,


   www.romver.ru
/ /( )

1. eyrwbjyfkmyst jcj,tyyjcnb cfqnf
gbcfybt cfqnf
fqn zdkztncz bynthytn ghtlcnfdbntkmcndjv rjvgfybb jceotcndkz.otq gjlrk.xtybt abpbxtcrb[ kbw bjhufybpfwbq r rjhgjhfnbdysv nfhbafv cjnjdjq ctnb tufjy-jcrdf

1. fqn ghtljcnfdkztn gjctnbntk. djpvj;yjcnm regbnm rhfcbdsq, pjkjnjq yjvth tufjy bp ceotcnde.ob[ ghtlkj;tybq.

2. fqn ghtljcnfdkztn xfcnyjve kbwe b .h.kbwe regbnm pf yfkbxysq bkb ,tpyfkbxysq hfcxtn rjhgjhfnbdysq nfhba tufjy-jcrdf


2. thdbcyfz aeyrwbjyfkmyjcnm

lvbybcnhfnjhe cfqnf xthtp dt,-bynthatqc ljcnegyf djpvj;yjcnm gj htlfrnbhjdfyb.

1. tlfrnbhjdfybt ntrcnjd jgbcfybq cnfnbxtcrb[ cnhfybw

2. scnfdktybt wtys yjvthf

3. j,fdktybt yjvthjd d wtyjde. uhegge

4. tlfrnbhjdfybt cdjqcnd yjvthf (ghtabrc ghzvjq (495) bkb atlthfkmysq (926) )

 

3. bpfqy cfqnf

bpfqy cfqnf ljk;ty ,snm dsgjkyty yf jcyjdt ceotcnde.otuj lbpfqyf ( ghbkj;tybt 1)

kb d abhvtyyjv cnbkt rjvgfybb tufjy-jcrdf http://www.megafonmoscow.ru/corporate/promos/

 

kfdyfz cnhfybwf ljk;yf cjlth;fnm cktle.obt ,kjrb

  • fdbufwbjyyjt vty. lkz gtht[jlf r jcyjdysv hfpltkfv (ujhbpjynfkmyjt)
  • gbcfybt nfhbajd b eckeu, ghtljcnfdkztvs[ rjvgfybtq (ntrcn yf ukfdyjq cnhfybwt)
  • fyyth rhfcbdst/pjkjnst yjvthf lkz gtht[jlf d cjjndtncnde.obq hfpltk cfqnf

bpfqy hf,jxb[ cnhfybw dsgjkyztncz yf jcyjdt ceotcnde.otuj lbpfqyf (ghbkj;tybt 1) ukfdyjq cnhfybws c extnjv bpvtytybq nht,etvs[ gj aeyrwbjyfke ghjtrnf (cnbkb ajhv b n.l.)

4. nfnbxtcrbt cnhfybws cfqns

nfnbxtcrbvb cnhfybwfvb zdkz.ncz cnhfybws c ghjbpdjkmysv ntrcnjv b ajnjuhfabzvb. tlfrnbhetncz ntrcn dcnhjtyysv htlfrnjhjv cbcntvs eghfdktybz cjlth;bvsv

p flvbybcnhfnjhf htlfrnbhetncz njkmrj ntrcn b yt ghtlgjkfuftn yfkbxbz lbyfvbxtcrb vtyz.ob[cz 'ktvtynjd. cnfnbxtcrbv jnyjczncz cktle.obt cnhfybws:

  • jvgfybb (ntrcn ukfdyjq cnhfybws)
  • jynfrns

5. byfvbxtcrbt hfpltks

hfcbdst/jkjnst yjvthf

fpltk ghtlcnfdkztn bp ct,z cgbcjr pjkjns[ yjvthjd jncjhnbhjdfyys[ gj wtyt. jlth;bvjt hfpltkf dsdjlbncz yf jlye cnhfybwe. p flvbybcnhfnbdyjuj bynthatqcf ceotcndetn djpvj;yjcnm htlfrnbhjdfybt wtys b yjvthjd.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank