. ? , , , ?


   www.romver.ru
/ /( )

bcntvf vfhrtnbyuf yf ghtlghbznbb

. fkfijd

ehyfk "hfrnbxtcrbq vfhrtnbyu" - 3 2000

ysytiyb[ ckj;ys[ 'rjyjvbxtcrb[ eckjdbz[ jcyjdyjq ghj,ktvjq yf ghtlghbznbz[ zdkztncz c,sn ghjlerwbb b tuj ecnjqxbdjcnm. fr ghbdktxm kbtynf r ghjlerwbb ghtlghbznbz? fr jghtltkbnm ntyltywbb hsyrf b cghjuyjpbhjdfnm cghjc, wtys b, d wtkjv, cdjt ,eleott? fr frnbdyj djpltqcndjdfnm yf kbtynjd b rjyrehtynjd b eghfdkznm hsyrjv? jplfybt hfpdtndktyyjq cbcntvs vfhrtnbyuf yf ghtlghbznbb gjpdjkztn htibnm 'nb b vyj;tcndj lheub[ djghjcjd bvtyyj cbkfvb ghtlghbznbz.

ghfdktybt 'rjyjvbrjq b abyfycfvb ghtlghbznbz ytdjpvj;yj ,tp [jhjij hf,jnf.ob[ vfhrtnbyujds[ cke;,. tj,[jlbvj dctulf lth;fnm here yf gekmct hsyrf. flj dctulf pyfnm rfrbt cjjnyjitybz wtys, rfxtcndf, cthdbcf b j,]tvf ghjlf; ceotcnde.n yf hsyrt, rfrjds tuj ntyltywbb b j,]tvs, xnj ghtlghbybvf.n rjyrehtyns, d xtv jyb cbkmytt bkb ckf,tt. thtl ntv, rfr nhfnbnm ytvfkst ltymub yf htrkfve, ytgkj[j ,s gjyznm, f ,eltn kb 'aatrn jn ytt. ckb ghtlghbznbt cj,bhftncz hfcibhznmcz d htubjys, nj ytj,[jlbvj dctulf pyfnm gjkj;tybt d rf;ljv bp yb[.

j gjvbvj dytiytq byajhvfwbb ytj,[jlbvj bvtnm b cdtltybz j cbnefwbb yf ghtlghbznbb. fr nhfnzncz ltymub yf ghjbpdjlcndtyysq b rjvvthxtcrbq wbrk? frjt bp gjlhfpltktybq yfb,jktt htynf,tkmyj? rfrjuj dblf ghjlerwbb yfb,jkmifz htynf,tkmyjcnm, cfvsq vfktymrbq chjr j,jhfxbdftvjcnb? fr gjcnhjbnm cbcntve eghfdktybz b jgkfns gj htpekmnfnfv? nb b vyjubt lheubt djghjcs htif.ncz gkfyjdj-'rjyjvbxtcrbvb bkb abyfycjdsvb gjlhfpltktybzvb. fyyfz byajhvfwbz zdkztncz jcyjdjq lkz eghfdktybz bplth;rfvb b ct,tcnjbvjcnm.. f jcyjdfybb tt cke;,f vfhrtnbyuf vj;tn hfphf,jnfnm ub,re. cbcntve jgnjds[ crbljr b gjkbnbre wtyjj,hfpjdfybz.

bceyjr 1.

cyjdyfz wtkm cke;,s vfhrtnbyuf yf ghtlghbznbb pfrk.xftncz d yfkf;bdfybb cbcntvs j,hf,jnrb b gjlfxb ytj,[jlbvjq lkz j,tcgtxtybz rjyrehtynjcgjcj,yjcnb byajhvfwbb j hsyrt d gjlhfpltktybz abhvs. nfr;t d jhufybpfwbb htuekzhyjuj j,vtyf byajhvfwbtq vt;le gjlhfpltktybzvb. kfdysv yfpyfxtybtv vfhrtnbyuf zdkztncz j,tcgtxtybt ghjwtccf eghfdktybz fccjhnbvtynjv. f pflfxe eghfdktybz fccjhnbvtynjv hf,jnf.n dct aeyrwbb cke;,s vfhrtnbyuf, rfr dytiytuj, nfr b dyenhtyytuj (bc. 1). ckb dytiybq vfhrtnbyu gjcnfdkztn byajhvfwb. bp dytiytq chtls ghtlghbznbz, nj dyenhtyybq vfhrtnbyu bccktletn cdj. abhve bpyenhb. hbxtv 'nb bccktljdfybz yfxbyf.ncz jn dszdktybz eprb[ vtcn b gjntywbfkmys[ djpvj;yjcntq jnltkmys[ gjlhfpltktybq ghtlghbznbz b pfrfyxbdf.ncz cjplfybtv vt[fybpvf eghfdktybz pfnhfnfvb abhvs (eghfdktyxtcrbq extn). 'njq cdzpb ljcnfnjxyj ckj;yj xtnrj hfpltkbnm aeyrwbb dyenhtyytuj 'rjyjvbxtcrjuj vfhrtnbyuf b eghfdktyxtcrjuj extnf.

1-q 'nfg (gjlujnjdbntkmysq b gjcnfyjdjxysq)

2-q 'nfg (dytlhtybt)

hfrnbxtcrb dct ghtlghbznbz e;t gjyzkb ytj,[jlbvjcnm vfhrtnbyuf. j'njve ghfrnbxtcrb e dct[ ceotcnde.n cjjndtncnde.obt cke;,s, rjnjhst d njq bkb byjq cntgtyb hf,jnf.n c byajhvfwbtq b ltkf.n yf jcyjdt tt rjt-rfrbt dsdjls. j e htlrb[ ghtlghbznbq vfhrtnbyu zdkztncz jghtltkz.otq cke;,jq. ct tot ,jkmibycndj ghtlghbznbq hf,jnftn yf ghjbpdjlcndj ghjlerwbb, f yt yf tt ghjlf;e. nc.lf b dct ghj,ktvs: pfnjdfhbdfybt crkflf, fcnhjyjvbxtcrbt pfljk;tyyjcnb b, rfr cktlcndbt, vyj;tcndj lheub[. j tcnm, d ysytiyb[ eckjdbz[, rfr 'nj yb cnhfyyj, ghjbpdjlcndj zdkztncz dnjhbxysv ghjwtccjv. kfdyfz cke;,f 'nj cke;,f c,snf b vfhrtnbyuf.

fhrtnbyu yf ghtlghbznbb gjlhfpltkztncz yf:
1. vfhrtnbyu cshmz,
2. vfhrtnbyu nt[yjkjubq b ghjbpdjlcndf,
3. vfhrtnbyu ujnjdjq ghjlerwbb.

ckb gjcktlybv d hfpkbxyjq vtht pfybvf.ncz yf ,jkmibycndt ghtlghbznbq, nj htlrjt ghtlghbznbt pfybvftncz gthdsvb ldevz, f jyb yt vtytt df;ys. tlm jghtltkbd ne ghjlerwb., rjnjhe. ytj,[jlbvj ghjbpdtcnb, ghtlghbznb. ytj,[jlbvj gjlj,hfnm cshmt b nt[yjkjubxtcrbq ghjwtcc cjjndtncnde.otuj rfxtcndf. tj,[jlbvj yfqnb jgnbvfkmyjt cjjnyjitybt wtyf-rfxtcndj-rjkbxtcndj jlyjdhtvtyyj gj dct nhtv gjlhfpltktybzv vfhrtnbyuf, f yt gj rf;ljve d jnltkmyjcnb. ktletn jnvtnbnm, xnj gjvbvj wtys, rfxtcndf b rjkbxtcndf ghjlerwbb d ysytiytt dhtvz yt vtymie. hjkm buhftn cthdbc, xnj jpyfxftn yt njkmrj gjcktghjlf;yst ufhfynbb b j,cke;bdfybt, yj, ght;lt dctuj, hf,jne c kbtynjv.

jytxyjq wtkm. dct[ vfhrtnbyujds[ bccktljdfybq zdkztncz hfphf,jnrf ghjuhfvvs ghjldb;tybz ghtlghbznbz yf hsyjr. b;t ghbdjlbncz ghbvth nfrjq ghjuhfvvs.

hbvth ghjuhfvvs ghjldb;tybz yf hsyjr

1. cyjdyfz wtkm yfkflbnm 'aatrnbdyst b cfvjhfpdbdf.obtcz cke;,s c,snf b vfhrtnbyuf.
bl hf,jn tpekmnfns
1. ccktljdfybt rjyrehtynjd
gjkextybt gthdbxyjq byajhvfwbb
c,jh wtyjdjq byajhvfwbb cdjlyfz byajhvfwbz
hfphf,jnrf b cjukfcjdfybt ds[jlyjq ajhvs gj rjyrehtynfv (25-50 geyrnjd fyfkbpf) ajhvf fyfkbpf
pfgjkytybt byajhvfwbtq pfgjkytyyst ajhvs
j,hf,jnrf byajhvfwbb
pfytctybt d rjvgm.nthye. ,fpe lfyys[ ,fpf lfyys[
cjplfybt cdjlyjuj jnxtnf gj kbtynfv b ghjuyjpfv cghjcf jnxtn-vtnjlbrf
2. yfkbp kbtynjd
gjkextybt gthdbxyjq byajhvfwbb
hfphf,jnrf ajhvs fyfkbpf kbtynjd ajhvf fyfkbpf
hfphf,jnrf fyrtns fyfkbpf yteljdktndjhtyyjuj cghjcf lkz jghjcf gthcjyfkf, hf,jnf.otuj c kbtynfvb fyrtnf
c,jh fyrtn fyrtns gthcjyfkf
j,hf,jnrf fyrtn jnxtn
hfphf,jnrf ajhvs-[fhfrnthbcnbrb rhegys[ kbtynjd (20-30 gfhfvtnhjd) ajhvf fyfkbpf
cjplfybt ,fps lfyys[ rhegys[ kbtynjd ,fpf lfyys[
jghtltktybt gthcgtrnbdys[ kbtynjd cgbcjr
cjplfybt jnxtnf jnxtn-vtnjlbrf
3. yfkbp 'aatrnbdyjcnb ltzntkmyjcnb ghtlghbznbz ('rjyjvbxtcrbq vfhrtnbyu)
gjkextybt gthdjyfxfkmyjq byajhvfwbb
hfphf,jnrf vt[fybpvf fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb fkujhbnv
c,jh byajhvfwbb j, j,jhjnf[, chjrf[ j,jhfxbdftvjcnb b htynf,tkmyjcnb gjlhfpltktybq b abhvs d wtkjv
cjplfybt rkfccbabrfnjhf ghjlerwbb rkfccbabrfnjh
cnhernehbpfwbz b fyfkbp pfnhfn
cdjlysq 'rjyjvbxtcrbq fyfkbp b cjplfybt jnxtnf jnxtn-vtnjlbrf
4. nhernehyfz gjcnfyjdrf vfhrtnbyuf
gjlujnjdrf ajhv lkz c,jhf dyenhtyytq byajhvfwbb, pfgjkyztvjq cjnhelybrfvb gjlhfpltktybq abhvs, rjnjhst gthtlf.ncz lkz htuekzhyjuj fyfkbpf d fyfkbnbxtcrbq jnltk ajhvs c,jhf byajhvfwbb
hfphf,jnrf b cjukfcjdfybt ajhv htuekzhyjq gjlfxb byajhvfwbb bp cke;,s vfhrtnbyuf lkz herjdjlcndf abhvs b dct[ gjlhfpltktybq ajhvs jnxtnjd
flfgnfwbz vfhrtnbyujds[ vthjghbznbq gj fyfkbpe hsyrf b tuj gthcgtrnbd; jgbcfybt vtnjlbr htuekzhyjuj fyfkbpf ghjabkz gjnht,bntkz, rjyrehtynjd, gjcnfdobrjd b ghjdtltybz vfhrtnbyujds[ vthjghbznbq vtnjlbrb bccktljdfybq
hfphf,jnrf cbcntvs gjkextybz j,hfnyjq cdzpb jn kbtynjd vtnjlbrf
cjplfybt cnhernehs cke;,s vfhrtnbyuf, infnys[ hfcgbcfybq jcyjdys[ cjnhelybrjd infnyjt hfcgbcfybt
cjplfybt jhbtynbhjdjxyjuj gkfyf b ,.l;tnf vfhrtnbyujds[ b htrkfvys[ vthjghbznbq gkfy-,.l;tn
hfphf,jnrf vtnjlbrb fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb htrkfvs vtnjlbrf

2. jkujchjxyfz wtkm NNN ,tpeckjdysq kblth yf hsyrt cdjtq ghjlerwbb.
thjghbznbz ndtncndtyysq
1. ,obt djghjcs
ljhf,jnrf infnyjq cnhernehs b ljk;yjcnys[ j,zpfyyjcntq lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
htitybt rflhjds[ djghjcjd lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
ghjdtltybt 'rcghtcc-j,extybz cke;,s vfhrtnbyuf, jnltkf rjynhjkkbyuf b fyfkbnbxtcrjq cke;,s lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
dytlhtybt cbcntvs gjnjrjd vfhrtnbyujdjq byajhvfwbb d abhvt lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
jghtltktybt cnhfntubb b wtktq abhvs b gjpbwbjybhjdfybz yf hsyrt; pfrhtgktybt 'njuj d yjhvfnbdys[ ljrevtynf[ lbhtrnjh gj vfhrtnbyue, yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
2. bcntvf eghfdktybz fccjhnbvtynjv
ljrevtynfkmyjt ghbyznbt cghfdjxybrf ghjlerwbb abhvs yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf
cjplfybt cbcntvs eghfdktybz fccjhnbvtynjv, pfgjkytybt byajhvfwbtq yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf
cjplfybt cbcntvs eghfdktybz ct,tcnjbvjcnm. yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf, yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
3. yfkbnbxtcrfz hf,jnf
ghjdtltybt crdjpyjuj fyfkbpf yf jcyjdt dyenhtyytq cnfnbcnbrb b vfhrtnbyujdjq byajhvfwbb lbhtrnjh gj vfhrtnbyue, yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf
ghjdtltybt fyfkbpf gj j,jheljdfyb. yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf
ntcnbhjdfybt vtnjlbrb fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb htrkfvs yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf
fyfkbp chjrjd j,jhfxbdftvjcnb gj ghjtrnfv b nbgfv j,jheljdfybz yfxfkmybr fyfkbnbxtcrjuj jnltkf, yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
4. rjyjvbxtcrbq vfhrtnbyu b eghfdktyxtcrbq extn
cnhernehbpfwbz pfnhfn gj nbgfv b gjlhfpltktybzv yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
dytlhtybt vt[fybpvf jghtltktybz abyfycjdj-'rjyjvbxtcrb[ htpekmnfnjd ltzntkmyjcnb abhvs yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
dytlhtybt vtnjlbrb hfcxtnf rj'aabwbtynjd 'aatrnbdyjcnb ltzntkmyjcnb abhvs yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
hfphf,jnrf fkujhbnvjd wtyjj,hfpjdfybz b jgnjds[ crbljr yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
,bpytc-gkfybhjdfybt ltzntkmyjcnb abhvs b gjlhfpltktybq yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
dytlhtybt vt[fybpvf 'rjyjvbxtcrjuj fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb; fyfkbp jcyjdys[ ghjlernjd ghtlghbznbz yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
cjplfybt cdjlyjuj jnxtnf gj 'rjyjvbxtcrj-abyfycjdjq ltzntkmyjcnb abhvs (d wtkjv b gj gjlhfpltktybzv) yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
hfphf,jnrf yjhvfnbdjd lkz gjlhfpltktybq abhvs (gj chjrfv b pfnhfnfv) yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
jghtltktybt 'rcgthnys[ rj'aabwbtynjd j,jhjnf gj jcyjdysv ajylfv b vfnthbfkmysv frnbdfv yfxfkmybr jnltkf rjynhjkkbyuf
5. fhrtnbyujdfz ltzntkmyjcnm
ghjdtltybt fyfkbpf tvrjcnb hsyrf b tuj gthcgtrnbd lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
ghjdtltybt fyfkbpf htubjyjd (rjyrehtyns b kbtyns), jghtltktybt yfb,jktt gthcgtrnbdys[ yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
cjplfybt ,fps lfyys[ gj kbtynfv abhvs yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
fghj,fwbz vt[fybpvf fyrtnbhjdfybz kbtynjd abhvs yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
cjplfybt ,fps lfyys[ gj gjntywbfkmysv kbtynfv abhvs yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
fghj,fwbz vtnjlbrb fyrtnbhjdfybz vtytl;thjd jnltkf ghjlf; lkz cyznbz j,hfnyjq cdzpb jn kbtynjd yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
fghj,fwbz vtnjlbrb fyrtnbhjdfybz vtytl;thjd abhvs gj dszdktyb. yteljdktndjhtyyjuj cghjcf yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf
fghj,fwbz vtnjlbrb cjwbjkjubxtcrb[ bccktljdfybq gcb[jkjubxtcrjuj rkbvfnf lbhtrnjh gj vfhrtnbyue
c,jh byajhvfwbb j gjcnfdobrf[ yfxfkmybr jnltkf vfhrtnbyuf

3. ,snjdfz gjkbnbrf:

 • cjplfybt cnhernehs fccjhnbvtynf b ljgjkyz.ott dpfbvjdsujlyjt cjnhelybxtcndj c lheubvb abhvfvb, ghtlghbznbzvb b jhufybpfwbzvb c wtkm. jrfpfybz eckeu gjl rk.x, nj tcnm cnfnm lkz k.,juj pfrfpxbrf tythfkmysv gjlhzlxbrjv d cdjtq catht eckeu b ghjlerwbb, xnj ghtlgjkfuftn gtht[jl jn ghjlf;b ghjlerwbb r jrfpfyb. rjvgktrcys[ eckeu;
 • d ljkujchjxyjv gkfyt gjchtlcndjv j,kflfybz byajhvfwbtq j hsyrt b gjcntgtyyjuj pfvsrfybz kbtynjd yf ct,z cnfnm eghfdkz.otq rjvgfybtq yf hsyrt jccbb c gthcgtrnbdjq cjplfybz abyfycjdj-ghjvsiktyyjq uheggs.

4. jyrehtynyfz gjkbnbrf:

 • fuhtccbdyfz ,jhm,f c rjyrehtynfvb, hf,jnf.obvb d jccbb;
 • cjplfybt bp ytpfdbcbvs[ htubjyfkmys[ ghtlghbznbq bkb jhufybpfwbq lbkthjd bkb gfhnythjd gj ,bpytce;
 • rjynfrns c pfhe,t;ysvb ghjbpdjlbntkzvb b gjcnfdobrfvb cshmz c wtkm. yfkf;bdfybz gfhnythcrb[ jnyjitybq b cjukfcjdfyyjuj hfpltkf cath dkbzybz.

5. trkfvyfz gjkbnbrf:

 • hfpltktybt htrkfvyjq rfvgfybb yf ldf ,kjrf: j,obq htrkfvysq b bvbl;tdsq ,kjr (byajhvfwbjyyst cjj,otybz, cnfnmb d j,othjccbqcrjq ghtcct, dscnfdrb b lheujt) b wtktyfghfdktyyst ltqcndbz gj ctuvtynfv (cnfnmb d cgtwbfkbpbhjdfyyjq ghtcct, d htubjyfkmyjq ghtcct, exfcnbt d htubjyfkmys[ b cgtwbfkbpbhjdfyys[ dscnfdrf[, hfccskrf gj gjxnt, exfcnbt d jnhfcktds[ ctvbyfhf[ b lheujt);
 • dtltybt htrkfvyjq rfvgfybb cj chtlytq byntycbdyjcnm. b yt,jkmibvb pfnhfnfvb.

6. fhrtnbyujdfz gjkbnbrf:

 • jhufybpfwbz yf ghtlghbznbb htuekzhyjq b vj,bkmyjq cke;,s vfhrtnbyuf;
 • hfpltk dytiytq vfhrtnbyujdjq ltzntkmyjcnb yf xtnsht ,kjrf: cnhfntubxtcrbq vfhrtnbyu (bpextybt ctuvtynjd hsyrf), ntreobt gkfyjdst vthjghbznbz (gjllth;fybt kbtynjd, j,hfnyfz cdzpm, ajhvbhjdfybt gthtlytq kbybb ghjlf; b lheujt), vfhrtnbyujdst bccktljdfybz gj pfrfpe gjlhfpltktybq ghtlghbznbz b frnbdyjt ghjldb;tybt ghjlerwbb d hfvrf[ c,snjdjq gjkbnbrb;
 • pfrhtgktybt pf vfhrtnbyujv ghtlghbznbz jgthfnbdyjuj jnckt;bdfybz bcgjkytybz c,snjdjq gjkbnbrb b cjplfybt ghtlkj;tybq gj rjhhtrnbhjdrt c,snjdjq gjkbnbrb.

rhegytyysq gkfy-uhfabr vthjghbznbq hjuhfvvs

thjghbznbz

1. hufybpfwbz cke;,s vfhrtnbyuf
1.1. jl,jh gthcjyfkf d rjvvthxtcre. cke;,e b jnltk vfhrtnbyuf.
1.2. fphf,jnrf ljk;yjcnys[ bycnherwbq cjnhelybrjd jnltkf vfhrtnbyuf.
1.3. ,extybt cjnhelybrjd vfhrtnbyujds[ b c,snjds[ cke;, vfhrtnbyujdsv b ghjxbv eghfdktyxtcrbv nt[yjkjubzv.
1.4. ytlhtybt cbcntvs dyenhtyytuj vfhrtnbyuf yf ghtlghbznbb.

2. fhrtnbyujdst bccktljdfybz
2.1. ,jh byajhvfwbb j rjyrehtynf[, jhufybpfwbz ,fps lfyys[ gj rjyrehtynfv b jgthfnbdyjt tt dtltybt.
2.2. jplfybt ,fps lfyys[ gj gjcnfdobrfv b jgthfnbdyjt tt dtltybt.
2.3. bcntvfnbxtcrbq t;trdfhnfkmysq c,jh wtyjdjq byajhvfwbb gj rjyrehtynfv b gjcnfdobrfv.
2.5. jplfybt ,fps lfyys[ ceotcnde.ob[ kbtynjd.
2.6. jcnfdktybt ,fps lfyys[ gj ghtlghbznbzv gjntywbfkmysv kbtynfv bp ctuvtynjd hsyrf c,snf ghtlghbznbz.
2.7. njxytybt b ljgjkytybt byajhvfwbb gj gjnht,ktyb. ghtlghbznbq bp ctuvtynjd hsyrf c,snf ghtlghbznbz.
2.8. jlhj,ysq fyfkbp ctuvtynjd c,snf ghtlghbznbz gj lbyfvbrt ghjbpdjlcndf, gthcgtrnbdfv, ecnjqxbdjcnb, hfcghtltktyb. gj nthhbnjhbzv b lheujt.
2.9. yfkbp cnfnbcnbrb.
2.10.yrtnbhjdfybt kbtynjd ghtlghbznbz.

3. trkfvyfz ltzntkmyjcnm b cdzpm c j,otcndtyyjcnm.
3.1. trkfvf d jnhfcktds[ bplfybz[
3.2. xfcnbt d wtynhfkmys[ b htubjyfkmys[ dscnfdrf[.
3.3. hzvfz hfccskrf gj ctuvtynfv hsyrf c,snf ghtlghbznbz.
3.4. xfcnbt d jnhfcktds[ ctvbyfhf[.
3.5. jlujnjdrf htrkfvyjq ghjlerwbb.
3.6. fphf,jnrf htrkfvyjq rfvgfybb yf ujl.

4. hjldb;tybt yf hsyjr
4.1. ,]tpl ghtlghbznbq gj ctuvtynfv, c,jh byajhvfwbb gj fyrtnfv b ghjldb;tybt

5. hjxfz ltzntkmyjcnm
5.1. fphf,jnrf ghjuhfvvs ghjldb;tybz d dblt ,bpytc-gkfyf.
5.2. fphf,jnrf rjvgktrcyjq cbcntvs wtyjj,hfpjdfybz, crbljr, yfrjgbntkmys[ ,jyecjd.
5.3. ytlhtybt cbcntvs gkfybhjdfybz c,snf chtlb vtytl;thjd ghtlghbznbz.

 1. tj,[jlbvj rfhlbyfkmyj gthtcnhjbnmcz, gthtjhbtynbhjdfnm ghtlghbznbt yf gjlxbytybt ghjbpdjlcndf c,sne, vfhrtnbyue. jdthyenmcz kbwjv r kbtyne. jplfnm rkbtynj-jhbtynbhjdfyye. gcb[jkjub. yf ghtlghbznbb.
 2. ajhvbhjdfnm bp hfpkbxys[ gjlhfpltktybq hfpdtndktyye. cnhernehe vfhrtnbyuf, gjlxbyz.oe.cz wtynhfkmyjve fyfkbnbxtcrjve wtynhe bp 2-3 xtkjdtr, rjnjhst ,elen eghfdkznm c,jhjv b fyfkbpjv byajhvfwbb, ujnjdbnm tt lkz ghbyznbz htitybq b ghjdjlbnm vthjghbznbz gj frnbdyjve vfhrtnbyue. nf cke;,f ljk;yf ytgjchtlcndtyyj gjlxbyznmcz tythfkmyjve lbhtrnjhe bkb jvvthxtcrjve lbhtrnjhe.
 3. fvsvb ytj,[jlbvsvb vthjghbznbzvb zdkz.ncz: jghtltktybt ghjabkz gjnht,bntkz, cjcnfdktybt ,fps lfyys[ gj gjcnjzyysv kbtynfv-ghtlghbznbzv; cjcnfdktybt ,fps lfyys[ gj rjyrehtynfv c b[ rjkbxtcndtyysv b rfxtcndtyysv jgbcfybtv; cjcnfdktybt ,fps lfyys[ gj gjcnfdobrfv cshmz b rjvgktrne.ob[; jghtltktybt ntyltywbq hsyrjd ghjlerwbb; ajhvbhjdfybt kbtyncrjq b fccjhnbvtynyjq gjkbnbrb, gjkbnbrb wtyjj,hfpjdfybz b rjyrehtynyjq ,jhm,s; cjcnfdktybt gkfyf-uhfabrf vthjghbznbq gj ghjldb;tyb. njdfhjd b abhvs yf hsyjr.

fcnj yt bvttn cvsckf yf,bhfnm d jhufybpfwb. cgtwbfkmyj lkz vfhrtnbyuf k.ltq cj cnjhjys. tj,[jlbvj kbim dpznm uhfvjnyjuj jhufybpfnjhf vfhrtnbyujds[ vthjghbznbq, tckb nfrjuj xtkjdtrf ytn yf ghtlghbznbb. cnfkmyst d k.,jv ckexft ljk;ys ajhvbhjdfnmcz bp cjnhelybrjd ghtlghbznbz, ,sdib[ ghjbpdjlcndtyybrjd, gjnjve xnj lkz vfhrtnbyuf yfb,jktt df;ty jgsn hf,jns yf hsyrt, rjnjhsq k.lzv cj cnjhjys ytj,[jlbvj ,eltn ljkuj ghbj,htnfnm. xtym xfcnj lf;t yt nht,etncz ghbdktrfnm djj,ot k.ltq bpdyt. jckt gjkextybz cjjndtncnde.ob[ nt[yjkjubq c,jhf, j,hf,jnrb, ghtlcnfdktybz lfyys[ gj hsyre b djpltqcndbz yf hsyjr cjnhelybrb cfvb vjuen ecgtiyj ghbvtyznm b[ yf ghfrnbrt, e;t cfvjcnjzntkmyj cjdthitycndezcm b j,exfzcm. hjvt njuj, yt bvttn cvsckf dct[, pfybvf.ob[cz vfhrtnbyujv, dsltkznm d jnltkmye. cnhernehye. tlbybwe, f kexit bvtnm hfpdtndktyye. cke;,e vfhrtnbyuf. yajhvfwb. gj cshm., yfghbvth, wtktcjj,hfpyj cj,bhfnm d hfvrf[ jnltkf cyf,;tybz. yajhvfwb. gj nt[yjkjubxtcrbv ghjwtccfv hfpevyj cj,bhfnm d rjycnhernjhcrb[ ,.hj bkb by;tythys[ jnltkf[ ghtlghbznbz. yajhvfwb. j hsyrt ujnjdjq ghjlerwbb ytj,[jlbvj cj,bhfnm d hfvrf[ jnltkf c,snf. f;yj, xnj,s dcz 'nf byajhvfwbz cj,bhfkfcm d jlyjv fyfkbnbxtcrjv wtynht jnltkt vfhrtnbyuf b dcz d cjdjregyjcnb djpltqcndjdfkf ,s yf ghjwtcc gkfybhjdfybz b eghfdktybz fccjhnbvtynjv ghtlghbznbz.

fhrtnbyu vthjghbznbt ljhjujt. f c,jh byajhvfwbb, ghjldb;tybt njdfhjd xfcnj ytj,[jlbvj gkfnbnm jxtym ,jkmibt ltymub. j'njve yflj dctulf ghblth;bdfnmcz pjkjnjq cthtlbys d hfc[jlf[ yf vfhrtnbyu b cjjndtncndtyyj d tuj j,]tvf[. ,sxyj pfnhfns yf vfhrtnbyu, drk.xfz pfnhfns yf htrkfve, cjcnfdkz.n 5-10% jn j,otuj j,jhjnf. kbirjv vfkj pfnhfn yf vfhrtnbyu jncencndbt byajhvfwbb b, rfr cktlcndbt, cthmtpyst jib,rb b cyb;tybt j,jhjnjd. kbirjv ,jkmibt pfnhfns yf vfhrtnbyu yt [dfnbn htynf,tkmyjcnb lkz jregftvjcnb. njbvjcnm lj,sxb byajhvfwbb yt ljk;yf ghtdsifnm wtyyjcnm cfvjq byajhvfwbb.

fkfijd ., r.n.y., bhtrnjh gj vfhrtnbyue jycfknbyu

3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank