hbvtxfybt

uhjvflyfz

jn 100 000

xenm-xenm-xenm-tkt-tldf ,jkmib[ ytrjnjhs[ plfybq

vt.n cdjb rfyfks cdzpb, r rjnjhsv gjlcjtlbyz.n cthdthf. fybvf.n ytcrjkmrj ltcznrjd utrnfhjd gjlcjkytxyjq .

hegyfz

jn 10 000 lj 100 000

lyj bkb xenm-xenm-xenm-tldf ,jkmib[ ytrjnjhs[ plfybq

yjhvfkmyj bvt.n ,kbprbt rfyfks dpfbvjjnyjityb. , r rjnjhsv gjlrk.xf.n cthdthf. yjhvfkmyj pfybvf.n xenjr utrnfhjd gjlcjkytxyjq .

htlyzz

jn 1 000 lj 10 000

ytrjnjhjt plfybt bkb ytcrjkmrj 'nf;tq d rjhgect

,sxyj fhtyle.n rfyfks gjcnfdktyyj. ibhbys (ibhbyf rfyfkf pfvthztncz tuj ghjgecryjq cgjcj,yjcnm. d Mbps).

ytpyfxbntkmyfz

jn 100 lj 1 000

lyf bkb vfkjcnm rjvyfn

htyle.n rfyfks gjcnfdktyyjq ibhbys.

 

 

hbvtxfybt

njxyj ghfdbkj, d lfnf cthtlbyf ghbybvf.n hflb hfpvtotybz jcyfcnrf kbim d cnjtxyjv buht , n.t. d rjhgecf[ cnthtjnbgys[ hfpvthjd, ghbcgjcj,ktyys[ lkz rhtgktybz d cnjqre. jvgm.nths d ntkf[ yfcnjkmyjuj buhs yt ,kfujghbznys lkz lfnf wtynhjd b hfpvtof.ncz d yb[ ytuecnj .

 

 

f pfvtnre

,scnhjt hfpdbnbt rjvgm.nthyjq nt[ybrb dujyztn r yflj,yjcnb gjcnjzyyjuj gjlyjdktybz rjvgm.nthjd. ckb 'nj yt ltkfnm, nj pfnhfns yf j,cke;bdfybt gjctktybz , yfghbvth, fhtylf, rjvveyfkmyst hfc[jls b n.l., vjuen ghtdscbnm lj[jls.

 • ntgthtiybq yfcnjkmysq rjvgm.nth bvttn uhe,j nfrbt ;t nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb, xnj b lfnf wtynhs ldflwfnbktnytq lfdyjcnb.
 • cjghjdj;ltybt jlyjuj yfcnjkmyjuj rjvgm.nthf cnjbn vyjujrhfnyj ltitdkt, xtv vyjub[ rjvgm.nthjd, pfybvf.ob[ wtkjt rjhgec .

hbvth

lby cjdhtvtyysq yfcnjkmysq rjvgm.nth j,kflftn ghbvthyj 'rbt ;t nt[ybrb [fhfrnthbcnbrb, xnj b lfnf wtynh vbhjdjq gjbcrjdjq jhufybpfwbb ltcznbktnytq lfdyjcnb.

 

 

yftnt kb s

dphjcktybt rjkbxtcndf lfnf-cthtlby (cthdthys[ athv) gjlj,ftn pf hjcnjv xbcktyyjcnb gjkmpjdfntktq ynthytnf b crjhjcnb gjl[jlf d ynthytn.

 • jktt 100 vbkkbfhljd ljkkfhjd bplth;fkb jgthfnjhs rheuks[ cnhfy ckjz yf gjhzljr lfnf-wtynhjd d 2006 u., gj lfyysv fyfkbnbxtcrjq rjvgfybb IDC.
 • j byajhvfwbb Harper's Magazine (atdhfkm 2008u.), cjghjdj;ltybt Google vsckbn jnrhsnm cdt;tbcgtxtyye. cthdthye. athve d htujyt, . cdt;tbcgtxtyysq rjvgktrc gjkyj cjcnjznm bp nht[ juhjvys[ plfybq j,]tlbytyyjq gkjoflm. 6,5 vky. rd. v. f yfcnjzobq ghbxbye e;t jnuhj[fyj ldf rjhgecf bp nhjqre .
 • Harper dsxbckbk , xnj rjvgktrc gjlj,yjuj hfpvf[f ,eltn gjnht,kznm cdsit 100 vtufdfnn 'ktrnhj'ythubb, rfr ljcnfnjxyj lkz cyf,;tybz 'ythubtq ujhjlf c yfctktybtv 300 nsczx xtkjdtr. evtcnyj , ytgjlfktre jn rjvgktrcf ght;lt yf[jlbkcz fk.vbybtdsq pfdjl, rjnjhsq gjnht,kzk dctuj 85 vtufdfnn, b yf ,tpvjkdty nhelbkbcm 500 ve;br . Google gkfybhetn pfyznm d yjdjv rjvgktrct jn 100 lj 200 cjnhelybrjd.
 • lhe;yj New York Times, d 2008 ktn dctuj e Google ,jktt 25 cthdthys[ athv dj dctv rheut , j,ott xfcnm cthdthjd d rjnjhs[ ,jktt 500 000. yfcnjzott jlby bp rhegytqib[ gjltktyys[ rkfcnthjd d vbht. tlbycndtyyj 'ktrnhj'ythubb rheukfz 'nf byahfcnhernehf gjnht,kztn ,jktt 200 vbkkbjyjd ljkkfhjd d ujl.
3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank