.


   www.romver.ru
/ /( )

s yt gjdthbnt, yj z htibk ghbvtybnm cjdtn bp 'gbuhfaf. lf;t j,]trn yfitk jnkbxysq. jvybnt vj. heufntkmye. cnfnm. "j,jn rfr dhfu yfhjlf"? htdhfoe-rf z tuj ntgthm d j,]trn cbvgfnbb, yf hfljcnm dctv vjbv gcb[jfyfkbnbrfv.
flj ghbpyfnmcz, eckeufvb hj,jnjd z yt hfp gjkmpjdfkcz d uevfybcnbxtcrb[ wtkz[. ghbvthe, c b[ gjvjom. ,sk dsbuhfy vt;leyfhjlysq rjyrehc Best of Blogs-2004 jn "tvtwrjq djkys". f cfqnt rjyrehcf yfikfcm ,fyfkmyfz lshf, rjnjhfz gjpdjkzkf pfyjdj ujkjcjdfnm c njuj ;t rjvgm.nthf rf;lst 15 vbyen. cjj,obk j, 'njv jhufybpfnjhfv, yj jyb yt gjxtcfkbcm. crjht Sostav.ru nj;t yfitk lshe b hfccrfpfk j, 'njv cdjbv ujkjce.obv. julf z j,]zdbk chtlb cdjb[ xbnfntktq frwb. "tvtwrfz vfibyf ;tkfybq", gjj,tofd dskj;bnm d ynthytn dtcm hjvfy "2048" d ckexft gj,tls. j dcrjht r cjhtdyjdfyb. gj yfrhenrt gjlrk.xbkbcm afyfns lheujuj dtkbrjuj heccrjuj gbcfntkz - bvs jhxtdf. tuj ,kju cnfk cnhtvbntkmyj ljujyznm vjq d htqnbyut.
jn njulf yf gjvjom b ghbikb hj,jns - jlby bp vjb[ xbnfntktq yfgbcfk crhbgn, rjnjhsq cfv ,tuftn yf cfqn b ujkjcetn. rhbgn gjcnfdbkb e ct,z b lheubt. lcrfz vfibyrf ghjljk;fkf rkbrfnm dct ds[jlyst gthtl abyfkjv - f jabcyst afyfns jhxtdf d ds[jlyst jnls[fkb. j,otv, frwbz vyjubv gjvjukf: z dsbuhfk rfhvfyysq rjvgm.nth, vjb xbnfntkb gjkexbkb hjvfy, f jhufybpfnjhs rjyrehcf gjkexbkb gjdsityyjt dybvfybt r cdjtve ghjtrne.
j;yj kb bcgjkmpjdfnm nfrbt gthtljdst nt[yjkjubb yf ,kfuj dct[ k.ltq? e bkb yt dct[, f cthmtpyjuj ,jkmibycndf [jnz ,s?
sytiytt cjcnjzybt hjccbqcrjq bynthytn-htrkfvs gjpdjkztn edthtyyj jndtnbnm - "lf!". jn e yfc jlby xtkjdtr ytlfdyj gj;fkjdfkcz, xnj tuj ljhjujcnjzofz htrkfvyfz rfvgfybz d eytnt yt chf,jnfkf djj,ot. j gjcvjnhbv yf cbnefwb. byfxt. nj ghjbuhfk? jkmrj pfrfpxbr htrkfvs. t,jkmifz pfhe,t;yfz rjvgfybz. rnj dsbuhfk? f rexf yfhjle! trkfvyst futyncndf - d gk.ct. kfltkmws cfqnjd, ult hfpvtofkfcm htrkfvf - d gk.ct. sczxb gjkmpjdfntktq, rjnjhst gjkexf.n yf 'nb[ cfqnf[ ,tcgkfnyst cthdbcs - nj;t d gk.ct.
j hfljcnm gjkmpjdfntktq ,skf ytgjkyjq. v dtlm ghb[jlbkjcm cvjnhtnm 'ne ytcxfcnye. htrkfve. yjulf lf;t rkbrfnm yf xnj-nj pfvfyxbdjt - b e,t;lfnmcz, xnj b[ jgznm yflekb. vtyyj 'ne ytghbznye. xfcnm bynthytn-;bpyb vj;yj djpkj;bnm yf hj,jnjd.
fu 1: ybrfkmyst [djcns
sitjgbcfyysq ghbvth yfrhenrb c jlyjuj rjvgf vs chfpe jn,hjcbv - nfrbt inerb ctqxfc njkmrj ktybdsq yt pfctxtn. jnz... yf SeoNews ldf ujlf yfpfl endth;lfkb, xnj "d yltrc.bhtrnt jn j,otuj xbckf rkbrjd - 90 ghjwtynjd jlyb b nt ;t IP-flhtcf". j vs ;t dthbv d ghjuhtcc, lf? ;t vtyz. j,]trns ytghbzpyb, lf? fdfqnt [jnm yf vbu gjdthbv, xnj "yltrc" b "tuey" e;t yfexbkbcm hfcgjpyfdfnm crkbrbdfybt c jlyb[ b nt[ ;t ;t IP. lf;t c rbnfqcrb[ IP. lf;t c lbyfvbxtcrb[ IP.
jhjxt, ye;ys pf[jls c eybrfkmys[ b htfkmys[ [jcnjd. ltdzyjcnst nfre. yfrhenre ltkfkb xthtp gjlvtye cnfhnjds[ cnhfybw ,hfepthjd. rfxbdftn xtkjdtr buhjde. ghjuhfvvre nbgf "hfpltym ltdeire", f jyf ghb pfgecrt vtyztn tve yfcnhjqrb nfr, xnj cnfhnjdjq cnhfybwtq cnfyjdbncz rfrjq-yb,elm Rax.ru. t dct gjybvfkb chfpe, xnj ckexbkjcm, b tot ljkuj yfrhexbdfkb xe;e. cnhfybwe ghb rf;ljv jnrhsdfybb ,hfepthf.
jdhtvtyyst ,jnytns hf,jnf.n frrehfnytt: ds vj;tnt djj,ot yt pfvtnbnm, xnj dfi rjvgm.nth ghtdhfnbkcz d pjv,b b relf-nj [jlbn xthtp ynthytn. lyfrj d hjccbqcrjq ghtcct ckj;bkcz jxtym ytufnbdysq j,hfp ,jnytnf - ltcrfnm, jyb njkmrj cfqns pfdfkbdf.n c gjvjom. DDoS-fnfr. evf., dcrjht yfxytncz rjhtyyjq gthtcvjnh wtyyjcntq.
tlfdyj vs hfccrfpsdfkb ghj jxthtlye. DDoS-fnfre yf Life.ru. rjvvtynfhbz[ jlby fyjybv ghtlkj;bk bynthtcyjt j,]zcytybt: " yfc gflfk nhfabr. s pfrfpfkb ljgjkybntkmye. hfcrhenre jlybv ht,znfv jgnbvbpfnjhfv. j jyb nfr ,ehyj yfxfkb cjplfdfnm 'aatrn vfccjdjuj ghbcencndbz, xnj yfib cthdthf, e rjnjhs[ e;t gfenbyf dyenhb ,skf b rjt-xnj e;t pfh;fdtkj, - yt dslth;fkb yfuheprb".
tn, z djdct yt endth;lf., xnj 'nj yfgbcfk htfkmysq ghtlcnfdbntkm Life.ru. j rfrfz pf[dfnsdf.ofz gthcgtrnbdf lkz ghjlfdwjd htrkfvs! jnytn ujhfplj ltitdkt, xtv ;bdjq nhfabr. frfpsdftncz eckeuf xthtp fyjybvysq dt,-bynthatqc, pfgecrftncz c rjvfylyjuj wtynhf yf lfktrjv fh,epjecnjqxbdjv [jcnbyut (t[bz? ehwbz? ltccf?). tubjy, bp rjnjhjuj pfhf;tyyst rjvgm.nths ljk,zn cfqn, vj;yj ds,bhfnm "gj ;tkfyb. pfrfpxbrf" - [jnm vjcrjdcrbq nhfabr yfuyfnm, [jnm gbnthcrbq. ybrfrb[ gjljphbntkmys[ rbnfqwtd.
fu 2: kbr,jn, csy ,jnytnf
j htrkfvobrfv tot yflj, xnj,s gj htrkfvt rkbrfkb. t djghjc! nfrb[ ,jnytnf[, yfrhexbdf.ob[ Google Adwords, yf fgflt pfievtkb dtcyjq 2006 ujlf. tnm gjl yfpdfybtv Clickbot.A cjcnjzkf bp ytcrjkmrb[ ltcznrjd nsczx pfhf;tyys[ vfiby. jvgfybz Google ,skf nen ;t ghtleght;ltyf - jlyfrj bv gjnht,jdfkcz wtksq ujl, xnj,s jge,kbrjdfnm cdjq jnxtn j, 'njq 'njq bcnjhbb dtcyjq 2007-uj.
ot xthtp ujl IT-j,jphtdfntkm Washington Post hfqyfy ht,c, bpdtcnysq cdjtq ytyfdbcnm. r jccbb, j,dbybk heccrbq cfqn Robotraff.com d njv, xnj nfv vj;yj pfrfpsdfnm nhfabr ,jnytnjd. jndtn ghtlcnfdbntkb Robotraff.com pfzdbkb hfqye, xnj jyb e;t yt ghjlf.n "dbhecysq" nhfabr. pfjlyj erfpfkb yf cthmtpye. ghj,ktve, rjnjhe. cjplftn cfv Google. kz 'aatrnbdyjuj bcgjkmpjdfybz Adwords ye;yj ,snm cgtwbfkbcnjv kb,j gjkmpjdfnmcz eckeufvb nfrb[ cgtwbfkbcnjd. j Google yt lftn cnjhjyybv cgtwbfkbcnfv exfcndjdfnm d 'njv ghjwtcct - d xfcnyjcnb, gjregfntkm b[ eckeu yt vj;tn vjybnjhbnm htpekmnfns hf,jns.
nj d htpekmnfnt? jukfcyj lfyysv Click Forensics, dj dnjhjv rdfhnfkt 2008 ujlf afkmibdst rkbrb (click fraud) d ctnz[ rjyntrcnyjq htrkfvs c jgkfnjq pf rkbr cjcnfdkzkb jrjkj 28% jn dctuj nhfabrf. j xnj ,jktt ceotcndtyyj - 25 ghjwtynjd 'nb[ yfrhenjr ntgthm ltkf.ncz ,jnytnfvb, rjnjhs[ jxtym nhelyj jncktlbnm (ldf ujlf yfpfl b[ ,skb tlbybws). 'nbv wbahfv tcnm relf hfcnb: cjukfcyj ytrjnjhsv jwtyrfv, ctqxfc rf;lsq xtndthnysq rjvgm.nth d vbht e;t drk.xty d rfrjq-kb,j ,jnytn. hjcnj yt dct jyb yfexbkbcm rkbrfnm.
e b yfrjytw, d yfxfkt jrnz,hz Google j,]zdbk j cjnhelybxtcndt c 'njq cfvjq Click Forensics, rjnjhfz nhb ujlf j,dbyzkf tuj d pfvfkxbdfybb ghj,ktvs. bxtuj jcj,tyyjuj, dghjxtv - Google ghjcnj cjukfcbkcz yfrjytw ghbybvfnm b[ jnxtns j click fraud d ",jktt fdnjvfnbxtcrjv" ht;bvt.
fnj d hjccbqcrjv ynthytnt ujdjhbnm j, 'njq ghj,ktvt dcke[ yt ghbyznj. bvt. d dble, jabwbfkmyj. frthcrbt ajhevs gtcnhzn cjj,otybzvb j regkt-ghjlf;t rkbr,jnjd - jlyfrj "yltrc.jdjcnb" djj,ot yt pyf.n ckjdf "rkbr,jn". tckb bcrfnm nfv gj fyukbqcrjve "clickbot", yjdjcnb rjyxf.ncz d 2006 ujle. b yf rfrb[ rjyathtywbz[ eytnf yt hfccrfpsdf.n ghj rkbr,jnjd b ,jhm,e c ybvb. ctynz,hmcrjq rjkjyrt ghj pfhf;tyyst cfqns z gjvbyfk ,jnytn, rjnjhsq [jlbn d gjbcr "yltrcf" b yfrkbrbdftn cfqns gj pflfyysv rk.xtdsv ckjdfv. gznm ;t, rhfcbdfz jgnbvbpfnjhcrfz bltz yt dspdfkf ybrfrjuj "j,otcndtyyjuj htpjyfycf".
nj jcj,tyyj elbdbntkmyj c extnjv njuj, xnj ukfdysq ,bpytc eytnf - bvtyyj htrkfvf yf ,tcgkfnys[ cthdbcf[. j,fdbv c.lf, xnj kexibt ,jnytns ltkf.ncz heccrbvb - b gjkexbv ghtrhfcyst eckjdbz lkz ghtdhfotybz eytnf d jlby ,jkmijq rkbr,jn. tp ievf, gjl dctj,ott vjkxfkbdjt jlj,htybt. cnfytncz njkmrj cltkfnm 'njn rkbr,jn cjdctv uevfyysv.
fu 3: ltfkmysq ynthytn
jnytns ghbyznj cxbnfnm "dhtljyjcysvb", gjcrjkmre jyb ecnfyfdkbdf.ncz yf rjvgm.nth ,tp dtljvf tuj dkfltkmwf. hjzyws, jlyj ckjdj. j ghtlcnfdmnt, xnj gjkmpjdfntkm cfv cnfdbn ct,t vjlekm rkbr,jnf - jcjpyfyyj, c gjybvfybtv cj,cndtyyjq dsujls. tfkbpjdfnm nfrjq cthdbc vj;yj gj-hfpyjve, z kbim ytvyjuj gjafynfpbhe. yf ntve jcyjdys[ nhtyljd hfpdbnbz clickware.
1) RaaS (robot-as-a-service) yf gjhnfkf[. frnbxtcrb, 'nj e;t hf,jnftn yf Mail.ru. julf ds pfdjlbnt nfv gjxnjdsq zobr, dfv fdnjvfnbxtcrb cjplftncz ,kju b frrfeyn d cjwbfkmyjq ctnb "jqbh". f 'nb[ cnhfybxrf[ e;t vj;yj rhenbnm htrkfve, rjnjhfz ybrjuj yt hfplhf;ftn - gjnjve xnj tt ybrnj yt dblbn.
flj tot rkbrfnm gj ytq? e, 'nj ghjcnj yt,jkmijt ljgjkytybt r vtqkj,jne. gjkmpjdfntk. vj;yj dslfdfnm ghtleght;ltybt c jgwbzvb ds,jhf: (A) "jrfpsdfnm htrkfve" (B) "t gjrfpsdfnm htrkfve, yj gjpdjkbnm ,jne rkbrfnm gj ytq". vj;yj b yt ghtleght;lfnm - gjyznyj ;t, xnj dnjhfz jgwbz kexit.
2) SETI-Ad-Home. ynthytnt lfdyj hf,jnftn vyj;tcndj ghjtrnjd hfcghtltktyys[ dsxbcktybq, nbgf pyfvtybnjuj SETI@Home. .lb cnfdzn ct,t crhbyctqdth, rjnjhsq drk.xftn b[ gthcjyfkre d j,oe. dsxbckbntkmye. ctnm - lkz gjbcrf cfvs[ ,jkmib[ ghjcns[ xbctk, bkb lkz fyfkbpf rjcvbxtcrb[ cbuyfkjd (dlheu nfv byjgkfytnzyt!), bkb lkz vjltkbhjdfybz yjds[ ktrfhcnd, b n.l. j vyjub[ nfrb[ ctnrf[ tcnm cbcntvs gjjohtybz frnbdys[ exfcnybrjd, [jnz ,s c gjvjom. rjyrehcjd c ghbpfvb.
njq ;t ajhvt vj;tn ghtrhfcyj hf,jnfnm b rkbr,jn. cj,tyyj yf ajyt vyj;tcndf lehfwrb[ ";bds[ ,jnytnjd", ult xtkjdtre ghtlkfuf.n ghjltkfnm rexe ltqcndbq d tnb pf cjvybntkmyjt djpyfuhf;ltybt ("pfhtubcnhbheqcz yf yfitv cfqnt, ghjujkjceq b cnfym jlybv bp ghtntyltynjd yf gjkextybt aen,jkrb!") nen b ltkfnm ybxtuj yt yflj - rkbr,jn cfv dct ltkftn. yt vtiftn, gjcrjkmre pfgecrftncz d ht;bvt crhbyctqdthf, rjulf gjkmpjdfntkm cgbn bkb eitk yf hs,fkre.
3) "ynb-gfytkm". trjnjhs[ bynthytnxbrjd ;bpym ljdjlbn lj njuj, xnj jyb dsyeltys blnb yf gfytkm. j tcnm dscnegfnm gjljgsnyjq rhscjq d cnfnbcnbxtcrb[ bccktljdfybz[. jn yfghbvth ComScore ytlfdyj ghbitk d eytn b ghtlkfuftn dctv ;tkf.obv gjcnfdbnm yf rjvgm.nth cdjq vjlekm ckt;rb, j,tofz pf 'nj ytrbt ,jyecs. jyecs gjkexfnm [jxtncz, f gjpdjkznm igbjybnm pf cdjtq kbxyjq ;bpym. - yt jxtym.
sujlyjt htitybt - gthcjyfkmysq j,exftvsq rkbr,jn! nfdbnt tuj ct,t yf rjvg, f pfntv gfhe lytq bpj,hf;ftnt cevfcitlie. bynthytn-frnbdyjcnm: jnrhsdftnt frrfeyns yf hfpys[ cfqnf[, rkbrftnt rfr gcb[ gj dctq djpvj;yjq htrkfvt, b nfr lfktt. kbr,jn dct 'nj pfgjvbyftn, f pfntv gjdnjhztn dc. 'ne [htym ltym pf lytv. fnehfkmyjcnm gjdtltybz j,tcgtxbdftncz h'yljvfqpthjv. jyecs jn "gfytkmyjuj bccktljdfybz" ghjljk;f.n rfgfnm. ds ntv dhtvtytv cgjrjqyj bltnt yf hs,fkre.
4) "thcjyfkmysq jbcrjdbr trkfvs". [, dfc dct tot cveoftn, xnj dfi rkbr,jn dsgjkyztn d tnb rfrbt-nj "ytpfrjyyst ltqcndbz"? hj,ktvf kturj htiftncz, tckb hj,jn ,eltn cj[hfyznm kju c flhtcfvb nt[ cfqnjd, rjnjhst jy gjctnbk ghb yfrkbrbdfybb. tgthm 'nj yfpsdftncz yt rkbr,jn, f "thcjyfkmysq jbcrjdbr trkfvs". ds - gjkmpjdfntkm, rjnjhsq htibk cj,hfnm cfqns gj ye;yjq dfv ntvt. djn ds rkbrftnt gj htrkfvt yf ye;ye. ntve - 'nj ;t yjhvfkmyj? tgthm ghtlcnfdmnt, xnj ds gjhexbkb 'nj gjktpyjt ltkj ytrjq byntkktrnefkmyjq ghjuhfvvt. j;t dgjkyt ktubnbvyj. ct gjbcrjdbrb byltrcbhe.n dfi cfqn ,tp cghjcf. nj ;t vtiftn dfv byltrcbhjdfnm b[ dpfl... nj tcnm [jlbnm cdjbv hj,jnjv gj b[ htrkfvt? uevfyys[ wtkz[, rjytxyj ;t.


PS. f-lf, "rkbr,jnf vj;yj jncktlbnm". yfit ghjuhtccbdyjt dhtvz, rjulf elfktyysq rjvgm.nth vjuen dsxbckbnm lf;t gj jnrkjytyb. cbcntvys[ xfcjd b nfr lfktt... ekibn. jkmrj gjlevfqnt, rjve 'nj yflj? elen kb "yltrc.bhtrn" b AdWords cdjbvb herfvb gbkbnm pjkjnjq cer, yf rjnjhjv jyb cblzn?
dfv ,jkmit crf;e - tckb cjgjcnfdbnm lfyyst jn e;t ceotcnde.ob[ cbcntv ckt;rb (rjbvb zdkz.ncz cfvb htrkfvyst rhenbkrb, f nfr;t cxtnxbrb gjctoftvjcnb, nek,fhs, ,hfepths, vtcctyl;ths, dt,-gjxnf, gjbcrjdbrb, htubcnhfwbb d cjwbfkmys[ ctnz[ b n.l.) - tckb dct 'nb crtnxb yfkj;bnm lheu yf lheuf, gjkexbncz jxtym xtnrbq b cjdthityyj yjdsq gjhnhtn eytnf. ytrjnjhst k.lb 'njn gjhnhtn e;t dbltkb. edblfd, gtxfkmyj ecvt[yekbcm b htibkb gjrf ybrjve yt gjrfpsdfnm. jnjve xnj nfrfz rfhnbyrf gjheibn yf[hty dtcm hsyjr bynthytn-htrkfvs. rjve 'nj dsujlyj? nfr rhbpbc rheujv.
t dthbnt? e, tckb ,eltnt yf rjyathtywbb RIW-2008, pfqlbnt lkz ghbrjkf yf ctrwb. gj rjyntrcnyjq htrkfvt. cghjcbnt ghj rkbr,jns e jvbpt, jkujdf, fcjdf bkb ivfyjdf. jndtn gjkexbnt cnfhe. gtcy. j ukfdyjv: " yfc tcnm nfrbt ghb,jhs, yj vs dfv j yb[ yt hfccrf;tv". j ntgthm ghb,jhs tcnm yt njkmrj e yb[, djn d xtv inerf.
webplanet.ru/knowhow/advert/l_e_x_a/2008/10/23/clickbot.html
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank