SEO-


   www.romver.ru
/ / SEO-( )

lyjq bp frnefkmys[ ntv yf ctujlyziybq ltym ghjljk;ftn jcnfdfnmcz rhbpbc. tcvjnhz yf nj, xnj ,jkmibycndj 'rcgthnjd gjbcrjdjuj vfhrtnbyuf jnvtxf.n, xnj lfyyfz jnhfckm gjcnhflftn d vtymitq cntgtyb b yt gthdjq. eccbhjdfybt ntvs ghjljk;ftncz djn e;t yt jlby vtczw, d njv xbckt b yf jnhfcktds[ rjyathtywbz[.fr, yf ivfyjdcrjq j cyb;tybb wty yf eckeub ybrnj jnrhsnj yt ujdjhbk, egjvbyfkbcm fynbrhbpbcyst ghtlkj;tybz. fghbvth, rjvgfybz ivfyjd b gfhnyths ghtlkfufkb 30%-e. crblre yf gthdsq 'nfg hf,jn gj ghjldb;tyb. cfqnf dctv exfcnybrfv cdjtq rjyathtywbb.

lyfrj ctqxfc cnfkb gjzdkznmcz gthdst zujlrb rhbpbcf ltvgbyu wty yf hsyrt gjbcrjdjuj vfhrtnbyuf. , 'njv cjj,oftn jycnfynby rj,ttd, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue rjvgfybb Demis Group: elz gj vjybnjhbyue hsyrf yt njkmrj cnfkb e[jlbnm rkbtyns, chtpfz htrkfvyst ,.l;tns bkb hfpjhzzcm, yj b rjkktub gj wt[e yfxbyf.n ltvgbyujdfnm.

SEOnews htibk jghjcbnm ytrjnjhs[ buhjrjd hsyrf, xnj,s hfpj,hfnmcz, nfr kb 'nj, b rfrjuj gfltybz wty SEO-rjvgfybb j;blf.n lj atdhfkz b ctynz,hz cktle.otuj ujlf.

rjvgfybz Demis Groupjycnfynby rj,ttd, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue rjvgfybb Demis Group:

s gthtcvfnhbdftv wtys b eckjdbz. fghbvth, ltkftv pyfxbntkmye. tlbyjdhtvtyye. crblre yjdsv rkbtynfv dgkjnm lj rjywf ltrf,hz, eujdfhbdftv ,hfnm ghjlf.obt nhfypfrwbjyyst pfghjcs ,jkmit yfcnfbdftv yf bpvtytybz[ yf cfqnt c wtkm. gjdsitybz rjydthnfwbb b ekexitybz .pf,bkbnb.

hj,ktvf tot d njv, xnj SEO-rjvgfybb, ghtlkfuf.obt ,scnhsq htpekmnfn, yt vjuen j,[jlbnmcz ,tp gjregrb ccskjr. ccskjxyst ,.l;tns d hzlt ntvfnbr ljcnfnjxyj cbkmyj hfplens, gj'njve tckb cnjbvjcnm ccskjr yt ,eltn cyb;fnmcz nj pyfxbntkmys[ gfltybq cnjbvjcnb j;blfnm yt ghb[jlbncz. dscjrjyrehtynys[ ntvfnbrf[ gfltybt cnjbvjcnb ,eltn gjxnb ytpfvtnyjt, hfpdt xnj d ckexft tckb rjyrehtywbz evtymibncz. chtlytrjyrehtynys[ b ybprjyrehtynys[ ntvfnbrf[ rfr hfp b ,eltn jnvtxfnmcz yfb,jktt pfvtnyjt gfltybt cnjbvjcnb.

wtkjv gj hsyre bynthytn-vfhrtnbyuf wtys vjuen cjrhfnbnmcz d chtlytv lj 20-25% (lj atdhfkz). fkmytqifz cbnefwbz ,eltn pfdbctnm jn hfpdbnbz rhbpbcf d htfkmyjv ctrnjht 'rjyjvbrb.

rjvgfybb Unmediaujhm hntvtyrj, lbhtrnjh gj hfpdbnb. rjvgfybb Unmedia, hfccrfpsdftn:

t rkbtyns, rjnjhst chfdybdf.n ghtlkj;tybz ytcrjkmrb[ rjvgfybq, ujdjhzn, xnj yfib wtys d ghtltkf[ 10-15% gjuhtiyjcnb jnyjcbntkmyj chtlyb[ wty hsyrf. yjz,ht d 'njv gkfyt ybxtuj yt bpvtybkjcm.

yb;fnm wtys yt gkfybhetv, gjdsifnm - nj;t.

tyjdfz gjkbnbrf - 'nj djghjc cnhfntubb rf;ljq jnltkmyjq rjvgfybb. nj-nj [jxtn gjlcnhf[jdfnmcz b yt ljgecnbnm gfltybz ghjlf;, b yf dczrbq ckexfq htiftn gjybpbnm wtys; rnj-nj xedcndetn, xnj tuj wtys yf ajyt rhbpbcyjq 'rjyjvbb ckbirjv dspsdf.ot dscjrb - b nj;t htiftn b[ gjybpbnm. t bcrk.xf., xnj rnj-nj vj;tn htibnm b gjdscbnm b[ d 'nj ;t dhtvz - dtlm SEO-hsyjr cbkmyj ghbdzpfy r rehce ljkkfhf, f jy hfcntn. ukfdyjt, gjyznm ctqxfc, xmt eghfdktyxtcrjt htitybt ghfdbkmyj, f xmt ytn, djpvj;yjcnb gjrf ytn. htvz gjrf;tn.

futyncndt bynthytn-htrkfvs i-Media futyncndt bynthytn-htrkfvs i-Media yf pfdsityyst wtys yf eckeub rkbtyns yt ;fke.ncz. ktrcfylh jrehjd, herjdjlbntkm jnltkf gjbcrjdjq htrkfvs, jnvtxftn:

yb;fnm wtys ,tp dblbvs[ yf nj ghbxby, n.t. yt j,tcgtxbdfz ye;ye. htynf,tkmyjcnm, vs yt ,eltv. hfdbkmyj cyb;fnm wtys, rjulf ct,tcnjbvjcnm eckeub egfkf. julf ct,tcnjbvjcnm eckeub yf ght;ytv ehjdyt cyb;fnm wtys, hfpevttncz, ytghfdbkmyj, z e;t yt ujdjh. ghj nj, rjulf ct,tcnjbvjcnm dshjckf.

lbycndtyyjt, xnj cyb;tys wtys gj ntvfnbrfv, rjnjhs[ rjcyekcz rhbpbc ,jkmit dctuj, nj tcnm nfv, ult rjyrehtywbz egfkf b egfkf b ct,tcnjbvjcnm, yj 'nj dgjkyt kjubxyj.

nj rfcftncz ghjuyjpjd, nj dct pfdbcbn jn rkbtynjd, xtv yb;t rjyrehtywbz d ntvfnbrt ntv yb;t wtys.

rjvgfybz Ingatet ujdjhzn j pfdsityys[ wtyf[ b rkbtyns rjvgfybb Ingate. nj rfcftncz cyb;tybz wty yf eckeub ghjldb;tybz fnfkbz eh,fnjdf, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh rjvgfybb, ghjrjvvtynbhjdfkf:

yt db;e ybrfrb[ fltrdfnys[ 'rjyjvbxtcrb[ htpjyjd lkz cyb;tybz wty yf gjbcrjde. htrkfve. nj vj;yj ltkfnm njkmrj gj ghbxbyt gfybrb, rjulf vtytl;vtyn e; jxtym cbkmyj ,jbncz. s hf,jnftv, ,jznmcz ytn dhtvtyb. yb;tybt wty yf eckeub d 'rjyjvbrt ghjbc[jlbn ghb cyb;tybb cghjcf. yb;tybz cghjcf yf bynthytn htrkfve . ynthytn htrkfvf 'nj jlby bp ytvyjub[ cgjcj,jd cybpbnm pfnhfns yf htrkfve b gjdscbnm t 'aatrnbdyjcnm jlyjdhtvtyyj. nf ntyltywbz cbkmyj dshf;tyf ctqxfc yf pfgflt b yfxbyftn ,snm pfvtnyjq d jccbb.

ynbrhbpbcyjt ghtlkj;tybt, yf vjq dpukzl, ctqxfc jlyj gjdsifnm 'aatrnbdyjcnm rjvgfybq yt vtirfz. fit ghtlkj;tybt yf hsyrt b d vbhyjt dhtvz ,skj yfghfdktyj yf gjdsitybt 'aatrnbdyjcnb.
blbvjcnm fynbrhbpbcys[ ghtlkj;tybq vs cjplfdfnm yt [jnbv. htlkj;tybt ds vj;tnt pfgkfnbnm yfv xthtp gjkujlf lkz rjvgfybq d gjbcrjdjv ghjldb;tybb pfrfyxbdftncz ytbp,t;ysv bcxtpyjdtybtv rjvgfybb xthtp ldf vtczwf. frb[ ckexftd ,jkmijt rjkbxtcndj ,skj b d gthbjl 'rjyjvbxtcrjuj hjcnf. gtrekzwbq yf cfvjv dbhnefkmyjv htrkfvyjv hsyrt [dfnftn . s d nfrbt buhs yt buhftv. jkmibt rjvgfybb j,zpsdf.n vtytl;vtyn yt ,hjcfnmcz ckjdfvb.

,s crjhtt cnhjbkf ghjuyjp gj rjkbxtcnde rjvgfybq, rjnjhst bcxtpyen c seo hsyrf. levf., xnj yt ,jktt 50%. cnfkmyst cghfdzncz.

 rjvgfybz Advanscnhfbdf.n wtys b rkbtynjd rjvgfybb Advans. tythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb jycnfynby fibhby jnvtxftn:

yb;fnm wtys yf eckeub vs gjrf yt yfvthtys. tys vjuen yt egfcnm, gjcrjkmre vs yt pyftv, rfr rhbpbc jnhfpbncz yf yfitq jnhfckb. tlm vs - jntxtcndtyysq ghjbpdjlbntkm, b tckb ,eltn pfvtnyfz ltyjvbyfwbz, nj vs ljk;ys dsbuhfnm.

rjvgfybz t,hjtrnsdfy tdjcnmzyjd, utythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb t,hjtrns, jnvtnbk, xnj ctqxfc yf hsyrt hfp,hjc wty ljcnbuftn 10 hfp, n.r. tcnm vyjuj ahbkfycthjd b rjvgfybq, hf,jnf.ob[ gj ybprbv wtyfv. j'njve e rjvgfybb t,hjtrns, nfr;t rfr b e Demis Group, ,sdf.n rkbtyns, rjnjhst yt cjdctv ljdjkmys wtyfvb.

yb;fnm wtys yf eckeub gjrf yt gkfybhetv. jbcrjdjt ghjldb;tybt b nfr cfvsq ltitdsq cgjcj, htrkfvs.

gtwbfkmys[ fynbrhbpbcys[ ghtlkj;tybq vs nj;t yt ltkfkb. kz rf;ljuj rkbtynf ghtljcnfdkztv bylbdblefkmyjt htitybt, exbnsdf.ott d njv xbckt b rhbpbcyst zdktybz.

yt levf., xnj d catht bynthytn-vfhrtnbyuf ,eltn pyfxbntkmyjt cyb;tybt wty, tckb b egflen, nj yf 10-20% vfrcbvev. tlm vyjubt rjvgfybb vjuen, yfghbvth, eqnb c jakfqy-htrkfvs b gthtdtcnb xfcnm ,.l;tnjd d bynthytn-htrkfve: 'nj dsujlytt.

j ckjdfv ,jkmibycndf jghjityys[, cyb;fnm wtys yf cdjb eckeub rjvgfybb yt gkfybhe.n. jktt njuj, vyjubt bp yb[ b fynbrhbpbcys[ ghtlkj;tybq ddjlbnm yt cnfkb. ynthytn-htrkfvf b nfr jlby bp cfvs[ ltitds[ dbljd htrkfvs b rjvgfybb-pfrfpxbrb crjhtt ghjljk;fn bcgjkmpjdfnm bvtyyj tt, dpfvty jaakfqyjdjq. tkfnm ghjuyjps, rfr bpdtcnyj ltkj yt ,kfujlfhyjt, gj'njve b yfib htcgjyltyns yt htibkbcm yf 'nj. htlgjkj;bd kbim, xnj tckb wtys b egflen, nj yt ,jktt xtv yf 25%.

yyf frfhjdf, SEOnews
www.seonews.ru/article/.review/681/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank