www.romver.ru
/ /( )

eccrjzpsxyst ynthytn-cfqns dnjhjq ujl gjlhzl d 2006 b 2007 ujlf[ ghbpyf.ncz idtlcrbv futyncndjv H&H Webranking [elibvb d dhjgt. jxthtlyjq hfp jnvtxtyf ybprfz byajhvfnbdyjcnm jntxtcndtyys[ cfqnjd lkz gjctnbntktq, f bvtyyj .pf,bkbnb. nj cdzpfyj c jncencndbtv rfr nfrjdjq jhbtynfwbb yf rjytxyjuj gjkmpjdfntkz dj dhtvz cjplfybz ,jkmibycndf ynthytn-htcehcjd. ghtltkz.obv afrnjhjv d ghjwtcct hfphf,jnrb cfqnjd xfot dctuj gj-ght;ytve zdkztncz cnhtvktybt c'rjyjvbnm. yj b gjhj;lftn hzl j,]trnbdys[ cktlcndbq:

jncencndbt yfwtktyyjcnb cfqnf yf htitybt cnhfntubxtcrb[ pflfx jhufybpfwbb,

ytdjpvj;yjcnm j,tcgtxbnm ljk;ysq ehjdtym rfxtcndf nt[ybxtcrjuj bcgjkytybz,

ce,]trnbdyst gjl[jls r ds,jhe gjlhzlxbrf b rjyrhtnyjq htfkbpfwbb,

hfpvsnst ghtlcnfdktybz j rjytxys[ wtkz[ cjplfybz cfqnf.

j lfyysv Rambler ( fv,kth ynthytn jklbyu) yf b.ym 2008 ujlf felbnjhbz gjkmpjdfntktq ynthytn d jccbb cjcnfdkztn gjhzlrf 24vky. xtkjdtr. f hfcyjlfhcrbq rhfq ghb[jlbncz 2,50 % 'njq felbnjhbb, xnj cjcnfdkztn 600nsc. xtkjdtr bkb 12 % jn j,otq xbcktyyjcnb yfctktybz. hb 'njv chtlybq t;tujlysq ghbhjcn felbnjhbb d jccbqcrjv ctuvtynt ctnb gj lfyysv jnxnjd J son & Partners ( J & P ) cjcnfdkztn 30 %. edtkbxtybt rjkbxtcndf pfhtubcnhbhjdfyys[ ljvtyys[ bvy d pjyt . ru , rjnjhjt jnhf;ftn lbyfvbre ghbhjcnf ltqcnde.ob[ cfqnjd, cjcnfdkztn gj lfyysv ֻ 37-38 % d ujl. frbv j,hfpjv, vj;yj ujdjhbnm j njv, xnj ynthytn edthtyyj d[jlbn d xbckj rk.xtds[ vtlbqys[ rfyfkjd.

f;t ghb ,tukjv bpextybb lbyfvbrb ytnf cnfyjdbncz zcyj, xnj e;t eikj dhtvz, rjulf yfkbxbt cfqnf ,skj kbim ajhvfkmyjcnm. b yt ghtcktljdfkj xnrb[, bpvthbvs[ wtktq, b ghbikj dhtvz njuj, xnj hjcn felbnjhbb b rjyrehtywbb pf yt nht,e.n rfxtcndtyyj yjds[ gjl[jljd r hfphf,jnrt rjhgjhfnbdys[ ynthytn-cfqnjd.

lybv bp nfrb[ gjl[jljd zdkztncz fhrtnbyujdjt b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjt ghjtrnbhjdfybt ynthytn-cfqnjd.

fhrtnbyujdjt b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjt ghjtrnbhjdfybt cfqnjd ghjwtcc, wtkm. rjnjhjuj zdkztncz cjplfybt byntuhbhjdfyyjuj d rjvgktrc vfhrtnbyujds[ bycnhevtynjd jhufybpfwbb, jhbtynbhjdfyyjuj yf ljcnb;tybt rjkbxtcndtyyj bpvthbvjuj htpekmnfnf, cfqnf yf jcyjdt htpekmnfnjd vfhrtnbyujds[ bpscrfybq b c bcgjkmpjdfybtv jgnbvfkmyj gjlj,hfyys[ nt[ybxtcrjuj bycnhevtynfhbz b nt[yjkjubb.

s hfccvfnhbdftv ghjtrnbhjdfybt rfr ytghthsdysq ghjwtcc ddble dscjrjq lbyfvbrb hjcnf felbnjhbb hjccbqcrjuj ctuvtynf ctnb ynthytn. htpekmnfnt 'njuj hjcnf gjcnjzyyj bpvtyztncz yt njkmrj j,]v, yj b ghjwtynyjt cjjnyjitybt wtktds[ uhegg gj djphfcnyjve, gjkjdjve ghbpyfrfv, ehjdyzv lj[jljd, j,otcndtyyjve gjkj;tyb. b lheubv.

fhrtnbyujdjt b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjt ghjtrnbhjdfybt bvttn nhb cjcnfdkz.obt:

thdfz vfhrtnbyujdfz, lf.ofz jndtns yf djghjcs, cdzpfyyst c jghtltktybtv wtktds[ uhegg b bycnhevtynjd djpltqcndbz yf yb[, dsltktybtv yfb,jktt gthcgtrnbdys[ vtnjljd vjnbdfwbb r ghbj,htntyb. ghjldbuftvs[ njdfhjd b eckeu bkb bydtcnbhjdfyb. chtlcnd, byntuhfwbb 'nb[ vtnjljd c ltqcnde.obv rjvgktrcjv vfhrtnbyuf jhufybpfwbb, f nfr;t j,tcgtxtybtv ghtdjc[jlcndf yfl ltqcnde.obvb ynthytn-htcehcfvb rjyrehtynjd.

njhfz nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrfz, cdzpfyyf c ytgjchtlcndtyyjq htfkbpfwbtq cajhvekbhjdfyys[ d ghjwtcct vfhrtnbyujds[ bpscrfybq pflfx. yf yfghfdktyf yf xfcnye. ghjhf,jnre nfrb[ exfcnrjd, rfr .pf,bkbnb b nt[ybxtcrbq lbpfqy, aeyrwbjyfkmyjcnm, dytiyzz b dyenhtyyzz gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz, byajhvfwbjyyfz ,tpjgfcyjcnm, ljrevtynbhjdfybt, ,scnhjltqcndbt b hfcibhztvjcnm c exnjv j,jpyfxtyys[ gthcgtrnbd.

htnmz jhufybpfwbjyyfz, j,tcgtxbdf.ofz ghjatccbjyfkmyjt hfcghtltktybt pflfx chtlb jnj,hfyys[ yf rjyrehcyjq bkb htqnbyujdjq jcyjdt gjlhzlxbrjd, jgthfnbdysq rjynhjkm b jwtyrf rfxtcndf ghjbpdjlbvs[ bvb hf,jn. jl 'njq cjcnfdkz.otq gjlhfpevtdftncz gjvbvj ghjxtuj jcj,sq gjl[jl r rjynhjk. rfxtcndf hf,jns ytgjchtlcndtyys[ bcgjkybntktq. julf jndtncndtyyjcnm pf htpekmnfn ytcen yt cjnhelybrb pfrfpxbrf, lfkrbt jn ynthytn nt[yjkjubq, b kbwf pfbynthtcjdfyyst d vbybvbpfwbb ct,tcnjbvjcnb hf,jn cj cnjhjys bcgjkybntkz; f j,jcj,ktyyfz cnhernehf bkb cfvjcnjzntkmyfz jhufybpfwbz, ghjabkmyj pfyznfz lfyysv dbljv ltzntkmyjcnb, yj yfwtktyyfz kbim yf ljcnb;tybb gjcnfdktyys[ gthtl ghjtrnjv pflfx.

ghtltkz.obv afrnjhjv gjkextybz jnlfxb zdkztncz bcrk.xtybt ,sne.ob[ ctujlyz ce,]trnbdys[ gjl[jljd pf cxn:

bcgjkmpjdfybz rjkbxtcndtyys[ rhbnthbtd ghb wtktgjkfufybb, ds,jht bcgjkybntktq b jwtyrt rfxtcndf hf,jn,

bcgjkmpjdfybz ltnfkbpbhjdfyys[ b ytghthsdyj cjdthitycndetvs[ vtnjlbr dsgjkytybz hf,jn,

j,]tlbytybz ecbkbq cgtwbfkbcnjd d j,kfcnb vfhrtnbyuf b cgtwbfkbcnjd d j,kfcnb ynthytn nt[yjkjubq,

jgjhf yf htpekmnfns htuekzhys[ bccktljdfybq.

nhtvktybt hfphf,jnxbrjd r cyb;tyb. bplth;tr b e[jle jn ;tcnrjq rjyrehtywbb gjhj;lftn b[ cgtwbfkbpfwb.. nj pyfxbn, xnj xfcnm rjvgfybq cgtwbfkbpbhetncz d uhfabxtcrjv lbpfqyt, xfcnm d cjplfybb ckj;ys[ gjhnfkmys[ cbcntv bkb njhujds[ gkjofljr, xfcnm d gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb, xfcnm bvttn [jhjij gjcnfdktyyst ghjwtccs cjghjdj;ltybz ynthytn ghjtrnjd b nfr lfktt. nj pyfxbn, xnj ghb ds,jht gjlhzlxbrjd ljk;ys, dj-gthds[, exbnsdfnmcz pfzdktyyst ghbjhbntns, f dj-dnjhs[, yf cjjndtncnde.obt exfcnrb hf,jn, ult 'nj djpvj;yj, ghbdktrfnmcz rjvgfybb, bvt.obt kexibt ljcnb;tybz bvtyyj d yb[.

jcnfyjdrf ghjwtccjd fhrtnbyujdjuj b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjuj ghjtrnbhjdfybz cfqnf gjpdjkbn ljcnbxm hzlf cthmpys[ ghtbveotcnd yf ajyt bcxthgfdib[ ct,z nhflbwbjyys[ gjl[jljd. htlb yb[ yt njkmrj jxtdblyjt gjdsitybt rfxtcndf nt[ybxtcrjq htfkbpfwbb pf cxn cnfylfhnbpfwbb, rjyrehcyjuj jn,jhf gjlhzlxbrjd b bcgjkmpjdfybz rjkbxtcndtyys[ rhbnthbtd jwtyrb d gjcnjzyyjv chfdytybb c ltqcnde.obvb hfphf,jnrfvb rjyrehtynjd, yj b jnrhsnbt rfxtcndtyyj yjds[ gthcgtrnbd:

jpvj;yjcnm gjcnfyjdrb b htitybz c gjvjom. cfqnf bpvthbvs[ d wbahf[ pflfx, nfrb[ rfr ghbhjcn j,hfotybq bkb gjctoftvjcnb njhujds[ pfkjd, bpvtytybt j,]vf ghjlf;, cjrhfotybt chtlytuj dhtvtyb pfrhsnbz dfrfycbq b n.g.

yntuhfwbz cfqnf d ltqcnde.obq rjvgktrc vfhrtnbyuf jhufybpfwbb.

bybvbpfwbz pfdbcbvjcnb jn jnltkmys[ gjlhzlxbrjd.

gjllth;fybt gjcnjzyyjq lbyfvbrb ynthytn-cfqnf d cjjndtncndbb c lbyfvbrjq ynthytn felbnjhbb htubjyf, ltqcndbzvb rjyrehtynjd, bpvtytybzvb pflfx jhufybpfwbb.

hbtynfwbz yf gjcnjzyyjt gjkextybt j,hfnyjq cdzpb.

fcneobt yf 60 % ujl pfnhfns yf ghjldb;tybt njdfhjd b eckeu xthtp ctnm ynthytn d jccbb, ljcnbuibt 3 vkhl. he,ktq (,tp exnf pfnhfn yf rjyntrcnye. htrkfve!) d 2007 ujle, lbrne.n ytj,[jlbvjcnm cjplfybz bycnhevtynjd, vfrcbvfkmyj yfl;yj djpdhfof.ob[ lfyyst dkj;tybz. cgjkmpjdfybt gthcgtrnbd fhrtnbyujdjuj b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjuj ghjtrnbhjdfybz yf 'njv ajyt d crjhjv ,eleotv, jxtdblyj, cnfytn yjhvjq.

hfcyjlfhcrjv rhft eckeub gjlj,yjuj hjlf yf lfyysq vjvtyn yt ghtlcnfdktys. jhzlrf 10 rjvgfybq, chtlb rjnjhs[ cnelbb Voodoo , Spider Group , Spellsystems , ASP , e,fycrfz ynthytn-rjvgfybz d njv bkb byjv dblt j,jpyfxf.n eckeub felbnf cfqnjd, jlyfrj, b[ cenm cdjlbncz kbim SEO -felbne felbne gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb b hfy;bhjdfybz. frb[-kb,j ghtlkj;tybq fhrtnbyujdjuj b nt[ybrj-nt[yjkjubxtcrjuj ghjtrnbhjdfybz nfrb[ rfr .pf,bkbnb fyfkbp yfqnb nfr b yt elfkjcm.

rfxrjdf .., biekby ..


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank