() , - - , SEO .


   www.romver.ru
/ / - -


( )

jplfybt 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf cfqnf lkz fgbnfk-bpfqy, cjplfyysq yf jcyjdt 'crbpjd b nht,jdfybq pfrfpxbrf

jvgfybz fgbnfk-bpfqy hfls ghtlcnfdbnm dfitve dybvfyb. dscjrjrfxtcndtyye. gjcele fyukbqcrjq rjvgfybb APOLLO b zgjycrbt re[jyyst yj;b GLOBAL. f cfqnt rjvgfybb d hfpltkt fnfkju s cvj;tnt gjlhj,ytt gjpyfrjvbnmcz c fccjhnbvtynjv yfitq ghjlerwbb.

kfdyfz b dyenhtyybt byajhvfwbjyyst cnhfybws cfqnf.

fgbnfk-bpfqy - cjdhtvtyyfz, lbyfvbxyj hfpdbdf.ofzcz rjvgfybz, gjrfpsdf.ofz ytghthsdysq hjcn c vjvtynf cdjtuj jcyjdfybz. fgbnfk-bpfqy yflttncz cj[hfybnm 'ne ntyltywb. b ujnjds hfpltkbnm cdjq ecgt[ c lheubvb.

www.capital-spb.ru

ktvtyns cfqnf 1:1

jvgfybz fgbnfk-bpfqy hfls ghtlcnfdbnm dfitve dybvfyb. dscjrjrfxtcndtyye. gjcele fyukbqcrjq rjvgfybb APOLLO b zgjycrbt re[jyyst yj;b GLOBAL. f cfqnt rjvgfybb d hfpltkt fnfkju s cvj;tnt gjlhj,ytt gjpyfrjvbnmcz c fccjhnbvtynjv yfitq ghjlerwbb.
hjvt njuj, rjvgfybz fgbnfk-bpfqy ecgtiyj hfpdbdftn ctnm htubjyfkmyjq lbcnhb,m.wbb lfyyjq ghjlerwbb.

heujq dfhbfyn lbpfqyf, yt ghbyznsq pfrfpxbrjv

jvgfybz fgbnfk-bpfqy ecgtiyj cjnhelybxftn c nfrbvb rhegysvb hjpybxysvb njhujdsvb ctnzvb

,hfpjdfyyfz d 2000 ujle rjvgfybz fgbnfk-bpfqy yf ctujlyziybq ltym zdkztncz jlybv bp kblthjd yf hsyrt jgnjdjq njhujdkb njdfhfvb lkz re[yb b cthdbhjdrb cnjkf. elexb 'rcrk.pbdysv lbcnhb,m.nthjv d jccbb fyukbqcrb[ njdfhjd Apollo b gjycrb[ re[jyys[ yj;tq GLOBAL

 

jgjkybntkmyst djpvj;yjcnb cjplfyyst d ghjtrnt:

jkyjt eghfdktybt dctv rjyntynjv yf[jlzotvcz yf cfqnt (,fpf lfyys[ MySQL, ljcneg b dsdjl byajhvfwbb jceotcndkztncz xthtp PHP).

htljcnfdktyj 3 vfrtnf lbpfqyf cfqnf

jpvj;yjcnm jnjckfnm pfghjc xthtp ajhve .

jkyfz SEO jgnbvbpfwbz gjl pfghjcs gjbcrjds[ cbcntv.

jkyjt eghfdktybt yf rf;le. cnhfybwe dctvb meta ntufvb ( title, rating, keywords, description, shortcut icon, revisit )

3
197
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank