. toodoo, ,


   www.romver.ru
/ /( )

tjhbz itcnb cntgtytq elfktyyjcnb, cjplfyyfz fvthbrfywtv bkuh'vjv, gjkj;tyf d jcyjde vyjub[ cjwbfkmys[ ctntq d ynthytnt. fhfljrc, yj bvtyyj ynthytn b nt cfvst ctnb erfpfyye. ntjhb. xfcnbxyj jghjdthuf.n. ynthytn rfr dbpefkbpfwbz gjyznbz ",jkmifz lthtdyz" [fhfrnthbpetncz ,jktt hfcghjcnhfytyysvb, yj vtytt rfxtcndtyysvb cdzpzvb vt;le k.lmvb.

s d toodoo.ru ghjljk;ftv vfntvfnbxtcrbt 'rcgthbvtyns yfl lfyysvb bp yfitq hfcneotq ,fps gjkmpjdfntktq. 'njn hfp ,skj htityj ghjdthbnm yf ghfrnbrt ntjhb. itcnb herjgj;fnbq. ghtcc-htkbpt vtnjlbrf gjlcxtnf yt ,skf hfcrhsnf, gj'njve d rfxtcndt dcnegktybz ytcrjkmrj ckjd j ytq.

s fyfkbpbhjdfkb rf;ljuj jnltkmyj dpznjuj gjkmpjdfntkz toodoo, erfpfdituj, xnj jy zdkztncz fdnjhjv rfr vbybvev jlyjuj ,kjuf. nhjbkcz uhfa, rjnjhsq bcrfk vbybvfkmyjt hfccnjzybt vt;le ldevz htghtptynfnbdysvb gjkmpjdfntkzvb. njuj, tckb cxbnfnm, xnj gjl j,cxtn gjgfkb n ,kjuuthjd, j,ott rjkbxtcndj cdzptq vt;le dctvb bccktletvsvb cjcnfdbkf afrnjhbfk jn n. kz gjlcxtnf yfv gjnht,jdfkjcm gjhzlrf 7 lytq.

htpekmnfnt vs gjkexbkb njn afrn, xnj yf hfccnjzybb yt lfktt xtv 4 herjgj;fnbq yf[jlbncz ,jktt 80 (83 njxyfz wbahf) ghjwtynf ,kjuuthjd. ynthtcyf yt njkmrj cfvf wbahf, yj b dsdjls, rjnjhfz jyf gjhj;lftn.

sdjl 1. bkuh'v ghfd bkb "ct pyf.n dct["

f, jrfpsdftncz ntjhb. vbcnthf bkuh'vf vs yt jghjdthukb. fr jnvtnbk d rjvvtynfhbb lkz "t,gkfytns" herjdjlbntkm ghjtrnf Upupo vbnhbq bkjd, d njq cfvjq ntjhbb ,skj df;yjt enjxytybt j, egkjnytybb cdzptq, tckb bccktletvst yf[jlzncz d hfvrf[ jlyjuj business domain. ynthtcyj ,skj ,s ghjdthbnm ntjhb. yf ,jktt vfcinf,ys[ ctnz[. "lyjrkfccybrf[" yfv dt;kbdj jnrfpfkb, f djn d mirtesen.ru gjj,tofkb ghtljcnfdbnm lfyyst.

cj;fktyb., htpekmnfns yt gjcgtkb r vjvtyne clfxb 'njuj vfnthbfkf, yj z j,zpfntkmyj jge,kbre. b[ d rfxtcndt jnltkmyjuj rjvvtynfhbz. hbltncz gjrf cjckfnmcz yf yf,bditt jcrjvbye bccktljdfybt Microsoft, d [jlt rjnjhjuj fyfkbpbhjdfkb lfyyst gthtgbcrb gjkmpjdfntktq d hfvrf[ IM MSN. tjhbz bkuh'vf njulf nj;t yfikf cdjt gjlndth;ltybt.

sdjl 2. ynthytnt gjyznbt friend pfvtyztncz yf subscriber

ghjdthukb ntjhb. bkuh'vf lheubt bccktljdfntkb, ghtlcnfdkz.obt bynthtcs jgthfnjhf 2: d hfvrf[ cjnjds[ ctntq hfccnjzybt vt;le k.lmvb, jrfpsdftncz, cjrhfnbkjcm. ,obq nhtyl "dctljcnegyjcnb", d hfvrf[ rjnjhjuj vs vj;tv lj,hfnmcz lj xtkjdtrf xthtp vfcce bycnhevtynjd rjvveybrfwbb, crfpfkcz yf egkjnytybb cdzptq.

ctljcnegyjcnm jny.lm yt jpyfxftn, xnj yfib cdzpb c bp,hfyysv xtkjdtrjv ljcnfnjxyj yflt;ys lkz ghzvjuj rjynfrnf: ybrfrjq ufhfynbb, xnj kbxysq pyfrjvsq j,tcgtxbn yfv rjynfrn cj cdjbv lheubv kbxysv pyfrjvsv ytn. jukfcbntcm, xnj "ah'yls" d 'nj jny.lm yt nj ;t cfvjt, xnj lhepmz d j,sxyjq ;bpyb.

julf "lj,fdbnm d lhepmz" ljcnbuftncz gentv yf;fnbz yf jykfqy-ryjgre, wtyyjcnm cdzptq gflftn. hbvths c "dgfhbdfybtv" d gjrfpsdf.n d tnb gjyznbt friend dct ,jkmit nhfycajhvbhetncz d subscriber: ujnjd cktlbnm, yj yt ujnjd cjukfifnmcz.

sdjl 3. fxtcndj cdzptq jykfqy byjulf bvttn jnhbwfntkmyjt pyfxtybt, yj gjvjuftn gjllth;fnm "dbhecye. djkye"

hfpujdjht j cdzpz[ d tnb ytkmpz pf,sdfnm ghj cgfvvthjd, rjnjhst bcgjkmpe.n ctntde. "dctljcnegyjcnm" lkz cdjtq yfdzpxbdjq htrkfvs. jwbfkmyst ctnb yt bp,t;fkb 'njq ghj,ktvs: lytv b yjxm. d "lhepmz" nfv ktpen "ghjvjenths", cnhtvzobtcz jnghfdbnm yfv cjj,otybt cj ccskrjq yf cdjq cfqn.

fhfljrc, yj gjkmpjdfntkb xfot dctuj cfvb cnbvekbhe.n cgfvthjd. fr gjrfpfkj bccktljdfybt PCS (j ytv gbcfk d cdjtv tljh bhby) gjkmpjdfntkb ahtylzn d ynthytnt rjuj gjgfkj kbim ,s edtkbxbnm cdjq htqnbyu.

yt cnfkj bynthtcyj vytybt ghjatccbjyfkjd jn vfhrtnbyuf. jn rfr ghjrjvvtynbhjdfk nhtyl egkjnytybz cdzptq yf ghbvtht lfyys[ toodoo bhbkk jnjdwtd (www.maniaco.ru):

"ltcm bphzlysq djghjc d njv, xnj bvtyyj jpyfxftn 'nf wbahf. fr dthcbz: ynthytn - 'nj "xtym fkj .ltq", b gj'njve dct lheu lheuf pyf.n. njxrb phtybz vfhrtnbyuf 'nj jpyfxftn, xnj tckb ns cxbnftim j[dfn yt njkmrj rjynfrnfvb c vtlbqysv cjj,otybtv, yj b "dbhecjv", nj ghjwtynyjt gjrhsnbt felbnjhbb e nt,z ,eltn dsit, gjnjve xnj djkyf pf 3-4 "jgf" bvttn vtymit ifycjd gjne[yenm, xtv pf 6-7.

j 'nj dct buhftn njkmrj tckb ns pfgecrftim dbhec. jnjve xnj j,sxyjve htrkfvyjve cjj,otyb. yt jxtym df;yj, c rtv b rfr j,oftncz tuj htcgjyltyn".

xtdblyj, xnj lf;t ghb ybprjv rfxtcndt cdzpb lkz dbhecjd rjvveybrfwbjyyjt egkjnytybt zdkztncz gjpbnbdysv afrnjhjv.

tp.vt

ynthytn cjrhfnbk lj vbybvevf hfccnjzybt vt;le ldevz gjkmpjdfntkzvb. t gjcktly.. hjkm d 'njv csuhfkf bltjkjubz "t, 2.0", d hfvrf[ rjnjhjq gjkmpjdfntkm bp fyjybvyjuj gjnht,bntkz ghtdhfnbkcz d eybrfkmyjuj fuhtufnjhf (rfr vbybvev) c vfccjq cfqnjd lkz ctntdjq cfvjbltynbabrfwbb. tv ,jktt frnbdyf gjpbwbz xtkjdtrf (,kjuuth frnbdysq cnfnec), ntv ,scnhtt r ytve vj;yj "lj,hfnmcz".

hbvth ecgt[f friendfeed pltcm gjrfpfntkty gjkmpjdfntkm ujnjd gjrfpsdfnm jykfqy hfpyst uhfyb cdjtq kbxyjcnb, ghtljcnfdkzz ;tkf.obv vfcce njxtr cjghbrjcyjdtybz. frjq aeylfvtyn dhzl kb gjljqltn lkz ghjxyjuj vjcnf (cjdtn j ds,jht eghfdkz.otq rjvgfybb), yj dgjkyt cjqltn lkz ghjcntqituj vfhrtnbyuf (cjdtn j ghjcvjnht cfqnf).

fyfdtc. fhrtnjkjub ljdjkmyj gjnbhf.n herb, b ytcen rkbtynfv ,kfue. dtcnm j SMO.

webplanet.ru/knowhow/research/zaha/2008/09/29/handshakes.html

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank