. .


   www.romver.ru
/ /( )

jkbr hbcntuyb htvtym! - gj,tlbntkm atcnbdfkz Global Road Safety Film Awards - yf cfqnt jdjcnb pf ldf xfcf yf,hfk htrjhlyjt rjkbxtcndj ghjcvjnhjd. f;t ntvf rhbpbcf ghbdktrfkf dnhjt vtymitt dybvfybt. dnjh hjkbrf gjltkbkcz c cdjbvb ghtlcnfdktybzvb j njv, rfrjq ljk;yf ,snm cjwbfkmyfz htrkfvf, xnj,s yt njkmrj dpjhdfnm j,otcndj, yj b ghjlfnm cdjq "ghjlern".

jwbfkmyfz rjvveybrfwbz gjzdbkfcm nfr ;t lfdyj, rfr b rjvvthxtcrfz, tckb lf;t yt hfymit. e yb[ dctulf ,skj jxtym vyjuj j,otuj. j;yj lf;t crfpfnm, xnj cjwbfkmyfz rjvveybrfwbz ikf yf ifu dgthtlb. t ,ele euke,kznmcz d ghjatccbjyfkmyst nthvbys, f ghbdtle ghbvths bp ytlfktrjuj ghjikjuj.

thjznyj, dct gjvyzn gkfrfns dhtvty uhf;lfycrjq djqys b ,jhm,s c ujkjljv - 'nj yfcnjzobt itltdhs. yb ,skb cjplfys d rjyntrcnt vbhjdjq rekmnehs njuj dhtvtyb b, ytcvjnhz yf cdj. bltjkjubxtcre. ytcjdvtcnbvjcnm c ,eh;efpysvb wtyyjcnzvb, ,skb eljcnjtys vyj;tcndf ghbpjd yf vt;leyfhjlys[ atcnbdfkz[. jytxyj, atcnbdfktq htrkfvs d cjdhtvtyyjv cvsckt 'njuj ckjdf njulf tot yt ceotcndjdfkj, yj ,skb nfr yfpsdftvst vt;leyfhjlyst [elj;tcndtyyj-ghjvsiktyyst dscnfdrb, ghj[jlbdibt d cnjkbxys[ ujhjlf[ dhjgs. f;t d nz;tkjv lkz cnhfys 1925 ujle, rjulf tot yt djccnfyjdbkcz gjckt uhf;lfycrjq djqys, d fhb;t pf cthb. gkfrfnjd fzrjdcrbq b jlxtyrj ,skb yfuhf;ltys ctht,hzyjq vtlfkm. b tot hfp gjlndthlbkb yf vt;leyfhjlyjv ehjdyt pdfybt rkfccbrjd cjdtncrjq htrkfvs.

jzdkztncz pfrjyjvthysq djghjc - gjxtve d 20-t ujls XX dtrf vjukb ltkfnm hf,jns dscjxfqituj ehjdyz, f r yfxfke ysytiytuj dtrf cjdctv crbckb. xtv ltkj? vtyz tcnm jlyf dthcbz. yf yt ghtntyletn yf cdj. ytgjuhtibvjcnm, yj dct ;t

htfkmyjcnm bycfqnf

tkj d njv, xnj dct itltdhs cjwbfkmyjq ghjgfufyls XX dtrf d yfitq cnhfyt cjplfdfkbcm yf jghtltktyys[ bycfqnf[ njuj dhtvtyb. cz rjvveybrfwbz ,skf ghtltkmyj ghjcnjq b ghjikf ,s k.,e. ajrec-uhegge, ghbxtv d k.,jq, lf;t cfvjq jnlfktyyjq lthtdyt. d 'njv e yfib[ hf,jn jxtym vyjuj j,otuj c ghjgfufyljq dctuj vbhf njuj dhtvtyb.

ckb, yfghbvth, chfdybdfnm djtyyst gkfrfns gthdjq bkb dnjhjq vbhjdjq djqys, nj jyb dj dct[ cnhfyf[ ghbvthyj jlbyfrjdst vtyztncz njkmrj ajhvf cjklfn b zpsr cjj,otybz. vsck j,sxyj jlby b njn ;t. ckb dshf;fnmcz yf cktyut, nj rfrjq ,hba nfrjq b rhtfnbd. ,hba b bycfqns dj dct[ cnhfyf[ ,skb jlbyfrjdst, vtyzkjcm njkmrj yfpdfybt euhjps (bkk.cnhfwbz yf c. 45 ddth[e). fpkbxbz ghjzdkzkbcm njkmrj d vbhyjt dhtvz.

ckb d lheub[ cnhfyf[ c jrjyxfybtv djtyys[ ltqcndbq gtht[jlbkb r htityb. lheub[ pflfx b bcgjkmpjdfkb lkz 'njuj lheubt bycfqns, nj d yfitq cnhfyt ,bndf pf ehj;fq ghjljk;fkfcm cjjndtncndtyyj, ghjljk;fkfcm b buhf yf nt[ ;t bycfq-nf[ djtyyjuj dhtvtyb. nj hf,jnfkj njkmrj lj njuj vjvtynf, gjrf j,otcndj yt bpvtybkjcm. ltcm, yf vjq dpukzl, b crhsdfkfcm ghj,ktvf. jdtncrfz ghjgfufylbcncrfz vfibyf ghjcnj yt pfvtnbkf bkb yt pf[jntkf pfvtnbnm bpvtytybz bycfqnjd r 70-v ujlfv dtrf. j'njve vyjubt gjvyzn dhtvz, rjulf yf ajyt juhjvys[ kjpeyujd d cnbkt titybz XXIV c]tplf d ;bpym k.lb ,tufkb gj vfufpbyfv d gjbcrf[ bvgjhnys[ ivjnjr. dctv ,skj gj ,fhf,fye, 'aatrnf jn nfrjq rjvveybrfwbb yt ,skj ybrfrjuj. thytt crfpfnm, 'aatrn ,sk j,hfnysq. fr xnj, ytcvjnhz yf ,fyfkmyjcnm dsdjlf, ghbltncz dct ;t tuj cltkfnm. jvveybrfwbz hf,jnftn njkmrj njulf, rjulf jyf gjcnhjtyf yf htfkmyjv bycfqnt. tn bycfqnf ytn 'aatrnbdyjq rjvveybrfwbb.

thtqltv r cjdhtvtyyjve gjkj;tyb. dtotq. tqxfc d yfitq cnhfyt e;t cjdthityyj lheujt j,otcndj. tn bltjkjubxtcrb[ ,fhmthjd, ytn yfhjlys[ vfcc - bcrk.xbntkmyj kbxyst bycfqns. nj jxtym [jhjij dblyj yf ghbvtht rjvvthxtcrjq rjvveybrfwbb. kjufy tnfqnt cfvjktnfvb 'hjakjnf lfdyj rfyek d dtxyjcnm b cnfk ljcnjzybtv bcnjhbb. tgthm rjvveybrfwbjyye. cnhfntub. b rhtfnbd lkz nhfycyfwbjyfkmys[ b hjccbqcrb[ rjvgfybq hfphf,fnsdf.n kexibt ujkjds cnhfys, lf b yt njkmrj cnhfys - dctuj vbhf. djn d cjwbfkmyjq rjvveybrfwbb gjxtve-nj vfkj xnj bpvtybkjcm c 70-[. e, hfpdt xnj dvtcnj egbnfyys[ rjvcjvjkmwtd ntgthm vs dblbv egbnfyys[ ljvj[jpztr bkb vjlys[ gjlhjcnrjd. jn b dct jnkbxbt. ct nt ;t j,obt ckjdf b ghbpsds. f;t tckb gjgflftncz ytgkj[jq rhtfnbd bkb bcgjkytybt, dct hfdyj cnhfntubxtcrjq jcyjds pf 'nbv yt dblyj. cjjndtncndtyyj, b 'aatrnbdyjcnm 'nb[ hf,jn jxtym cgjhyfz.

t, rnj hf,jnftn d rjvveybrfwbjyyjv ,bpytct, ghtrhfcyj pyf.n, xnj gjlfdkz.ott ,jkmibycndj rhegys[ hjccbqcrb[ b vt;leyfhjlys[ rjvgfybq hfphf,fnsdf.n cdj. cnhfntub. yf 3-5 ktn dgthtl, yf 'njq ,fpt dscnhfbdftncz b rhtfnbdyjt htitybt.

jwbfkmys[ ghjtrnjd c nfrbv ehjdytv cnhfntubxtcrjq ghjhf,jnrb e yfc d cnhfyt gjrf ytn bkb gjxnb ytn. fit futyncndj gjgsnfkjcm cldbyenm ghj,ktve c vthndjq njxrb b hfphf,jnfnm yt hfpjde. frwb., f gjkyjwtyye. rfvgfyb., hfccxbnfyye. yf ljcnb;tybt htpekmnfnf, - cyb;tybt cvthnyjcnb yf ljhjuf[.

yt rfyycrbq dfhbfyn

fphf,jnrf byntuhbhjdfyyjq rfvgfybb jhjuf ,tp hbcrf, ldb;tybt ,tp jgfcyjcnb yfxfkfcm dtcyjq 2007 ujlf. (frfpxbrjv ghjtrnf dscnegbkf . tfkbpfwbz lfyyjq cjwbfkmyjq rfvgfybb ghj[jlbkf ghb gjllth;rt jccbqcrjuj cj.pf fdnjcnhf[jdobrjd.) jytxyj, htfkmyfz ;bpym jnkbxftncz jn bltfkmyjuj ghtlcnfdktybz: ybrnj yfv yt lfk ytcrjkmrj ktn yf ljcrjyfkmye. ghjhf,jnre cnhfntubb b ghjdtltybt ,tcrjytxys[ ntcnjd rhtfnbdys[ htitybq. e f rnj ujdjhbk, xnj ,eltn kturj?

ct cnhjbkjcm gj lfdyj fghj,bhjdfyysv ghbywbgfv -ghjdjlbkbcm bccktljdfybz, bpexfkcz vbhjdjq jgsn. f jcyjdfybb htpekmnfnjd rhtfnbdyjve jnltke ,skf gjcnfdktyf pflfxf, rjnjhe. ytj,[jlbvj ,skj htibnm vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyj b c vbybvfkmysv ,.l;tnjv. hjlt dct rfr j,sxyj, k.,jq xtkjdtr, rjnjhsq hf,jnfk d rjvveybrfnbdyjv ,bpytct, cjukfcbncz, xnj nfr ltkftncz dctulf. j dct jrfpfkjcm ujhfplj bynthtcytt

thdsv ltkjv vs htibkb gjlyznm dtcm vfnthbfk, rjnjhsq tcnm yf 'ne ntve d jccbb. r dtkbrjve cj;fktyb., jrfpfkjcm, xnj d gjlfdkz.otv ,jkmibycndt cjwbfkmyfz rjvveybrfwbz d yfitq cnhfyt htiftn rfrbt eujlyj pflfxb, rhjvt ghjlf;b ghjlernf. t elbdkzqntcm: d cjwbfkmyjq rjvveybrfwbb nj;t tcnm ghjlern; tckb d rjvvthxtcrjq rjvveybrfwbb bv vj;tn ,snm, yfghbvth, gbdj bkb pe,yfz gfcnf, nj d cjwbfkmyjq, cjjndtncndtyyj - ghbcntuyensq htvtym bkb cxtn rjyrhtnyjuj ltncrjuj ljvf.

hfvrf[ gthdjq rfvgfybb, cnfhnjdfditq 13 b.yz 2007 ujlf, ,sk jncyzn hjkbr hbcntuybntcm! kb ghbcntuyen dfc. fgjvybv, nfv jxtym yt[bnhfz bcnjhbz fdnjrfnfcnhjaf, ltdjxrf cblbn d cgtwbfkmyjv ltncrjv fdnjvj,bkmyjv rhtckt, b jyf ;bdf, f hjlbntkb gjub,kb, gjcrjkmre pf,skb ghbcntuyenmcz.

fqlb 10 jnkbxbq: gkfrfns yfxfkf XX dtrf,
ghbpsdf.obt yf djtyye. cke;,e,
- , , tkbrj,hbnfybz

jkbr ,sk gjrfpfy d 107 rbyjntfnhf[ d 14 ujhjlf[ cnhfys b yf gznb rf,tkmys[ rfyfkf[, yj, r cj;fktyb., c yt jxtym ,jkmijq felbnjhbtq (365 lytq », dnj gk.c, jccbqcrbq rfyfk ,jtds[ bcreccnd, ylbz », jvtlbz »). hjvt 'njuj, ,skj ghjdtltyj ytcrjkmrj ghjvjfrwbq, hfphf,jnfyf cgtwbfkmyfz ltncrfz ghjuhfvvf, ye b, rjytxyj, d cjjndtncndbb c gjcktlybvb nhtylfvb yt j,jikjcm ,tp j,ce;ltybz rfvgfybb d ,kjuf[ b yf Youtubt. ynthytn-cjj,otcndj jlyjpyfxyj ghjujkjcjdfkj b pf blt., b pf rhtfnbd, b pf bcgjkytybt. fb,jktt xfcnj dcnhtxf.obtcz rjvvtynfhbb d ,kjuf[ - 'nj ;tcnrj b ghfdbkmyj. yjubt rjkktub ujdjhbkb, xnj hjkbr ckbirjv rhjdfdsq b yt jxtym rhtfnbdysq. jukfiecm, xnj rhjdfdj, yj yt cjukfiecm, xnj ckbirjv. eotcnde.n b ujhfplj ,jktt rhjdfdst ghbvths hjkbrb gj ,tpjgfcyjcnb ldb;tybz bp tdthyjq hkfylbb b tkmubb (bkk.cnhfwbb yf c. 46 b 47 ddth[e).

jxtve-nj ybrjuj yt cveoftn, xnj d ,jkmibycndt htrkfvys[ hjkbrjd dct jxtym rhfcbdj b hfljcnyj: k.lb gm.n ufpbhjdre b ghb 'njv evelhz.ncz tot eks,fnmcz, jnrecsdf.n ijrjkflre b gznm ctreyl rhegysv gkfyjv ;e.n tt c yfckf;ltybtv. kz htrkfvs 'nj yjhvfkmyj, [jnz d htfkmyjq ;bpyb nfrjuj yt ,sdftn bkb ,sdftn jxtym htlrj. s ;t d cdjtv hjkbrt ybxtuj yt ghtedtkbxbdftv b yt cvfretv gjrfpsdftv ljcnfnjxyj htfkbcnbxyj gjcktlcndbz ytbcgjkmpjdfybz ghjlernf.

fxtcndj rhtfnbdf 'nj jnltkmyfz ntvf. xtdblyj, hjkbr hbcntuybntcm yt rfyycrbq dfhbfyn. f b yt nfrjdf ,skf pflfxf. ht,jdfkjcm cjplfnm hf,jnf.obq hjkbr c vbybvfkmysv ,.l;tnjv, gjyznysq c gthdjuj dpukzlf lkz k.ltq c k.,sv IQ. j'njve b ,sk ds,hfy kj,jdjq dfhbfyn. tlm tckb ds,bhfnm vt;le ghbpfvb yf atcnbdfkz[ b ;bpyzvb k.ltq, nj lkz k.,juj yjhvfkmyjuj xtkjdtrf ds,jh jxtdblty.

kz fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb rfvgfybb dpzn gjrfpfntkm rjkbxtcndf gjub,ib[ b hfytys[ d hfcxtnt yf jlye fdfhb.. thdsq akfqn rfvgfybb ghjitk pfljkuj lj e;tcnjxtybz flvbybcnhfnbdys[ vth d dblt edtkbxtybz inhfajd pf ytbcgjkmpjdfybt htvytq ,tpjgfcyjcnb (b.ym b.km 2007 ujlf). tv yt vtytt d ujhjlf[ ghjdtltybz rfvgfybb pfvtnyf ntyltywbz r cyb;tyb. 'njuj gjrfpfntkz. c ddtltybtv inhfays[ cfyrwbq ,sk pyfxbntkmyj ghtdsity chtlybq gjrfpfntkm gj cnhfyt. j lfyysv ghjdtltyyjuj futyncndjv cntcndtyyj jghjcf, ,jktt 51% fdnjdkfltkmwtd cxbnf.n e;tcnjxtybt flvbybcnhfnbdys[ vth ghfdbkmysv, f ,jktt 7% lf;t ytljcnfnjxysv. abwbfkmyfz cnfnbcnbrf cdbltntkmcndetn j cyb;tybb rjkbxtcndf (yf 8%) b gjub,ib[ d yb[ (yf 12%) (uhfabr abrcbhetn). f uhfabrt ghbdtltyj bpvtytybt rjkbxtcndf gjub,ib[ b hfytys[ d hfcxtnt yf jlye fdfhb. d chtlytv gj cnhfyt, f nfr;t d rf;ljv bp ujhjljd, ult ltvjycnhbhjdfkcz hjkbr hbcntuybntcm! kb ghbcntuyen dfc. htvz hjnfwbb hjkbrf d rbyjntfnhf[ b yf rf,tkmyjv ntktdbltybb: 1-q akfqn - b.ym - b.km 2007 ujlf; 2-q akfqn - vfhn - fghtkm 2008 ujlf.

abrcbhetn

, .

cnjxybr: jabwbfkmysq cfqn http://www.gibdd.ru/news

cbkf vtnfajhs

crjht gjckt c]tvjr gthdjuj hjkbrf ,skb gjcnfdktys yjdst pflfxb - ,jhm,f c ghtdsitybtv crjhjcnyjuj ht;bvf, ghjtpljv yf rhfcysq cdtn b eghfdktybtv fdnjvj,bktv d ytnhtpdjv cjcnjzybb. fr j,sxyj, yfxfkb c gjbcrf bycfqnjd b epyfkb vyjuj bynthtcyjuj.

fr yb cnhfyyj, vyjubt bp hjccbzy yt ,jzncz gjub,yenm, crjhtt b[ vj;tn pfwtgbnm nj, xnj jyb gjnthz.n pljhjdmt bkb jcnfdzn bydfkblfvb cdjb[ ,kbprb[. j d nj ;t dhtvz tcnm b lheufz uheggf bv yfgktdfnm yf dct[, rhjvt ct,z. nj cbkmyj eckj;ybkj pflfxe. jcrjkmre ltkfnm ytcrjkmrj bcnjhbq yf rf;lsq ghjlern b yf hfpyst bycfqns ckbirjv ljhjuj, f ghb vfktymrjv vtlbfdtct cfvje,bqcndtyyj ghjcnj ybrnj yt edblbn. hbikb r rjvghjvbcce b yfgbcfkb cwtyfhbq, rjnjhsq pfnhfubdftn chfpe ldf bycfqnf. jlyjq cnjhjys, jy gjrfpsdftn e;fc cvthnb d fdnjrfnfcnhjat, c lheujq cnhfiyst gjcktlcndbz lkz ds;bdib[. fr gjzdbkcz cwtyfhbq tpexbq gjl ckjufyjv fghfcysq hbcr hfp,bnfz ;bpym.

 

njxrb phtybz bcgjkytybz c hjkbrjv tpexbq yfv gjdtpkj ,jkmit, xtv c hbcntuybntcm: gjzdbkjcm ,jkmit ltytu yf ghjbpdjlcndj, cjjndtncndtyyj, ,jkmit djpvj;yjcntq. s cvjukb ghbukfcbnm bvtybnjuj pfgflyjuj ht;bccthf tyf fhntyinfqyf, cgtwbfkbcnf gj fdnjhtrkfvt, fdnjhf cthbb hjkbrjd gj ghjgfufylt ,tpjgfcyjuj ldb;tybz d fybb, b jncyznm ,jktt 'vjwbjyfkmysq b bpj,hfpbntkmyj bynthtcysq vfnthbfk. cnjhbz k.,db j,hsdftncz fdnjrfnfcnhjajq (t,t gjdtpkj: ns evth chfpe, ujdjhbn ltdeirf d bydfkblyjv rhtckt, j,hfofzcm r gjub,itve d ,jqahtyle), rjnjhfz cyznf d;bde..

cksifk vyjuj eghtrjd d njv, xnj fdnjrfnfcnhjae gjrfpsdfnm yt j,zpfntkmyj, tcnm vyjuj rhtfnbdys[ htitybq, rhjvt rfr gjrfpsdfnm negj hfp,bne. vfibye, b ,eltn lf;t cnhfiytt. jndtn yf 'nj vjue crfpfnm yfv yt ye;yj cnhfiytt. cnfnb, htlthbr tu,tlth, gjcvjnhtd yf Red Apple lfyysq hjkbr, cxtk tuj ljcnfnjxyj vzurbv gj chfdytyb. c yfnehfkbcnbxysv [hecnjv kjvf.ob[cz rjcntq d ,hbnfycrb[ hjkbrf[.

s cnhtvbkbcm ljytcnb lj phbntkz ye;ye. yfv 'vjwb. b cjj,otybt, xnj,s jy gtht;bk b gjxedcndjdfk fdnjrfnfcnhjae yf cdjtq ireht. j;yj cjckfnmcz b yf vt;leyfhjlysq jgsn dpznm [jnz ,s gjcktlyb[ ghbpthjd fyycrjuj atcnbdfkz d rfntujhbb fgbnrb. tcvjnhz yf dc. rhtfnbdyjcnm cwtyfhbtd, uthjb dct hfdyj ytcrjkmrj ctreyl yfckf;lf.ncz k.,bvsv yfgbnrjv d rkfccbxtcrjq gjpt ujhybcnf. nj gjltkftim, ,tp hfwbjyfkmyjuj d rjvveybrfwbb gjrf yt j,jqnbcm.

 

fhfkktkmyj c ghjbpdjlcndjv tpextuj cyzkb hjkbr, yfghfdktyysq yf htitybt ghj,ktvs dj;ltybz d ytnhtpdjv dblt. yjubt bp yfc cxbnf.n, xnj tckb jyb ytvyjuj dsgm.n, yfghbvth, xenm-xenm ifvgfycrjuj bkb [jhjituj dbyf, nj jyb yt jgmzyt.n b 'nj yt gjvtiftn bv ljt[fnm lj ljvf. j jyb yt gjybvf.n, xnj htfrwbz pfvtlkztncz lf;t jn ukjnrf fkrjujkz ytpfvtnyj lkz dsgbdituj.

c]tvrf[ cjukfcbkcz ghbyznm exfcnbt bpdtcnysq htcnjhfnjh hrflbq jdbrjd. wtyfhbq yfgbcfy cgtwbfkmyj lkz ytuj rkfccbxtcrbq ajhvfn ntcnbvjybfk. jcrjkmre hjkbr ,sk yfwtkty yf ljcnfnjxyj ghjldbyene. felbnjhb., jxtym df;yj ,skj dslth;fnm dscjrbq ehjdtym rfxtcndf ghjlfrityf. xbnf., xnj yfitq ndjhxtcrjq uheggt 'nj elfkjcm, b ,skf vfcnthcrb cjplfyf cjjndtncnde.ofz fnvjcathf. fxtcndj rfhnbyrb b cfeylnhtrf gjkyjcnm. gjgfkj d j;blfybz wtktdjq felbnjhbb. lf;t ytcvjnhz yf ljcnfnjxyj ,fyfkmye. ajhve cwtyfhbz, elfkjcm cj[hfybnm bynhbue b eqnb jn negjuj ghbpsdf. t dbltk yb jlyjuj xtkjdtrf, rjnjhsq ,s yt gjlevfk, xnj ctqxfc tve hfccrf;en ghj jxthtlyjq yjdsq htcnjhfy. yt ghjxedcndjdfk cjj,otybt gj gjkyjq d vjvtyn, rjulf hrflbq jdbrjd jnrhsk rfhns. hjkbrt lby ukjnjr fkrjujkz bpdtcnysq htcnjhfnjh ghbdsxyj 'ktufynty. jb ujcnb pyf.n njkr d dbyt... ljdthbntkmysv njyjv cjj,oftn htcnjhfnjh. jckt xtuj ghtljcnthtuftn: f;t jlby ukjnjr fkrjujkz vj;tn gjue,bnm dfie ;bpym!

jkbrb tpexbq b lby ukjnjr yfxfkb nhfyckbhjdfnmcz 17 vfhnf 'njuj ujlf yf rf,tkmyjv ntktdbltybb b d rbyjntfnhf[. d yfitv futyncndt bltn hf,jnf yfl nhtnmbv akfqnjv rfvgfybb. hjtrn ds[jlbn yf cjdthityyj lheujq ehjdtym. ;t cyznj gznm yjds[ hjkbrjd. lby bp yb[ hbcntuyb htvtym! ckb [jxtim ds;bnm cyjdf gjcdzoty htvyzv ,tpjgfcyjcnb. y gjkexbk ghbp njhjuj dctvbhyjuj atcnbdfkz abkmvjd gj ,tpjgfcyjcnb ldb;tybz (Global Road Safety Film Awards) b dpjhdfk

eytn (bkk.cnhfwbz dybpe). bltj hjkbrf yf cfqnt jdjcnb cnfkj yjdjcnm. lyz b ytltk. edthtyyj pfybvfkj vtcnj d -10.

jcyjde gjkj;tyf ghjcnfz bltz tplbnm pf hektv ,tp htvyz ,tpjgfcyjcnb nfrjt ;t ,tpevbt, rfr dsghsubdfnm bp jryf gznjuj 'nf;f. t;leyfhjlysq ajhev tot hfp gjlndthlbk lf, ghbtv f,cehlyjuj chfdytybz bcgjkmpetncz yt dgthdst, yj df;ty yt cfv ghbtv, f yfcrjkmrj jy xtnrj ljyjcbn cjj,otybt lj wtktdjq felbnjhbb b yfcrjkmrj jy lkz yb[ frnefkty.

f;t cfvsq utybfkmysq hjkbr hf,jnftn gj-yfcnjzotve 'aatrnbdyj njkmrj d rjvgktrct. rjvveybrfnbdyjq cnhfntubb gj gjkyjq pfltqcndjdfys dct frnefkmyst rfyfks rjvveybrfwbb jn rkfccbxtcrb[ lj gfhnbpfycrb[. s ,eltv gjldtibdfnm vfytrtys yf htvyz[ d cfvs[ dscjrb[ njxrf[ njhujds[ wtynhjd, yf ekbwf[ jcrds crjhj gjzdbncz fdnjvj,bkm, cnbkbpjdfyysq gjl cdbyj,srf, d bynthytnt ,eltn hfcghjcnhfyznmcz dbltj, yf rjnjhjv... j dghjxtv, cfvb edblbnt.

 

ct 'nb frwbb ghbpdfys gjllth;fnm b hfpdbnm bltb, pfkj;tyyst d hjkbrf[, ghj,elbnm r lbfkjue bynthytn-cjj,otcndj. ,ce;ltybz d ,kjuf[ yfukzlyj ltvjycnhbhe.n, xnj k.lb jpf,jxtys cbnefwbtq yf ljhjuf[, jyb ujnjds vtyznmcz, xnj yfcnfkj gjl[jlzott dhtvz lkz dshf,jnrb yjds[ cjwbfkmys[ yjhv gjdtltybz b ghtjljktybz cnthtjnbgjd 90-[.

hfvrf[ ghj[jlzotq rfvgfybb vs yfvthtyyj yt juhfybxbdftvcz jlybv ghbtvjv b hf,jnftv d hfpkbxys[ ajhvfnf[ [jhhjh (hjkbr hbcntuybntcm! kb ghbcntuyen dfc), vtkjlhfvf (tpexbq), ntcnbvjybfk (lby ukjnjr), vtnfajhf (hbcntuyb htvtym! ckb [jxtim ds;bnm). gbhfzcm yf ntcnbhjdfybt hjkbrjd (ekbxyst bynthdm. face to face) jnvtxe, xnj cfvsq dscjrbq gjrfpfntkm pfgjvbyftvjcnb ltvjycnhbhe.n [jhhjh b vtkjlhfvf, ntcnbvjybfk pfwtgbk felbnjhb., yj d vtymitq cntgtyb, f djn yfcrjkmrj jrf;tncz 'aatrnbdyjq d yfib[ htfkbz[ vtnfajhf - gjrf;tn dhtvz.

kjdjv, cjwbfkmyfz rjvveybrfwbz dct ;t yt evthkf b tcnm dct ifycs, xnj jyf ,eltn hfpdbdfnmcz. heujq djghjc - rfr 'aatrnbdyj? jntkjcm ,s, xnj,s d hfvrf[ 5%-q rdjns yf cjwbfkmye. htrkfve wtynhfkmyst rfyfks ntktdbltybz ltvjycnhbhjdfkb kexibt j,hfpws nfrjq htrkfvs. yt nj, xnj jrfpfkjcm gjl herjq d lfyye. vbyene.

frcbv tljhjd, htfnbdysq lbhtrnjh cntcndtyyj
ehyfk "ylecnhbz htrkfvs"
 sostav.ru/articles/2008/12/26/ko2/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank