, ( 10.000 )


   www.romver.ru
/ /


( )

jplfybt 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf cfqnf b cbcntvs eghfdktybz lkz rjvgfybb htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn ghtlkfuftn eckeub gfhnythjd d jhufybpfwbb cnhf[jdfybz b jwtyrb (,bpytcf, ytldb;bvjcnb, vfiby b j,jheljdfybz, wtyys[ ,evfu, byntkktrnefkmyjq cj,cndtyyjcnb) fituj bveotcndf, yfgbcfybz ,bpytc-gkfyjd b , d catht ytldb;bvjcnb, eckeub d j,kfcnb ,e[ufknthcrjuj extnf (dtltybt, djccnfyjdktybt, fdnjvfnbpfwbz ,e[ufknthcrjuj extnf; dtltybt yfkjujds[ ghjdthjr; gjlujnjdrf abyfycjdjq jnxtnyjcnb r gjkextyb. rhtlbnjd b kbpbyuf).

kfdyfz b dyenhtyybt byajhvfwbjyyst cnhfybws cfqnf

site2

heujq dfhbfyn lbpfqyf ukfdyjq b dyenhtyyb[ byajhvfwbjyyst cfqnf

site2

www.cfa.org.ru

ktvtyns cfqnf 1:1

 
 htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn  htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn

jgjkybntkmyfz byajhvfwbz

OOO "htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn" cj,k.lftn cnhjue. rjyabltywbfkmyjcnm d jnyjitybb byajhvfwbb, gjkexftvjq jn kbtynf. cyjdyjq ghbywbg d jnyjitybz[ c kbtynfvb - hf,jnf d bynthtcf[ kbtynf b lkz kbtynf.
f 2004u.-2005u. cjnhelybrfvb rjvgfybb htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn jhufybpjdfyj ,jktt 100 cltkjr c j,otq cevvjq abyfycbhjdfybz jrjkj 56 vky. jkkfhjd . kbtynfvb, gjkexbdibvb abyfycbhjdfybt, cnfkb rjvgfybb:
catht cnhjbntkmcndf b 'rcgkefnfwbb ytldb;bvjcnb lfvfyn (2004u.19,25 vky. USD), kbc (2004u.-15 vky.USD), ctnm vbyb-ujcnbybw ntkb yf tdcrjv (2005uu.710 nsc. USD), [nf - uhegg (2005u. 2,3 vky. USD).
byj b felbj-dbltj bylecnhbb ctnm rbyjntfnhjd Jam Hall (2004u.1,2 vky. USD), ctnm vfufpbyjd qc,thu (2004, 2005uu.800 nsc. USD).

jjhlbyfns:

htlbnysq b byfycjdsq jycekmnfyn
fyrn-tnth,ehu tdcrbq gh. 25.
tk.+7(812)346-77-15 (vyjujrfyfkmysq)
info@cfa.org.ru

3
197
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank