""


   www.romver.ru
/ /


( )

jplfybt 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf pfcnfdrb lkz rjvgfybb - hfphf,jnrf nt[yjkjubxtcrb[ ghjwtccjd d j,kfcnb ublhjvtnfkkehubb htlrb[ b htlrjptvtkmys[ 'ktvtynjd;
ghjtrnbhjdfybt b ghjbpdjlcndj 'rcnhfrwbjyyjuj j,jheljdfybz gjl rjyrhtnyst ghjwtccs c ghjdtltybtv vjynf;ys[ b gecrjyfkfljxys[ hf,jn;
ghjbpdjlcndj ,tcrhtvybcns[ rjvgktrcys[ kbufneh lkz vjlbabrfwbb xthyjuj kbnmz;
gjcnfdrb ujhyjuj b vtnfkkehubxtcrjuj j,jheljdfybz ibhjrjuj cgtrnhf.

pujnjdktyj d ajhvfnt Macromedia Flash .swf

fcnfdrf.

www.rosredmet.ru

jgjkybntkmyfz byajhvfwbz

fdjl tlrb[ tnfkkjd
yfcnjzott dhtvz jcyjdysvb yfghfdktybzvb ltzntkmyjcnb "jccbqcrbt htlrbt vtnfkks" zdkz.ncz:

, hfphf,jnrf nt[yjkjubxtcrb[ ghjwtccjd d j,kfcnb ublhjvtnfkkehubb htlrb[ b htlrjptvtkmys[ 'ktvtynjd;
ghjtrnbhjdfybt b ghjbpdjlcndj 'rcnhfrwbjyyjuj j,jheljdfybz gjl rjyrhtnyst ghjwtccs c ghjdtltybtv vjynf;ys[ b gecrjyfkfljxys[ hf,jn;
ghjbpdjlcndj nt[yjkjubxtcrjuj j,jheljdfybz bp gjkbvthys[ vfnthbfkjd;
ghjbpdjlcndj anjhnfynfkfnf rfkbz;
ghjbpdjlcndj dscjrjtvrb[ rjyltycfnjhys[ nfynfkjds[ b ybj,btds[ gjhjirjd;
ghjbpdjlcndj ,tcrhtvybcns[ rjvgktrcys[ vjlbabrfnjhjd () lkz dytgtxyjq j,hf,jnrb xeueyjd b cnfktq;
gjcnfdrb ujhyjuj b vtnfkkehubxtcrjuj j,jheljdfybz ibhjrjuj cgtrnhf;
ghjtrnbhjdfybt ghjwtccjd ufpjjxbcnrb, gjl,jh j,jheljdfybz, ds,jh jhjif.otuj hfcndjhf, gjcnfdrf j,jheljdfybz, vjynf;, gecrj-yfkflrf b clfxf d 'rcgkefnfwb..

cjcnfd "jccbqcrbt htlrbt vtnfkks" d[jlbn fdjl tlrb[ tnfkkjd, jhujdsq jv "jchtlvtn", jkmcrbq abkbfk, f nfr ;t vepsrfkmyj-ghjl.ccthcrfz rjvgfybz "ep-". yfitq rjvgfybb hf,jnftn ,jktt 100 rdfkbabwbhjdfyys[ hf,jnybrjd, d xbckt rjnjhs[ cgtwbfkbcns bvt.obt hfpkbxyst extyst cntgtyb.

cnjhbz yfitq rjvgfybb tot njkmrj yfxbyftncz. hufybpjdfyyfz d yfxfkt 90-[ ujljd ghjikjuj dtrf, jyf bpyfxfkmyj pfybvfkfcm jgnjdsvb gjcnfdrfvb j,jheljdfybz b vt[fybpvjd yf ghtlghbznbz ujhyj-vtnfkkehubxtcrjuj rjvgktrcf. crjht bynthtcs rjvgfybb hfcibhbkbcm, jyf cvjukf cfvf jceotcndkznm dkj;tybz d yferjtvrbt ghjtrns, ghjtrns gj hfphf,jnrt b ghjbpdjlcnde ujhyjuj j,jheljdfybz, vtnfkkehubxtcrjuj b [bvbxtcrjuj j,jheljdfybz, hfpvtofz pfrfps yf rhegytqib[ ghtlghbznbz[ jccbb. fvb gjcnfdktys rjvgktrns vtnfkkjrjycnherwbq lkz nht[ rjydthnthjd yf fuybnjujhcrbq vtnfkkehubxtcrbq rjv,byfn, rjnjhst ecgtiyj pfgeotys b hf,jnf.n e;t ,jktt 5-nb ktn. ceotcndktyf gjcnfdrf ifhjds[ vtkmybw b lheujuj j,jheljdfybz lkz " "jhbkmcrbq ybrtkm". jcnfdktys, cvjynbhjdfys b pfgeotys d ghjbpdjlcndj eybrfkmyst yj;ybws lkz gjgthtxyjq htprb kbcnjdjuj vtnfkkf njkobyjq jn 7 lj 50 vv yf cnfyt 2800 yf "" (hcrj-fkbkjdcrbq vtnfkkehubxtcrbq rjv,byfn).

hjvt 'njuj "jccbqcrbt htlrbt vtnfkks" zdkztncz hfphf,jnxbrjv, ghjbpdjlbntktv b gjcnfdobrjv dscjrj'aatrnbdys[ 'rcnhfrnjhjd hfpkbxyjuj nbgf, bcgjkmpetvs[ lkz 'rcnhfrwbjyyjuj hfpltktybz, uke,jrjq jxbcnrb htlrb[, htlrjptvtkmys[ b wdtnys[ vtnfkkjd. fib hfphf,jnrb pfobotys jntxtcndtyysvb b pfhe,t;ysvb gfntynfvb. jcnfdktyyfz yfvb 'rcnhfrwbjyyfz ecnfyjdrf ecgtiyj hf,jnftn d yfexyj-bccktljdfntkmcrjv b ghjtrnyjv bycnbnent "bghjybrtkm" (fyrn-tnth,ehu). j pfrfpe "" byfnjvf jccbb hfphf,jnfy, bpujnjdkty b cvjynbhjdfy ghjvsiktyysq 27-vb cnegtyxfnsq 'rcnhfrwbjyysq rfcrfl lkz "f,fqrfkmcrbq " (gjc. thdjvfqcrbq bnbycrjq j,kfcnb), rjnjhsq d yfcnjzott dhtvz ghj[jlbn ghjvsiktyyjt jcdjtybt gj 'rcnhfrwbjyyjve hfpltktyb. nfynfkf b ybj,bz.

fr;t bp gjkbvthys[ vfnthbfkjd (gjkb'nbkty, gjkbghjgbkty, anjhjgkfcn) rjvgfybz ghjbpdjlbn nt[yjkjubxtcrjt j,jheljdfybt (ufkmdfybxtcrjt, tvrjcnyjt, rjkjyyjt b abkmnhjdfkmyjt), f nfr;t jnltkmyst epks, j,dzprf lkz j,jheljdfybz bp lheub[ vfnthbfkjd. htlkfuftvjt j,jheljdfybt ecgtiyj pfvtyztn dj vyjub[ nt[yjkjubxtcrb[ ghjwtccf[ rthfvbxtcrjt, 'vfkbhjdfyyjt, yth;fdcnfkmyjt j,jheljdfybt, dsujlyj jnkbxfzcm jn ytuj gj cnjbvjcnyj-uf,fhbnyj-dtcjdsv [fhfrnthbcnbrfv, rjhhjpbjyyjq cnjqrjcnb, htvjynjghbujlyjcnb b lheubv gfhfvtnhfv. fhfrnthyjt jnkbxbt yfituj j,jheljdfybz jn fyfkjubxys[ gjkbvthys[ j,hfpwjd lheub[ ghjbpdjlbntktq pfrk.xftncz d njv, xnj jyj ghtlyfpyfxtyj b lkz hf,jns d eckjdbz[ gjdsityyjuj lfdktybz b dfreevf.

jvgfybtq jceotcndkztncz gkfyjvthyfz ltzntkmyjcnm gj gjdsityb. rfxtcndf cnfktq b xeueyjd. jnhelybrfvb abhvs cjdvtcnyj c cthjccbqcrbv yfexyj-bccktljdfntkmcrbv bycnbnenjv [bvbxtcrb[ nt[yjkjubq b tynhfkmysv yfexyj-bccktljdfntkmcrbv bycnbnenjv vfnthbfkjd ghjdtltyf hf,jnf gj cjplfyb. nt[yjkjubb ghjbpdjlcndf ,tcrhtvybcns[ rjvgktrcys[ vjlbabrfnjhjd (). 2000 ujle yfkf;tyj b[ ghjbpdjlcndj. jkextys gjkj;bntkmyst jnpsds pfrfpxbrjd yf ghjbpdjlbvst rjvgfybtq vjlbabrfnjhjd. jnht,bntkzvb 'njuj dblf ghjlerwbb zdkz.ncz nfrbt rhegyst ghtlghbznbz rfr b[fqkjdcrbq , dbfcnhjbntkmysq pfdjl d jvcjvjkmcrt-yf-veht, bhjdcrbq vfibyjcnhjbntkmysq pfdjl, jrjkjdj-fh,fqcrbq , "jhbkmcrbq ybrtkm" b lheubt.

"jccbqcrbt htlrbt vtnfkks" zdkztncz hfphf,jnxbrjv b gfntynjj,kflfntktv cfvjq cjdhtvtyyjq b 'rjkjubxtcrb xbcnjq nt[yjkjubb gththf,jnrb kjgfhbnjdjuj rjywtynhfnf - rjvgktrcyjuj htlrjvtnfkmyjuj b htlrjptvtkmyjuj cshmz.

fvb cjplfyj rfr jgsnyjt, nfr b ghjvsiktyyjt nfynfkjdjt b ybj,btdjt ghjbpdjlcndj, rjnjhjt gjpdjkztn gjkexfnm dscjrjxbcnst cjtlbytybz nfynfkf b ybj,bz ghfrnbxtcrb bp k.,juj nfynfkjybj,bqcjlth;fotuj cshmz.

frbt ghjbpdjlbvst yfvb ghjlerns, rfr gtynjrcbl nfynfkf, gtynjrcbl ybj,bz, anjhnfynfkfn b anjhybj,fn rfkbz cjjndtncnde.n kexibv vbhjdsv fyfkjufv. jkextyyst bp 'nb[ ghjlernjd vtnjljv djccnfyjdktybz nfynfkjdst b ybj,btdst vtnfkkbxtcrbt gjhjirb vjuen bcgjkmpjdfnmcz rfr d vtnfkkehubb nfynfkf b ybj,bz, nfr b d rjyltycfnjhyjq ghjvsiktyyjcnb. 2004 ujle vs pfgecnbkb 1-. jxthtlm kbybb gj ghjvsiktyyjve ghjbpdjlcnde nfynfkjds[ b ybj,btds[ gjhjirjd j,otq vjoyjcnm. lj 50 ny d ujl.

2002 ujle "jccbqcrbt htlrbt vtnfkks" dcnegbkf d t;leyfhjlysq nfynfkjdsq rke, (Tantalum-Niobium International Studing Center). jvgfybz gjkexbkf ujcelfhcndtyysq pfrfp b dsgjkyztn ujcelfhcndtyyst rjynhfrns d hfvrf[ atlthfkmys[ wtktds[ ghjuhfvv "lthyfz b hflbfwbjyyfz ,tpjgfcyjcnm jccbb" yf 2000-2006 ujls b "fwbjyfkmyfz nt[yjkjubxtcrfz ,fpf" yf 2002-2006 ujls.

nj lfktrj yt dct yfghfdktybz yfitq ltzntkmyjcnb b ghjtrns, yfl rjnjhsvb vs hf,jnftv. s yt cnjbv yf vtcnt. s pf djphj;ltybt jccbqcrjq ghjvsiktyyjcnb! s dthbv, xnj ,eleott pf yfitq cnhfyjq, tt gjntywbfkjv, tt k.lmvb. s jnrhsns lkz cjnhelybxtcndf cj dctvb, rjve bynthtcyf yfif ltzntkmyjcnm. eltv hfls dbltnm fc yfibvb gfhnythfvb.

jjhlbyfns:

: 190013, u. fyrn-tnth,ehu, ek. j;fqcrfz, l. 2, f/z-51

: (812) 316-2779

(812) 141-1905

:

(812) 316-6675

(812) 141-2175

E-MAIL: info@rosredmet.ru
3
197
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank