.


   www.romver.ru
/ /( )

fcnj cksibim, cfqn d ytgjn abkmnht, cfqn gjgfk d ytgjn, [jxtncz epyfnm xnj 'nj pf pdthm b c xtv tuj tlzn, xnj,s cfqn yt gjgfk gjl ytuj.

thvby ytgjn ghjbpjitk jn chtlytdtrjdjuj gjyznbz ytgjnbpv bkb, dshf;fzcm heccrbv zpsrjv, revjdcndj-cdfnjdcndj. tgjnbpvjv cjplfntkb gjbcrjdjq cbcntvs yltrc htibkb yfpsdfnm zdktybt ghjcnfdktybt ccskjr pf ytrbq bynthtc, d hjkb rjnjhjuj vj;tn dscnegfnm gjkextybt jndtnyjq ccskrb, kb,j gjkextybt gkfns.
tgjn-abkmnh jlyf bp cfvs[ cnfhtqib[ cfyrwbq d yltrct, ghbvtyztvs[ r cfqne. enm ytgjn-abkmnhf d tuj rfyjybxtcrjv gjybvfybb gjkyjt jnrk.xtybt dkbzybz ntrcnjd bc[jlzob[ ccskjr c cfqnf. frbv j,hfpjv, k.,st ccskrb c k.,s[ cnhfybw cfqnf, yf rjnjhsq ,sk yfkj;ty ytgjn-abkmnh, yt hf,jnfkb d cvsckt gthtlfxb bvb ccskjxyjuj hfy;bhjdfybz. (p cnfnmb fibhbyf)
fyrwbz ddtlyyfz yltrcjv pf ytgjnbpv (dbl cgfvf gjbcrjds[ cbcntv, ecnfyjdrf fdnjhfvb ljrevtynjd ccskjr c tlbycndtyyjq wtkm. gjlyznm cdjq hfyu d htpekmnfnf[ gjbcrf). fhfrnthbpetncz yt extnjv ntrcnjd ccskjr c ljrevtynjd, yf rjnjhst yfrkflsdftncz. f xnj ghbvtyztncz ytgjn abkmnh?

hbvtyztncz pf ccskrb, gjcnfdktyyst bcrk.xbntkmyj c wtkm. gjl]tvf gjpbwbb cfqnf d htpekmnfnf[ gjbcrf.
njn dbl cgfvf yt ehjletn htpekmnfns gjbcrf, rfr 'nj ltkf.n ljhdtb ccskrb dc-nfrb cnfdzncz yf cnhfybws cfqnf, ghtlyfpyfxtyyst lkz gjctnbntktq. uj dhtl d lheujv. ct ,jkmit nht,etncz cnhfybw, c rjnjhs[ vj;yj cnfdbnm ccskrb yf ye;yst cfqns, b ynthytn yfxbyftn ghbybvfnm ljdjkmyj ehjlkbdst ajhvs. f vyjub[ cfqnf[ cgtwbfkmyj lkz 'njq wtkb cjplf.ncz vbybrfnfkjub, hfpltks fib ccskrb, ynthtcyst cfqns b n.g. tcznrfvb gjzdkz.ncz b ,scnhj hfcnen dct yjdst ntvfnbxtcrbt rfnfkjub. .,fz ytvjlthbhetvfz ujcntdfz rybuf, ult tcnm djpvj;yjcnm fdnjvfnbxtcrjuj lj,fdktybz pfgbcb, ,scnhj jrfpsdftncz pfgjkytyyjq yt cjj,otybzvb, jnyjczobvbcz r cfqne, ult jyf hfpvtotyf, f htrkfvysvb ntrcnfvb c j,zpfntkmyjq ghzvjq ccskrjq. f cnhfybwf[ bpdtcnys[ cfqnjd d cfvs[ ytj;blfyys[ vtcnf[ gjzdkz.ncz htrkfvyst ,kjrb, dhtprb vs htrjvtyletv, 'nj cnjbn gjcvjnhtnm b n.g. http://www.kass.ws/
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank