10 . , .


   www.romver.ru
/ /( )

yt dczrjuj cjvytybz, eytn gthtgjkyty cnfnmzvb, cfqnfvb, ,kjufvb b ajhevfvb, gjcdzotyysvb j,otq ntvt fr pfhf,jnfnm d ynthytn. ds dgjkyt ghfds, pflfdfz ct,t djghjc - pfxtv gbcfnm tot jlye cnfnm. yf 'ne ntve?
ct jxtym ghjcnj. j-gthds[, gjkjdbyf cfqnjd gj pfhf,jnre d ynthytn cjplfys gbjythfvb lkz nfrb[ ;t gbjythjd b hfccxbnfys yf vfrcbvfkmye. ghb,skm d cjny. ,frcjd d vtczw ghb egjhyjv rf;ljlytdyjv nhelt. j-dnjhs[, dnjhfz gjkjdbyf cfqnjd gjcdzotyf djghjcfv hfcrhenrb (n.t. ghbdktxtybz nhfabrf) cfqnjd, ,tp rjyrhtnbpfwbb - xnj ;t c 'nbv nhfabrjv ltkfnm lfkmit? b rfr tuj rjydthnbhjdfnm d vfnthbfkmyst wtyyjcnb.
rjyntrcnt pfhf,jnrf d ynthytn, yfc ,eltn bynthtcjdfnm gjbcr c[tv rjydthnfwbb nhfabrf cfqnf d cnf,bkmysq gjcnjzyysq bcnjxybr ;bds[ ltytu, joenbvsq gj chfdytyb. c dfibv lj[jljv yf jcyjdyjq hf,jnt c gthcgtrnbdjq gjkyjcnm. jnrfpfnmcz jn hf,jns b ;bnm pf cxtn cdjb[ ynthytn-ghjtrnjd.
exibq dfhbfyn bcgjkmpjdfybz ghtlkfuftvjuj cgbcrf - gjlevfnm yfl ybv tot lj njuj rfr ds cltkfkb cfqn. fr ghfdbkj, 80% lj[jljd cfqnf ghb[jlbncz njkmrj yf jlby bcnjxybr, f cjgencnde.obt c[tvs pfhf,jnrf lf.n jrjkj 20% ljgjkybntkmyjuj lj[jlf. ;tkfntkmyj pfhfytt gjlevfnm yfl ntv rfr ds ,eltnt pfhf,fnsdfnm yf cfqnt, nfr rfr jn 'njuj ceotcndtyyj pfdbcbn tuj cnhernehf, lbpfqy b byajhvfwbjyyjt yfgjkytybt.
nfr, djn jcyjdyst cgjcj,s ghtdhfnbnm dfi cfqn d utythfnjh ltyt;ys[ pyfrjd:
jyntrcnyfz htrkfvf - bltfkmysq dfhbfyn lkz ,kjujd b byajhvfwbjyys[ cfqnjd, nht,e.obq vbybvfkmys[ nt[ybxtcrb[ pyfybq b pfnhfxtyyjuj dhtvtyb. f cfqnt dctuj kbim ye;yj ecnfyjdbnm JavaScript rjl, gjkextyysq jn cbcntvs rjyntrcnyjq htrkfvs. jckt 'njuj cfvf hfcgjpyftn ntvfnbre dct[ cnhfybw dfituj cfqnf b fdnjvfnbxtcrb yfxytn gjrfpsdfnm j,]zdktybz, cjpdexyst ntvt dfituj cfqnf, jnxbckzz dfv rjvbccbjyyst ghb rf;ljv rkbrt gj htrkfvyjve j,]zdktyb.. frjq gjl[jl r htrkfvt jxtym gthcgtrnbdty - htrkfvf yt njkmrj yt ,eltn hfplhf;fnm dfib[ xbnfntktq, yfj,jhjn - d cbke cdjtq cjpdexyjcnb ntvfnbrt cfqnf jyf zdkztncz [jhjibv ljgjkytybtv. fr htpekmnfn - dscjrbq CTR htrkfvys[ j,]zdktybq ghb cj[hfytybb kjzkmyjcnb felbnjhbb cfqnf.
,obq lj[jl jn rjyntrcnyjq htrkfvs pfdbcbn jn nhfabrf cfqnf, CTR htrkfvys[ ,kjrjd (jghtltkztncz dbljv htrkfvyjuj ,kjrf, tuj lbpfqyjv, vtcnjhfcgjkj;tybtv b htktdfynyjcnm. cjlth;fyb. ghjcvfnhbdftvjq cnhfybws) b ntvfnbrb htrkfvys[ j,]zdktybq. rjkmrj yf 'njv vj;yj pfhf,jnfnm? gbcrt rhegytqib[ xfcnys[ gfhnythjd AdSense - abuehbhe.n wbahs d 300 nsczx ljkkfhjd d vtczw. jytxyj, 'nj rhegyst fyukjzpsxyst cfqns c cthmtpysv nhfabrjv, yj b ds vj;tnt hfccxbnsdfnm yf [jhjibq lj[jl. hb ghfdbkmyjv ds,jht jcyjdyjq ntvs cfqnf vj;yj hfccxbnsdfnm yf CPM jn 1$ lj 10$.
gbcjr cbcntv rjyntrcnyjq htrkfvs:
Google AdSense - jcj,tyyj 'aatrnbdyf lkz fyukjzpsxys[ cfqnjd. hbybvf.n dt,vfcnthjd bp k.,s[ cnhfy, jgkfnf ghjbpdjlbncz bvtyysv ,fyrjdcrbv xtrjv. jgjkybntkmyfz byajhvfwbz: tubcnhfwbjyysq ghjwtcc d AdSense: FAQ b fr j,yfkbxbnm xtr.
Yahoo! Publisher Network - gjrf ,tnf-dthcbz cbcntvs rjyntrcnyjq htrkfvs jn Yahoo! - htubcnhfwbz ljcnegyf njkmrj lkz ;bntktq . j byajhvfwbb jn pfhe,t;ys[ dt,vfcnthjd 'aatrnbdyjcnm lf;t ytcrjkmrj dsit, xtv jn Google AdSense.
trkfvyfz ctnm yltrcf - vj;tn ,snm 'aatrnbdyf lkz heccrjzpsxys[ cfqnjd. exfcnb. ghbybvf.ncz cfqns c gjctoftvjcnm. ,jkmit 300 xtkjdtr d cenrb, dsgkfxbdftncz 50% rjvbccbb.
Begun- ghbybvf.ncz cfqns c rfxtcndtyyjq felbnjhbtq jn 2 xtkjdtr d cenrb. t,vfcnth gjkexftn 50% cnjbvjcnb htrkfvyjuj j,]zdktybz; dsgkfns ghjbpdjlzncz xthtp Webmoney.
tlbqysq rjyntrcn Rorer - hfpvtoftn rjyntrcnyst rhegyjajhvfnyst ,fyyths hfpvthjv 240×400. exfcnb. ghbybvf.ncz rfxtcndtyyst cfqns c lytdyjq gjctoftvjcnm. jn 500 xtkjdtr. sgkfns xthtp Webmoney b yltrc.tymub.
fhnythcrbt ghjuhfvvs - gjl[jlzn lkz k.,juj cfqnf b ghjcns d ecnfyjdrt. fr ghfdbkj, gfhnythcrbt ghjuhfvvs jhufybpe.ncz bynthytn-vfufpbyfvb, ghjlf.obvb htfkmyst bkb dbhnefkmyst njdfhs. ct,z yf cfqnt ds ecnfyfdkbdftnt ccskre yf cfqn vfufpbyf ('nj vj;tn ,snm ntrcnjdfz ccskrf, uhfabxtcrbq ,fyyth bkb gjbcrjdfz ajhvf), drk.xf.oe. d ct,z dfi jcj,sq bltynbabrfnjh gfhnythf vfufpbyf. ckb gjctnbntkm, gthtitlibq gj nfrjq ccskrt yf cfqn vfufpbyf, cjdthibn d ytv gjregre, ds gjkexbnt cdjb rjvbccbjyyst. ,sxyj 'nj ghjwtyn jn cnjbvjcnb gjregrb.
eotcndtyyjt jnkbxbt jn cbcntv rjyntrcnyjq htrkfvs cjcnjbn d njv, xnj dfv jgkfxbdf.n yt nhfabr yf cfqn vfufpbyf, f njkmrj htfkmyst gjregrb, rjnjhst dfib gjctnbntkb cltkf.n d vfufpbyt. jydthnfwbz gjctnbntktq d gjregfntkb d 'njv ckexft jghtltkztncz vyjubvb afrnjhfvb: rfxtcndjv dfituj nhfabrf, wtyfvb d vfufpbyt, lbpfqyjv b .pf,bkbnb cfqnf vfufpbyf, eckjdbzvb jgkfns b ljcnfdrb njdfhjd. s vj;tnt jndtxfnm njkmrj pf rfxtcndj nhfabrf, f jcnfkmyst afrnjhs jn dfc ybrfr yt pfdbczn. j'njve yf yfxfkmyjv 'nfgt ds,jhf jxtym ;tkfntkmyj ghjntcnbhjdfnm ytcrjkmrj gfhnythcrb[ ghjuhfvv, crjywtynhbhjdfd d lfkmytqitv ecbkbz yf yfb,jktt 'aatrnbdys[.
cxfcnm., gfhnythcrb[ ghjuhfvv jxtym vyjuj, b ghfrnbxtcrb lkz cfqnf k.,jq ntvfnbrb vj;yj yfqnb gjl[jlzobq dfhbfyn. jn yt,jkmijq cgbcjr, yf xnj cnjbn j,hfnbnm dybvfybt:
Commission Junction - cbcntvf gfhnythcrb[ ghjuhfvv, j,]tlbyz.ofz ytcrjkmrj nsczx pfhe,t;ys[ vfufpbyjd ghfrnbxtcrb gj k.,jq ntvfnbrt. tpeckjdyj elj,yf dkfltkmwfv ytcrjkmrb[ cfqnjd, nfr rfr chtlcndf, pfhf,jnfyyst jn gfhnythcndf c hfpkbxysvb vfufpbyfvb, j,]tlbyz.ncz yf jlyjv gjkmpjdfntkmcrjv cxtne, evtymifz yfrkflyst hfc[jls yf j,yfkbxbdfybt pfhf,jnfyys[ chtlcnd. hjvt njuj, cbcntvf j,kflftn hfpdbnsvb chtlcndfvb rjynhjkz b chfdytybz 'aatrnbdyjcnb hfpys[ gfhnythcrb[ ghjuhfvv. gkfnf ,fyrjdcrbv xtrjv.
Amazon.com - rhegytqibq ryb;ysq vfufpby ntgthm rhjvt rybu ghtlkfuftn ljgjkybntkmyj felbj-, dbltj-, CD b DVD lbcrb, rjvgm.nths b rjvgktrne.obt, ,snjde. 'ktrnhjybre, jlt;le, cgjhnbdyst njdfhs, ltncrbt njdfhs, bycnhevtyns b fdnjpfgxfcnb. jhjij epyfdftvsq b dspsdf.obq ljdthbt ,htyl c juhjvyjq njdfhyjq ,fpjq. jvbccbz gfhnythfv - lj 8.5% jn ghjlf;, d gfhnythcrjq ghjuhfvvt pfhtubcnhbhjdfyj ,jktt vbkkbjyf dt,vfcnthjd. gkfnf ,fyrjdcrbv xtrjv.
fnfkju hjccbqcrb[ gfhnythcrb[ ghjuhfvv - elj,ysq cgbcjr, cbcntvfnbpbhjdfyysq gj ntvfnbrfv c gjlhj,yjq byajhvfwbtq gj rf;ljq gfhnythcrjq ghjuhfvvt.
j,cndtyysq gfhnythcrbq vfufpby - ,jktt ghjldbyensq dfhbfyn cjnhelybxtcndf vt;le dt,vfcnthjv b bynthytn-vfufpbyfvb. ceotcndtyyjt jnkbxbt cjcnjbn d njv, xnj ghjlf;b ghjbpdjlzncz yt yf cfqnt cfvjuj vfufpbyf, d rjnjhsq ds gj ,fyythfv bkb ntrcnjdsv ccskrfv jncskftnt cdjb[ gjctnbntktq, f yf dfitv vfufpbyt. hb 'njv yfwtyre yf njdfh ds jghtltkztnt cfvb.
ynthytn-vfufpby lftn dfv ,fpe cdjb[ njdfhjd, dfhbfyns lbpfqyf, gjlrk.xftn r cdjtq gkfnt;yjq cbcntvt b pfybvftncz j,hf,jnrjq dct[ pfrfpjd. pflfxe dt,vfcnthf d[jlbn cjplfybt, hfpvtotybt cfqnf b tuj ghjldb;tybt d ynthytn.
nj ljdjkmyj ckj;ysq lkz yfxbyf.otuj dt,vfcnthf dfhbfyn pfhf,jnrf, nht,e.obq [jhjib[ ghjatccbjyfkmys[ yfdsrjd, abyfycjds[ pfnhfn b dhtvtyb. j cenb, htxm bltn j hfphf,jnrt gjkyjwtyyjuj bynthytn-vfufpbyf d jhbubyfkmyjv lbpfqyt, c cj,cndtyysv ljvtyysv bvtytv, [jcnbyujv b ,htyljv. lbycndtyyjt j xtv dfv yt ye;yj ,eltn ,tcgjrjbnmcz - 'nj ytgjchtlcndtyyfz hf,jnf c njdfhfvb (jajhvktybt pfrfpjd, crkflbhjdfybt, extn b jnuheprf). fhnythcndj pfrk.xftncz d njv, xnj ds jhufybpetnt b ,thtnt yf ct,z dct pfnhfns gj cjplfyb. b ghjldb;tyb. bynthytn-vfufpbyf, f dtcm jakfqyjdsq ghjwtcc kj;bncz yf gktxb gfhnythcrjq ghjuhfvvs.
tcvjnhz yf ytj,[jlbvjcnm dkj;tybq (f hfphf,jnrf [jhjituj jhbubyfkmyjuj vfufpbyf dhzl kb j,jqltncz dfv ltitdkt 00 d ltyt;yjv 'rdbdfktynt), lkz ghjldbyenjuj dt,vfcnthf nfrjq dfhbfyn gfhnythcndf ujhfplj ,jktt gthcgtrnbdty. j-gthds[, rjvbccbjyyst ghb nfrjq c[tvt hf,jns j,sxyj dsit, nfr cnjbvjcnm njdfhjd (f pyfxbn b cdj. ghb,skm) ds jghtltkztnt cfvb. fhnythcrfz ghjuhfvvf lftn dfv wtys yf cdjb njdfhs, f e; gjxtv ds ,eltnt ghjlfdfnm b[ e ct,z - htifnm dfv. j-dnjhs[, ds cnhjbnt cdjq ,htyl b ghbdzpsdftnt r ytve gjregfntktq, f, rfr bpdtcnyj, 80% lj[jljd bynthytn vfufpbyfv lf.n gjdnjhyst gjregrb jn gjcnjzyys[ gjregfntktq. njve ;t ghjldbufnm d bynthytnt cdjq cj,cndtyysq vfufpby ujhfplj ktuxt b wtktcjj,hfpytt, xtv jlby bp vyjub[ nsczx rkjyjd j,sxyjq gfhnythcrjq ghjuhfvvs.
fufpbyjd, ghtlkfuf.ob[ dt,vfcnthfv cjplfybt cdjtuj cj,cndtyyjuj cfqnf gj ghjlf;fv, ujhfplj vtymit, xtv j,sxys[ gfhnythcrb[ ghjuhfvv, djn cgbcjr yfb,jktt ghbdktrfntkmys[ lkz yfib[ dt,vfcnthjd:
Amazon aStore - ljgjkytybt r j,sxyjq gfhnythcrjq ghjuhfvvt Amazon.com. s vj;tnt jnrhsnm cj,cndtyysq vfufpby yf jcyjdt njdfhjd Amazon.com. s vj;tnt cltkfnm vfufpby cfvb bkb bcgjkmpjdfnm cnfylfhnyst pfhfytt gjlujnjdktyyst if,kjys.
Joe Bucks - vfufpby ktrfhcndtyys[ b vtlbwbycrb[ ghtgfhfnjd yf jcyjdt yfnehfkmys[ nhfd. sgkfxbdf.n 50% rjvbccb. pf ghjlf;b b 5% rjvbccbb jn lj[jljd ghbdktxtyys[ dfvb dt,vfcnthjd. gkfnf ghjbpdjlbncz 2 hfpf d vtczw ,fyrjdcrbv xtrjv. htljcnfdkz.n ujnjdst dfhbfyns lbpfqyf vfufpbyjd b ,tcgkfnysq [jcnbyu.
Shop XML - dct lkz cjplfybz cdjtuj .dtkbhyjuj vfufpbyf, vfufpbyf vtlbwbycrb[ ntcnjd, ltnjrcjd (ghtgfhfnjd lkz dsdtltybz bp jhufybpvf cktljd egjnht,ktybz yfhrjnbxtcrb[ ghtgfhfnjd b fkrjujkz), xfhvcjd (bnfkmzycrb[ yfwbjyfkmys[ erhfitybq) b gjlfhjxys[ yf,jhjd. jnjdjt ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt, ,fps lfyys[ njdfhjd b jnpsdxbdfz heccrjzpsxyfz cke;,f gjllth;rb ltkf.n 'ne gfhnythcre. ghjuhfvve jcj,tyyj bynthtcyjq.
fhnythcrfz ghjuhfvvf For Sale By Owner - djpvj;yjcnm cjnhelybxfnm c dtleobv cfqnjv gj ghjlf;t ytldb;bvjcnb cj,cndtyybrfvb. rjhtt dctuj, 'nj tlbycndtyysq dfhbfyn, rjulf ds vj;tnt cjplfnm cdjq cfqn d nfrjq ltyt;yjq j,kfcnb rfr ghjlf;f ytldb;bvjcnb. tvf jxtym ljhjufz, nfr xnj htfkmyst ifycs pfhf,jnfnm tcnm njkmrj e jgsnys[ ghjatccbjyfkjd (pfnj b ehjdtym lj[jljd cjjndtncnde.obq).
PPC (Pay Per Click) cbcntvs - yt ctrhtn, xnj gjbcrjdsq nhfabr yfbkexibv j,hfpjv rjydthnbncz d htfkmyst gjregrb. lyfrj, ghj,ktvf cjcnjbn d njv, xnj d j,sxyjq (tt tot yfpsdf.n tcntcndtyyjq, bkb organic) dslfxt gjbcrjdbrjd tcnm njkmrj 10 vtcn cj ccskrfvb yf cfqns. tckb rjyrehtywbz vt;le bynthytn-vfufpbyf pyfxbntkmyfz, ifycs ghj,bnmcz d tcntcndtyye. dslfxe vfksvb ecbkbzvb jxtym ytpyfxbntkmys. thtl bynthytn-vfufpbyfvb d 'njv ckexft cnjbn lbktvvf - bkb nhfnbnm pyfxbntkmyst chtlcndf yf gjbcrjde. jgnbvbpfwb. (Search Engine Optimization, SEO), bkb regbnm ufhfynbhjdfyyst nhfabr e cfvb[ gjbcrjdbrjd.
hfrnbxtcrb dct rhegytqibt gjbcrjdst cbcntvs yfhzle c j,sxysv gjbcrjv gjrfpsdf.n gkfnyst htpekmnfns tckb jlyj bkb ytcrjkmrj rk.xtds[ ckjd bp gjbcrjdjuj pfghjcf jgkfxtyj htrkfvjlfntkzvb. Google nfrfz ghjuhfvvf yfpsdftncz Google AdWords, d Yahoo 'nj Yahoo! Search Marketing, d MSN - MSN adCenter, d yltrct - yltrc bhtrn. jkbxtcndj gkfnys[ vtcn nfr;t juhfybxtyj, f gjhzljr dslfxb htrkfvjlfntktq jghtltkztncz wtyjq pf rkbr gj j,]zdktybz, rjnjhe. htrkfvjlfntkm ujnjd gkfnbnm.
kz jxtym rjyrehtynys[ ntv cnjbvjcnm vj;tn lj[jlbnm lj ytcrjkmrb[ ltcznrjd ljkkfhjd pf jlby rkbr (cv. yfghbvth cgbcjr yfb,jktt ljhjub[ ckjd bp Google AdWords).
lyfrj, rhjvt gjregrb nhfabrf yfghzve. e rhegys[ gjbcrjdbrjd tcnm djpvj;yjcnm regbnm wtktdjq nhfabr e PPC cbcntv. frbt cbcntvs gjregf.n wtktdjq nhfabr e dt,vfcnthjd cfqnjd b gthtghjlf.n tuj bynthytn-vfufpbyfv. t,vfcnthe ghtlkfuftncz hfpvtcnbnm yf cdjtv cfqnt gjbcrjde. ajhve, b tckb gjctnbntkm cfqnf ddjlbn d 'ne ajhve cdjq pfghjc - d jndtn jy gjkexftn htpekmnfns, jcyjdfyyst yf gjbcrt chtlb jgkfxtyys[ htrkfvjlfntkzvb j,]zdktybq. hb rf;ljv rkbrt yf nfrjt j,]zdktybt dt,vfcnth gjkexftn jghtltktyysq ghjwtyn (j,sxyj ljcnfnjxyj ,jkmijq, jn 50% lj 90%) jn cnjbvjcnb rkbrf lkz htrkfvjlfntkz.
cnm b lheufz ajhvf cjnhelybxtcndf PPC cbcntv b dt,vfcnthjd, jcyjdfyyfz yf jnvsdrt ljhdtqyjuj nhfabrf c ukj,fkmys[ gjbcrjdbrjd. 'njv ckexft dt,vfcnth lj,bdftncz njuj, xnj cjplfyyst bv ljhdtb gjgflf.n yf gthdst cnhfybws dslfxb gjbcrjds[ cbcntv gj jghtltktyysv rjvvthxtcrbv pfghjcfv, f ghb rkbrt yf nfrbt ljhdtb gjctnbntkm gthtyfghfdkztncz ytgjchtlndtyyj yf htpekmnfns gjbcrf gj 'njve pfghjce d cbcntvt PPC. ckb gjkmpjdfntkm lfkmit rkbrftn yf jlby bp cfqnjd d htpekmnfnf[ gjbcrf PPC - dt,vfcnth gjkexftn cdjq ghjwtyn.
jghjcs rfr gjkexfnm nhfabr c ljhdttd b yfcrjkmrj 'nj 'nbxyj vs ctqxfc j,ce;lfnm yt ,eltv, pfvtnbv njkmrj xnj 'nj ljdjkmyj ghb,skmyjt ltkj. j[jls kexib[ ds,vfcnthjd, cjnhelybxf.ob[ c hjccbqcrjq PPC UmaxSearch cjcnfdkz.n 000-000 d vtczw. ghjxtv, 'nj pflfxf yt lkz yjdbxrjd, nfr rfr dsdtltybt cfqnjd d dslfxe rhegys[ gjbcrjds[ cbcntv gj rjvvthxtcrbv pfghjcfv nht,etn jxtym [jhjib[ pyfybq fkujhbnvjd b ghbywbgjd b[ hf,jns.
p yfb,jktt gjgekzhys[ cbcntv d eytnt vj;yj jnvtnbnm:
PPC jhbtynbhjdfyyst yf ghbdktxtybt pfhe,t;yjuj nhfabrf:
UmaxSearch
ClickVip
3FN Marketing
PPC jhbtynbhjdfyyst yf heccrjzpsxysq nhfabr:
kjryjnbr.RU
RuPoisk
hjlf;f ccskjr - yfdthyzrf ds e;t cksifkb b pyftnt xnj vtcnj cfqnf d htpekmnfnf[ dslfxb gjbcrjds[ cbcntv chtlb ghjxb[ afrnjhjd pfcbcbn nfr;t jn 1)rjkbxtcndf, 2)rfxtcndf b 3)ntrcnf d[jlzob[ ccskjr yf cfqn.
j'njve cfqns, jhbtynbhjdfyyst yt yf gjregre PPC nhfabrf, f yf ekexitybt gjpbwbq d tcntcndtyyjq dslfxt gjbcrjdbrjd, byjulf cnfhf.ncz gjvjxm gjbcrjdbrfv ekexibnm gjpbwbb cdjtuj cfqnf b gkfnzn lheubv dt,vfcnthfv pf hfpvtotybt ccskjr yf cdjq cfqn.
s dgjkyt vj;tnt gjexfcndjdfnm d 'njv ghjwtcct, dsltkbd yf cdjtv cfqnt vtcnj gjl 5-10-20 nfrb[ gkfnys[ ccskjr. fr ghfdbkj ccskrb gjregf.ncz njkmrj yf ukfdys[ cnhfybwf[ cfqnjd, f cnjbvjcnm ccskrb jghtltkztncz yt rfxtcndjv cfqnf b tuj nhfabrjv, f bcrk.xbntkmyj tuj dtcjv d nthvbyf[ gjbcrjds[ cbcntv. yfxt ujdjhz, ghb gjregrb ccskjr lkz wtktq SEO d hfccvjnhtybt ,thencz njkmrj PR (Google Page Rank) cfqnf b tuj n (ntvfnbxtcrbq byltrc wbnbhjdfybz gj yltrce).
rfxtcndt jhbtynbhjdjxys[ wty vjue erfpfnm, xnj cnjbvjcnm jlyjq ccskrb c cfqnf cj chtlytymrbvb gjrfpfntkzvb PR=3, n=250 cjcnfdkztn 5$ d vtczw. ckb ghjlfdfnm 10 ccskjr, nj cevvfhysq lj[jl jlyjuj cfqnf cjcnfdbn 50$ d vtczw. edtkbxtybtv gjrfpfntktq cfqnf bkb xbckf rjynhjkbhetvs[ cfqnjd ghb,skm jn ghjlf;b ccskjr hfcntn cjjndtncnde.obv j,hfpjv.
jujdfhbdfnmcz j ghjlf;t ccskjr vj;yj ytgjchtlcndtyyj c rf;lsv dt,vfcnthjv d jnltkmyjcnb, bkb djcgjkmpjdfdibcm fdnjvfnbxtcrbvb cbcntvfvb, rjnjhst pf yt,jkmijq ghjwtyn bp,fdzn dfc jn nt[ybxtcrjq henbys:
egkz - ghjlf;f ccskjr yf ajhevt Searchengines.ru - pltcm ds kturj yfqltnt gjregfntktq yf cdjb ccskrb, cjhbtynbhetntcm gj wtyfv b gjkexbnt ljgjkybntkmye. byajhvfwb. j njv rfr b ult ghfdbkmyj ghjlfdfnm ccskrb.
Fatlink - fdnjvfnbxtcrfz cbcntvf regkb-ghjlf;b ccskjr yf cfqnf[ eytnf.
Text Link Ads - pfhe,t;yfz ,bh;f ntrcnjds[ ccskjr.
hjlf;f gkfnyjuj rjyntynf - ynthytn ghtljcnfdkztn eybrfkmye. djpvj;yjcnm lkz ghjlf;b rjyntynf. jytxyj, lkz yfxfkf dfv ye;yj yf pfrjyys[ jcyjdfybz[ dkfltnm nfrbv rjyntynjv, yj tckb jy e dfc tcnm - jcnfkmyjt ltkj nt[ybrb.
jnkbxbt jn htfkmyjuj njdfhf ghjlf;f rjyntynf yt cjghz;tyf c nfrbvb ghj,ktvfvb rfr [hfytybt b ljcnfdrf njdfhjd, f 'ktrnhjyyst cbcntvs jgkfns njdfhjd gjpdjkz.n vjvtynfkmyj gjkexbnm ltymub jn gjregfntkz b nen ;t jnghfdbnm tve regktyysq wbahjdjq njdfh.
jl rjyntynjv, d lfyyjv ckexft, z gjybvf. dct, xnj ceotcndetn b hfcghjcnhfyztncz d wbahjdjv dblt. nj vjuen ,snm dfib ghjuhfvvs, ,fps lfyys[, ntrcns, eckeub, jghtltktyyst cthdbcs, wbahjdst ajnjuhfabb b n.g. ct juhfybxtyj njkmrj dfitq afynfpbtq b ndjhxtcrbvb cgjcj,yjcnzvb.
htktcnm ghjlf;b rjyntynf cjcnjbn tot b d njv, xnj lkz ytuj yt ceotcndetn uhfybw ujcelfhcnd b nfvj;tym. jjndtncndtyyj, ds vj;tnt cltkfnm vfufpby, jhbtynbhjdfyysq yf dc. vbhjde. felbnjhb.. ckb ds ghjlftnt cdjq cj,cndtyysq rjyntyn, nj ds vj;tnt lf;t j,jqnbcm ,tp gjvjoybrjd, dtlz dct ltkf cfvjcnjzntkmyj.
jktt njuj - dtcm ghjwtcc ghjlf;b rjyntynf vj;yj gjkyjcnm. fdnjvfnbpbhjdfnm b dfif pflfxf cdtltncz njkmrj r gthbjlbxtcrjve j,yfkbxbdfyb. pfhf,jnfyys[ ltytu. ds d jxtym vfkjq cntgtyb pfdbcbnt jn ujcelfhcndtyys[ xbyjdybrjd, f cvtyf vtcnf bkb lf;t cnhfys ghj;bdfybz ybrfr yt gjdkbztn yf dfi rb,th-,bpytc.
kjuubyu pf ltymub - tckb e dfc tcnm cdjq ,kju (fyukjzpsxysq), rjnjhsq ds dtltnt htuekzhyj b jy yt vjkj;t 3-[ vtczwtd, ytlfdyj gjzdbkfcm djpvj;yjcnm gbcfnm jgkfxbdftvst gjcns c j,pjhfvb jghtltktyys[ cfqnjd bkb ghjlernjd.
bcntvf PayPerPost j,]tlbyztn ,kjuuthjd b htrkfvjlfntktq, ;tkf.ob[ ghjfyjycbhjdfnm cdjb cfqns d gthcjyfkmys[ ,kjuf[. kjuuth gjkexftn 80% rjvbccb. jn gkfnt;tq htrkfvjlfntktq (vbybvev .5 pf cjj,otybt) b ytlfdyj gthdsq bp ,kjuuthjd ghtjljktk gkfyre d 1000 pfhf,jnfyys[ ljkkfhjd.
cktl pf PayPerPost fyfkjubxyst ghtlkj;tybz lkz ,kjuuthjd cltkfkb rjvgfybb CREAMaid b ReviewMe.
,jh gj;thndjdfybq vj;tn ,snm jxtym dsujlysv tckb ds cjplfkb b hfpdbdftnt ytrjvvthxtcrbq ghjtrn, bvt.obq ,jkmie. cjwbfkmye. pyfxbvjcnm (ye b nhfabr, cfvj cj,jq). fghbvth, gjgekzhyfz jnrhsnfz 'ywbrkjgtlbz Wikipedia cj,bhfkf lj 0,000 d vtczw d dblt lj,hjdjkmys[ gj;thndjdfybq yf hfpdbnbt ghjtrnf.
kz c,jhf gj;thndjdfybq ds vj;tnt erfpfnm yjvthf cdjb[ cxtnjd d 'ktrnhjyys[ gkfnt;ys[ cbcntvf[ (Webmoney, RuPay, yltrc.tymub b n.g.) bkb lf;t djcgjkmpjdfnmcz cthdbcjv ghbtvf gj;thndjdfybq xthtp SMS, xnj gjpdjkbn vfnthbfkmyj gjllth;fnm dfi cfqn ntv gjctnbntkzv, e rjuj gjrf ytn 'ktrnhjyyjq yfkbxyjcnb. j,bkmyst ;t ntktajys ctqxfc tcnm lf;t e gtycbjythjd.
tybfkmyst ghjtrns yf vbkkbjy - yfievtdibq d cdjt dhtvz d jakfqyjds[ b yf ,hbnfycrjv ntktdbltybb cfqn c lkbyysv yfpdfybtv MillionDollarHomepage ecgtiyj jghfdlfk cdjt yfpdfybt b ghjlfk dct gbrctkb pf jlby vbkkbjy ljkkfhjd.
fikbcm e ytuj b yt vtytt elfxyst gjcktljdfntkb: cfqn 500Words.com (tcnm b jntxtcndtyysq fyfkju 500Words.RU) hfcghjlfk ckjd ghbvthyj yf 0,000. kb djn, yfghbvth, ltdeirf fnfif bp tnth,ehuf ghjlftn cdjt ntkj gjl nfnebhjdrb htrkfvjlfntktq.
ct utybfkmyjt - ghjcnj b gthtxbcktyyst cfqns yt nht,jdfkb jn cjplfntktq ckj;ys[ nt[ybxtcrb[ htitybq. ckb e dfc tcnm xnj-nj yfcnjkmrj ;t jhbubyfkmyjt - ghj,eqnt. jnz d nfrb[ ghjtrnf[ jcyjdyjq rk.x r ecgt[e yt ujkfz bltz, f djpvj;yjcnm pfcnfdbnm ctntdjt cjj,otcndj gbcfnm b ujdjhbnm j dfc.
Adult ,bpytc - jlyf bp cfvs[ ghb,skmys[ ybi lkz dt,vfcnthjd, yt egjvzyenm rjnjhe. z ghjcnj yt vju. lyfrj, gjlhj,yj jgbcsdfnm y.fycs hf,jns adult-dt,vfcnthf z yt djpmvecm d cbke gjdth[yjcnyjuj pyfrjvcndf c 'nj ntvjq.
gastello2005.blog.tut.by/
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank