: ? "" .


   www.romver.ru
/ / : ?( )

nj 1000 cnfnmz yf cfqnt romver.ru, pyfvtybnj 'nj bkb ytn yt pyf., yj pf,fdyj.
ysytiytv ynthytnt tcnm ldt jcyjdys[ jwtyrb 'aatrnbdyjcnb dkj;tybq. ,t gj cenb gjrfpsdf.n nj;t cfvjt, yj lkz hfpys[ cnjhjy, d pfdbcbvjcnb jn cbnefwbb. s ujdjhbv j Return of Investment (djpdhfnt dkj;tybq) b Acquisition Cost (pfregjxyjq cnjbvjcnb).
fv [jntkjcm yf ghfrnbxtcrjv ghbvtht gjrfpfnm, xnj ctqxfc gjkexftncz d hjccbqcrjv ynthytnt ghb bcgjkmpjdfybb nfrb[ jwtyjr. fhfytt jujdjhbvcz, vs ghb,tufkb njkmrj r jabwbfkmysv jnrhsnsv lfyysv, bkb lfyysv, gjkextyysv yfvb gj bnjufv ghtljcnfdktybz nt[ eckeu, d rjnjhs[ vs ghbyzkb exfcnbt. yfitq htrkfvyjq rfvgfybb bcgjkmpjdfkbcm vyjubt djpvj;yst rfyfks, b vs b[ hfccvjnhbv c njxrb phtybz dsit yfpdfyys[ jwtyjr.

j,snbt lkz htrkfvs atcnbdfkm ekbxyjq rekmnehs b yjxyfz lbcrjntrf c dtleobvb lb-l;tzvb. tcnj ghjdtltybz - jcrdf; dhtvz 19 ctynz,hz 2008. trkfvbhjdfkfcm htubcnhfwbz lkz hjpsuhsif ghbpjd (ukfdysq ghbp - VIP-,bktn lkz nt,z b 4-[ lheptq c kbxysv ijahjv, ,tcgkfnysv d[jljv d VIP-pjye, a nfr;t lheubt ghbps).

Direct e-mail (hfccskrb)

1) mail.ru - hfpvtotybt ,fythjd d hfccskrf[, pfrfpfyj 2 vbkkbjyf, hfccskrb ljk;ys ,skb hfccskfnmcz njkmrj vjcrdbxfv d ntxtybt ghbvthyj ytltkb. bnjut chtlyzz cnjbvjcnm 1 htubcnhfwbb 26 Euro.

2) subscribe.ru - hfpvtotybt ,fythjd d hfccskrf[, pfrfpfyj 17,000, hfccskrb ljk;ys ,skb hfccskfnmcz dctv gjlgbcfdibvcz vjcrdbxfv 1968-1990 ujljd hj;ltybq, rjnjhst gjlgbcfkbcm yf hfccskrb gj ntvfv "hfpdktxtybz, jnls[". bnjut chtlyzz cnjbvjcnm 1 htubcnhfwbb 22 Euro.

3) hot-post.ru - pfccskrf (gj ,fpt "jkmpjdfntkb jcrds") d rjkbxtcndt 2,306,890 e-mail flhtcjd. bnjut chtlyzz cnjbvjcnm 1 htubcnhfwbb - 8.50 Euro.

fyths yf cfqnf[
(yf rf;ljv cfqnt htrkfvf ,skf pfrfpfyf yf vby. ytltk. gjrfpjd, nht,jdfkbcm gjrfps njkmrj gj jcrdt)

1) 44100.ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. 20,000. njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. 400 Euro (7,000 ,fythjd). jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb - 1,000+.

2) geometria.ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. 84,000. njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. - ytn jnrhsns[ lfyys[. jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb 5,000+.

3) nightparty.ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. 56,000. njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. 1,400 Euro (500,000 ,fythjd). jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb 2,000+.

ktle.obt cfqns lfkb yektdst htpekmnfns gj htubcnhfwbb:

4) mainpeople .ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. 33,000. njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. - ytn jnrhsns[ lfyys[. jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb - ?

5) rutube.ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. - ? (10 vbkkbjyjd dtcm cfqn). njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. 3,500 Euro. jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb - ?

6) timeout.ru - htlytt rjkbxtcndj gjctnbntktq d ytltk. - ? njbvjcnm ytltkmyjuj gjrfpf vby. 400 Euro. jctnbntktq ytj,[jlbvj lkz 1 htubcnhfwbb - ?

gkfnf pf rkbrb
(cjukfcyj ljcnbuyensv rkbrfv, ytltkmysq j,]v)

1) fqns (Moscowout.ru, Cityout.ru, Moscowfaces.ru, Zvezdi.ru, KM.ru, Starslife.ru, Gallery.ru, 2x2.ru). htlkj;tyj 10,000 rkbrjd gj wtyt 10,300 Euro. chtlytv pf rkbr 1.30 Euro.

2) fythyst ctnb (www.adbn.ru b www.orirdian.com ). htlkj;tyj 4,400 rkbrjd gj wtyt 2,700 Euro. chtlytv pf rkbr 0.61 Euro.

heubt rhegytqibt cfqns (,fyyths)

cgjkmpjdfkbcm jabwbfkmyst wtys b nhfabr lkz u. jcrdf (ytltkmysq gjrfp). hb chtlytq 'aatrnbdyjcnb ,fythjd 0,01% (nj tcnm 1,000 ,fythjd lkz jlyjuj rkbrf b 10 rkbrjd lkz jlyjq htubcnhfwbb).

1) odnoklassniki.ru - chtlytv pf rkbr 10 Euro, pf htubcnhfwb. 100 Euro. (frtn jcrdf, ytltkmysq)

2) yandex.ru - chtlytv pf rkbr 12 Euro, pf htubcnhfwb. 120 Euro. (bybvfkmysq pfrfp cjcnfdkztn 6.000.000 gjrfpjd ,fyythf, [jnz http://afisha.yandex.ru/ nfrjq nhfaabr pf ytltk. yt gjllth;bdftn).

skb b lheubt ghtlkj;tybz. j yfdthyjt vyjubt e;t ecnfkb jn wbah. jujdjhbv ntgthm j htfkmyjq ;bpyb b j njv, c xtuj vs yfxfkb dsit. .,st ltymub d htrkfvt drkflsdf.ncz c ;tkfybtv ljcnbxm jghtltkyyjuj htpekmnfnf. yfitv ckexft htrkfvyfz rfvgfybz ,skf dtcmvf j,sxyfz b ghjdthtyyfz gj[j;bvb rfvgfybzvb yf lheub[ hsyrf[, drk.xfz c[j;bt gj cgtwbabrt hsyrb jcnjxyjq dhjgs b kb;ytuj fhe,t;mz. tv ;t jnkbxftncz eytn?

hfdytybz b dsdjls

j-gthds[, d eytnt yf,k.lftncz jnhsd j,]vf jgkfxtyys[ ltytu b ehjdyz wty jn htpekmnfnjd. frjt joeotybt crkj;bkjcm, xnj ltymub gkfnzncz pf cfv ghjwtcc, f ,eltn kb rfrjq-yb,elm htpekmnfn - ybrjuj yt bynthtcetn. lyf chtlyzz htubcnhfwbz j,sxyj cnjbn yf lheub[ hsyrf[ ghbvthyj 0.20-1.50 Euro (d pfdbcbvjcnb jn ckj;yjcnb b ibhjns j[dfnf felbnjhbb). 'nj j,sxyfz wtyf. jktt njuj, vj;yj pfrfpfnm chfpe ;t jghtltkyysq j,]v htubcnhfwbq, b dct 'nb ,fyyths b hfccskrb yt ,elen ndjtq ujkjdyjq ,jkm.. kb ;t vj;yj gjcnfdbnm ytj,[jlbvsq vbybvev rfr htpekmnfn, b cnjhjyf, ghtljcnfdkz.ofz rfyfk htrkfvs, ,eltn j,zpfyf ljcnbxm 'njuj vbybvevf, lf;t tckb ns pfgkfnbk pf vtymibq j,]v.

j-dnjhs[, cfvb wtys ybrfr yt cdzpfys c htfkmyjcnzvb jccbqcrjuj ynthytnf. htfkmyjcnb dtcmvf gkfxtdys ghb dpukzlt cj cnjhjys. hfabr bkb ldb;tybt gjkmpjdfntktq xthtp cfqns bkb gjchtlcndjv ghzvs[ hfccskjr, yt zdkz.ncz ybrfrbv bcnjxybrjv htfkmyjuj ldb;tybz xthtp hfpvtoftve. htrkfve. j tcnm kb,j dct 'nb jwtyrb yfrhexbdf.ncz, kb,j ybrnj yb yf xnj yt htfubhetn; b cktljdfntkmyj, ytgjyznyj, pf xnj ,thencz nfrbt ytvfkst ltymub.

-nhtnmb[, lf;t cfqns, rjnjhst hf,jnf.n d ybit ,kbprjq r njve, xnj htrkfvbhetncz (d yfitv ckexft e; ,kb;t b yt ,sdftn), yt ghbyjczn ybrfrjuj htpekmnfnf.

-xtndhns[, j,]vs rdfkbabwbhjdfyyjuj ldb;tybz rhfqyt ybprb. s gjybvftv gjl 'nbv rjkbxtcndj k.ltq, cgjcj,ys[ pfbynthtcjdfnmcz xtv-nj b dsgjkybnm rfrbt-nj ltqcndbz lkz 'njuj (jnrhsnm cfqn, c xtv-nj bkb c rtv-nj gjpyfrjvbnmcz b n.l.).

rjytxyj ;t, jnltkmyj jcnfyjdbvcz yf ybprjv rfxtcndt dct[ eckeu b ybprjq rekmneht dtltybz ltk b gjllth;rb rkbtynf (rjnjhsq gkfnbn). nj ghjcnj cvtiyj: dsckeibdfnm j,]zcytybz, xnj hjckfdkm - 'njuj xenm kb yb ghbujhjl jcrds (mail.ru hfpvtofk ,fyyths yf hfccskrf[ d hjckfdkm).

t vtytt pf,fdyj ,skj epyfnm, xnj dsgbcrf cxnf yf jgkfne pfybvftn vbybvev 2 lyz (f ,tp 'njuj eckeub yt ghtljcnfdkz.ncz).

brnj yt ;tkftn lf;t ytvyjuj gjnhfnbnm dhtvtyb, xnj,s xnj-nj gjcjdtnjdfnm bkb dscrfpfnm cdj vytybt gj gjdjle rfxtcndf bkb gjntywbfkmys[ djpvj;yjcntq jgkfxbdftvjq htrkfvs. nj, xnj b rfr jndtxf.n gj ntktajye - 'nj jnltkmyj yflj,yj pfgbcsdfnm b chfpe ;t gjcskfnm . fljhyjde ('nf htvfhrf yt zdkztncz jgkfxtyyjq htrkfvjq fljhyjdf).

s ,s [jntkb ecksifnm dfit vytybt b ltkmyst cjdtns - vj;tn ,snm, vs xnj-nj yt pyftv bkb yt edbltkb? bibnt yfv gj flhtce dotrussia @mail.ru bkb d rjvvtynfhbz[ r 'njq cnfnmt yf "t,gkfytnt".

webplanet.ru/knowhow/advert/stoliarov/2008/10/01/ad_bubble.html
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank