- .


   www.romver.ru
/ / -( )

fcnjzofz ge,kbrfwbz vj;tn hfccvfnhbdfnmcz d hfdyjq ehjdyz rfr rjvvthxtcrjt ghtlkj;tybt, kb,j rfr yfib htrjvtylfwbb gj ghjldb;tyb. cjghjdj;ltybq / njdfhjd / cke;, lkz ce,]trnjd fdnjvj,bkmyjuj ,fpfhf .
jcrjkmre ljrkfl bltn j ghjldb;tybb cyflj,mzvb bynthytn, nj gthdjt j xtv ye;yj pflevfnmcz - j cfqnt, xnj j, ukfdyjv yjcbntkt cdtltyb. j fitq rfvgfybb, njdfhf[/cke;,f[ , j ghjuhfvvf[ b ltzybz[ gj cnbvekbhjdfyb. c,snf b n.l. f yfi dpjh , ,jktt cghfdtlkbdfz ajhvekbhjdrf yt cfqn, f ynthtyn-ghtlcnfdbntkmcndj. hjldb;tybt d bynthytn yfghfdktyj yf nj, ,elnj ,s ghbvtyzz hfpkbxyst c[tvs , ghbdktxm ghtltkmyjt rjkbxtcndj wtktds[ gjkmpjdfntktq cj,cndtyyj yf kbxysq cfqn, ult-yb,elm gjlhj,ysv hjkm. ghtlcnfdktyf dct ytj,[jlbvfz lfyysv gjkmpjdfntkzv cdtltybt .

fccvjnhbv jnltkmyst ghbvths ndjhtybz bynthytn ghtlcnfdbntkmcnd d ctuvtynt nfxrb , jghtltkbv b[ jcyjdyst vbityb , pflfxb b gjpbwbjybhjdfybt.

1 nfnec cfqnf - fqn fdnjvfibys bvgjhnthf
vbitym cjplfybz cfqnf - hjldb;tybt fdnjvj,bkmyjuj ,htylf
djghjcf cfqnf:
ljcnfdbnm fdnjvj,bkmysq ,htyl (vjltkmysq hzl, nt[ybrb [fhfrnthbcnbrb, dbpefkbpfwbz b n.l.)
ecrjhznm c,sn (byajhvbhjdfnm j yfltkf[ ghjlf;, j, frwbz[ b ghjuhfvvf[)
jpbwbjybhjdfybt - hjvj cfqn/cfqns
2 nfnec cfqnf - fqn cke;t,yjuj lbkthf yfpyfxtyyjq vfhrb vfibyf
tkm ghjbpdtltybz cfqnf - hjldb;tybt ,htyljdjuj fdnjcfkjyf b cjgencnde.ob[ cke;,
(ghjlf;b b j,cke;bdfybt fdnj jghtltktyyjuj ,htylf yf gjcnfdktyyj. nthhbnjhbb)
ntvs cfqnf:
cjj,ofnm j cdjtv cnfnect
jcdtljvkznm j, fdnj c ghbywbge frnefkmyjcnb vjltkmyjuj hzlf, rjvgktrnfwbq b cnjbvjcntq yf ghjntrf.obq gthbjl gthbjlf
yajhvbhjdfnm j ghjuhfvvf[ gj cnbvekbhjdfyb. ghjlfyf
yajhvbhjdfnm j, eckjdbz[ gjllth;fybz
sltkbnmcz chtlb rjyrehtynjd c fyfkjubxysv cnfnecjv
jpbwbjybhjdfybt - hfp]zcybntkmysq bpytc cfqn
3 nfnec cfqnf - fqn vekmnb,htyljdjuj fdnjcfkjyf (,ktlysq bvgjhnth/lbkth)
vbitym cjplfybz cfqnf - hjldb;tybt fdnjvj,bktq b ljgjkybntkmys[ cke;, , frnefkmys[ yf
ghjntrf.obq gthbjl gthbjle
flfxb cfqnf:
jcdtljvkznm j ghbcencndbb ghjlfdftvs[ fdnj
yajhvbhjdfnm j, eckeuf[ b djpvj;yjcnz[ fdnjcfkjyf
jpbwbjybhjdfybt - gjzcybntkmysq ,bpytc cfqn c lbyfvbxysv rfnfkjujv ghjlerwbb
4 nfnec cfqnf - fqn
vbitym cjplfybz cfqnf - hjldb;tybt eckeu
ntvs cfqnf:
edtljvkznm j cgtrnht ghtljcnfdkztvs[ cke;,
sltkbnm hjlyst ghtbveotcndf (nt[ybrb , nt[yjkjubxtcrbt, cnjbvjcnyst b n.l.)
jpbwbjybhjdfybt - gjzcybntkmysq ,bpytc cfqn
fccvjnhbv ytrjnjhst j,sryjdtyyst jib,rb ghb cjplfybb cfqnf.
hfrnbxtcrb ,tp yt[dfnjr d bynthytnt ghtlcnfdktys ghjvj-cfqns fdnjvj,bkmys[ ,htyljd. yjulf ghjzdkz.ncz kzgcecs nt[ybxtcrjuj yjhjdf , cdzpfyyst c ghj,ktvfvb ghjuhfvvyjuj rjlf bkb [jcnbyuf. ltcm tcnm njkmrj jlyf yfpyfxtybt - dthntnmcz r cke;,fv rdfkbabwbhjdfyys[ pe,hjd b dthys[ [jcnthjd.
ytj,levfyyfz cnhfntubz ghjbpdtltybz cfqnf, jncencndbt vfhrtnbyujdjq cj,bhf.otq lfyyjuj ldb;tybz (wtkb, ghj,ktvs , gjpbwbjybhjdfybt). fb,jktt xfcnj 'rbv jib,rfv gjldth;tys cfqns fdnjcfkjyjd b cfqns . nfr : cfqn fdnjcfkjyf cjplftn chfdybntkmyj ljhjujcnjzobq b dscjrjnt[yjkjubxysq htcehc, yf rjnjhjv yfkbxtcndetn byajhvfwbz j, jghtltktyys[ vjltkz[ fdnjvj,bktq c djpvj;yjcnm. dshf,fnsdfnm k.,st rjvgktrnfwbb b wdtnjdst htitybz. bvt.cm djpvj;yjcnm "buhfnmcz" vjltkzvb, rfr yf ghjvj-cfqnt. lf lkz xtuj 'nj dsextyj - yt zcyj. wtkjt hfdyj ybrjulf yt ghbujnjdbim ghjvj fdnjvfibyt trcec, htpxt cfvjuj trcecf. j,]trnjv ,jktt, hjdyj ;bpytyysq wbrk nfrjq "buheirb" juhfybxty gthbjljv dsgecrf lfyyjq vjltkb. j,hfptw yt rfcftncz r 'gbpjlfv , rjulf vjlekm nfrjq "buheirb" lfy bvgjhnthjv ,tcgkfnyj. dnjhjq ghbvth: cytlfnm ytrjt hjlcndtyyjcnm rfnfkjuf fdnjvfibyf , ctuvtynbhjdfyyjuj gj ,htylfv b vjltkzv. lf cjdctv yt zcyf ehjdtym frnefkmyjcnb 'lfrjuj rfnfkjuf (cytlfnm kb ghtljcnfdktyyfz vjltkm d yfkbxbb, tckb lf, nj rfrjdf tt cnjbvjcnm b [fhfrnthbcnbrb). .t. dvtcnj njuj, xnj,s ghtljcnfdbnm gjkmpjdfntk. frnefkmye. cdtltybt , vs cnbvekbhetv ,jkmijt ljk. ytye;ys[ ntv b ytgjybvfybz ghtlvtnf yfituj ghtlkj;tybz.
tcbcntvyjt byajhvfwbjyyjt yfgjkytybt cfqnf b jncencndbt jcnhjuj rjyntynf. xhtpdsxfqyj xfcnj dblbncz yf cfqnf[ jabwbfkmys[ lbkthjd. jltkm e;t bcczrkf , f cdtltybt j ytq lj cb[ gjh yt gjzdbkfcm. t ujdjhz juhfybxtyyjv j rybut , xnj tt ytj,[jlbvj ,skj fyjycbhjdfnm cj lyz ghtptynfwbb ghjbpdjlbntktv. dthjznyj , ghb pf,kfujdhtvtyyjv fyjyct vj;yj ,skj ,s hfcxbnsdfnm yf ajhvbhjdfybt ghtldfhbntkmys[ pfrfpjd.
t bcgjkmpjdfybt bkb jncencndbt bycnhevtynjd bynthytn-vfhrtnbyuf yf cfqnt (,fyythyst gjpbwbb, yjdjcnyst ktyns, dtndb frwbb bkb cgtwghtlkj;tybz, byajhvths 'nb[ j,kfcntq ). nf gjuhtiyjcnm nfr;t hfcgjkfuftn zhrj cajhvekbhjdfyysq [fhfrnth b dcnhtxftncz yf vyjub[ cfqnf[. dczrfz rjvgfybz d njq bkb byjq ehjdyz bcgjkmpetn rjlf cnbvekbhjdfybz htfkbpjdfyf , yj lfktxt yt dct fyjycbhe.n yfcnjzobt vthjghbznbz d cdjb[ bynthytn-ghtlcnfdbntkmcndf[.
pf,bkbnb cfqnf. [htyjdj ghjlevfyyfz cnhjtybt cfqnf, ckj;yfz yfdbufwbz gj rfnfkjue, jncencndbt gthtrhtcnys[ kjubxtcrb[ ccskjr d ljrevtynf[ cfqnf. lfyyst jib,rb ytufnbdyj dkbz.n yt njkmrj yf kjzkmyjcnm gjkmpjdfntktq, jlyfrj b djpvj;yj ytufnbdyj dkbz.n yf lfkmytqitv jhufybxtcrjv ghjldb;tybb cfqnf. hbvths gkj[juj .pf,bkbnb yfb,jktt uecnj dcnhtxf.ncz yf cfqnf[ b vekmnb,htyljds[ cfkjyjd (xnj,s lj,hfnmcz lj ytj,[jlbvjq cdtltybz (ljrevtynf) yflj,yj ghjqnb xtndthrf ghjvt;enjxys[ cnhfybws).
jndtn . hjwtcc ndjhtybz cfqnf ghbpsdftn aeylfvtynfkmyjuj ghj[jlf , gj'njve vs yfcnjzntkmyj ghtlcnfdkztv yt nhtnbhjdfnm rjycfknbyujdsvb cke;,fvb (http://development.in.ua/services/web_stroy/inet_consult/) gj ajhvbhjdfyb. bynthytn-ghtlcnfdbntkmcndf. j cnhernehjq hfgjhne gj djcgbnfyb. bynthytn-cnhfntubb ndjhtybz b ghjldb;tybz cfqnf fdnjcfkjyf s vj;tnt jpyfrjvbnmcz pltcm (http://development.in.ua/resources/content/manager/upload/DEMO%281%29.doc). ckb ;t cfqn ceotcndetn, nj gthtl jcyjdjq ghjldb;tybz d ynthytnt, n.t. gthtl ghbdktxtybtv yf cfqn gjkmpjdfntktq, yflkt;bn ghjbpdtcnb tuj felbn. jvgktrcysq fyfkbp yf cjjndtncndbt vfhrtnbyujdsv b nt[ybrfv nht,jdfybzv gjpdjkbn dszdbnm b bcghfdbnm gjuhtiyjcnb juhfybxbdf.obt [jl ghjldb;tybz.
lfkmit bltn ljrkfl j cgjcj,f[ ghjldb;tybz. kz ghbdktxtybz yfb,jkmituj rjkbxtcndf wtktds[ gjkmpjdfntktq djpvj;yj bcgjkmpjdfybt ghbywbgbfkmyj hfpkbxys[ yje-[fe , rjnjhst vj;yj ghbvtyznm rfr d rjvgktrct, cnjkm b gj jnltkmyjcnb.
vtnjlfv, j,kflf.obv revekznbdysq 'aatrn, nj tcnm gkjls bcgjkmpjdfybz rfrb[ , joeof.ncz b gjckt abyfks vthjghbznbq, rfcf.ncz :
1. hufybxtcrjt ghjldb;tybt
gnbvbpfwbz cfqnf gjl gjbcrjdst gjhzlrf (gthtxtym jgthfwbjyys[ ghjwtleh, cjltqcnde.ob[ ,scnhjq b ghfdbkmyjq byltrcfwbb cfqnf gjbcrjdsvb vfibyfvb)
hjldb;tybt cfqnf d gjbcrjds[ cbcntvf[ gj endth;ltyyjve cgbcre nht,jdfybq
o j,hfpxbr 1 - hjldb;tybt cfqnf autohouse.kh.ua gj nht,jdfyb. "fdnjvj,bkb bp fvthbrb [fhmrjd"
o hbvth 2 - hjldb;tybt cfqnf autotechnica.com.ua gj nht,jdfyb. "fdnjnt[ybrf"
o hbvth 3 - hjldb;tybt cfqnf volkswagen.kharkov.ua gj nht,jdfyb. "regbnm fdnj [fhmrjd"
2. abrcfwbz d ntvfnbxtcrb[ rfnfkjuf[ (rfnfkjub gjkmpe.ncz pljhjdjq gjgekzhyjcnm. b j,kflf.n ,kfujhjlyjq rjywtynhfwbtq wtktdjq felbnjhbb dyt cxtn jcyfotybz cnhernehbhjdfyyjq geyrnefkmyj. ntvfnbxtcrjq cdtltyb. )

nb yje-[fe jnyjczncz r cnhfntubxtcrbv vbityzv ghjldb;tybz. .t. lfyyjt nf uheggf wtktq, ljcnb;tybt rjnjhs[, cyfhe;b pfdbcbvjcnb jn dhtvtyb b ghjbc[jlzob[ [jle d cfvjq rjvgfybb, ljdjkmyj cgjcj,cndjdfnm ghbnzubdfyb. wtktdjuj nhfabrf yf cfqn. fghbvth, htitybt cfqnf d TOP gjbcrjds[ cbcntv gj j,otq uheggt pfghjcjd (fdnjcfkjy fhmrjd, fhmrjd, jnjhdfnm fdnjvj,bkm, gjxbyrf [jljdjq . n.l.). b htubcnhfwbz fdnjcfkjyf bkb j,cke;bdfybz rfr cjghjdj;ltybz (c hfpvtotybtv ccskrb) d ntvfnbxtcrb[ rfnfkjuf[.
vtnjlfv, bvt.obv jnlfxe njkmrj dj gthbjl b[ ghbvtytybz , vs jnchjxbdftv htrkfvyst gj[jle d bynthytnt, rfrbt vjuen bcgjkybnmcz cktle.obvb bycnhevtynfvb:
1. ghbvtytybt gkfnys[ gjntywbfkjd ntvfnbxtcrb[ gjhnfkjd (gjhnfks bvt.n cdzne. gjctoftvjcnm, b hfpvtotybt htrkfvs yf yb[ vj;tn cyf,lbnm [jhjibq wtktdjq nhfabr) d hfphtpt:
hbjhbntnyjt hfpvtotybt htrkfvys[ j,]zdktybq
fyythyfz htrkfvf (j,hfptw )
2. jyntrcnyfz htrkfvf
Google
yltrc
3. fyythyfz htrkfvf yf gjhnfkf[ c dscjrjq cjchtljnjxtybtv wtktds[ uhegg (yfghbvth: yjdjcnyst, ltkjdst, hfpdktrfntkmyst b htubjyfkmyst gjhnfks)
yfcnjzobt vtnjls rfcf.ncz r nfrnbxtcrbv wtkzv ghjldb;tybz. fghbvth: fyjycs vthjghbznbq gj cnbvekbhjdfyb. htfkbpjdfyf , ghjldb;tybt rjyrhtnyjq uheggs njdfhjd bkb cke;, , frnefkmys[ d rhfnrjchjxyjq gthcgtrnbdt .
tp.vt.
hjldb;tybt rjvgfybq, njdfhjd / cke;, d ctuvtynt "vfibys " 'nj rjvgktrc cktle.ob[ frnjd :
1. jhvbhjdfybt bynthytn-ghtlcnfdbntkmcndf (ghjbpdtltybt c extnjv wtktq, djghjcjd b gjpbwbjybhjdfybz)
2. cyf,;tybt frnefkmyjcnb cfqnf (cdjtdhtvtyyjt flvbybcnhbhjdfybt cfqnf)
3. ltqcndtyyjt jhufybxtcrjt ghjldb;tybt cfqnf
4. htpekmnfnbdyjt hfpvtotybt bynthytn-htrkfvs d hfqjyf[ rjywtynhfwbb wtktds[ uhegg.
,kb;fqitv ,eleotv cgtwbfkbcns yfituj futyncndf yfgtxfnf.n vfnthbfk j rhbnthbz[ ltqcndtyyjcnb htrkfvys[ jgthfwbq d ynthytnt. yf ghtljcnfdktyyjv 'nfgt s vj;tnt pfhf,jnfnm bylbdblefkmyst cjdtnf gj lfyysv djghjcfv.
development.in.ua
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank