.


   www.romver.ru
/ /( )

jplfybt cfqnf rjvgfybb lkz rf;ljq n.vtycrjq abhvs ghjcnj ytj,[jlbvj. nj cxbnftncz b elj,ysv rfyfkjv lkz gjbcrf byajhvfwbb, b cjdhtvtyysv vjlysv fnhb,enjv bvbl;f. nj,s cfqn yt ,sk crexysv, utythfkmysq lbhtrnjh n.vtycrjq rjvgfybb fkfrnbrf-jan thutq bkmrjd cjdtnetn jnlfnm tuj ghbujnjdktybt d herb ghjatccbjyfkjd!

f vjq dpukzl, ghb ghjtrnbhjdfybb cfqnf ytj,[jlbvj dctulf gjvybnm, xnj dct k.lb jxtym pfyzns cdjbvb ghj,ktvfvb b b[ ybrjulf d ;bpyb yt pfvfybim yf cfqn, rjnjhsq vtlktyyj uhepbncz, lf;t tckb tuj ukfdyfz cnhfybxrf dhjlt rhfcbdfz. njhjt, jy ljk;ty ,snm lhe;tcndtyysv, n.t. kturj djcghbybvftvsv. t yflj ghznfnm df;ye. byajhvfwb. uke,jrj. ;t gjckt nhtnmtuj rkbrf [jxtncz ghtrhfnbnm gjbcr byajhvfwbb. fghbvth, ghfqc-kbcnf. jvfnthbimcz ghj ct,z, b gjqltim bcrfnm njdfh e rjyrehtynjd, cxbnftn jy.

f;t ghjcnj byajhvfwbjyysq cfqn ye;yj djdhtvz j,yjdkznm. fr ghfdbkj, nfrbt cfqns hfccrfpsdf.n j ltzntkmyjcnb rjvgfybb b ghjlerwbb, rjnjhe. 'nf rjvgfybz dsgecrftn. lyfrj ghfqc-kbcns, dfrfycbb, frwbb, gjcnegktybt yjdjuj njdfhf b lheufz byajhvfwbz gthbjlbxtcrb vtyz.ncz, b 'nj ytkmpz yt jnhf;fnm yf cnhfybwf[.

jplfybt cfqnf 'nj jxtym cthmtpyjt ltkj. j;yj, rjytxyj, cltkfnm cfqn lkz dbpbnrb bkb ufkjxrb. j ,tp ljk;yjq gjllth;rb b hfcrhenrb jy jrf;tncz yt djcnht,jdfy. ye;yj kb hj;lfnm nfrjq ybrjve yt ye;ysq vecjh? cghfibdftn ghtlghbybvfntkm.

nj,s cfqn hf,jnfk, fdnjhe ytj,[jlbvj hfphf,jnfnm xtnre. rjywtgwb., dkj;bnm ,jkmibt ltymub b gjdthbnm d nj, xnj dct chf,jnftn! , ukfdyjt, ljk;yf gjzdbnmcz utybfkmyfz bltz, rjnjhfz gjpdjkbn [jnz ,s ntjhtnbxtcrb dsltkbnm dfi cfqn yf ajyt jcnfkmys[.

jghj,eqnt gjvtxnfnm b gjcjhtdyjdfnmcz c gjbcrjdsvb cbcntvfvb, b cnfytn dct gjyznyj. nj vf[byf. j'njve ,tp crjhjcnb b bp.vbyrb cfqn yt cvj;tn cnfnm rjyrehtynysv, gjzcyztn thutq bkmrjd.

jkmrj tlbybws d bynthytn-,bpytct lj,bdf.ncz ecgt[f b 'nj afrn. lyfrj tckb ,bpytcvtye elfcncz uhfvjnyj hfphf,jnfnm nfrjq htcehc b hfcrhenbnm tuj, nj ecgt[ jlyjpyfxyj j,tcgtxty. julf ,jufncndj uhfvjnys[ fdnjhjd ,eltn ghbevyj;fnmcz d utjvtnhbxtcrjq ghjuhtccbb.

c[jlz bp cdjtuj uhecnyjuj jgsnf, vjue xtcnyj crfpfnm, 'nj jxtym ckj;yfz pflfxf. lbybxyst bcrk.xtybz gjkexbditujcz ecgt[f 'nj bvtyyj bcrk.xtybz. j dct vj;tn gjkexbnmcz df;yj ghfdbkmyj yfghfdbnm cbks b bcrhtyyt vtxnfnm j, ecgt[t d bpytc-ynthytn. tot lkz 'njuj yflj ,snm rfr vbybvev afyfnjv bkb ,tphfccelysv jgnbvbcnjv, pfdthbk thutq bkmrjd.

fgjvybv, xnj lkz yfxbyf.ob[ ,bpytcvtyjd thutq bkmrjd pfgecnbk ,bpytc-gjhnfk, yf rjnjhjv gjlhj,yj bpkj;tyj b jgbcfys nt jib,rb, rjnjhst jy cjdthifk d yfxfkt cdjtq rfhmths. fr;t nfv cj,hfyf vfccf gjktpyjq byajhvfwbb lkz k.ltq, bvt.ob[ jnyjitybt r ghtlghbybvfntkmcrjq ltzntkmyjcnb. f cfqnt vj;yj yfqnb gjktpyst cnfnmb, fcgtrns pfrjyjlfntkmcnd d hfpkbxys[ cathf[, cjdtns lkz jnrhsnbz b hfpdbnbz ,bpytcf, fhtylyst vtcnf b vyjujt lheujt.

newsprom.ru/Ekonomika/122993425000454/Sozdanie_sajta_kompanii_v_Tjumeni_schitaetsja_modnym.html

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank