? .


   www.romver.ru
/ / ?( )

1. nrelf ,thtncz rjyntyn?
+1. jgb-gfcn. ltv d Google, yf,bhftv ntvfnbre, rjgbhetv b dcnfdkztv cnfnmb.
k.cs: ghjcnjnf, ybrfrb[ pfnhfn.
byecs: ghfrnbxtcrb yektdjq nhfabr c jbcrjds[ bcntv.
+2. fgbcfybt rjyntynf. hjxbnfd gfhe bcnjxybrjd yfxbyftv cfvb gbcfnm, xnj j, 'njv dct levftv.
k.cs: nhfabr c jbcrjds[ bcntv, nfrbt ntrcns xfot bynthtcytt xbnfnm.
byecs: juhjvyst pfnhfns dhtvtyb, kb,j ljhjujt yfgbcfybt gjl pfrfp.
+3. rfybhjdfybt ntrcnf cj cnfhs[ rybu rfybhetv, hfcgjpyftv, dcnfdkztv.
k.cs: nhfabr c jbcrjds[ bcntv, yt ,jkmibt dhtvtyyst pfnhfns.
byecs: dhtvtyyst pfnhfns, jib,rb hfcgjpyfdfybz.
+4. thfqn. - thtgbcsdftv cnfnm. cdjbvb ckjdfvb.
k.cs: ghfrnbxtcrb yt jnkbxbnm jn jhbubyfkf, nhfabr c jbcrjds[ bcntv.
byecs: dhtvz, djpvj;yj gkj[jt rfxtcndj.
j cfvsq jhbubyfkmysq b ltqcndtyysq cgjcj, - hf,jnf c cbyjvfqpthjv. byjvfqpth - ghjuhfvvf, pfvtyz.ofz ckjdf cbyjybvfvb.
hf,jnf. c hexysv cbyjvfqpthjv - n.r. ntrcns gjkexf.ncz dgjkyt xbnftvst b jcvscktyyst. ybrfkmyjcnm ujnjdjq hf,jns jn 15 lj 40%. nfrb[ ntrcnjd vj;yj gjkexbnm [jnm rfrjq-nj nhfabr c jbcrjds[ bcntv.
fktt gjl-cnfnmz, rjnjhe. z rjulf-nj gbcfk, d ctnb tt ytn.
ybrfkbpfwbz WAREZa.
sk ghjdtlty jgsn, gjregfkbcm ljvtys, ,hfkcz jlbyfrjdsq ntrcn. djn xnj bp 'njuj dsikj:


f;lsq ltym gjzdkztncz vyj;tcndj yjds[ abkmvjd, ghjuhfvv b n.g. dct 'nj dtkbrjktgbt k.lb ytghtvtyyj ljk;ys crfxfnm. xtv ghj,ktvf? f yb d xtv, rhjvt njuj, xnj jlbyfrjdst afqks c jlbyfrjdsvb jgbcfybzvb hfccskf.ncz gj cjnyzv dfhtpybrjd b jxtym ,scnhj crktbdf.ncz. jkexbnm c ybv htfkmysq nhfabr jxtym ckj;yj.
julf d [jl yfxbyftn dcnegfnm ctrhtnyjt jhe;bt. hbdtltv ytcrjkmrj vtnjljd.
1) pvtytybt pfujkjdrjd
2) pvtytybt jgbcfybq
3) thtpfkbdrf afqkjd
4) fkmcbabrfwbz lfyys[.
cnfyjdbvcz gjgjlhj,ytt. thdsq cgjcj, jy ;t cfvsq ghjcnjq. vsck gjlvtyf byajhvfwbb. ghbvthe, pfujkjdjr Doctor Web 3.2. f ds[jlt vj;yj gjkexbnm:
Doctor Web 3.2.1
Doctor Web 3.2 rus
jdsq Doctor Web 3.2 b n.g.
j rfr z e,tlbkcz yf kbxyjv jgsnt, 'nb pfujkjdrb ybxtuj jcj,tyyjuj yt ghbytcen. jytxyj, d gkfytnfhys[ vfcinf,f[ cfqnf 'nj ceotcndtyyfz ghb,fdrf, yj relf vtytt 'aatrnbdyfz, xtv ckjdf crack, keygen, rk.xb, ,tcgkfnyj. fr ghfdbkj, ljgbcsdfz 'nb ckjdf d crj,rf[, gthtl, pf pfujkjdrjv vj;yj gjkexbnm ljgjkybntkmysq ytgkj[jq nhfabr.
ghbvthe exfcndjdfkj 2 dfhtp-gjhnfkf. f 100 yjdjcntq d rf;ljv (ghjuhfvvs) ,skb ljgbcfys 'nb djkit,yst ckjdf. jyntyn ,hfkcz c dfhtpybrjd, gjgekzhyjcnm. ,jktt 1000 [jcnjd d cenrb. yt eybrfkmyjcnb rjyntynf yt ,skj cjvytybq. jkexbkb.
fqn (,tp bpv.) #1 372 [jcnf
fqn (bpv.) #2 794 [jcnf
jhjifz hfpybwf?
eyrn ldf bpvtytybt jgbcfybq.
pvtyzkbcm jgbcfybz e afqkjd, vtnjljv hexyjuj hthfqnf. njhjq cgjcj, xthtp ge,kbxysq cbyjvfqpth. t ;t lfyyst.
fqn 1 (,tp. bpv) 372 [jcnf
fqn 2 (hthfqn) 427 [jcnjd
fqn 3 (cbyjv) 525 [jcnjd
njbn jnvtnbnm, xnj d gjcktlytv dfhbfynt 10-15% pfghjcjd ,skj gj cnfhsv ckjdfv (rjnjhst pfvtyzk cbyjvfqpth yf ecnfhtdibt).
eyrn nhb gthtpfkbdrf afqkjd.
fqks gthtpfkbdfkbcm, cnfdbkbcm gfhjkb. jgbcsdfkfcm ahfpf crfxfnm c cthdthf.
fqn 1 (,tp bpv.) 372 [jcnf
fqn 2 (bpv.) 404 [jcnf.
sdjl ybrfrjq hfpybws.
eyrn xtnsht afkmcbabrfwbz.
[jlt 'rcgthbvtynf ,skb bpvtytys pfujkjdrb, yf ytceotcnde.obq. hbvth:
skj IPB 2.3
nfkj IPB 2.4
skj kaspersky 7.0
nfkj kaspersky 8.0
jytxyj, 'nj yt xtcnyj gj jnyjityb. r .pthfv, yj 'aatrnbdyj.
fqn 1 (,tp bpv.) 372 [jcnf
fqn 2 (bpv.) 1098 [jcnjd.
tot cnfk bnthtcty vjvtyn gj htubcnhfwbzv. cskrb pfrhdsdfkbcm [fqljv.
fqn 1 (,tp bpv.) 372 [jcnf
fqn 2 (bpv.) 237 [jcnjd, 34 htubcnhfwbb.
fr dblyj bp ghbvthf, yfb,jkmie. 'aatrnbdyjcnm vj;yj gjkexbnm afkmcbabrfwbtq. j yt dctv [jxtncz nthznm gjcnjzyys[ .pthjd b ljdjkmcndjdfnm gjbcrjdsv nhfabrjd. sdjls ltkfnm njkmrj fv.
manuelblog.net/?p=12


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank