Chison ( 10.000 )


   www.romver.ru
/ / Chison


( )

jplfybt lbpfqyf cfqnf b cbcntvs eghfdktybz lkz rjvgfybb Chison zdkztncz kblbhe.otq rjvgfybtq gj ghjbpdjlcnde ekmnhfpderjds[ crfythjd yf nthhbnjhbb bnfz. yf ecgtiyj gjcnfdkztn cdj. ghjlerwb. d ,jktt xtv 80 cnhfy vbhf. tujlyz rjvgfybz vtlbrf hflf ghtlcnfdbnm vfhre Chison b yf hjccbqcrjv hsyrt vtlbwbycrjuj j,jheljdfybz. f yfitv cfqnt s yfqltnt gjlhj,ye. byajhvfwb. j crfythf[ Chison. gtwbfkbcns rjvgfybb dctulf hfls jndtnbnm yf fib djghjcs b gjvjxm d ds,jht yfbkexituj htitybz lkz fc.

kfdyfz b dyenhtyybt byajhvfwbjyyst cnhfybws cfqnf.

site2

www.chisonrussia.ru

ktvtyns cfqnf 1:1

jvgfybz Chison
jvgfybz Chison e;t ,jktt 10 ktn pfybvftncz hfphf,jnrjq, cthdbcjv b ghjlf;tq ekmnhfpderjds[ crfythjd gj dctve vbhe jvgfybz Chison e;t ,jktt 10 ktn pfybvftncz hfphf,jnrjq, cthdbcjv b ghjlf;tq ekmnhfpderjds[ crfythjd gj dctve vbhe

jgjkybntkmyfz byajhvfwbz

jvgfybz Chison e;t ,jktt 10 ktn pfybvftncz hfphf,jnrjq, cthdbcjv b ghjlf;tq ekmnhfpderjds[ crfythjd gj dctve vbhe. s ghtlcnfdkztv jlby bp rhegytqib[ pfdjljd d bnft gj ghjbpdjlcnde ekmnhfpderjds[ cbcntv. kfujlfhz yjdtqibv nt[yjkjubzv b yje-[fe d ghjbpdjlcndt lfnxbrjd yfie ghjlerwb. ecgtiyj ghtlcnfdkz.n b gjcnfdkz.n d 80 cnhfyf[ vbhf. fi pfdjl ghjbpdjlbn rfr xthyj-,tkst cbcntvs nfr b cbcntvs dscjrjuj rkfccf c wdtnysv ljgkthjdcrbv rfhnbhjdfybtv.
s cnhtvbvcz ,snm yf gbrb nt[yjkjubq b gjcnjzyyj hfcibhztv aeyrwbjyfkmyst b fggfhfnyst nht,jdfybz yfib[ cbcntv.
,jheljdfybt rjvgfybb Chison bvttn cthnbabrfns ISO & CE, f nfr ;t TUV d thvfybb, b cthnbabrfn FDA d . jccbb ghjlerwbz Chison pfhtubcnhbhjdfyf gj dctv yjhvfv hjccbqcrjuj pfrjyjlfntkmcndf b bvttn htubcnhfwbjyyjt eljcnjdthtybt vbybcnthcndf plhfdjj[hfytybz b cjwbfkmyjuj hfpdbnbz, b cfybnfhyj 'gbltvbjkjubxtcrjt pfrk.xtybt.

j, xnj ghtlkfuftn rjvgfybz

nfwbjyfhyfz wbahjdfz ekmnhfpderjdfz cbcntvf iVis60, lfnxbrb: rjydtrcysq ibhjrjgjkjcysq 3,5 w, kbytqysq ibhjrjgjkjcysq 7,5 w, vbrhjrjydtrcysq (nhfycdfubyfkmysq) 6,0 w, rfhlbjkjubxtcrbq rjydtrcysq ibhjrjgjkjcysq 3,0 w.

t;bvs crfybhjdfybz
- B (2D), B/B,B/M, 4B
-
- ythutnbxtcrbq ljggkth
- hbgktrcysq ht;bv: lyjdhtvtyyj d htfkmyjv dhtvtyb B ht;bv, gtrnhfkmysq ljggkth b
- egktrcysq ht;bv: lyjdhtvtyyj B ht;bv b gtrnhfkmysq ljggkth
- t;bv dbhnefkmyjuj rjydtrcf
fnxbrb
- ktrnhjyyst rjydtrcyst, kbytqyst, nhfycdfubyfkmyst, ctrnjhyst afpbhjdfyyst
- bhjrjgjkjcyst vekmnbxfcnjnyst
- bfgfpjy xfcnjn 2 -9MHz
t[yjkjubb j,hf,jnrb bpj,hf;tybq
- jkyjcnm. wbahjdjq ajhvbhjdfntkm kexf
- dnjvfnbxtcrfz yfcnhjqrf ljggkthf
- Magic-Edit (f,jnf c cshsvb lfyysvb)
kbybxtcrbt ghbkj;tybz
- reithcndj/bytrjkjubz
- ,ljvbyfkmyst j,cktljdfybz
- jcels, ,kbprjhfcgjkj;tyyst jhufys
- tlbfnhbz
- fhlbjkjubz
hjxtt
- frtns hfcxtnjd: ,ljvbyfkmyst, reithcndj/bytrjkjubz, fhlbjkjubz, jcels
- hfytybt bpj,hf;tybq: ;tcnrbq lbcr, USB, CD, DICOM, 1394 gjhn
- gthfwbjyyfz cbcntvf: Windows
- jybnjh 17" SVGA

jjhlbyfns:

jvgfybz Chison, jccbz
lhtc: 119607, jcrdf, ek. lfkmwjdf
tktajy: +7 (495) 229-YY-YY
E-mail: info@chisonrussia.ru


3
197
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank