-.


   www.romver.ru
/ /( )

xtym xfcnj yf vjq flhtc ghb[jlzn ghb[jlzn djghjcs gjkmpjdfntktq j njv, rfr cjplfnm cdjq cfqn d ynthytnt. yjulf gjckt ghjxntybz vjtq rybub fr pfhf,jnfnm ltymub d ynthytnt, byjulf gjckt bpextybz bltq ,bpytcf yf cfqnt . rybut z ljcnfnjxyj ytvyjuj dybvfybz eltkbk nt[ybxtcrbv djghjcfv cjplfybz cfqnf d t jcyjdt cfv vtnjl cjplfybz ghjcns[ cfqnjd b gjkextybz ufhfynbhjdfyjuj lj[jlf.
tcvjnhz yf htrjvtyljdfyye. lkz xntybz b bpextybz kbnthfnehe, vyjubt vjb xbnfntkb nfr b yt gjcktljdfkb cjdtnfv bpextybz HTML. tv yt vtytt, d yfi dtr cjdhtvtyys[ wbahjds[ nt[yjkjubq cjdctv yt j,zpfntkmyj j,kflfnm pyfybtv HTML-rjlf, xnj,s cjplfdfnm ghjcnst b kturj eghfdkztvst cfqns. kz 'njuj tcnm ujnjdst htitybz.
tujlyz z [jxe ghtlcnfdbnm j,exf.obq rehc vbnhbz fkfycrjuj, rjnjhsq vj;yj ghbj,htcnb yf tuj cfqnt. ehc gjltky yf 7 hfpltkjd, 65 dbltjehjrjd. ,ofz ghjljk;bntkmyjcnm rehcf 28 xfcjd. nvtxe ytrjnjhst yfb,jktt df;yst djghjcs, rjnjhst jcdtoftn vbnhbq.

fr cjplfnm cdjq cj,cndtyysq cfqn, ecnfyjdbnm ,kju.
xtym df;ysq b bynthtce.obq vyjub[ djghjc. yjubt ghjcnj yt pyf.n, c xtuj yfxfnm cjplfybt cfqnf b rfr dc 'nj ,eltn hf,jnfnm. t[ybxtcrbt ltnfkb 'nfgjd cjplfybz cfqnf jndtnzn yf 'nb djghjcs.
fr ghjntcnbhjdfnm cfqn yf kjrfkmyjv rjvgm.ntht lj tuj ge,kbrfwbb, regbnm [jcnbyu b pfhtubcnhbhjdfnm ljvty.
exit dctuj gthdst cfqns cjplfdfnm yf cdjtv rjvgm.tntht kjrfkmyj. jp;t vj;yj ,eltn ghblevfnm lkz cfqnf ljvty, pfhtubcnhbhjdfnm tuj b regbnm [jcnbyu, xnj,s cltkfnm cfqn ljcnegysv xthtp ynthytn.
fr cjplfnm cdj. hfccskre.
lybv bp df;ytqib[ bycnhevtynjd gjllth;rb bynthtcf gjkmpjdfntktq cfqnf zdkztncz hfccskrf. xtym [jhjij, xnj vbnhbq eltkbk dybvfybt 'njve djghjce.
fr cjplfnm 'aatrnye. 3D-j,kj;re lkz hfccskjr b 'ktrnhjyys[ rybu, f nfr;t ghjatccbjyfkmye. uhfabre lkz cfqnf.
f vjq dpukzl, rhfcjnf cfqnf yt nfr df;yf, rfr tuj elj,cndj. j cjukfiecm, xnj c rhfcbdsvb cfqnfvb ghbznytt hf,jnfnm. djn djghjc j,kj;tr 'nj df;yfz ntvf. jhjifz j,kj;rf lkz 'ktrnhjyyjq rybub zdkztncz jcyjdjgjkfuf.obv afrnjhjv ecgt[f.
fr cjplfnm cdjq byajhvfwbjyysq njdfh.
ynthytnt ,jkmijt rjkbxtcndj 'ktrnhjyys[ rybu. t dct jyb [jhjib, vyjubt ghjcns e;fcys b yt ytcen ybrfrjq gjktpyjq byajhvfwbb. fexbnmcz cjplfdfnm nj, xnj ye;yj dfibv gjntywbfkmysv rkbtynfv jxtym b jxtym df;yj.
fr cjplfnm 'ktrnhjyye. rybue d .EXE bkb .PDF ajhvfnt. jvgbkzwbz 'ktrnhjyys[ rybu.
tpeckjdyj, byajhvfwbjyysq njdfh, j cjplfybb rjnjhjuj dfv gjdtlftn vbnhbq, nht,etn uhfvjnyjuj nt[ybxtcrjuj jcyfotybz. htdhfnbnm ntrcn d 'ktrnhjyye. rybue yt rf;ljve yjdbxre gjl cbke. j c gjvjom. cjdhtvtyys[ ghjuhfvv cltkfnm 'nj cvj;tn rf;lsq.
fr cjplfnm ghjlf.obq vbyb-cfqn lkz njdfhf, ghbybvfnm pfrfps b jgkfne.
cdj dhtvz z xfcnj cjplfdfk vbyb-cfqns. fr lkz ct,z, nfr b gjl pfrfp. gj ctujlyziybq ltym cxbnf. vbyb-cfqn yfb,jktt 'aatrnbdysv chtlcndjv ghjldb;tybz tlbybxyjuj byajhvfwbjyyjuj njdfhf.
fr hfcrhenbnm cfqn.
nj jpyfxftn hfcrhenbnm cfqn, levf., gjybvf.n dct. njve, rnj yt pyftn, j,]zcy. rhfnrj. fcrhenbnm cfqn cltkfnm tuj gjgekzhysv b gjctoftvsv. yfxt ybrfrjuj njkrf jn dfituj rhfcbdjuj b gjktpyjuj ndjhtybz yt ,eltn.

fnthbfks rehcf vyt yt ghtljcnfdkzkbcm. b rjvvtynfhbtd, yb htrjvtylfwbq jn ct,z ghtljcnfdbnm yt cvjue.

jktt gjlhj,yjt jgbcfybt rehcf s yfqlnt yf cfqnt vbnhbz fkfycrjuj. ehc gjcnfdkztncz yf DVD b cnjbn 1697 he,ktq.
homebiz.ru/praktikum/1057.html

lybv ckjdjv tckb ds [jnbnt gjvexfncz b gjgsnfnmcz akfu d herb, yj rfr yt cnjbn ltkfnm rfgbnfkmysq htvjyn ldbufntkz f kexit j,hfnbnmcz r cgtwbfkbcne. fr b cfqn yt cnjbn ltkfnm tuj cfvjve, xnj,s gjnjv dct cvtzkbcm yfl dfibv ndjhtybtv, pfrf;bnt cfqn e ghjatccbjyfkjd.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank