PVPAK


   www.romver.ru
/ /


( )

jplfybt 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf cfqnf lkz rjvgfybb PVPAK - gjcnfdobrf egfrjdjxyjuj j,jheljdfybz yf nthhbnjhbb jccbb

jvgfybz jabwbfkmysq ghtlcnfdbntkm d jccbb ghjlerwbb bp bnfz, kblthf hsyrf fdnjvfnbpbhjdfyys[ egfrjdjxys[ kbybq. s,jh d cnjhjye gjcnfdrb lfyyjuj j,jheljdfybz ,sk cltkfy yt ckexfqyj. f,jnf c kexibvb vbhjdsvb ghjbpdjlbntkzvb d jnhfckb ghtlgjkfuftn cthmpyst ghtbveotcndf:

  • edthtyyjcnm d ,tpjnrfpyjq hf,jnt j,jheljdfybz;
  • rfxtcndtyyjt bylbdblefkmyjt ghjtrnbhjdfybt kbybq egfrjdrb cgtwbfkmyj lkz dfituj ,bpytcf;
  • rdfkbabwbhjdfyyjt cthdbcyjt j,cke;bdfybt.

2001 ujlf rjvgfybz PVPAK pfhtrjvtyljdfkf ct,z, rfr yflt;ysq gjcnfdobr b jndtncndtyysq gfhnyth. dfkbabwbhjdfyyst cjnhelybrb, yfrjgktyysq jgsn, ntcyjt cjnhelybxtcndj c ghjbpdjlbntktv gjpdjkz.n j,tcgtxbnm vfrcbvfkmysq htpekmnfn yf dct[ cnflbz[: jn bylbdblefkmyjuj vfrtnf egfrjdjxyjq kbyb, lj gjcnfdrb j,jheljdfybz yf ghtlghbznbt.

lfxyj htfkbpjdfyyst ghjtrns, ecgt[ d lheub[ yfghfdktybz[ egfrjdjxyjuj ,bpytcf, gjpdjkz.n rjvgfybb c edthtyyjcnm. cvjnhtnm d ,eleott b c kturjcnm. ghtjljktdfnm rhbpbcs. cbkmysvb gfhnythfvb fi ,bpytc cnfyjdbnmcz vjoytt. s,bhfqnt d gfhnyths kblthjd!


egfrjdjxyjt j,jheljdfybt


www.pvpak.rujgjkybntkmyst djpvj;yjcnb cjplfyyst d ghjtrnt:

jkyjt eghfdktybt dctv rjyntynjv yf[jlzotvcz yf cfqnt (,fpf lfyys[ MySQL, ljcneg b dsdjl byajhvfwbb jceotcndkztncz xthtp PHP b rjydthnbhetncz d html).

htldjhbntkmyfz SEO jgnbvbpfwbz gjl pfghjcs gjbcrjds[ cbcntv.

bcntvf cjwbfkmys[ pfrkfljr.

bcntvf eghfdktybz dbltj vfnthbfkfvb.

bcntvf eghfdktybz ,kjrfvb cfqnf.

yenhtyyzz ERP cbcntvf cby[hjybpfwbb lfyys[ c cfqnjv.

jplfybt ctnb ,kjujd

jplfybt nhfyckzwbb yjdjcntq b dbl;bnjd.jgjkybntkmyfz byajhvfwbz

jncencndetn

jjhlbyfns:

u. fyrn-tnth,ehu,
ylecnhbfkmysq gh., l. 45, cnh.1
tk.: +7-921-5735672
3
197
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank