, , 11 .


   www.romver.ru
/ /


( )

jplfybt 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf cfqnf b cbcntvs eghfdktybz lkz rjvgfybb krjh bj.


krjh bj ,skf jcyjdfyf d 1992 u. b d yfcnjzott dhtvz zdkztncz jlybv bp kblthjd chtlb jntxtcndtyys[ ghjbpdjlbntktq htfutynjd lkz kf,jhfnjhyjq lbfuyjcnbrb. cyjdyjt yfghfdktybt ltzntkmyjcnb rjvgfybb hfphf,jnrf, ghjbpdjlcndj b htfkbpfwbz yf,jhjd lkz bvveyjathvtynyjuj fyfkbpf.

kfdyfz byajhvfwbjyyfz cnhfybwf cfqnf

site2

www.alkorbio.ru

ktvtyns cfqnf 1:1

jvgfybz krjh bj
jvgfybz krjh bj jvgfybz krjh bj

jgjkybntkmyst djpvj;yjcnb cjplfyyst d ghjtnt:

jkyjt eghfdktybt dctv rjyntynjv yf[jlzotvcz yf cfqnt (,fpf lfyys[ MySQL, ljcneg b dsdjl byajhvfwbb jceotcndkztncz xthtp PHP).

frfp njdfhf xthtp ajhve .

jplfyf djpvj;yjcnm ghjcvjnhf cfqnf xthtp PDA.

j RSS rfyfke djpvj;yj hfpvtofnm yjdjcnb yf lheub[ cfqnf[.

yukbqcrfz dthcbz cfqnf cjplfyf yf jnltkmyjq ,fpt lfyys[ b bvttn dct djpvj;yjcnb heccrjq dthcbb.

jgjkybntkmyfz byajhvfwbz

tujlyz rfnfkju ghjlerwbb rjvgfybb krjh bj drk.xftn d ct,z ,jktt 30 yfbvtyjdfybq yf,jhs lkz ujhvjyfkmyjq lbfuyjcnbrb, jghtltktybz jyrjvfhrthjd, fkkthujlbfuyjcnbrb, lbfuyjcnbrb lbf,tnf b byatrwbjyys[ pf,jktdfybq.

krjh bj ghtlkfuftn yt ghjcnj yf,jhs htfutynjd, f tlbye. cbcntve, j[dfnsdf.oe. dct gjnht,yjcnb rkbtynjd: fdnjvfnbxtcrbq fyfkbpfnjh, nt[ybxtcrbq cthdbc, j,extybt gthcjyfkf, cdjtdhtvtyye. ljcnfdre htfutynjd b gjcnjzyye. rjycekmnfwbjyye. gjllth;re.

cyjdyjq ghbywbg dsgecrfnm ghjlerwb., gj rfxtcnde yt ecnegf.oe. ghjlerwbb vbhjds[ kblthjd, yj pyfxbntkmyj ,jktt ljcnegye. gj wtyt.

atdhfkt 2005 ujlf rjvgfybz krjh bj gjkexbkf vt;leyfhjlysq cthnbabrfn ISO 9001-2000, gjlndthlbd cjjndtncndbt dytlhtyyjq yf ghtlghbznbb cbcntvs vtytl;vtynf rfxtcndf cjdhtvtyysv vbhjdsv cnfylfhnfv.

trjnjhst gjlhfpltktybz rjvgfybb ljkujt dhtvz hf,jnfkb yf ,eleott.
2002 ujle rktnjxyfz uheggf (pfybvf.ofzcz jlybv bp cfvs[ gthcgtrnbdys[ yfghfdktybq cjdhtvtyyjq vtlbwbys - vtpty[bvysvb cndjkjdsvb rktnrfvb) dsdtltyf d cfvjcnjzntkmyjt ghtlghbznbt hfyct[yjkjubb.
2003 ujle rkbybxtcrfz uheggf ,skf ghtj,hfpjdfyf d bfuyjcnbxtcrbq wtynh krjh bj.
lyj bp gjcktlyb[ yfxbyfybq rjvgfybb krjh bj - bydtcnbhjdfybt bynthytn- ;ehyfkf jvvthxtcrfz ,bjnt[yjkjubz. frbv j,hfpjv, rjvgfybz krjh bj gtht[jlbn r cjplfyb. ,bjnt[yjkjubxtcrjuj [jklbyuf.

jjhlbyfns:

tk.: (812) 596 6775 (812) 596 6776 (812) 596 6780
frc: (812) 596-67-80
kz gbctv: 197110, -tnth,ehu, f/z 243
e-mail: alkorbio@peterlink.ru

3
197
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank