., .


   www.romver.ru
/ / .( )

cyjdfyj yf cj,cndtyyjv jgsnt hf,jns.

kz yfxfkf ytrjnjhst afrns j cbcntvt fuhtufwbb yjdjcntq yltrc.jdjcnb:

n b htqnbyu bcnjxybrf yt jlyj b nj ;t.
jrf vyt ytbpdtcnyj, rfr n dkbztn yf hf,jne yltrc.jdjcntq, yj htqnbyu bcnjxybrf hfccxbnsdftncz ghbvthyj hfp d ldt ytltkb. kbztn yf hfcghtltktybt yjdjcntq gj c.;tnfv, rfntujhb. b gjgflfybt c.;tnf d njg.

fujkjdjr bvttn pyfxtybt.
uhf c pfujkjdrjv yt lfcn htpekmnfnf, tckb yjdjcnm zdkztn cj,jq eysksq b rjhjnrbq hthfqn. ckb yjdjcnm eybrfkmyf, ytj,[jlbvj gjlj,hfnm eybrfkmysq pfujkjdjr b cnjbn lf;t gjjhbubyfkmybxfnm. ckb pfujkjdjr ,eltn gj[j; yf jcnfkmyst, yjdjcnm vj;tn gjgfcnm d c.;tn, yj yt jnj,hf;fnmcz d cgbcrt yjdjcntq.

yltrc.jdjcnb hf,jnf.n c ybprjhtqnbyujdsvb bcnjxybrfvb gj-jcj,jve.
jdjcnm bp bcnjxybrf c ybprbv htqnbyujv yt gjgfln d cgbcjr yjdjcntq yf cnhfybwt c.;tnf b ,eltn ljcnegyf kbim gj ccskrt ct yjdjcnb c fyyjnfwbzvb. crk.xtybt djpvj;yj njkmrj, tckb d c.;tnt vtymit ltcznb yjdjcntq. hjvt njuj, pfvtxtyf bynthtcyfz jcj,tyyjcnm yltrc.jdjcntq tckb yjdjcnm dgjkyt htktdfynyf gjgekzhyjve c.;tne, yj ghjbc[jlbn bp ybprjhtqnbyujdjuj bcnjxybrf, nj jyf ,eltn gjvtotyf d lheujq c[j;bq c.;tn c ldevz-nhtvz yjdjcnzvb. bcntvf ghjlth;bn t nfv, gjrf wtktdjq c.;tn yt eqln bp njgf c.;tnf.

fcgjkj;tybt bcnjxybrf d rfnfkjut vj;tn vtyznmcz
pyfxfkmyj yjdst bcnjxybrb hfcgjkfuf.ncz d hfpltkt gtwbfkbpbhjdfyyst -> tvfnbxtcrbt cfqns. nrhjqnt [jnm atlthfkmyjt futycndj yjdjcntq jyj nfv ,eltn njhxfnm yfhfdyt c cfqnfvb ghj fkrjujkbpv, gjrf yltrc yt cjxnn ye;ysv gthtvtcnbnm dfi bcnjxybr d lheujq hfpltk. thtvtotybt ghjbc[jlbn j,sxyj ghb gjdsitybb htqnbyuf.

yltrc pf,bhftn ktyne ghfrnbxtcrb vjvtynfkmyj gjckt gjzdktybz yjdjcnb, yj yf news.yandex.ru yjdjcnm vs edblbv kbim xthtp ytrjnjhjt dhtvz.
jlndth;ltyj 'rcgthbvtynfkmysv genv.

rfhnbyrf[ r yjdjcnzv.
fr ,skj ghjdthtyj jgznm ;t 'rcgthbvtynfkmysv genv, rfhnbyrb yt dkbz.n yf gjgflfybt yjdjcnb d njg, yj jnj,hf;f.ncz d hfpltkt jnj d c.;tnt b dtlen ghzvj yf cjjndtncnde.obt bv yjdjcnb. nj,hf;f.ncz rfhnbyrb lf;t jn bcnjxybrjd c ybprbv htqnbyujv. ckb c.;tn njgjdsq b dfif rfhnbyrf d ytuj gjgfkf, nj dfc vj;yj njkmrj gjplhfdbnm ccskrf yf dfi cfqn d ldf rkbrf jn yandex.ru :). jkmrj njkre c 'njuj jcj,j b ytn vyjuj nhfaf ghbuyfnm c yb[ yt gjkexbncz. n cbks 200 rkbrjd pf xfc. jnz j,sxyj d njgjds[ c.;tnf[ rfhnbyrb cnjkmrj yt pflth;bdf.ncz yf gthds[ vtcnf[.

thtgtxfnrb ytljgecnbvs.
f ahfpe "(ntrcn), gbitn cfqn nfrjq-nj..." d yfxfkt ,jkmijq cnfnmb vyt ghbikj edtljvktybt j njv, xnj nfrbt vfnthbfks ye;yj bcrk.xfnm bp ktyns lkz yltrcf.

sdftn b yf cnfhe[e ghjhe[f.
tcvjnhz yf nj, xnj vjq cfqn bvttn gjrf ytdscjrbq htqnbyu (ceotcndetn vtczw c kbiybv), ytlfdyj c yltrc.jdjcntq yf cnfnm. ghbikj jrjkj 2500 xtkjdtr. ktle.ofz ;t yt vtytt j,]vyfz cnfnmz cj,hfkf nfv dctuj-nj 300 rkbrjd. j;tn gjdtpnb, yj jcj,j yfltznmcz yt cnjbn, f kexit hfpdbdfnm cdjq htcehc.

jdjcnb ,jktt 5000 pyfrjd hfcwtybdf.ncz, rfr cnfnmb.
yfkjubxyj rfhnbyrfv, jyb jnj,hf;f.ncz lf;t, tckb jge,kbrjdfys yf ybprjhtqnbyujds[ htcehcf[. lbycndtyyjt d xv yltrc.jdjcnb vjuen gjlkj;bnm cdbym. nfr 'nj d hfcghtltktybt gj c.;tnfv.

o jlyj epyfnm cdjq htqnbyu ytkmpz. j;yj njkmrj ljuflsdfnmcz j yv, jgthbhez gjyznbzvb ybprbq, chtlybq b dscjrbq, yf jcyjdt yf,k.ltybq pf ntv, rfr dtlen ct,z yltrc.jdjcnb c dfibvb vfnthbfkfvb.

nj ;t rfcftncz jgnbvbpfwbb htcehcf c wtkm. gjdsitybz tuj htqnbyuf d yltrc.jdjcnz[, nj nen vj;yj gjcjdtnjdfnm kbim hf,jnfnm yfl rjyntynjv.
kz gjdsitybz htqnbyuf ytj,[jlbvj:

ktlbnm, xnj,s ghbvthyj 3/5 vfnthbfkjd kb,j yt gjgflfkb d c.;tns, kb,j zdkzkbcm jcyjdjq lkz yjds[ c.;tnjd.
f,snm j yjdjcnz[ vtytt 500 pyfrjd b ,tp rfhnbyjr djj,ot.
t hthfqnbnm bkb [jnz ,s ltkfnm 'nj rfxtcndtyyj.
t ltkfnm ,jkmib[ gththsdjd d ge,kbrfwbb yjdjcntq.

flt.cm, dkfltkmwfv dt,- 'nj ghbujlbncz :)
/habrahabr.ru/blogs/yandex/49397/#habracut
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank